תנאי השימוש

המידע להלן מפרט שיקולים חשובים לגבי השימוש שלכם באתר האינטרנט של Cochlear.

תנאי השימוש באתר האינטרנט

Cochlear Limited וחברות הבת והשותפות שלה (ביחד, "קבוצת Cochlear") מברכות אתכם בבואכם לאתרי האינטרנט שלנו. תנאי שימוש אלה לאתרי האינטרנט ("תנאי השימוש") מכתיבים את השימוש שלכם באתרי האינטרנט המציגים תנאי שימוש אלה ("אתר/י האינטרנט" שלנו).

החברה בקבוצת Cochlear המפעילה את אתר האינטרנט אליו אתם ניגשים היא הישות המזוהה בסעיף “צרו עימנו קשר” או (היכן שהדבר רלוונטי) בסעיף “מידע משפטי” של אתר/י האינטרנט הרלוונטי/ים ויהפוך לישות הקבלנית תחת תנאי השימוש האלה (“Cochlear”, "אנו", "אותנו" ו"שלנו").

ההסכמה שלכם

אנא עיינו בתנאי שימוש אלה בקפידה. בכניסה לכל אחד מאתרינו או בשימוש בהם, אתם מסכימים לציית ולהתחייב לתנאי השימוש האלה. אם אינכם מסכימים לתנאי שימוש אלה, אינכם רשאים להשתמש באתרי האינטרנט שלנו.

שינויים לתנאי שימוש אלה

ככל שנוסיף אתרי אינטרנט חדשים (או תכונות ופונקציונליות חדשות לאתרי אינטרנט קיימים), ייתכן שנצטרך לעדכן או לשנות את תנאי השימוש האלה. לפיכך, אנו שומרים על הזכות לעדכן או לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת, באמצעות פרסום הגרסה העדכנית באתרי האינטרנט שלנו. שינויים אלה ייכנסו לתוקף החל מתאריך פרסום הגרסה העדכנית באתרי האינטרנט שלנו. ככל שניתן באופן סביר, נספק לכם הודעה מוקדמת כאשר נבצע שינויים מהותיים בתנאי שימוש אלה שישפיעו באופן שלילי על השימוש באתרי האינטרנט שלנו.

תוכלו לגשת לגרסה העדכנית של תנאי שימוש אלה בכל עת באמצעות לחיצה על הקישור המסומן כ"תנאי השימוש" בתחתית כל עמוד באתרי האינטרנט שלנו.

הסכמים בלחיצת כפתור

ייתכנו הרחבה או שינוי של תנאי שימוש אלה באמצעות התנאים הכלולים בהסכם "בלחיצת כפתור" או בהסכם "מקוון" ביניכם לבינינו. למשל, כאשר תירשמו לחברות באחד מאתרי האינטרנט שלנו, ייתכן שתתבקשו להסכים לתנאים וההתניות המכתיבים את השימוש שלכם באזור לחברים בלבד באתר אינטרנט זה. אם תבצעו רכישה באחד מאתרי האינטרנט שלנו, ייתכן שתתבקשו להסכים לתנאים והתניות מסוימים החלים על העסקה שלכם. בנוסף, אם תבחרו להשתתף במבצעים מסוימים הזמינים באתרי האינטרנט שלנו, עשויים לחול תנאים מיוחדים על קבלת תוכן פרמיום או על השתתפות בתחרות או בהגרלה מקוונות. אם חלים תנאים והתניות מיוחדים, תתבקשו להסכים להם באופן מפורש, למשל באמצעות סימון תיבה או לחיצה על כפתור המסומן כ"אני מסכים/ה". התנאים וההתניות של כל "הסכם בלחיצת כפתור" מעין זה יהוו תוספת או תיקון לתנאי שימוש אלה, אך רק ביחס לנושא שבו עוסק "ההסכם בלחיצת כפתור".

התוכן באתרי האינטרנט שלנו אינו מהווה ייעוץ רפואי

אתרי האינטרנט שלנו מכילים מידע לגבי קבוצת Cochlear, לגבי מוצרינו ושירותינו ולגבי בריאות ורווחה בתחום השמיעה. אולם אף אחד מאתרי האינטרנט שלנו לא נועד לשמש כייעוץ רפואי או כתחליף לייעוץ שכזה. אנא קראו הודעה חשובה זו בקפידה:

תוכן אתרי האינטרנט שלנו, כולל כל המלל, התצלומים, איורים, גרפיקה, שמע, הסרטונים והסרטונים הכוללים שמע, וכל חומר אחר (ביחד, “תוכן”), בין שמסופק על ידינו ובין שעל ידי חברים באתרי הרשתות החברתיות שלנו או על ידי צדדים שלישיים אחרים, לא נועד לשמש, ואין להשתמש בו, כתחליף לדברים הבאים
(א) ייעוץ מהרופא שלכם או מאנשי מקצוע אחרים בתחום הרפואה,
(ב) ביקור אצל הרופא שלכם או אצל אנשי מקצוע אחרים בתחום הרפואה, שיחה או התייעצות עמם
(ג) מידע הנמצא על גבי, או בתוך, כל אריזת מוצר או תווית.
התוכן שלנו אינו מהווה ייעוץ רפואי. אם תהיה לכם כל שאלה הקשורה לטיפול רפואי, אנא התקשרו או גשו מייד לרופא שלכם או לכל ספק שירותי בריאות אחר. במקרה חירום, התקשרו מיד לרופא שלכם או חייגו לשירותי החירום המקומיים שלכם. לעולם אל תתעלמו מייעוץ רפואי או תדחו פנייה לקבלת ייעוץ רפואי בעקבות כל תוכן שהוצג באתר אינטרנט זה, ואל תשתמשו בתוכן שלנו לשם אבחון בעיה בריאותית או לטיפול בה. בנוסף, העברה וקבלה של התוכן שלנו, בשלמותו או בחלקו, או תכתובת באמצעות האינטרנט, דוא"ל או אמצעי אחר, אינה מהווה או יוצרת מערכת יחסים מקצועית של רופא-מטופל, מטפל-מטופל או כל מערכת יחסים מקצועית טיפולית אחרת, ביניכם ובינינו.

רכישת מוצרים ושירותים באמצעות האתר שלנו

החוזים למכירת מוצרים ו/או שירותים כפופים לתנאי המכירה שלנו. אם אינכם מסכימים לתנאי והתניות המכירה שלנו, לא תוכלו להזמין מוצרים או שירותים כלשהם מאתר האינטרנט שלנו.

