คู่มือการใช้งานอุปกรณ์

เลือกคู่มือการใช้งานด้านล่าง เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะ และเคล็ดลับในการดูแลอุปกรณ์ของคุณ

คู่มือการใช้งานเครื่องแปลงสัญญาณเสียง CochlearTM Nucleus®

เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Nucleus® 8

คู่มือผู้ใช้เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Cochlear™ Nucleus® 8

การอ้างอิงด่วนสำหรับเครื่องแปลงสัญญาณเสียง Nucleus® 8

คู่มือผู้ใช้คอยล์ Cochlear™ Nucleus® 8 Slimline™

คCochlear™ Nucleus® 8 Aqua+ Coils User Guide

Cochlear™ Aqua+ User Guide

อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม True Wireless™

คู่มือผู้ใช้ Cochlear™ Remote Control CR310

คู่มือผู้ใช้แอป Nucleus® Smart สำหรับ iPhone® และ iPod touch® เวอร์ชั่น 6.0

คู่มือผู้ใช้แอป Nucleus® Smart สำหรับ Android™ เวอร์ชั่น 6.0

คู่มือการเข้าคู่ Cochlear™ (สำหรับ iPhone®/iPod touch®/iPad®)

คู่มือการเข้าคู่ Cochlear™ (สำหรับ Android™)

การรับประกันแบบจำกัดทั่วโลกของ Cochlear™ Nucleus®

เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Nucleus® 7

คู่มือผู้ใช้เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Nucleus® 7

คู่มือฉบับย่อเครื่องแปลงสัญญาณเสียง Nucleus® 7

คู่มือผู้ใช้ Nucleus® 7 Hybrid™

คู่มือผู้ใช้ Nucleus® 7 Aqua+

Cochlear™ Slimline™ Coil (N22) สำหรับเครื่องแปลงสัญญาณเสียง Nucleus® 7

คอยล์ Nucleus® 7 Aqua+ (N22) สำหรับเครื่องแปลงสัญญาณเสียง Nucleus® 7

คู่มือการจับคู่เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Nucleus® 7 (สำหรับ iPhone/iPod touch/iPad P832154 เวอร์ชั่น 3.0)

คู่มือการจับคู่เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Nucleus® 7 (สำหรับ Android™ P1285539 เวอร์ชั่น 1.0)

คู่มือผู้ใช้ CR310 Remote Control

คูู่มือฉบับย่อ CR310 Remote Control

ส่วนเสริมของคู่มือผู้ใช้ที่คาดหัวสำหรับเครื่องแปลงสัญญาณเสียง Nucleus® 7

เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Nucleus® 7 SE

เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Nucleus® 7 SE คู่มือผู้ใช้

เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Nucleus® 7 SE การอ้างอิงด่วน

คู่มือผู้ใช้แอป Nucleus® Smart สำหรับ Android™

คู่มือการเข้าคู่ Cochlear™ (สำหรับ Android™)

คู่มือผู้ใช้ Cochlear™ Remote Control CR310

คู่มือผู้ใช้ Nucleus® 7 SE Aqua+

คู่มือผู้ใช้แอป Nucleus® Smart สำหรับ iPhone® และ iPod touch®

คู่มือการเข้าคู่ Cochlear™ (สำหรับ iPhone®/iPod touch®/iPad®)

เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Nucleus® 7 S

คูู่่มืออ้างอิงเครื่องแปลงสัญญาณเสียง Nucleus® 7 S ฉบับเร่งด่วน

คู่มือผู้ใช้เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Nucleus® 7 S

คู่มือผู้ใช้ Cochlear™ Remote Control CR310

คู่มือผู้ใช้แอป Nucleus® Smart สำหรับ Android™

คู่มือการเข้าคู่ Cochlear™ (สำหรับ Android™)

คู่มือผู้ใช้ N7 SE Aqua+

เครื่องแปลงสัญญาณ Kanso® 2

ครื่องแปลงสัญญาณเสียง Kanso® 2 คู่มือการจับคู่ (สำหรับ iPhone/iPod touch/iPad P832154 เวอร์ชั่น 3.0)

เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Kanso® 2 คู่มือผู้ใช้

เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Kanso® 2 คู่มือการจับคู่ (สำหรับ Android™ P1285539 เวอร์ชั่น 3.0)

Aqua+ สำหรับ Kanso® 2 เครื่องแปลงสัญญาณเสียง คู่มือผู้ใช้

แอป Nucleus® Smart สำหรับ Android™ P1285539 เวอร์ชั่น 3.0 คู่มือผู้ใช้สำหรับเครื่องแปลงสัญญาณเสียง Kanso® 2

แอป Nucleus® Smart สำหรับ iPhone® และ iPod touch® P832154 เวอร์ชั่น 3.0 คู่มือผู้ใช้สำหรับเครื่องแปลงสัญญาณเสียง Kanso® 2

เครื่องแปลงสัญญาณ Kanso®

เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Kanso® คู่มือผู้ใช้

เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Kanso® คู่มือฉบับย่อ

คู่มือผู้ใช้ Aqua+ สำหรับ Kanso®

Nucleus® CR230 Remote Assistant คู่มือผู้ใช้

คู่มือฉบับย่อสำหรับ Nucleus® CR230 Remote Assistant

CR210 Remote Control สำหรับ Kanso® คู่มือผู้ใช้

CR210 Remote Control สำหรับ Kanso® คู่มือฉบับย่อ

เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Nucleus 6

เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Nucleus® CP910 และ CP920 คู่มือผู้ใช้

Nucleus® CR210 Remote Control คู่มือผู้ใช้

คู่มือฉบับย่อสำหรับ Nucleus® CR210 Remote Control

Nucleus® CR230 Remote Assistant คู่มือผู้ใช้

คู่มือฉบับย่อสำหรับ Nucleus® CR230 Remote Assistant

เครื่องแปลงสัญญาณเสียง CP802

คู่มือผู้ใช้เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Nucleus® CP802

คู่มือฉบับย่อสำหรับ Nucleus® CR230 Remote Assistant สำหรับ CP802

คู่มือผู้ใช้ Nucleus® CR230 Remote Assistant สำหรับ CP802

Nucleus® Smart App

คู่มือผู้ใช้แอป Nucleus® Smart สำหรับ Android™

คู่มือการเข้าคู่ Cochlear™ (สำหรับ Android™)

คู่มือผูู้้ใช้แอป Nucleus® Smart สำหรับ Android™ P1285539 เวอร์ชั่น 1.0

คู่มือผูู้้ใช้แอป Nucleus® Smart สำหรับ iPhone® และ iPod touch® P832154 เวอร์ชั่น 3.0 

อุปกรณ์เสริม Nucleus® Aqua - คู่มือผู้ใช้

Nucleus® Sound Processor Care and Maintenance Kit

ประสาทหูเทียม Nucleus® ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้รับการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม Cochlear

ส่วนเพิ่มเติมอุปกรณ์เสริม Nucleus® ของคู่มือผู้ใช้เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Cochlear™ Nucleus® CP910 และ CP920

คู่มือฉบับย่อสำหรับเครื่องแปลงสัญญาณเสียง Nucleus® CP910 และ CP920

คู่มือการใช้งานเครื่องแปลงสัญญาณเสียง Cochlear™ Baha®

คู่มือการใช้งานเครื่องแปลงสัญญาณเสียง Cochlear™ Baha® 6 Max

อุปกรณ์เสริมไร้สายที่แท้จริง

อุุปกรณ์์เสริม True Wireless™ ส่วนเพิ่มเติิม