Användarvillkor

Följande information är viktig att beakta rörande din användning av Cochlears internationella webbplats.

Varumärken

Följande Cochlear-ord, logotyper och varumärken är registrerade hos ett eller flera patentkontor runt om i världen. Du får inte använda något av dessa varumärken utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Cochlear.

Cochlear-logotyp       Cochlear-logotyp

Advance Off-Stylet®

AutoNRT®

Baha Caleido®

Baha Divino®

Baha Intenso®

Baha®

Beam®

Clinicnet®

Cochlear Nucleus®

Contour®

Contour Advance®

Custom Sound®

Freedom®

Hear now. And always.®

Invisible Hearing®

NRT®

Nucleus®

Nucleus Clinicnet®

Off-Stylet®

SmartSound®

Vistafix®

Cochlear China    

Ansökan om följande Cochlear-ord, logotyper och varumärken pågår hos ett eller flera patentkontor runt om i världen.  Du får inte använda något av dessa varumärken utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Cochlear.

CochlearTM

Cochlear HybridTM

CodacsTM

HybridTM

myCochlearTM

Alla andra varumärken på våra webbplatser eller i annat material från Cochlear, t.ex. pressmeddelanden, tekniska dokument och annonser, tillhör sina respektive ägare.

Användarvillkor för webbplatsen

Cochlear Ltd (”Cochlear”) och dess dotterbolag och närstående företag (tillsammans ”vi,” ”oss,” ”vår/vårt” och ”gruppen med Cochlear-företag”) hälsar dig välkommen till våra webbplatser. Dessa användarvillkor för webbplatsen (”användarvillkor”) styr din användning av webbplatser där dessa användarvillkor visas (vår/våra ”webbplats/webbplatser”).

En lista över företag som ingår i gruppen med Cochlear-företag och vilka webbplatser som vart och ett av dem driver, klicka på https://www.cochlear.com/intl/contact/global-offices.

Ditt samtycke

LÄS DESSA ANVÄNDARVILLKOR NOGA. GENOM ATT BESÖKA ELLER ANVÄNDA NÅGON AV VÅRA WEBBPLATSER SAMTYCKER DU TILL ATT FÖLJA OCH VARA BUNDEN AV FÖLJANDE ANVÄNDARVILLKOR. OM DU INTE GODTAR DESSA ANVÄNDARVILLKOR FÅR DU INTE ANVÄNDA VÅRA WEBBPLATSER

Ändringar av dessa användarvillkor

När vi lägger till nya webbplatser (eller lägger till nya egenskaper och funktioner på befintliga webbplatser) kan vi behöva uppdatera eller revidera dessa användarvillkor. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera eller revidera dessa användarvillkor, när som helst och utan föregående varsel, genom att lägga upp den reviderade versionen på våra webbplatser. Dessa ändringar träder i kraft samma datum som vi lägger upp den reviderade versionen på våra webbplatser. Din användning av någon av våra webbplatser efter en sådan förändring innebär att du samtycker till att bli bunden av de reviderade användarvillkoren. För att göra dig uppmärksam på att dessa användarvillkor har ändrats kommer vi att lägga upp en kommentar högst upp på denna sida i minst 30 dagar efter det nya datumet träder i kraft.

Du kan när som helst läsa den aktuella versionen av dessa användarvillkor genom att klicka på länken ”användarvillkor” längst ned på varje sida på våra webbplatser.

Dessa användarvillkor uppdaterades senast 2011-09-15.
Click-through-avtal

Dessa användarvillkor kan kompletteras eller ändras genom villkoren i ett ”click-through-avtal” eller ”onlineavtal” mellan dig och oss. När du till exempel registrerar dig för att bli medlem på en av våra webbplatser kan du bli ombedd att samtycka till villkor och bestämmelser som styr din användning av den del av webbplatsen som endast är till för medlemmar. Om du gör ett köp på en av våra webbplatser kan du bli ombedd att godta vissa villkor och bestämmelser som styr din transaktion. Särskilda villkor kan också gälla om du väljer att delta i vissa kampanjer som är tillgängliga via våra webbplatser, få premiuminnehåll eller delta i en tävling eller ett lotteri online. Om särskilda villkor och bestämmelser gäller blir du ombedd att uttryckligen samtycka till dem, t.ex. genom att kryssa i en ruta eller klicka på en knapp märkt ”Jag samtycker”. Villkoren och bestämmelserna i varje sådant ”click-through-avtal” kommer att komplettera och ändra dessa användarvillkor, men endast vad gäller det ”click-through-avtalet” avser.