המשוב שלכם

אנו מקבלים בברכה הערות, משוב, הצעות ותכתובות אחרות מצידכם בנוגע לאתר אינטרנט זה ולמידע והשירותים שהעמדנו לרשותכם באמצעותו (ביחד, "משוב"). כל משוב שתספקו לנו באמצעות אתר האינטרנט ובדוא"ל, בתקשורת בעל-פה ובפורומים לקבלת משוב, יישארו קניינה הבלעדי של Cochlear, ו-Cochlear תהיה רשאית להשתמש במשוב כזה בכל אופן ש-Cochlear תמצא לנכון מבלי להודיע לכם או לפצות אתכם, ומבלי לבקש את רשותכם. בעצם מתן המשוב, אתם מוותרים על כל חיסיון במשוב שלכם ומעבירים ל-Cochlear את כל הזכויות, הבעלות והאינטרסים הגלובליים העולים מתוך המשוב שלכם, כולל כל זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני שקיימים במשוב שלכם. משמעות הדבר, למשל, היא שנוכל להשתמש בהערות או ברעיונות שלכם כדי לשנות או לשפר את אתר האינטרנט, או כדי לערוך שינויים במוצרים או בשירותים שלנו, או בכל דרך שנבחר, ללא הגבלה, ואיננו חייבים לפצות אתכם על כך. מסיבה זו, עליכם להימנע מלספק לנו כל משוב שלא תרצו שנשתמש בו.

הודעת הפרטיות הגלובלית שלנו

הודעת הפרטיות הגלובלית שלנו מתארת את האופן שבו אנו מגנים על פרטיותכם כאשר אתם משתמשים באתרי האינטרנט שלנו. כדי לעיין בהודעת הפרטיות הגלובלית שלנו, לחצו  כאן.

שימוש באזורים מוגנים בסיסמה באתרי האינטרנט שלנו

חלק מאתרי האינטרנט שלנו מכילים אזורים "לחברים בלבד" ("אזורים מוגנים בסיסמה"). השימוש שלכם באזורים המוגנים בסיסמה כפוף לתנאים וההתניות הבאים ולכל התנאים וההתניות הספציפיים הרלוונטיים לאותו אזור מוגן בסיסמה (“תנאים נוספים”). במקרה של סתירה כלשהי בין התנאים האלה לתנאים נוספים כלשהם, התנאים הנוספים יגברו ביחס לאותו אזור מוגן בסיסמה במידה שבה קיימת סתירה.

הגבלות גיל. השימוש שלכם באזור מוגן בסיסמה עשוי להיות כפוף להגבלת גיל. אזורים אחרים המוגנים בסיסמה עשויים להיות מיועדים למשתמשים בכל הגילאים, אך משתמשים קטינים לא יורשו להירשם או ליצור חשבון ללא הסכמה ניתנת לאימות של הורה או של אפוטרופוס. נאסר עליכם להשתמש באזורים הכפופים להגבלת גיל באתרי האינטרנט שלנו אם אינכם עומדים בדרישות הסף הרלוונטיות לגיל.

רישום מקוון ומידע על החשבון. כדי להפוך לחברים בחלק מהאזורים המוגנים בסיסמה, עליכם להשלים את תהליך ההרשמה המקוון שלנו. כחלק מתהליך זה, תתבקשו לסקור ולציין את הסכמתכם להתחייב לתנאים וההתניות המכתיבים את שימושכם באותם אזורים המוגנים בסיסמה. אם התנאים וההתניות המכתיבים את שימושכם באזורים מסוימים המוגנים בסיסמה שונים מתנאי שימוש אלה, אותם התנאים יתווספו לתנאי שימוש אלה ויגברו עליהם במידה שבה קיימת סתירה, אך רק ביחס לשימושכם באותו אזור מוגן בסיסמה.

בהגשת טופס רישום או יצירת סיסמה באחד מאתרי האינטרנט שלנו, אתם מצהירים בפנינו כי
(א) אתם עומדים בכל הגבלת גיל שפורסמה בעמודי הרישום, וכי
(ב) המידע שסיפקתם בטופס הרישום שלכם ("מידע על החשבון") הוא נכון, מדויק, עדכני ומלא. אתם גם מסכימים לתחזק ולעדכן את המידע בחשבונכם באופן מיידי באמצעות הפונקציונליות שסופקה באתר האינטרנט הרלוונטי, על מנת לשמור עליו נכון, מדויק, עדכני ומלא.

הסיסמאות שלכם. אתם אחראים לשמירה על חיסיון הסיסמאות שלכם. למעט אם תודיעו לנו ועד שנקבל הודעה זו, נניח כי כל מי שניגש לאתרי האינטרנט שלנו באמצעות סיסמה המשויכת אליכם עושה זאת בזכות. אם יש לכם סיבה להאמין כי הסיסמה שלכם נמצאת בסיכון או שנעשה בה שימוש ללא הרשאה, עליכם לשנות אותה באופן מיידי, באמצעות הפונקציונליות שסופקה באתר האינטרנט הרלוונטי, ולהודיע לנו בכתובת  enquiries_intl@cochlear.com.

ביטול הגישה לאזורים המוגנים בסיסמה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשבית את סיסמתכם ולמנוע את גישתכם לכל אזור המוגן באמצעות סיסמה באתרי האינטרנט שלנו בכל עת, לדוגמה, אם
(א) אינכם מצייתים לתנאי שימוש אלה או אם מסרתם פרטי חשבון שגויים;
(ב) אנו נדרשים לעשות זאת כדי לעמוד בדרישות החוק;
(ג) כדי להגן על האבטחה, על השלמות או על התפעול של אתרי האינטרנט;
(ד) אנו סבורים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי
(1) הייתה התנהגות שיוצרת (או עלולה ליצור) אחריות משפטית או נזק לכל משתמש, צד שלישי אחר או קבוצת Cochlear, או
(2) מתן גישה לאזור המוגן באמצעות סיסמה כבר אינו כדאי מבחינה מסחרית. אם נעשה זאת, אנו עשויים גם לבחור למחוק את המידע בחשבונכם או להסיר תוכן שפרסמתם באזור המוגן בסיסמה. ככל שניתן באופן סביר מבלי להסתכן באחריות משפטית לקבוצת Cochlear, נודיע לכם מראש על הביטול וניתן לכם מספיק זמן לחלץ את התוכן שלכם מהאזור המוגן באמצעות סיסמה. אם ברצונכם לבטל את חשבונכם מרצונכם, הודיעו לנו על כך בכתובת  enquiries_intl@cochlear.com.

התוכן שלכם

חלק מאתרי האינטרנט שלנו מספקים דרכים בהן משתמשים יכולים לפרסם, להעלות, לשדר או להפוך לזמין בדרכים אחרות ("לפרסם"), מלל, תמונות, איורים, גרפיקה, שמע, סרטונים או סרטונים עם שמע, או חומרים אחרים על גבי אתרי אינטרנט אלה או באמצעותם. התוכן שמשתמשים מפרסמים מכונה "תוכן משתמש" בתנאי שימוש אלה. התוכן שאתם מפרסמים מכונה "התוכן שלכם" בתנאי שימוש אלה.

