Användarvillkor

Följande information är viktig när du använder Cochlears webbplats.

Användarvillkor för webbplatsen

Cochlear Limited och dess dotterbolag och närstående företag (gemensamt benämnda ”Cochlear Group”) välkomnar dig till våra webbplatser. Dessa användarvillkor för webbplatsen (”användarvillkor”) styr din användning av webbplatser där dessa användarvillkor visas (vår/våra ”webbplats/webbplatser”).

Den medlem av Cochlear-koncernen som driver den lokala webbplats som du besöker är den enhet som anges under avsnittet ”Kontakta oss” eller (i förekommande fall) ”Rättslig information” på respektive lokala webbplats(er) och är avtalsparten enligt dessa användarvillkor (”Cochlear”, ”vi”, ”oss” och ”vår”).

Ditt samtycke

LÄS DESSA ANVÄNDARVILLKOR NOGA. GENOM ATT BESÖKA ELLER ANVÄNDA NÅGON AV VÅRA WEBBPLATSER SAMTYCKER DU TILL ATT FÖLJA OCH VARA BUNDEN AV FÖLJANDE ANVÄNDARVILLKOR. OM DU INTE GODTAR DESSA ANVÄNDARVILLKOR FÅR DU INTE ANVÄNDA VÅRA WEBBPLATSER.

Ändringar av dessa användarvillkor

När vi lägger till nya webbplatser (eller lägger till nya egenskaper och funktioner på befintliga webbplatser) kan vi behöva uppdatera eller revidera dessa användarvillkor. Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst uppdatera eller revidera dessa användarvillkor genom att lägga upp den reviderade versionen på våra webbplatser. Dessa ändringar träder i kraft det datum vi uppger som datum för ikraftträdande för den reviderade versionen på våra webbplatser. När helst det rimligen är möjligt kommer vi att varsla dig i förväg när vi gör väsentliga ändringar i dessa användarvillkor som har en negativ inverkan på användningen av våra webbplatser.

Du kan när som helst läsa den aktuella versionen av dessa användarvillkor genom att klicka på länken ”användarvillkor” längst ned på varje sida på våra webbplatser.

Click-through-avtal

Dessa användarvillkor kan kompletteras eller ändras genom villkoren i ett ”click-through-avtal” eller ”onlineavtal” mellan dig och oss. När du till exempel registrerar dig för att bli medlem på en av våra webbplatser kan du bli ombedd att samtycka till villkor och bestämmelser som styr din användning av den del av webbplatsen som endast är till för medlemmar. Om du gör ett köp på en av våra webbplatser kan du bli ombedd att godta vissa villkor och bestämmelser som styr din transaktion. Särskilda villkor kan också gälla om du väljer att delta i vissa kampanjer som är tillgängliga via våra webbplatser, få premiuminnehåll eller delta i en tävling eller ett lotteri online. Om särskilda villkor och bestämmelser gäller blir du ombedd att uttryckligen samtycka till dem, t.ex. genom att kryssa i en ruta eller klicka på en knapp märkt ”Jag samtycker”. Villkoren och bestämmelserna i varje sådant ”klickbart avtal” kommer att komplettera och ändra dessa användarvillkor, men endast vad gäller det ”klickbara avtalet” avser.

Innehållet på våra webbplatser utgör inte medicinska råd

Våra webbplatser innehåller information om Cochlear Group, våra produkter och tjänster, hörselrelaterade hälsofrågor och wellness. Ingen av våra webbplatser är dock avsedd att utgöra eller användas i stället för medicinska råd. Läs noga följande viktiga information:

