Kiểm tra khả năng nghe trực tuyến

Thực hiện bước đầu tiên để lấy lại khả năng nghe của bạn

Nếu bạn nghĩ rằng bạn mất thính lực hoặc bạn có máy trợ thính nhưng cảm thấy rằng bạn không nhận được đủ lợi ích từ chúng, vui lòng hoàn thành Đánh giá Khả năng nghe của chúng tôi để tìm ra loại điều trị nào có thể phù hợp với bạn. Bạn cũng sẽ được cung cấp các thông tin sẽ trợ giúp định hướng cho bạn trong quá trình thực hiện và bản tóm tắt đánh giá mà bạn có thể thực hiện để thảo luận chi tiết với chuyên gia y tế của mình.

Kết quả đánh giá khả năng nghe chỉ được cung cấp dưới dạng gợi ý để trợ giúp bạn tìm kiếm thêm thông tin và không phải là lời khuyên y tế. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia hoặc bác sĩ thính học để thảo luận về kết quả đánh giá của bạn. Bạn không cần phải có mức độ nghe kém như nhau ở mỗi tai để chọn “Tôi mất thính lực ở cả hai tai”.