Kanso được ẩn đi
Tìm thấy niềm vui NGHE như bình thường
được tìm thấy