INNEHÅLLET PÅ VÅRA WEBBPLATSER, INKLUSIVE ALL TEXT, FOTOGRAFIER, BILDER, ILLUSTRATIONER, GRAFIK, LJUD, VIDEO OCH VIDEOFILMER MED LJUD SAMT ANNAT MATERIAL (GEMENSAMT BENÄMNT ”INNEHÅLL”), OAVSETT OM DET TILLHANDAHÅLLITS AV OSS ELLER MEDLEMMAR I VÅRA SOCIALA NÄTVERKSWEBBPLATSER ELLER AV ANNAN TREDJE PART, ÄR INTE AVSETT ATT UTGÖRA OCH SKA INTE ANVÄNDAS I STÄLLET FÖR
(A) RÅD FRÅN DIN LÄKARE ELLER ANNAN MEDICINSK PERSONAL,
(B) ETT BESÖK, SAMTAL ELLER KONSULTATION MED DIN LÄKARE ELLER ANNAN MEDICINSK PERSONAL, ELLER
(C) INFORMATION SOM FINNS PÅ ELLER I NÅGON PRODUKTS FÖRPACKNING ELLER ETIKETT.
VÅRT INNEHÅLL UTGÖR INTE MEDICINSKA RÅD. OM DU HAR NÅGRA SJUKVÅRDSRELATERADE FRÅGOR BÖR DU GENAST KONTAKTA ELLER BESÖKA DIN LÄKARE ELLER ANNAN SJUKVÅRDSPERSONAL. OM DU BEFINNER DIG I EN AKUTSITUATION SKA DU OMEDELBART KONTAKTA DIN LÄKARE ELLER RINGA 112. DU BÖR ALDRIG BORTSE FRÅN MEDICINSKA RÅD ELLER DRÖJA MED ATT SÖKA MEDICINSKA RÅD PÅ GRUND AV NÅGOT INNEHÅLL SOM PRESENTERAS PÅ DENNA WEBBPLATS, OCH DU BÖR INTE ANVÄNDA VÅRT INNEHÅLL FÖR ATT STÄLLA DIAGNOS PÅ ELLER BEHANDLA ETT HÄLSOPROBLEM. VIDARE ÄR DET EJ HELLER SÅ ATT ÖVERFÖRANDE ELLER MOTTAGANDE AV VÅRT INNEHÅLL, VARE SIG HELT ELLER DELVIS, ELLER KOMMUNIKATION VIA INTERNET, E-POST ELLER PÅ ANDRA SÄTT, UTGÖR ELLER SKAPAR NÅGON RELATION MELLAN DIG OCH OSS AV TYPEN SOM RÅDEN MELLAN LÄKARE OCH PATIENT, ELLER MELLAN PATIENT OCH TERAPEUT ELLER ANNAN SJUKVÅRDSPERSONAL.

Köpa varor och tjänster via vår webbplats

Kontrakt för försäljning av varor och/eller tjänster regleras av våra försäljningsvillkor. Om du inte godkänner våra försäljningsvillkor kommer du inte att kunna beställa några varor eller tjänster från vår webbplats.

Återkoppling från dig

Vi tar gärna emot kommentarer, återkoppling, förslag och annan kommunikation rörande denna webbplats och information och tjänster som vi tillhandahåller via denna webbplats (kollektivt ”återkoppling”) från dig. All återkoppling du tillhandahåller till oss via vår webbplats eller via e-post, muntlig kommunikation och återkopplingsforum är och förblir Cochlears exklusiva egendom, och Cochlear får använda sådan återkoppling på vilket som helst sätt som Cochlear bedömer som lämpligt utan att informera eller ersätta dig, och utan att söka ditt tillstånd. Genom att lämna återkoppling anses du ha avsagt dig varje sekretess i din återkoppling och tilldelat Cochlear alla rättigheter, äganderätt och intressen i din återkoppling i hela världen, inklusive all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till din återkoppling. Detta innebär till exempel att vi kan använda din kommentar eller idé till att modifiera eller förbättra webbplatsen eller göra ändringar på våra produkter eller tjänster, eller på vilket annat sätt vi vill utan begränsningar, och vi behöver inte kompensera dig för det. Av detta skäl bör du inte förse oss med någon återkoppling som du inte vill att vi ska använda.

Vår globala integritetspolicy

Vår globala integritetspolicy beskriver hur vi skyddar din sekretess när du använder våra webbplatser. För att läsa igenom vår integritetspolicy kan du klicka här.