Innehållet på våra webbplatser utgör inte medicinska råd

Våra webbplatser innehåller information om gruppen med Cochlear-företag, produkter och tjänster, samt hörselhälsa och välbefinnande. Ingen av våra webbplatser är dock avsedd att utgöra eller användas i stället för medicinska råd. Läs noga följande viktiga information:

INNEHÅLLET PÅ VÅRA WEBBPLATSER, INKLUSIVE ALL TEXT, FOTOGRAFIER, BILDER, ILLUSTRATIONER, GRAFIK, LJUD, VIDEO OCH VIDEOFILMER MED LJUD SAMT ANNAT MATERIAL (TILLSAMMANS KALLADE ”INNEHÅLL”), OAVSETT OM DET TILLHANDAHÅLLITS AV OSS ELLER MEDLEMMAR I VÅRA SOCIALA NÄTVERKSWEBBPLATSER ELLER AV ANNAN TREDJE PART, ÄR INTE AVSEDD ATT UTGÖRA OCH SKA INTE ANVÄNDAS ISTÄLLET FÖR (A) RÅD FRÅN DIN LÄKARE ELLER ANNAN MEDICINSK PERSONAL, (B) ETT BESÖK, SAMTAL ELLER KONSULTATION MED DIN LÄKARE ELLER ANNAN MEDICINSK PERSONAL, ELLER (C) INFORMATION SOM FINNS PÅ ELLER I NÅGON PRODUKTFÖRPACKNING ELLER ETIKETT. VÅRT INNEHÅLL UTGÖR INTE MEDICINSKA RÅD. OM DU HAR NÅGRA SJUKVÅRDSRELATERADE FRÅGOR BÖR DU GENAST KONTAKTA ELLER BESÖKA DIN LÄKARE ELLER ANNAN SJUKVÅRDSPERSONAL. OM DU BEFINNER DIG I EN AKUTSITUATION SKA DU KONTAKTA DIN LÄKARE ELLER RINGA 112. DU BÖR ALDRIG BORTSE FRÅN MEDICINSKA RÅD ELLER DRÖJA MED ATT SÖKA MEDICINSKA RÅD PÅ GRUND AV NÅGOT INNEHÅLL SOM PRESENTERAS PÅ DENNA WEBBPLATS, OCH DU BÖR INTE ANVÄNDA VÅRT INNEHÅLL FÖR ATT STÄLLA DIAGNOS PÅ ELLER BEHANDLA ETT HÄLSOPROBLEM. VIDARE UTGÖR ELLER SKAPAR ÖVERFÖRANDE ELLER MOTTAGANDE AV VÅRT INNEHÅLL, HELT ELLER DELVIS, ELLER KOMMUNIKATION VIA INTERNET, E-POST ELLER PÅ ANDRA SÄTT NÅGON LÄKARE-PATIENT-, TERAPEUT-PATIENT- ELLER ANNAN RELATION MED PROFESSIONELL SJUKVÅRDSPERSONAL MELLAN DIG OCH OSS.

Återkoppling från dig

Vi tar gärna emot kommentarer, återkoppling, förslag och annan kommunikation rörande denna webbplats och information och tjänster som vi tillhandahåller via denna webbplats (kollektivt ”återkoppling”) från dig. All återkoppling du tillhandahåller till oss via vår webbplats eller via e-post, muntlig kommunikation och återkopplingsforum är och förblir Cochlears exklusiva egendom, och Cochlear får använda sådan återkoppling på vilket som helst sätt som Cochlear bedömer som lämpligt utan att informera eller ersätta dig, och utan att söka ditt tillstånd. Genom att lämna återkoppling anses du ha tilldelat Cochlear alla rättigheter, äganderätt och intressen i din återkoppling i hela världen, inklusive all upphovsrätt och annan immateriell egendom till din återkoppling. Detta innebär till exempel att vi kan använda din kommentar eller idé till att modifiera eller förbättra webbplatsen eller göra ändringar på våra produkter eller tjänster, eller på vilket annat sätt vi vill utan begränsningar, och vi behöver inte kompensera dig för det. Av detta skäl bör du inte förse oss med någon återkoppling som du inte vill att vi ska använda.

Vår integritetspolicy online

Vår integritetspolicy online beskriver hur vi skyddar din sekretess när du använder våra webbplatser. Klicka på https://www.cochlear.com/intl/privacy-policy för att läsa vår integritetspolicy online. En del av våra webbplatser får inte användas av barn under 13 år. Läs mer om dessa webbplatser i vår integritetspolicy för barn. Vår integritetspolicy för barn och vår integritetspolicy online är en del av och integreras härmed uttryckligen i dessa användarvillkor.

Använda lösenordsskyddade delar av våra webbplatser

En del av våra webbplatser innehåller lösenordsskyddade delar eller delar som ”endast är till för medlemmar” (”lösenordsskyddade områden”). Till exempel innehåller CochlearCommunity.com, en social nätverksplats, ett lösenordsskyddat område där medlemmar kan diskutera hörselfrågor och dela sina personliga erfarenheter. Din användning av lösenordsskyddade områden omfattas av följande ytterligare villkor och bestämmelser.