אתם אחראים לוודא את מידת הדיוק או האיכות של התוכן שלכם. אם אתם רוצים לעדכן או לערוך תוכן כלשהו שהעליתם אך שכבר אינו מדויק, תוכלו ליצור עימנו קשר בכתובת: enquiries_intl@cochlear.com..

תוכן אסור. אינכם רשאים לפרסם על גבי אתרי האינטרנט שלנו או באמצעותם, כל תוכן שהוא:

 • פוגעני באופן מובהק ו/או מקדם גזענות, דעות קדומות, שנאה, או קריאה לפגיעה גופנית מכל סוג כנגד כל קבוצה או אדם;
 • מטריד או קורא להטרדה כלפי אדם אחר;
 • מנצל אנשים באופן מיני או אלים;
 • מכיל עירום, אלימות או חומר פוגעני;
 • מוסר מספרי טלפון, כתובות, שמות משפחה או כתובות דוא"ל או כל מידע מזהה אישי של כל אדם מלבדכם ללא הסכמתו;
 • מקדם מידע שאתם יודעים כי הוא שגוי או מטעה או מקדם פעילויות או התנהגות בלתי חוקיות בעלות אופי פוגעני, מאיים, מגונה, משמיץ או של הוצאת דיבה;
 • מפר כל זכות קניין רוחני או זכות קניינית אחרת שלנו או של כל צד שלישי, כולל תוכן המקדם עותק לא חוקי או לא מורשה של יצירה מוגנת בזכויות יוצרים, כגון אספקת תוכנות מחשב פיראטיות או קישורים אליהן, אספקת מידע למעקף מכשירי הגנה מפני העתקה בהתקנת היצרן, או אספקת מוסיקה פיראטית או קישורים לקובצי מוסיקה פיראטית;
 • כרוך בהעברת "דואר זבל", "מכתבי שרשרת" או שליחת דואר או הודעות מיידיות באופן המוני, שליחת דואר זבל בהודעה מיידית ("ספימינג") או בהודעות דוא"ל ("ספאמינג");
 • מכיל עמודים עם גישה מוגבלת או גישה בעזרת סיסמה בלבד או עמודים או תמונות נסתרים (כאלה שאין קישורים מעמודים נגישים אחרים אליהם או מהם);
 • מקדם כל פעילות או מיזם פליליים או מספק הדרכה לגבי פעילויות לא חוקיות, כולל בין היתר, ייצור או רכישת כלי נשק לא חוקיים, הפרת פרטיותו של אדם, או אספקה או ייצור של וירוסי מחשב;
 • כולל בקשת סיסמאות או מידע מזהה אישי מחברים אחרים למטרות מסחריות או לא חוקיות;
 • מערב פעילויות מסחריות ו/או מכירות ללא הסכמתנו בכתב ומראש, כגון תחרויות, הגרלות, סחר חליפין, פרסום או תרמיות פירמידה;
 • כולל תצלום של אדם אחר שפרסמתם ללא הסכמתו, או ללא הסכמה הורית במקרה של קטינים, או מהווה בכל מובן אחר חדירה לפרטיותו של אותו אדם או הפרת זכויות פרסום;
 • מכיל וירוס או רכיב מזיק אחר;
 • מגביל או מונע כל משתמש אחר משימוש באתר והנאה ממנו;
 • מציב עומס בלתי סביר על תשתית אתר האינטרנט שלנו;
 • מפר את החוקים הרלוונטיים, לרבות בקרת ייצוא/ייבוא, ריגול או חוקי ביטחון לאומי; אוֹ
 • מקדם שימוש חורג מהתווית, או שימוש שאינו באישור של הגוף הרגולטורי הרלוונטי במדינתך, בכל מוצר המיוצר או המופץ על ידי קבוצת Cochlear.

אחריות לתוכן משתמש. אתם האחראים הבלעדיים לתוכן שלכם. חלק מאתרי האינטרנט שלנו יאפשרו לכם לשנות את ההגדרות המשפיעות על האופן שבו אחרים יוכלו לצפות בתוכן שלכם. אתם האחראים הבלעדיים לשינוי הגדרות אלה. פרסום תוכן באמצעות האינטרנט מטבעו כרוך בסיכון לחשיפה ולגישה לא מכוונות אל התוכן שלכם על ידי צדדים שלישיים. במידה המותרת בחוק, ננקוט במאמצים סבירים על מנת לאבטח את התוכן שלכם ולמנוע חשיפה שלו באופן החורג מההגדרות שתבחרו, אך לא נוכל להבטיח כי הגדרות אלה ימנעו צפייה בתוכן שלכם או גישה אליו מצד צדדים שלישיים בלי כוונה. בשל המאפיינים של רשת האינטרנט, אתם מכירים בכך שלא ניתן להבטיח את החיסיון של כל תוכן משתמשים בעת הפרסום באתרים שלנו. עליכם למנוע ולהימנע מכל פרסום כל תוכן חסוי באתרים שלנו, ואתם מכירים בכך שלא נהיה אחראים לכל הפרה של חיסיון תוכן המשתמשים. אתם מבינים כי מעצם השימוש שלכם באתרי אינטרנט שבהם משתמשים רשאים לפרסם תוכן משתמש, אתם עשויים להיחשף לתוכן משתמש הנחשב בעיניכם כפוגעני, לא הולם או מעורר התנגדות. במקרה כזה, תוכלו להודיע לנו בכתובת enquiries_intl@cochlear.com על כל תוכן בלתי הולם, ובמקרה שיש הצדקה ובמידה המותרת בחוק, נסיר או נערוך תוכן בלתי הולם כזה. במידה המותרת בחוק, אתם מסכימים שלא נישא באחריות בכל דרך שהיא על תוכן משתמש כלשהו, כולל, בין היתר, על כל שגיאה או השמטה בכל תוכן משתמש, על הגדרות, על שגיאות צפייה או על כל אובדן או נזק מכל סוג שאירעו כתוצאה מהשימוש בכל תוכן משתמש שפורסם באחד מאתרי האינטרנט שלנו או באמצעותו.