Använda lösenordsskyddade delar av våra webbplatser

En del av våra webbplatser innehåller lösenordsskyddade delar eller delar som ”endast är till för medlemmar” (”lösenordsskyddade områden”). Din användning av lösenordsskyddade områden omfattas av följande villkor samt eventuella specifika bestämmelser som gäller för det aktuella lösenordsskyddade området (”ytterligare villkor”). I händelse av en motsägelse mellan dessa villkor och eventuella ytterligare villkor är det de ytterligare villkoren som gäller med avseende på det aktuella lösenordsskyddade området i motsägelsens utsträckning.

Åldersgränser. Din användning av ett lösenordsskyddat område kan omfattas av en åldersbegränsning. Andra lösenordsskyddade områden kan vara utformade för användare i alla åldrar, men det kan hända att minderåriga användare inte har rätt att registrera sig eller skapa ett konto utan verifierbart samtycke från en förälder eller vårdnadshavare. Du får inte använda åldersbegränsade områden på våra webbplatser om du inte uppfyller gällande ålderskrav.

Onlineregistrering och kontoinformation. För att bli medlem i vissa lösenordsskyddade områden måste du utföra vår process för onlineregistrering. Som en del av denna process blir du ombedd att granska och ange att du samtycker till att vara bunden av de villkor som reglerar din användning av det lösenordsskyddade området. Om de villkor som reglerar din användning av ett visst lösenordsskyddat område skiljer sig från dessa användarvillkor, kommer de villkoren i en eventuell motsägelses utsträckning att komplettera och ha företräde framför dessa användarvillkor, men endast vad gäller din användning av just det lösenordsskyddade området.

Genom att skicka in ett registreringsformulär eller skapa ett lösenord på en av våra webbplatser, så intygar du för oss att
(a) du uppfyller eventuella åldersbegränsningar som finns angivna på registreringssidan/-sidorna, samt att
(b) informationen du har uppgivit för oss i ditt registreringsformulär (”kontoinformationen”) är sann, korrekt, aktuell och fullständig. Du samtycker också till att underhålla och genast uppdatera din kontoinformation med hjälp av den funktion som finns på berörd webbplats för att hålla den sann, korrekt, aktuell och komplett.

Dina lösenord. Du är ansvarig för att skydda sekretessen för dina lösenord. Såvida du inte meddelar oss om motsatsen, och tills det sker och vi mottar detta meddelande, kommer vi att utgå ifrån att alla som besöker våra webbplatser med hjälp av ett lösenord som tilldelats dig har rätt att göra detta. Om du har anledning att tro att ditt lösenord har äventyrats eller använts utan ditt godkännande måste du genast ändra det med hjälp av den funktion som finns på berörd webbplats, samt meddela oss på enquiries_intl@cochlear.com.

Uppsägning av tillgång till lösenordsskyddade områden. Vi förbehåller oss rätten att när som helst inaktivera ditt lösenord och avsluta din tillgång till eventuella lösenordsskyddade områden på våra webbplatser, till exempel om
(a) du inte följer dessa användarvillkor eller har uppgivit falsk kontoinformation;
(b) vi är tvungna att göra det för att uppfylla rättsliga krav;
(c) det bedöms nödvändigt för att skydda webbsidornas säkerhet, integritet eller drift;
(d) vi efter eget gottfinnande anser att
(i) det har förekommit beteende som skapar (eller skulle kunna skapa) ansvarskrav eller skada för någon användare eller tredje part eller Cochlear-koncernen, eller
(ii) tillhandahållandet av det lösenordsskyddade området inte längre är kommersiellt gångbart. Om vi gör det kan vi också välja att radera din kontoinformation eller ta bort innehåll som du har lagt upp på det lösenordsskyddade området. Där det är rimligen möjligt utan att riskera rättsligt ansvar för Cochlear Group kommer vi att meddela dig i förväg om uppsägningen och ge dig tillräckligt med tid att hämta ditt innehåll från det lösenordsskyddade området. Om du frivilligt vill avsluta ditt konto ska du meddela oss på enquiries_intl@cochlear.com.