Åldersbegränsning. Din användning av ett lösenordsskyddat område kan omfattas av en åldersbegränsning. Du får till exempel inte skapa ett konto eller bli medlem av CochlearCommunity.com om du inte har fyllt 18 år. Andra lösenordsskyddade områden kan vara utformade för användare i alla åldrar, men användare under 13 år har inte rätt att registrera sig eller skapa ett konto utan verifierbart samtycke från en förälder eller vårdnadshavare. Du får inte använda åldersbegränsade områden på våra webbplatser om du inte uppfyller gällande ålderskrav.

Online-registrering och kontoinformation. För att bli medlem på vissa lösenordsskyddade områden, inklusive CochlearCommunity.com, måste du genomföra vår registreringsprocess online. Som en del av denna process blir du ombedd att granska och ange att du samtycker till att vara bunden av de villkor och bestämmelser som styr din användning av de lösenordsskyddade områdena. Om de villkor och bestämmelser som styr din användning av vissa lösenordsskyddade områden skiljer sig från dessa användarvillkor, kommer de villkoren och bestämmelserna att komplettera och ha högre giltighet än dessa användarvillkor, men endast vad gäller din användning av just det lösenordsskyddade området.

Genom att skicka in ett registreringsformulär eller skapa ett lösenord på en av våra webbplatser uppger du för oss att (a) du uppfyller eventuella åldersbegränsningar som anges på registreringssidan/-sidorna, och (b) att den information du har angett i ditt registreringsformulär (”kontoinformation”) är sann, korrekt, aktuell och komplett. Du samtycker också till att underhålla och genast uppdatera din kontoinformation med hjälp av den funktion som finns på berörd webbplats för att hålla den sann, korrekt, aktuell och komplett.

Dina lösenord. Du är ansvarig för att skydda sekretessen för dina lösenord. Vi har rätt att anta att någon som får åtkomst till våra webbplatser med ett lösenord som tilldelats dig har rätt att göra det. Du är ensam ansvarig för de aktiviteter som någon som skaffar sig åtkomst till våra webbplatser med hjälp av ett lösenord som tilldelats dig ägnar sig åt, även om den personen faktiskt inte har auktoriserats av dig. Om du har anledning att tro att ditt lösenord har äventyrats eller använts utan ditt godkännande måste du genast ändra det med hjälp av den funktion som finns på berörd webbplats, samt meddela oss på enquiries_intl@cochlear.com.

Rätt att avbryta åtkomst till lösenordsskyddade områden. Vi har rätt att inaktivera ditt lösenord och avbryta din åtkomst till varje lösenordsskyddat område på våra webbplatser när som helst, utan att meddela dig, av vilket skäl som helst (till exempel om du inte följer dessa användarvillkor eller har lämnat felaktig kontoinformation), eller av inget skäl alls. Om vi gör det kan vi också välja att radera din kontoinformation eller ta bort innehåll som du har lagt upp på det lösenordsskyddade området.

Ditt innehåll

Vissa av våra webbplatser, inklusive CochlearCommunity.com, tillhandahåller sätt för våra användare att lägga upp, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra (”lägga upp”) text, bilder, illustrationer, grafik, ljud, video eller videoklipp med ljud eller annat material (”innehåll”) på eller via dessa webbplatser. Innehåll som våra användare lägger upp kallas för ”användarinnehåll” i dessa användarvillkor. Innehåll som du lägger upp kallas för ”ditt innehåll” i dessa användarvillkor.

Förbjudet innehåll. Du får inte lägga upp innehåll på eller via våra webbplatser som:

 • är uppenbart stötande och/eller främjar rasism, bigotteri, hat eller fysisk skada av något som helst slag mot någon grupp eller individ

 • trakasserar eller förespråkar trakasseri av en annan person

 • utnyttjar människor på ett sexuellt eller våldsamt sätt

 • innehåller nakenhet, våld eller stötande innehåll

 • innehåller telefonnummer, gatuadress, efternamn eller e-postadress till någon annan än dig själv

 • främjar information som du vet är falsk eller vilseledande eller som främjar olagliga aktiviteter eller beteende som är oförskämt, hotfullt, obscent, ärekränkande eller skadligt

 • strider mot någon immateriell egendom eller andra äganderättigheter som tillhör någon tredje part, inklusive innehåll som främjar olaglig eller icke godkänd kopia av en annan persons upphovsrättsskyddade verk, t.ex. att tillhandahålla piratkopior av dataprogram eller länkar till sådana, tillhanda information som kringgår tillverkarinstallerade kopieringsskydd eller tillhandahålla piratkopierad musik eller länkar till piratkopierade musikfiler

 • omfattar överföring av ”skräppost”, ”kedjebrev” eller opåkallade massutskick, sms, ” spam” eller ”spamutskick”

 • innehåller begränsade eller sidor som kräver lösenord eller dolda sidor eller bilder (sådana som det inte finns länkar till från någon annan tillgänglig sida)

 • främjar eller gagnar någon kriminell aktivitet eller verksamhet eller som tillhandahåller instruktioner om olaglig verksamhet, inklusive men inte begränsat till att tillverka eller köpa olagliga vapen, bryta mot någons sekretess eller tillhandahålla eller skapa datorvirus

 • samlar in lösenord eller personuppgifter för kommersiella eller olagliga ändamål från andra medlemmar

 • omfattar kriminella aktiviteter och/eller försäljning med eller utan föregående skriftligt tillstånd, t.ex. tävlingar, lotterier, byteshandel, annonser eller pyramidupplägg

 • innehåller ett fotografi av någon annan person som du har lagt upp utan den personens samtycke eller, när det gäller barn under 18 år, en förälders samtycke, eller som på annat sätt utgör ett intrång i någon persons privatliv eller publiceringsrättigheter, eller

 • som innehåller virus eller annan skadlig komponent.