דחייה/הסרה של התוכן שלכם. אתם מכירים בכך שאיננו מחויבים לסנן מראש תוכן משתמש שפורסם באתרי האינטרנט שלנו, אך שאנו שומרים על זכותנו לערוך או להסיר כל תוכן משתמש או חלק ממנו הזמין באתרי האינטרנט שלנו, אם הוא נחשב בעינינו כתוכן בלתי חוקי בעליל או כאשר תוכן כזה מדווח כבלתי הולם על ידי משתמש אחר או צד שלישי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, שמורה לנו הזכות לחשוף כל מידע לפי הצורך כדי לעמוד בכל חוק, תקנה או בקשה ממשלתית, ולהסיר מאתרי האינטרנט שלנו כל תוכן משתמש המפר את תנאי השימוש האלה או מעורר התנגדות בכל מובן אחר, או להגביל, להשעות או לבטל את הגישה שלכם לכל אתרי האינטרנט שלנו או לחלקים מהם, בכל עת, מכל סיבה או ללא סיבה, ומבלי לשאת באחריות משפטית. ככל שניתן באופן סביר מבלי להסתכן באחריות משפטית עבור קבוצת Cochlear, נודיע לכם מראש לפני שננקוט בצעד כלשהו. אם אתם נחשפים לשימוש לרעה בכל אחד מאתרי האינטרנט שלנו מצד כל גורם, אנא צרו עימנו קשר (דוא"ל:  enquiries_intl@cochlear.com).

בעלות על התוכן שלכם. איננו תובעים זכויות בעלות על התוכן שלכם. בכפוף לרישיון הלא-בלעדי המוכל בפסקה הבאה, בהתאם להסכם בינינו לביניכם, אתם תחזיקו בבעלות על כל זכויות הקניין הרוחני שעשויות להימצא בתוכן שלכם, ותשמרו על בעלות זו.

רישיון לשימוש בתוכן שלכם. כדי שנוכל לספק את השירותים המוצעים באמצעות אתרי האינטרנט שלנו, עליכם להעניק לנו רישיון להשתמש בתוכן שלכם ולהפיץ אותו באמצעות אתרי האינטרנט שלנו. בהתאם לכך, בפרסום התוכן שלכם על גבי או באמצעות אתרי האינטרנט שלנו, אתם מעניקים לנו רישיון לא-בלעדי, נטול תמלוגים, נצחי (כל עוד זכויות הקניין הרוחני קיימות), בלתי-חוזר וגלובלי (כולל הזכות להעביר את הרישיון הלאה) להשתמש, להעתיק, לבצע בפומבי, להציג בפומבי, להפיץ, להעביר באופן מקוון, לשנות, להתאים וליצור יצירות נגזרות על בסיס התוכן שלכם, או לנצל את התוכן שלכם בכל דרך אחרת למטרות העסקיות שלנו. אם תרצו להסיר כל חלק מהתוכן שלכם מאתרי האינטרנט שלנו, תוכלו ליצור עימנו קשר בכתובת  enquiries_intl@cochlear.com. באופן כללי, ננסה להסיר תוכן לפי בקשתכם, אך יכולתנו לעשות זאת תלויה בסוג התוכן שלכם, במיקומו ובגורמים אחרים. אם נעשה זאת, אנו שומרים על הזכות לגבות עמלה סבירה בנסיבות המתאימות ובמידה המותרת בחוק הרלוונטי. איננו מבטיחים מחיקה מוחלטת של כל תוכן כזה או עותקים ממנו. בכל מקרה, עותק גיבוי או עותק שיורי של תוכן כזה עשוי להישאר בשרת שלנו אחרי שנראה כי התוכן הוסר מאתרי האינטרנט שלנו, ואנו שומרים על כל הזכויות הנקובות בפסקה זו ביחס לכל העותקים הנותרים באופן זה.

תחומי האחריות שלכם בנוגע לתוכן שלכם

בפרסום התוכן שלכם באמצעות אתרי האינטרנט שלנו, אתם מודיעים לנו ומתחייבים בפנינו כי
(1) אתם מחזיקים בבעלות על כל זכות, זכאות וזיקה הקיימים בתוכן שלכם, או שיש לכם בכל מובן אחר את הזכות להעניק את הרישיון המתואר בפסקה הקודמת, וכי
(2) פרסום התוכן שלכם על גבי אתרי האינטרנט שלנו או באמצעותם אינו מפר זכויות פרטיות, זכויות פרסום, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, פטנטים, סודות מסחריים, זכויות חוזיות, חיסיון או כל זכות אחרת של כל צד שלישי.

בעלות על אתרי אינטרנט ותוכן

בהתאם להסכם בינינו לביניכם, אנו הבעלים והשומרים של כל הזכויות, הבעלות והאינטרסים הקיימים באתרי האינטרנט שלנו, כולל כל התוכנה והקוד המרכיבים ומפעילים את אתרי האינטרנט שלנו, וכל התוכן באתרי האינטרנט שלנו מלבד התוכן שלכם. אתרי האינטרנט והתוכן שאנו ואחרים מספקים, עשויים להיות מוגנים במסגרת חוקי סימנים מסחריים, סימני שירות, מראה מוצר, זכויות יוצרים, פטנטים, סודות מסחריים וחוקי קניין רוחני אחרים.

אנו מעניקים לכם בזאת רישיון מוגבל, ניתן לביטול, שאינו ניתן להעברה הלאה, להוריד ולהדפיס עותקים מכל חלק מהתוכן באתרי האינטרנט שלנו שקיבלתם אליו גישה נאותה, אך רק לשימושכם האישי, הלא מסחרי, הלא תחרותי והלא פוגעני (אלא אם אתם פרסמתם את התוכן), ורק אם לא תסירו, תשנו או תטשטשו כל הודעה בנושא זכויות יוצרים, סימן מסחרי או קניין אחר מתוכן זה (אלא אם אתם פרסמתם את התוכן). הרישיון הנ"ל כפוף לתנאי שימוש אלה ואינו כולל את הזכות להשתמש בכריית נתונים, ברובוטים או בשיטות דומות לאיסוף או לחילוץ נתונים. הרישיון ניתן לביטול בכל עת ללא התראה, עם או ללא סיבה.

נאסר עליכם להעתיק, להפיץ, לבצע או להציג בפומבי, ליצור יצירות נגזרות, לשדר, לנצל או להשתמש בכל חלק מהתוכן באתרי האינטרנט שלנו, ולאפשר לאחרים לעשות כן (למעט התוכן שלכם) ללא הרשאתנו מראש ובכתב, מלבד באופן המותר במפורש בתנאי שימוש אלה. כל שימוש באתרי האינטרנט שלנו, כולל התוכן באתרי האינטרנט שלנו (למעט התוכן שלכם), מלבד באופן הספציפי שאושר בתנאי שימוש אלה, אסור בהחלט ויביא לסיום הרישיון המוענק בזאת. שימוש בלתי מורשה מעין זה עלול גם להפר חוקים רלוונטיים, כולל חוקי זכויות יוצרים וסימנים מסחריים, וכן תשדורות, תקנות וחקיקות רלוונטיות.

אין לפרש דבר בתנאי שימוש אלה כהעברת כל זכות, בעלות או אינטרס באתרי האינטרנט שלנו אליכם או לכל אדם אחר, מלבד הרישיון המוגבל לשימוש באתרי האינטרנט שלנו במסגרת התנאים שתוארו בזאת במפורש.