Ditt innehåll

Vissa av våra webbplatser tillhandahåller sätt för våra användare att lägga upp, överföra eller på annat sätt göra tillgängligt (”lägga upp”) text, bilder, illustrationer, grafik, ljud, video eller videoklipp med ljud eller annat material på eller via dessa webbplatser. Innehåll som våra användare lägger upp kallas för ”användarinnehåll” i dessa användarvillkor. Innehåll som du lägger upp kallas för ”ditt innehåll” i dessa användarvillkor.

Du är ansvarig för att garantera ditt innehålls riktighet och kvalitet. Om du vill, men inte kan uppdatera eller redigera något av ditt innehåll som inte längre stämmer, kan du kontakta oss på: enquiries_intl@cochlear.com.

Förbjudet innehåll. Du får inte lägga upp innehåll eller på annat sätt agera via våra webbplatser som:

 • är uppenbart stötande och/eller främjar rasism, bigotteri, hat eller fysisk skada av något som helst slag mot någon grupp eller individ
 • trakasserar eller förespråkar trakasseri av en annan person
 • utnyttjar människor på ett sexuellt eller våldsamt sätt
 • innehåller nakenhet, våld eller stötande innehåll
 • innehåller telefonnummer, gatuadress, efternamn, e-postadresser eller annan information som kan kopplas till en person annan än dig själv såvida du inte har fått vederbörandes samtycke
 • främjar information som du vet är falsk eller vilseledande eller som främjar olagliga aktiviteter eller beteende som är oförskämt, hotfullt, obscent, ärekränkande eller skadligt
 • strider mot någon immateriell rättighet eller andra äganderättigheter som tillhör någon tredje part, inklusive innehåll som främjar olaglig eller icke godkänd kopia av ett upphovsrättsskyddat verk, t.ex. att tillhandahålla piratkopior av dataprogram eller länkar till sådana, tillhanda information som kringgår tillverkarinstallerade kopieringsskydd eller tillhandahålla piratkopierad musik eller länkar till piratkopierade musikfiler
 • omfattar överföring av ”skräppost”, ”kedjebrev” eller opåkallade massutskick, sms, ”spim” eller ”spam”
 • innehåller begränsade eller sidor som kräver lösenord eller dolda sidor eller bilder (sådana som det inte finns länkar till från någon annan tillgänglig sida)
 • främjar eller gagnar någon kriminell aktivitet eller verksamhet eller som tillhandahåller instruktioner om olaglig verksamhet, inklusive men inte begränsat till att tillverka eller köpa olagliga vapen, bryta mot någons sekretess eller tillhandahålla eller skapa datorvirus
 • samlar in lösenord eller personuppgifter för kommersiella eller olagliga ändamål från andra medlemmar
 • omfattar kriminella aktiviteter och/eller försäljning med eller utan föregående skriftligt tillstånd, t.ex. tävlingar, lotterier, byteshandel, annonser eller pyramidupplägg
 • innehåller ett fotografi av någon annan person som du har lagt upp utan den personens samtycke eller, när det gäller minderåriga, en vårdnadshavares samtycke, eller som på annat sätt utgör ett intrång i någon persons privatliv eller publiceringsrättigheter
 • innehåller virus eller annan skadlig komponent
 • begränsar eller hindrar någon annan användare från att använda webbplatsen
 • utgör en orimligt stor belastning på våra webbplatsers infrastruktur
 • utgör en överträdelse av tillämpliga lagar, inklusive export-/importkontrolls- eller spionage- eller säkerhetslagar, eller
 • främjar en icke avsedd användning, eller en användning som inte godkänts av relevant tillsynsmyndighet i ditt land, av någon produkt som tillverkats eller distribuerats av Cochlear Group.