Ansvar för användarinnehåll. Du har hela ansvaret för ditt innehåll. På en del av våra webbplatser kan du göra inställningar som påverkar hur andra kan se ditt innehåll. Du är ensam ansvarig för justering av sådana inställningar. Att lägga upp innehåll via internet innebär en risk för oavsiktligt röjande av och tredje parts åtkomst till ditt innehåll. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att förhindra att ditt innehåll röjs utöver de inställningar du valt, men vi kan inte garantera att dessa inställningar kommer att förhindra att ditt innehåll ses eller nås av oavsedda tredje parter, och vi är inte ansvariga för sådana röjanden. Vi är inte ansvariga för och kontrollerar inte användarinnehåll, och därför lämnar vi inga garantier för korrektheten, integriteten eller kvaliteten hos något användarinnehåll. Du förstår att du, genom att använda webbplatser på vilka användare kan lägga upp användarinnehåll, kan exponeras för användarinnehåll som du anser är stötande, oanständigt eller motbjudande. Under inga omständigheter kommer vi att ha något som helst ansvar för något användarinnehåll, inklusive men inte begränsat till, eventuella fel eller uteslutande i något användarinnehåll, inställningar, visningsfel eller någon förlust eller skada av något som helst slag som uppstått på grund av användning av något användarinnehåll som lagts upp på eller via någon av våra webbplatser.

Avvisande/borttagning av ditt innehåll. Du bekräftar att vi får förhandsgranska användarinnehåll som läggs upp på våra webbplatser eller låta bli att förhandsgranska det, och att vi har rätt (men inte skyldighet) att helt enligt vårt eget gottfinnande att förhandsgranska, avvisa eller ta bort varje användarinnehåll eller delar därav som är tillgänglig via våra webbplatser, helt enligt vårt eget gottfinnande, av vilket skäl som helst. Utan att begränsa det ovanstående har vi rätt att från våra webbplatser ta bort allt användarinnehåll som strider mot dessa användarvillkor eller på annat sätt kan ifrågasättas helt enligt vårt eget gottfinnande, eller att begränsa, göra paus i eller avsluta din tillgång till hela eller någon del av våra webbplatser när som helst, av vilket som helst eller inget skäl, med eller utan föregående varning, och utan ansvarsskyldighet. Om du blir medveten om missbruk av någon av våra webbplatser av någon person kontakta oss (e-post: enquiries_intl@cochlear.com).

Äganderätt till ditt innehåll. Vi hävdar inte äganderätt till ditt innehåll. Enligt villkoren i den icke-exklusiva licens som ingår i följande stycke gäller mellan oss och dig att du äger och behåller varje och alla rättigheter rörande immateriell egendom du kan ha till ditt innehåll.

Licens att använda ditt innehåll. För att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster som erbjuds via våra webbplatser måste du ge oss licens att använda och distribuera ditt innehåll via våra webbplatser. Genom att lägga upp ditt innehåll på eller via våra webbplatser ger du oss därför härmed en icke-exklusiv, till fullo betald, royaltyfri, evig, oåterkallelig licens i hela världen (inklusive rätten att utfärda underlicenser) att använda, kopiera, offentligt framföra, offentligt visa, distribuera och skapa härledda arbeten baserade på ditt innehåll för de syften som det lades upp för. Du samtycker också till att vi får använda och röja ditt innehåll enligt vad som anges i vår integritetspolicy online. om du vill ta bort något av ditt innehåll från våra webbplatser kan du kontakta oss på enquiries_intl@cochlear.com. I allmänhet kommer vi att försöka ta bort ditt innehåll på din begäran, men vår förmåga att göra det kommer att bero på vilken typ av innehåll det är och var det finns samt andra faktorer. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en rimlig avgift under lämpliga omständigheter och enligt vad som är tillåtet i tillämplig lag. Vi lämnar inga garantier för fullständig radering av något sådant innehåll och kopior därav. I varje fall kan en säkerhetskopia av sådant innehåll finnas kvar på våra servrar efter att innehållet verkar ha tagits bort från våra webbplatser, och vi förbehåller oss alla rättigheter som anges i denna paragraf till alla sådana återstående kopior.