זכויות יוצרים

בנוסף, התוכן של כל אתר אינטרנט, בשלמותו, הוא יצירה קולקטיבית תחת החוקים והאמנות האוסטרליים והבין-לאומיים לזכויות יוצרים, ואנו מחזיקים בבעלות על זכויות היוצרים ביחס לבחירה, לתיאום, לארגון ולשיפור של התוכן בכל אתר אינטרנט.

אינכם רשאים, מלבד בהרשאתנו מראש ובכתב (או בהתאם לחוק זכויות היוצרים הרלוונטי):

 • להשתמש בתמונה כלשהי או בכל תוכן אחר באתרי האינטרנט שלנו (מלבד בתוכן שלכם);
 • לחקות את אתר האינטרנט שלנו מבחינת עיצוב, סמלי לוגו, מלל ללוגו, אריזה או מראה מוצר; או
 • להשתמש בסמלי הלוגו שלנו, בשמות החברות שלנו, בשמות או בתמונות של מוצרי Cochlear, בחומרי שיווק, קידום מכירות או פרסום באופן שמרמז כי Cochlear מספקת תמיכה או חסות למוצרים או לשירותים שלכם.

כאשר השימוש שלכם בתוכן שלנו מורשה, עליכם לספק ייחוס הולם, ואסור לכם להסיר, לשנות או לטשטש כל הודעה בנושא זכויות יוצרים או זכויות קנייניות אחרות הקשורות לתוכן כזה.

אם יש לכם סיבה להאמין שחלק כלשהו מהתוכן באתרי האינטרנט שלנו הוא בבחינת הפרת זכויות יוצרים של אחרים, או שכל קישור באחד מאתרי האינטרנט שלנו מקשר לחומרים המפרים זכויות יוצרים, אנא הודיעו לסוכן זכויות היוצרים שלנו מייד באמצעות המידע ליצירת קשר להלן. בהתאם למדיניות שלנו, אנו נחקור כל האשמה של הפרת זכויות יוצרים שתובא לתשומת ליבנו. נסיר מייד כל תוכן המובא לתשומת ליבנו שבעקבות חקירה כזו ייחשב בעינינו כהפרה של זכויות יוצרים. בנוסף, אנו שומרים על הזכות להשעות ו/או לבטל גישה לכל אתר אינטרנט מצד כל משתמש שמואשם בפרסום חומרים המפרים זכויות יוצרים או קישור לחומרים המפרים זכויות יוצרים על גבי אחד מאתרי האינטרנט שלנו, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, ולהסיר או לבטל את התוכן או את הקישור המפרים זכויות יוצרים, לכאורה. ככל שהדבר אפשרי באופן סביר מבלי להסתכן באחריות משפטית עבור קבוצת Cochlear, נודיע לכם מראש על החשד או על הביטול.

הודעה על טענה להפרת זכויות יוצרים. אם אתם בעלי זכויות היוצרים (או מורשים לפעול מטעם בעלי זכויות היוצרים), אנא הודיעו לסוכן זכויות היוצרים שלנו מייד אם אתם סבורים כי
(א) כל תוכן המוצג באתרי האינטרנט שלנו מפר את זכויות היוצרים שלכם, או
(ב) כל קישור שפורסם על גבי אחד מאתרי האינטרנט שלנו מקשר לחומרים המפרים את זכויות היוצרים שלכם. ברגע שנקבל את הודעתכם לגבי טענה להפרה, באופן המתואר להלן, נסיר או נבטל מייד את הגישה לחומרים שנטען כי הם מפרים זכויות יוצרים (או לנושא הפעילות המפרה זכויות היוצרים), אם אנו סבורים שיש בסיס לתלונה. ההודעה שלכם חייבת להיות בכתב ולכלול את הדברים הבאים:

 • חתימה של הבעלים הרלוונטיים או של האדם המוסמך לפעול בשם הבעלים של היצירה המוגנת בזכויות יוצרים;
 • תיאור של היצירה המוגנת בזכויות יוצרים שאתם סבורים כי בוצעה לגביה הפרה (או אם אתם סבורים שישנן מספר יצירות המוגנות בזכויות יוצרים שבוצעה לגביהן הפרה, רשימה מדגמית);
 • תיאור של החומר שאתם סבורים שמפר זכויות יוצרים או נושא הפעילות המפרה זכויות יוצרים, לצד מידע מספק כדי לאפשר לנו לאתר את החומר באתר האינטרנט הרלוונטי;
 • מידע מספק כדי לאפשר לנו ליצור עימכם קשר, כגון, שמכם, כתובתכם, מספר הטלפון שלכם, ואם ישנה, כתובת דוא"ל;
 • הצהרה שלפיה אתם סבורים בתום לב כי השימוש המהווה הפרה, לכאורה, של החומר לא נעשה בהרשאת בעל הזכות הבלעדית שהופרה לכאורה ("בעל זכויות היוצרים"), של סוכן מטעם בעל זכויות היוצרים, או על פי החוק;
 • הצהרה כי כל המידע שסיפקתם הינו מדויק; וכן
 • הצהרה, כפוף לענישה עקב מתן עדות שקר, כי אתם בעלי זכויות היוצרים או מורשים לפעול מטעם בעל זכויות היוצרים.

הודעתכם חייבת להיות חתומה (באופן פיזי או אלקטרוני) ויש לשלוח אותה לנמען הבא:

Copyright Agent
Cochlear Limited
כתובת:
‎Cochlear Headquarters,‎
‎1 University Avenue,‎‎
Macquarie University,‎
NSW 2109 Australia‎
דוא"ל: copyright@cochlear.com

סימנים מסחריים

סימני הלוגו המסחריים הבאים של Cochlear הם סימנים מסחריים רשומים או לא רשומים במדינה אחת או יותר ברחבי העולם.

CochlearTM Nucleus®‎
Baha®‎ Osia®‎

סמלי השמות המסחריים הבאים של Cochlear רשומים כסימנים מסחריים במשרד לרישום סימנים מסחריים אחד או יותר ברחבי העולם.

Advance Off-Stylet®‎ 코클리어®‎‎ MET®‎‎
AutoNRT®‎ Contour®‎ NRT®‎
Baha®‎‎ Contour Advance®‎ Nucleus®‎‎
Beam®‎ Custom Sound®‎ Off-Stylet®‎
Button®‎‎ Freedom®‎ Osia®‎
Carina®‎‎ Invisible Hearing®‎ SmartSound®‎
科利耳®‎‎ Kanso®‎ Vistafix®‎
コクレア®‎‎    

הסמלים והשמות הבאים של Cochlear נמצאים בתהליך בקשה לאישור או לרישום כסימנים מסחריים במשרד אחד או יותר לרישום סימנים מסחריים ברחבי העולם.