Ansvar för användarinnehåll. Du har hela ansvaret för ditt innehåll. På en del av våra webbplatser kan du göra inställningar som påverkar hur andra kan se ditt innehåll. Du är ensam ansvarig för justering av sådana inställningar. Att lägga upp innehåll via internet innebär en risk för oavsiktligt röjande av och tredje parts åtkomst till ditt innehåll. I den utsträckning lagen tillåter kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att trygga ditt innehåll och förhindra att ditt innehåll röjs utöver de inställningar du valt, men vi kan inte garantera att dessa inställningar kommer att förhindra att ditt innehåll ses eller nås av oavsedda tredje parter. På grund av internetnätverkets natur bekräftar du att du är införstådd med att inget användarinnehålls sekretess kan garanteras när det läggs upp på våra webbplatser. Du måste förhindra och avstå från att lägga upp konfidentiellt innehåll på våra webbplatser, och du bekräftar att du är införstådd med att vi inte kommer att vara ansvariga för någon överträdelse av användarinnehålls sekretess. Du förstår att du, genom att använda webbplatser på vilka användare kan lägga upp användarinnehåll, kan exponeras för användarinnehåll som du anser är stötande, oanständigt eller motbjudande. I sådana händelser kan du meddela oss på enquiries_intl@cochlear.com om eventuellt olämpligt innehåll och, när det är befogat och i den utsträckning lagen tillåter, kommer vi att ta bort eller redigera sådant olämpligt innehåll. I den utsträckning lagen tillåter godkänner du att vi inte åtar oss något som helst ansvar för något användarinnehåll, inklusive men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något användarinnehåll, inställningar, visningsfel eller någon förlust eller skada av något som helst slag som uppstått på grund av användning av något användarinnehåll som lagts upp på eller via någon av våra webbplatser.

Avvisande/borttagning av ditt innehåll. Du bekräftar att du är införstådd med att vi inte är skyldiga att förhandsgranska användarinnehåll som läggs upp på våra webbplatser, men att vi har rätt att redigera eller ta bort användarinnehåll eller delar därav som finns tillgängligt via våra webbplatser, om vi anser detta innehåll vara uppenbarligen olagligt eller där sådant innehåll anmäls som olämpligt av en annan användare eller en tredje part. Utan att begränsa det ovanstående har vi rätt att utlämna information enligt vad som krävs för att efterleva en lag, bestämmelse eller myndighetsbegäran, samt att från våra webbplatser ta bort allt användarinnehåll som strider mot dessa användarvillkor eller på annat sätt är anstötligt, eller att begränsa, göra paus i eller avsluta din tillgång till hela eller någon del av våra webbplatser när som helst, av vilket som helst eller inget skäl, och utan ansvarsskyldighet. Där det är rimligen möjligt utan att riskera rättsligt ansvar för Cochlear Group kommer vi att meddela dig i förväg om våra handlingar. Om du blir medveten om missbruk av någon av våra webbplatser av någon person kontakta oss (e-post: enquiries_intl@cochlear.com).

Äganderätt till ditt innehåll. Vi hävdar inte äganderätt till ditt innehåll. Enligt villkoren i den icke-exklusiva licens som ingår i följande stycke gäller mellan oss och dig att du äger och behåller varje och alla rättigheter rörande immateriell egendom du kan ha till ditt innehåll.

Licens att använda ditt innehåll. För att vi ska kunna tillhandahålla de tjänster som erbjuds via våra webbplatser måste du ge oss licens att använda och distribuera ditt innehåll via våra webbplatser. Genom att lägga upp ditt innehåll på eller via våra webbplatser ger du oss därför härmed en icke-exklusiv, royaltyfri, evig (så länge den immateriella rättigheten existerar), oåterkallelig världsomspännande licens (inklusive rätten att vidare licensiera) att använda, kopiera, offentligt framföra, offentligt visa, distribuera, kommunicera online, modifiera, anpassa, skapa härledda verk baserade på, och på annat sätt utnyttja, ditt innehåll för våra verksamhetssyften. om du vill ta bort något av ditt innehåll från våra webbplatser kan du kontakta oss på enquiries_intl@cochlear.com. I allmänhet kommer vi att försöka ta bort ditt innehåll på din begäran, men vår förmåga att göra det kommer att bero på vilken typ av innehåll det är och var det finns samt andra faktorer. Om vi gör det förbehåller vi oss rätten att ta ut en skälig avgift under lämpliga omständigheter och enligt vad som är tillåtet i tillämplig lag. Vi lämnar inga garantier för fullständig radering av något sådant innehåll och kopior därav. I varje fall kan en säkerhetskopia av sådant innehåll finnas kvar på våra servrar efter att innehållet verkar ha tagits bort från våra webbplatser, och vi förbehåller oss alla rättigheter som anges i denna paragraf till alla sådana återstående kopior.