Dina garantier avseende ditt innehåll

Genom att lägga upp ditt innehåll via våra webbplatser uppger och intygar du att (i) du äger alla rättigheter, äganderätt och intressen i ditt innehåll, eller på annat sätt har rätt att utfärda den licens som anges i föregående stycke, samt (ii) att det inte strider mot några sekretessrättigheter, publicitetsrättigheter, upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter, avtalsrättigheter, sekretess eller någon annan rättigheter som tillhör någon tredje part att lägga upp ditt innehåll på eller via våra webbplatser.

Äganderätt till webbplatser och innehåll

Mellan dig och oss äger vi och förbehåller oss alla rättigheter, äganderätt och intressen i våra webbplatser, inklusive all programvara och kod som utgör och används på våra webbplatser, samt allt innehåll på vår webbplats utom ditt innehåll. Våra webbplatser och innehåll som vi och andra tillhandahåller skyddas av lagstiftning om varumärken, servicemärken, affärsidentitet, upphovsrätt, patent, affärshemligheter och andra lagar gällande immateriell egendom. Dessutom är hela innehållet på varje webbplats ett kollektivt arbete enligt australiska och internationella upphovsrättslagar och -fördrag, och vi äger upphovsrätten till urval, samordning, arrangemang och förbättring av innehållet på varje webbplats.

Vi beviljar dig härmed en begränsad, återkallelig, ej-underlicensieringsbar licens att hämta och skriva ut kopior av varje del av innehållet på våra webbplatser som du har erhållit åtkomst till på rätt sätt, men endast för ditt personliga, icke-kommersiella bruk (såvida det inte var du som lade upp innehållet), och endast om du inte tar bort, modifierar eller döljer någon information om upphovsrätt, varumärken eller annan information om äganderätt från sådant innehåll (såvida det inte var du som lade upp innehållet). Ovannämnda licens omfattas av dessa användarvillkor och inkluderar inte rätten att använda datautvinning, robotar eller liknande metoder för datainsamling eller -extrahering. Denna licens kan återkallas när som helst utan föregående varning, och med eller utan orsak.

Du får inte, och får inte heller tillåta andra att, kopiera, distribuera, offentligt framföra eller visa, skapa härledda verk baserade på, sända, utnyttja eller använda någon del av innehållet på våra webbplatser (utom ditt innehåll), med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor utan vårt föregående skriftliga tillstånd. Varje användning av våra webbplatser, inklusive innehållet på våra webbplatser (utom ditt innehåll), annan än den som uttryckligen godkänns i dessa användarvillkor är strikt förbjuden och kommer att avsluta den licens som här ges. Sådan icke godkänd användning kan också strida mot tillämpliga lagar, inklusive lagar om upphovsrätt och varumärken och tillämplig kommunikation, regleringar och stadgar.

Inget i dessa användarvillkor ska uppfattas som att några rättigheter, äganderätt eller intressen i våra webbplatser överförs till dig eller någon annan, utom den begränsade licensen att använda våra webbplatser på de villkor som uttryckligen anges här.

Upphovsrättsagent som ska ta emot information om påstådda intrång i upphovsrätt

Om du har anledning att tro att någon del av innehållet på våra webbplatser gör intrång i andras upphovsrätt, eller att någon länk på en av våra webbplatser länkar till material som gör intrång, ska du genast meddela vår upphovsrättsagent med hjälp av den kontaktinformation som anges nedan. Det är vår policy att utreda alla anklagelser om intrång i upphovsrätt som kommer till vår kännedom. Vi förbehåller oss rätten att enligt eget gottfinnande omedelbart göra paus i och/eller avsluta tillgången till varje webbplats för varje användare som anklagas för att ha lagt upp material som gör intrång eller en länk till material som gör intrång på en av våra webbplatser, och att omedelbart ta bort eller inaktivera det innehåll eller den länk som hävdas göra intrång.

Information om påstått intrång i upphovsrätt. Om du är upphovsrättsinnehavaren (eller har rätt att agera på upphovsrättsinnehavarens uppdrag) ska du omedelbart informera vår upphovsrättsagent om du anser att (a) något innehåll som visas på våra webbplatser gör intrång i din upphovsrätt, eller (b) någon länk som lagts upp på någon av våra webbplatser länkar till material som gör intrång i din upphovsrätt. Så snart vi får din information om ett påstått intrång på det sätt som beskrivs nedan kommer vi omedelbart ta bort eller inaktivera åtkomst till de material som hävdas göra intrång (eller som är föremål för intrångsaktiviteten). Din information måste vara skriftlig och innehålla följande:

 • en beskrivning av det upphovsrättsskyddade verk som du anser utsatts för intrång (eller om du anser att flera upphovsrättsskyddade verk har utsatts för intrång, en representativ lista)

 • en beskrivning av det material som du anser gör intrång i föremålet för intrånget, tillsammans med tillräckligt med information för att vi ska kunna hitta materialet på tillämplig webbplats

 • tillräckligt med information för att vi ska kunna kontakta dig, dvs. ditt namn, adress, telefonnummer och, om tillgängligt, e-postadress

 • ett uttalande om att du i god tro anser att den användning som du hävdar gör intrång i materialet inte har godkänts av ägaren av den exklusiva rättigheter i vilken intrång hävdas (”upphovsrättsinnehavaren”), en agent för upphovsrättsinnehavaren, eller enligt lag

 • ett uttalande om att all information du lämnat är korrekt, samt

 • ett uttalande, under straffrättsligt ansvar, att du är upphovsrättsinnehavaren eller är auktoriserad att agera på upphovsrättsinnehavarens uppdrag.