ACETM DermaLockTM Piezo PowerTM‎‎
AOSTM ESPritTM ProfileTM
ArdiumTM Human DesignTM SlimlineTM
AutosensitivityTM HybridTM‎ SoftipTM
Baha SoftWearTM HugfitTM SoundArcTM
BCDriveTM MicroDriveTM SPrintTM
Bring Back the BeatTM MP3000TM True WirelessTM
CochlearTM myCochlearTM WhisperTM
Cochlear SoftWearTM mySmartSoundTM WindShieldTM
コントゥアTM Outcome Focused FittingTM  

כל הסימנים המסחריים האחרים באתרי האינטרנט שלנו ובחומרים אחרים של Cochlear, כגון הודעות לתקשורת, מסמכים טכניים ופרסומות, הם קניינם של הבעלים הרלוונטיים.

אינכם רשאים להשתמש באף סימן מסחרי של Cochlear או באף סימן מסחרי אחר המוצג באתרי האינטרנט שלנו, מלבד בהתאם לתנאי השימוש האלו, או באופן אחר, עם הרשאה מפורשת, מראש ובכתב, של Cochlear או של בעל הסימן המסחרי.

השימוש בסימנים מסחריים של Cochlear

בתנאי ששימוש כזה תואם את הנחיות השימוש בסימנים המסחריים של Cochlear, המופיעות להלן, תוכלו להשתמש בסימנים המסחריים הבאים:

 • הסימנים המילוליים של Cochlear כהתייחסות (לדוגמה, לתיאור תאימות של מוצר Cochlear עם מוצרים או שירותים של צד שלישי), ובלבד שהצהרות כאלה יהיו פומביות, מבוססות וללא שום רמיזה לתמיכה, למתן חסות או לקשר כוזב עם קבוצת Cochlear; וכן
 • סימנים מילוליים וסמלילים של Cochlear בקשר לסמינרים או לכנסים שבהם Cochlear היא נותנת החסות, על בסיס הסכם חסות בכתב.

אינכם רשאים:

 • להשתמש בסמלילים של Cochlear באתרים, בעמודי מדיה חברתית, במצגות, בחומרי קידום או פרסום, או לכל מטרה אחרת, אלא אם סיפקנו הרשאה מפורשת בכתב לשימוש כזה;
 • לייצר, למכור או לתת במתנה סחורה הנושאת סימן מסחרי כלשהו של Cochlear, אלא אם סיפקנו לכם הרשאה בכתב לעשות כן; או
 • להשתמש בכל סימן מסחרי של Cochlear באופן מזלזל או באופן המרמז על תמיכה, חסות או קשר כוזבים עם קבוצת Cochlear.

הנחיות השימוש בסימנים המסחריים של Cochlear

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל שימוש בסימנים המסחריים של Cochlear חייב לציית לתנאים הבאים:

 1. השתמשו באיות המדויק (כפי שנקבע בתנאי השימוש האלה) ובסמלי הסימנים המסחריים המתאימים (‎TM, ®‎) בפעם הראשונה שהסימן המסחרי של Cochlear מופיע בחומר הרלוונטי. כאשר משתמשים בסימן מסחרי שהוא תעתיק מקומי, יש להקפיד על הכללים הבאים באזכור הראשון ובאזכורים עוקבים.

   

  שפה אזכור ראשון בכותרת/נושא אזכור ראשון בגוף העותק/טקסט אזכורים עוקבים
  אנגלית | English CochlearTM CochlearTM Cochlear
  סינית מפושטת ומסורתית CochlearTM (科利耳®)‎ CochlearTM (科利耳®)‎ 科利耳
  יפנית CochlearTM (コクレア®) CochlearTM (コクレア®) コクレア
  קוריאנית CochlearTM (코클리어®) CochlearTM (코클리어®) 코클리어
 2. יש להשתמש תמיד בסימנים המסחריים של Cochlear כשמות תואר ולאחריהם חייב להופיע שם עצם אחד או יותר (לדוגמה, “מעבד הקול Cochlear™ Nucleus® 7”). יש להשתמש תמיד בסימן המסחר של Cochlear בצורת יחיד ולא בצורת שייכות או בצורת רבים (במקום זאת, שנו את שמות העצם העוקבים לצורת רבים).
 3. הוסיפו הצהרת ייחוס של סימן מסחרי כדי לציין את בעלותה של Cochlear על הסימנים המסחריים, בפורמט הבא (שימו לב כי אפשר לשנות הצהרה זו כך שתכלול רק את אותם הסימנים המסחריים המשמשים בחומר הרלוונטי):

  ‎“ACE, Advance Off-Stylet, AOS, Ardium, AutoNRT, Autosensitivity, Baha, Baha SoftWear, סמלי הלוגו של Baha, BCDrive, Beam, Bring Back the Beat, Button, Carina, Cochlear, 科利耳, コクレア, 코클리어, Cochlear SoftWear, Contour, コントゥア, Contour Advance, Custom Sound, DermaLock, ESPrit, Freedom, Hear now. And always, Hugfit, Human Design, Hybrid, Invisible Hearing, Kanso, סמלי הלוגו של Kanso, MET, MicroDrive, MP3000, myCochlear, mySmartSound, NRT, Nucleus, סמלי הלוגו של Nucleus, Osia, Outcome Focused Fitting, Off-Stylet, Piezo Power, Profile, Slimline, SmartSound, Softip, SoundArc, SPrint, True Wireless, הלוגו האליפטי, Vistafix, Whisper ו-WindShield הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Cochlear Limited או של Cochlear Bone Anchored Solutions.”

שימוש לא מסחרי

אין להשתמש באתרי האינטרנט שלנו בקשר לכל מטרה מסחרית, למעט כפי שאושר באופן פרטני על ידי Cochlear או חברה אחרת בקבוצת Cochlear. מסגור או קישור לא מורשים לאחד מאתרי האינטרנט שלנו הם אסורים. אנו עשויים להסיר פרסומים מסחריים, קישורי שותפים וצורות אחרות של פנייה ללקוחות מאתרי האינטרנט שלנו ללא התראה, והדבר עשוי להוביל לביטול הזכות לגישה.

קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

אתרי האינטרנט שלנו עשויים להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים בבעלות צדדים שלישיים (כגון מפרסמים, שותפים עסקיים, שותפים אסטרטגיים או אחרים). איננו אחראים, ואין לנו כל שליטה, על המוצרים או על ההצעות של כל אחד מהעסקים או מהאנשים הפרטיים האלה, או על נכונות התוכן באתרי האינטרנט שלהם. במידה המותרת בחוק, איננו נוטלים אחריות או חבות משפטית על הפעולות, על התוצר ועל התוכן של כל אתר כזה. לפני שתשתמשו בכל אתר צד שלישי, עליכם לסקור את תנאי השימוש והמדיניות הרלוונטיים באתרים אלה. קישורים המופיעים באתרי האינטרנט שלנו אינם מרמזים על המלצה מצידנו לגבי אתרי צד שלישי מסוג זה. אם תחליטו לגשת לאתרי אינטרנט מקושרים מסוג זה, אתם עושים זאת באחריותכם.