Din information måste vara undertecknad (fysiskt eller elektroniskt) och ska adresseras enligt följande:

Copyright Agent

Cochlear LTD

Gatuadress:

Cochlear Headquarters,
1 University Avenue, 
Macquarie University,
NSW 2109 Australia

E-post: copyright@cochlear.com

Varumärken

De varumärken och servicemärken som används eller visas på våra webbplatser (”varumärken”) är registrerade eller oregistrerade varumärken som tillhör medlemmar i gruppen med Cochlear-företag eller tredje part. Du får inte använda några varumärken som visas på våra webbplatser utan föregående skriftligt tillstånd från Cochlear eller varumärkesinnehavaren.

Icke-kommersiell användning

Våra webbplatser får inte användas i samband med några kommersiella ändamål, utom vad som uttryckligen skriftligen godkänts av Cochlear eller någon medlem av gruppen med Cochlear-företag. Obehörig koppling eller länkning till någon av våra webbplatser är förbjuden. Kommersiella annonser, affiliate-länkar eller andra former av utnyttjande kan tas bort från våra webbplatser utan föregående varsel och kan leda till att åtkomsträttigheterna dras in.

Länkar till tredje parts webbplatser

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser som ägs av tredje part (t.ex. annonsörer, närstående företag, strategiska affärspartners eller andra). Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera korrektheten på innehållet på deras webbplatser, och lämnar inga garantier för produkter eller erbjudanden från några av dessa affärsverksamheter eller privatpersoner. Vi tar inget ansvar för några sådana webbplatsers åtgärder, produkter eller innehåll. Innan du använder någon webbplats från tredje part bör du läsa tillämpliga användarvillkor och riktlinjer för dessa webbplatser. Att en länk finns på någon av våra webbplatser innebär inte att vi godkänner någon sådan tredje parts webbplats. Om du beslutar dig för att gå till någon sådan länkad webbplats gör du det på egen risk.

Internationell användning

Om du besöker någon av våra webbplatser från utanför Australien samtycker du till att följa alla lokala regler för din användning av webbplatsen.

Tvister mellan användare

Du är ensam ansvarig för dina interaktioner med andra medlemmar på våra webbplatser. Cochlear förbehåller sig rätten, men har inte skyldighet, att övervaka tvister mellan dig och andra medlemmar på våra webbplatser.

Garantifriskrivning

DIN ANVÄNDNING AV VÅRA WEBBPLATSER OCH ALLT INNEHÅLL, PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA VIA VÅRA WEBBPLATSER SKER PÅ DIN EGEN RISK. VÅRA WEBBPLATSER OCH ALLT INNEHÅLL, PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA VIA VÅRA WEBBPLATSER TILLHANDAHÅLLS I ”BEFINTLIGT SKICK” OCH ”SOM DE ÄR”, UTAN NÅGRA SOM HELST UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER. I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM ÄR TILLÅTEN ENLIGT LAG FRISKRIVER SIG COCHLEAR, GRUPPEN MED COCHLEAR-FÖRETAG OCH DESS RESPEKTIVE TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, AGENTER, LICENSINNEHAVARE OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER UTTRYCKLIGT FRÅN ALLA UTFÄSTELSER OCH GARANTIER AV ALLA SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE VÅRA WEBBPLATSER, INNEHÅLL, PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA VIA VÅRA WEBBPLATSER, DIN ANVÄNDNING AV VÅRA WEBBPLATSER ELLER NÅGRA ANDRA WEBBPLATSER SOM VÅRA WEBBPLATSER ÄR LÄNKADE TILL, INKLUSIVE ALLA UTFÄSTELSER OCH GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG. UTAN ATT BEGRÄNSA GILTIGHETEN PÅ DET OVANSTÅENDE UPPGER ELLER GARANTERAR INTE COCHLEAR, GRUPPEN MED COCHLEAR-FÖRETAG OCH DESS RESPEKTIVE TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, AGENTER, LICENSINNEHAVARE OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER ATT (A) VÅRA WEBBPLATSER, INNEHÅLL, PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA VIA VÅRA WEBBPLATSER KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV ELLER FÖRVÄNTNINGAR, (B) DIN ANVÄNDNING AV VÅRA WEBBPLATSER KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN ELLER FELFRI, (C) INNEHÅLLET ÄR KORREKT, FULLSTÄNDIGT, AKTUELLT ELLER TILLFÖRLITLIGT, (D) DITT INNEHÅLL, DINA KOMMUNIKATIONER, PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR ELLER ANDRA DATA INTE KOMMER ATT RADERAS, FÖRSVINNA, LEVERERAS FEL ELLER FÖRVANSKAS, (E) INGA VIRUS ELLER ANNAN SKADLIG KOD KOMMER ATT ÖVERFÖRAS TILL DIG. ALLT MATERIAL SOM HÄMTAS ELLER PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLS VIA ANVÄNDNING AV VÅRA WEBBPLATSER GÖR DET EFTER DITT EGET VAL OCH PÅ DIN EGEN RISK, OCH DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR VARJE SKADA PÅ DITT DATORSYSTEM ELLER DATAFÖRLUST SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV HÄMTNING AV NÅGOT SÅDANT MATERIAL

I VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTS INTE BEGRÄNSNING AV VISSA GARANTIER, OCH DÄRFÖR KAN DET HÄNDA ATT EN DEL AV DESSA FRISKRIVNINGSKLAUSULER INTE GÄLLER FÖR DIG.

Inget i dessa användarvillkor är avsett att utesluta, begränsa eller modifiera några rättigheter som du kan ha enligt Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (2010 års konkurrens. och konsumentlag, “CCA”) eller någon annan lagstiftning som inte kan uteslutas, begränsas eller modifieras genom avtal. Om CCA eller någon annan lagstiftning inför ett villkor, en garanti eller någon annan bestämmelse i dessa användarvillkor eller ger dig en lagstadgad garanti i samband med dessa användarvillkor vad gäller tillhandahållna varor eller tjänster (i förekommande fall) och Cochlears ansvar för brott mot sådant villkor, garanti eller annan bestämmelse inte kan uteslutas, men kan begränsas, så begränsas Cochlears ansvar för varje brott mot sådant villkor, garanti eller annan bestämmelse till: (1) när det gäller leverans av gods, kommer Cochlear att göra ett eller flera av följande (enligt dess eget val): (A) byta ut varan eller tillhandahålla en likvärdig vara, (B) reparera varan, (C) betala kostnaden för att byta ut varan eller köpa in en likvärdig varan och/eller (D) betala kostnaden för att få varan reparerad, och (2) när det gäller tjänster kommer Cochlear att göra ett eller flera av följande (enligt dess eget val): (A) tillhandahålla tjänsten igen och/eller (B) betala kostnaden för att få tjänsten utförd igen.

Ansvarsbegränsning

VI ÄR INTE PÅ NÅGOT SOM HELST SÄTT ANSVARIGA ELLER SKYLDIGA FÖR NÅGOT INNEHÅLL SOM LÄGGS UPP AV EN ANVÄNDARE PÅ VÅRA WEBBPLATSER. ÄVEN OM VI TILLHANDAHÅLLER REGLER FÖR ANVÄNDARES UPPFÖRANDE OCH DET DE LÄGGER UPP HAR VI INGEN KONTROLL ÖVER OCH ÄR INTE ANSVARIGA FÖR VAD ANVÄNDARE LÄGGER UPP PÅ ELLER VIA VÅRA WEBBPLATSER, OCH VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR NÅGOT STÖTANDE, OLÄMPLIGT, OBSCENT, OLAGLIGT ANVÄNDARINNEHÅLL ELLER INNEHÅLL SOM GÖR INTRÅNG ELLER PÅ ANNAT SÄTT KAN IFRÅGASÄTTAS SOM DU KAN PÅTRÄFFA PÅ VÅRA WEBBPLATSER ELLER I SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV VÅRA WEBBPLATSER. VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR NÅGON AV VÅRA WEBBPLATSANVÄNDARES UPPFÖRANDE, VARE SIG ONLINE ELLER OFFLINE.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA COCHLEAR, GRUPPEN MED COCHLEAR-FÖRETAG OCH DESS RESPEKTIVE TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, AGENTER, LICENSINNEHAVARE OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER HA NÅGOT SOM HELST ANSVAR GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR EVENTUELLA FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM UPPSTÅR GENOM ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA VÅRA WEBBPLATSER, INKLUSIVE INNEHÅLL, PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA VIA VÅRA WEBBPLATSER.

DETTA ÄR EN SAMMANSTÄLLD ANSVARSBEGRÄNSNING SOM GÄLLER FÖR ALLA FÖRLUSTER OCH SKADOR AV ALLA SLAG (OAVSETT OM DE ÄR DIREKTA, INDIREKTA, ALLMÄNNA, SÄRSKILDA, FÖLJDSKADOR, AVSEDDA, EXEMPLARISKA ELLER ANNAT, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖRLUST AV DATA, INKOMST ELLER VINST), OAVSETT OM ERSÄTTNINGSKRAVET GRUNDAR SIG PÅ AVTAL, BEDRÄGERI (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE), STRIKT ANSVAR ELLER NÅGON ANNAN JURIDISK TEORI, ÄVEN OM EN BEHÖRIG REPRESENTANT FÖR COCHLEAR ELLER NÅGON ANNAN MEDLEM AV GRUPPEN MED COCHLEAR-FÖRETAG HAR INFORMERATS OM ELLER BORDE HA KÄNT TILL RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR, OCH UTAN HÄNSYN TILL ANDRA ÅTGÄRDERS EFFEKTIVITET. OM NÅGON DEL AV DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING AV NÅGOT SKÄL VISAR SIG VAR OGILTIG ELLER OMÖJLIG ATT GENOMDRIVA SKA VÅR SAMLADE ANSVARSSKYLDIGHET (OCH ÄVEN VARJE ANNAN PERSONS ELLER ENHETS VARS ANSVAR ANNARS SKULLE HA VARIT BEGRÄNSAT) FÖR ANSVARSSKYLDIGHET SOM ANNARS SKULLE HA VARIT BEGRÄNSAT INTE ÖVERSTIGA FEM DOLLAR (5,00 USD).

I VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTS INTE UTESLUTANDE AV ANSVARSSKYLDIGHET FÖR VISSA TYPER AV SKADOR. DÄRFÖR KAN DET HÄNDA ATT VISSA AV OVANSTÅENDE ANSVARSBEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER FÖR DIG.

Ersättning

Du samtycker till att ersätta och hålla Cochlear, gruppen med Cochlear-företag och dess respektive tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, licensinnehavare och tjänsteleverantörer skadeslösa gentemot varje och alla ersättningsanspråk, förluster, ansvarsskyldighet, skador, förluster, kostnader och utgifter från tredje part (inklusive rimliga advokatarvoden och kostnader) som uppstår på grund av att du bryter mot dessa användarvillkor. Vi kommer omedelbart att informera dig om eventuella sådana ersättningsanspråk, förluster, kostnader och utgifter.

Ändringar och uppsägning

Vi förbehåller oss rätten att lägga ner eller modifiera varje webbplats när som helst, utan föregående varning.

Tolkning

När det används i dessa användarvillkor ska begreppet ”inklusive” betyda ”inklusive, men inte begränsat till”.

Dispensklausul

Om vi vid något tillfälle misslyckas med att genomdriva någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller att utöva någon av de rättigheter vi har enligt detta, ska detta inte uppfattas som en avstående från den bestämmelsen eller rättigheten. Varje avstående måste ske skriftligen. Om det skriftliga avståendet inte innehåller ett uttryckligt påstående om motsatsen ska inget avstående från någon av oss från något brott mot någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller någon av de rättigheter vi har enligt detta inte uppfattas som avstående från något fortsatt eller påföljande brott mot den bestämmelsen, det avståendet från själva bestämmelsen eller från någon av rättigheterna enligt detta avtal.

Avskiljbarhet

Om någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor av domstol i behörig jurisdiktion anses strida mot lagen ska den bestämmelsen ändras och tolkas på det sätt som i den största utsträckning som är tillåten enligt lag bäst uppfyller målsättningarna med den ursprungliga bestämmelsen, och övriga bestämmelser i dessa användarvillkor ska fortsätta att ha full kraft och effekt.

Styrande lag, jurisdiktion och plats

Dessa användarvillkor ska styras enligt lagarna i delstaten New South Wales, Australien, utan hänsyn till konflikt med andra lagbestämmelser. Alla åtgärder eller rättsliga förfaranden som uppstår på grund av eller i samband med dessa användarvillkor ska icke-exklusivt äga rum i delstatlig eller federal domstol i New South Wales, Australien. Du samtycker härmed oåterkalleligen och åtar dig att personligen följa dessa domstolars jurisdiktion för alla sådana ändamål.

Hela avtalet

Dessa användarvillkor med tillägg och ändringar genom tillämpliga sekretessmeddelanden eller ”click-through-avtal” innehåller hela överenskommelse och avtalet mellan dig och oss vad gäller våra webbplatser och har högre giltighet än all tidigare kommunikation, förhandlingar och avtal, vare sig dessa är muntliga, skriftliga eller elektroniska, mellan dig och oss vad avser detta.

Åtgärdsbegränsningar

Du samtycker till att oavsett någon motstridig lagbestämmelse, ska varje ersättningsanspråk eller anledning till åtgärd som uppstår ur eller i samband med användning av våra webbplatser lämnas in inom ett (1) år efter att sådant ersättningsanspråk eller anledning till åtgärd har uppstått, eller annars vara ogiltig för alltid.

Frågor om dessa användarvillkor

Om du har några frågor om dessa användarvillkor kan du kontakta oss via e-post på enquiries_intl@cochlear.com eller via post till  Cochlear Australia New Zealand, Cochlear Headquarters, 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109 Australia eller ringa oss avgiftsfritt (i Australien) på 1800 620 929 eller avgiftsfritt via National Relay Service  (i Nya Zeeland) på 0800 444 819.

Användarvillkor och bestämmelser – Cochlear Link

Användarvillkoren och bestämmelserna för Cochlear Link hittar du här.

Användarvillkor för sociala medier

Cochlears användarvillkor för sociala medier hittar du här.