שימוש בין-לאומי

אתם מסכימים לציית לכל החוקים הרלוונטיים הנוגעים לשימושכם באתר שלנו. בפירוט המוצרים באתרי האינטרנט שלנו, איננו מתחייבים שמוצרים אלה יהיו זמינים, או זמינים תחת אותו שם, באזור שלכם.

מחלוקות בין משתמשים

אתם האחראים הבלעדיים לאינטראקציות שלכם עם חברים אחרים באתרי האינטרנט שלנו. Cochlear שומרת על הזכות, אך אינה מתחייבת, לנטר מחלוקות ביניכם לבין חברים אחרים באתרי האינטרנט שלנו. אתם מסכימים לשפות את Cochlear, את קבוצת Cochlear, את הממונים, הדירקטורים, העובדים, הסוכנים, בעלי הרישיונות וספקי השירות שלהן, ביחס לתביעות בגין נזק הנובעות מכל סכסוך ביניכם לבין משתמש אחר, ולהגן עליהן מתביעות כאלה.

תניית פטור מאחריות

אם מקום מגורכם הוא באוסטרליה, באזור הכלכלי האירופי, בבריטניה, בשווייץ, בניו זילנד או בכל תחום שיפוט רלוונטי אחר שבו חלים חוקי הגנת הצרכן, אנו מכירים בכך שקיימות ערבויות, דרישות אחריות ותנאים והתניות מסוימים המוטלים לפי החוק בנוגע לאספקת סחורות ושירותים, שהחוק במפורש אינו מאפשר להחריגם, להגבילם או לשנותם, או שאפשר להגבילם במידה מסוימת בלבד ("התחייבויות סטטוטוריות"). אין בתנאים אלו משום החרגה, הגבלה או שינוי של ההתחייבויות הסטטוטוריות, מלבד במידה המותרת בחוק.

בכפוף להתחייבויות הסטטוטוריות:

השימוש שלכם באתרים שלנו ובכל התוכן, המוצרים והשירותים, וכל הסתמכות שלכם על כל דעה, עצה, הצהרה, מזכר או מידע הזמינים באמצעות אתרי האינטרנט שלנו, כולל של כל צד שלישי שאינו מסונף אלינו, הוא באחריותכם בלבד, ואתם תהיו אחראים באופן בלעדי לכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מכך. אתרי האינטרנט שלנו, וכל התוכן, המוצרים והשירותים הזמינים באמצעות אתר האינטרנט שלנו (ביחד, “חומרי COCHLEAR”), מסופקים “כפי שהם” ו“לפי זמינותם”, ללא מצג או אחריות מכל סוג שהוא. במידה המרבית המותרת בחוק, Cochlear, קבוצת Cochlear והממונים, הדירקטורים, העובדים, הסוכנים, בעלי הרישיונות וספקי השירות שלהן (ביחד, “גורמים מטעם COCHLEAR”), מתנערים במפורש מכל מצג או אחריות כלשהם, בין אם במפורש או במרומז, ביחס לחומרי Cochlear, כולל כל מצג או אחריות לגבי סחירות, כשירות למטרה מסוימת, בעלות ואי הפרת זכויות. מבלי להגביל את כלליות האמור לעיל, הצדדים מטעם Cochlear אינם מציגים או אחראים לכך, כי
(א) חומרי Cochlear יעמדו בדרישות או בציפיות שלכם;
(ב) השימוש שלכם באתרי האינטרנט שלנו יהיה מהיר, בטוח, נטול הפרעות או חף משגיאות; או כי טעויות יתוקנו;
(ג) שהתוכן או כל עצה, דעה, הצהרה או מידע אחר המוצג או המופץ באמצעות אתרי האינטרנט הם מדויקים, שלמים, עדכניים, מהימנים, או נטולי וירוסים;
(ד) התוכן, התכתובות, ההגדרות האישיות או הנתונים האחרים שלכם לא יימחקו, יאבדו, יימסרו באופן שגוי או יושחתו.

חלק מתחומי השיפוט אינם מאפשרים הגבלת אחריות או חבות משפטית מסוגים מסוימים, כך שחלק מתניות פטור אלה עשויות שלא לחול עליכם.

הגבלת אחריות

בכפוף להתחייבויות הסטטוטוריות, ובמידה המותרת בחוק, אתם מסכימים כי:

במידה המותרת בחוק, הגורמים מטעם Cochlear (כפי שהוגדרו לעיל) לא יישאו בכל אחריות משפטית כלפיכם או כלפי כל צד שלישי בגין כל הפסד או נזק (בין שאלה ישירים, עקיפים, כלליים, מיוחדים, תוצאתיים, מקריים, מייצגים או אחרים, כולל, בין השאר, אובדן נתונים, הכנסה, מוניטין או רווחים) הנובעים מתביעה כלשהי או הקשורים אליה, בין שהטענה מבוססת על חוזה, על נזיקין (כולל רשלנות), אחריות מוחלטת או על כל תאוריה משפטית אחרת, הקשורה לשימוש או לאי היכולת להשתמש באתרים שלנו, או בתוכן, במוצרים או בשירותים שלנו. איננו נושאים באחריות או בחבות משפטית בשום אופן ביחס לכל תוכן שפורסם על ידי משתמשים מצד שלישי באתרי האינטרנט שלנו, או ביחס לכל התנהגות של משתמשים מצד שלישי אלה. זוהי הגבלת אחריות משפטית מקיפה שחלה גם אם גורם כלשהו מטעם Cochlear קיבל הודעה או היה צריך לדעת על האפשרות להתרחשות נזקים כאלה, וללא קשר ליעילותם של סעדים אחרים. אם נמצא כי חלק כלשהו בהגבלת האחריות המשפטית אינו תקף או אינו ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא, אזי האחריות המצרפית שלנו (ושל כל אדם או ישות אחרים שהאחריות המשפטית שלהם הייתה מוגבלת בנסיבות אחרות) למקרי אחריות משפטית שהיו מוגבלים בנסיבות אחרות לא תעלה על מאתיים וחמישים דולר אמריקאי (250.00 דולר אמריקאי).

חלק מתחומי השיפוט אינם מתירים הוצאה מהכלל של אחריות משפטית בגין סוגי נזק מסוימים, כך שחלק מתניות פטור אלה עשויות שלא לחול עליכם. הגבלת אחריות משפטית זו אינה מגבילה את האחריות המשפטית שלנו בגין הונאה או מצג שווא, רשלנות פושעת, מוות או פגיעה אישית במידה שנגרמת על ידי רשלנות מצידנו, או בגין כל אחריות משפטית אחרת שלא יכולה להיות מוחרגת על פי חוק.

שיפוי

אתם מסכימים לשפות את הגורמים מטעם Cochlear (כפי שהוגדרו לעיל) מכל תביעה, אחריות משפטית, נזק, הפסד, עלות והוצאה (לרבות שכר טרחה והוצאות עבור עורכי דין, באופן סביר) של צד שלישי כלשהו, הנובעות מהפרה מכוונת או רשלנית מצידכם של תנאי שימוש אלה. נודיע לכם מייד על כל תביעה, אחריות, הפסד, עלות או הוצאה מעין אלה.

השיפויים הניתנים במסגרת תנאי שימוש אלה ימשיכו להתקיים גם לאחר הפסקת השימוש שלכם באתרי האינטרנט שלנו, ובכל הסכם “בלחיצת כפתור” או הסכם “מקוון” אחר.

שינוי והפסקת פעילות

אנו שומרים על הזכות להפסיק את פעילותו של כל אתר אינטרנט או לשנותו בכל עת ללא התראה מראש.

פרשנות

במסגרת תנאים אלה, המונח "כולל" משמעו "כולל, בין היתר".

ויתור

אי-דרישה מצידנו, בכל עת, לממש תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה או להפעיל כל זכות הניתנת כאן, לא תהווה ויתור על תנאי או זכות מעין אלה. כל הוויתורים חייבים לבוא בכתב. אלא אם כתב הוויתור מכיל הצהרה מנוגדת מפורשת, אף ויתור מצידנו לגבי כל הפרה של תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה או לגבי כל זכות הניתנת כאן לא יתפרש כוויתור על כל הפרה מתמשכת או עוקבת של אותו תנאי, כוויתור על התנאי עצמו או כוויתור על כל זכות במסגרת תנאי שימוש אלה.

יכולת הפרדה

אם נקבע בבית משפט של רשות מוסמכת כי תנאי כלשהו מתנאים אלה מנוגד לחוק, אותו תנאי ישתנה ויתפרש באופן המיטיב למלא את מטרות התנאי המקורי במידה המרבית המותרת בחוק, ויתר תנאי שימוש אלה יישארו בתוקף מלא.

פתרון מחלוקות

במקרה של מחלוקת ביניכם לבין Cochlear הנובעת מאתר זה או מתנאי השימוש האלה, או הקשורה למי מהם, אתם מסכימים לנהל משא ומתן בתום לב ולנקוט במאמצים סבירים, בשיתוף פעולה עם Cochlear, כדי להשיג את התוצאה המועילה ביותר עבור שני הצדדים.

כחלופה לפתרון מחלוקות באמצעות בתי המשפט, צרכנים המתגוררים באיחוד האירופי רשאים להפנות את תלונתם לפלטפורמה האירופית לפתרון מחלוקות באינטרנט (European ODR Platform). צרכנים יכולים לקבל מידע נוסף בעת הביקור באתר האינטרנט לפתרון סכסוכים בכתובת https://ec.europa.eu/consumers/odr. עם זאת, Cochlear אינה משתתפת במנגנון הנ"ל לפתרון מחלוקות או בכל חלופה אחרת.

החוק החל, הסמכות השיפוטית ומקום השיפוט

אם אתם ניגשים לאתר האינטרנט ממיקום בתחומי:

 • צפון אמריקה, תנאי השימוש האלה כפופים לחוקים במדינת קולורדו, ארה"ב;
 • אמריקה הלטינית, תנאי השימוש האלה כפופים לחוקים של הרפובליקה של פנמה;
 • אירופה, המזרח התיכון או אפריקה, תנאי השימוש האלה כפופים לחוקים באנגליה; או
 • אסיה, אוסטרליה או כל מקום אחר בדרום האוקיינוס השקט, תנאי השימוש האלה כפופים לחוקים במדינת ניו סאות' ויילס, אוסטרליה,

למעט כאשר הוראות החוק או התקנות הרלוונטיים מחייבים אותך להתקשר במסגרת חוזית הכפופה לחוקיה של במדינה ספציפית. במקרה זה, התנאים לעיל נשלטים על-ידי חוקיה של אותה המדינה הספציפית, בכל מקרה ללא קשר לכללי ברירת הדין שלה.

אתם מסכימים להיות כפופים לסמכות השיפוט הלא בלעדית של בתי המשפט ושל בתי המשפט לערעור המתאימים בסמכות החוק החל הרלוונטי לכם לעיל, ואתם מסכימים שלא להתנגד להפעלת סמכות כזו על ידי אותם בתי משפט, על כל בסיס שהוא.

על אף האמור לעיל, אם אתם צרכנים, יכולתכם לאכוף את ההתחייבויות הסטטוטוריות הרלוונטיות (אם ישנן כאלה) במקום מגוריכם, לא תושפע מהבחירה בחוק ובמקום כאמור לעיל.

ההסכם במלואו

תנאי שימוש אלה, על כל התוספות והתיקונים המבוצעים בהם באמצעות כל הודעת פרטיות או "הסכם בלחיצת כפתור", מכילים את ההבנה המלאה ואת ההסכם המלא בינינו לביניכם ביחס לאתרי האינטרנט שלנו, והם גוברים על כל תכתובת, משא ומתן או הסכם, בין אם בעל פה, בכתב או בפורמט אלקטרוני בינינו וביניכם ביחס לנושא זה.

הגבלות על תביעות משפטיות

בכפוף להתחייבויות הסטטוטוריות, כל טענה או בקשה לתביעה משפטית שעשויה להיות לכם נגדנו, הנובעת מאתרי האינטרנט שלנו או קשורה לשימוש בהם, חייבת להיות מוגשת תוך שנה אחת (1) מהעלאת אותה תביעה או עילה לתביעה, או שדינה להתבטל לצמיתות.

שאלות לגבי תנאי שימוש אלה

אם יש לכם כל שאלה לגבי תנאי שימוש אלה, אנא צרו עימנו קשר בדוא"ל בכתובת  enquiries_intl@cochlear.com, או באמצעות פנייה לגורם הרלוונטי בקבוצת Cochlear המספק את אתר האינטרנט המקומי שאליו אתם ניגשים כמפורט בסעיף “צרו עימנו קשר” או (היכן שהדבר רלוונטי) בסעיף “מידע משפטי” של אתר האינטרנט המקומי הרלוונטי.

 

עודכן לאחרונה ביום 21/10/2021
בתוקף החל מיום 22/10/2021
D1536808 V7 2021-10