Dina garantier avseende ditt innehåll

Genom att lägga upp ditt innehåll via våra webbplatser, bekräftar och försäkrar du att
(i) du äger alla rättigheter, äganderättigheter och ägarintresse, eller på annat sätt har rätt att ge det tillstånd som anges i det föregående stycket, och
(ii) publiceringen av ditt innehåll på eller via våra webbplatser inte utgör en överträdelse av personuppgiftsskydd, publicitetsrättigheter, upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter, kontraktuella rättigheter, sekretess eller några andra rättigheter för tredje part.

Äganderätt till webbplatser och innehåll

Mellan dig och oss äger vi och förbehåller oss alla rättigheter, äganderätt och intressen i våra webbplatser, inklusive all programvara och kod som utgör och används på våra webbplatser, samt allt innehåll på vår webbplats utom ditt innehåll. Våra webbplatser och det innehåll som vi och andra tillhandahåller kan vara skyddat av lagstiftning om varumärken, servicemärken, affärsidentitet, upphovsrätt, patent, affärshemligheter och andra lagar gällande immateriell egendom.

Vi beviljar dig härmed en begränsad, återkallelig, ej vidarelicensieringsbar licens att ladda ned och skriva ut kopior av varje del av innehållet på våra webbplatser som du på tillbörligt sätt har erhållit åtkomst till, men endast för ditt personliga, icke-kommersiella icke-konkurrerande och icke-förringande bruk (såvida det inte var du som lade upp innehållet), och endast om du inte tar bort, modifierar eller döljer någon information om upphovsrätt, varumärken eller annan information om äganderätt från sådant innehåll (såvida det inte var du som lade upp innehållet). Ovannämnda licens omfattas av dessa användarvillkor och inkluderar inte rätten att använda datautvinning, robotar eller liknande metoder för datainsamling eller -extrahering. Denna licens kan återkallas när som helst utan föregående varning, och med eller utan orsak.

Du får inte, och får inte heller tillåta andra att, kopiera, distribuera, offentligt framföra eller visa, skapa härledda verk baserade på, sända, utnyttja eller använda någon del av innehållet på våra webbplatser (utom ditt innehåll), med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor utan vårt föregående skriftliga tillstånd. Varje användning av våra webbplatser, inklusive innehållet på våra webbplatser (utom ditt innehåll), annan än den som uttryckligen godkänns i dessa användarvillkor är strikt förbjuden och kommer att avsluta den licens som här ges. Sådan icke godkänd användning kan också strida mot tillämpliga lagar, inklusive lagar om upphovsrätt och varumärken och tillämplig kommunikation, regleringar och stadgar.

Inget i dessa användarvillkor ska uppfattas som att några rättigheter, äganderätt eller intressen i våra webbplatser överförs till dig eller någon annan, utom den begränsade licensen att använda våra webbplatser på de villkor som uttryckligen anges här.

Copyright

Hela innehållet på varje webbplats är ett kollektivt verk enligt australiska och internationella upphovsrättslagar och -fördrag, och vi äger upphovsrätten till urvalet, samordningen, arrangemanget och förbättringen av innehållet på varje webbplats.

Du får inte, förutom om du först fått vår skriftliga tillåtelse (eller i enlighet med relevant upphovsrättslagstiftning):

 • använda något fotografi eller annat innehåll på våra webbplatser (annat än ditt innehåll)
 • imitera vår webbplats design, logotyper, slogans, förpackning eller servicemärken, eller
 • använda våra logotyper, företagsnamn, produktnamn eller bilder av Cochlear-produkter i marknadsförings-, reklam- eller annonsmaterial på ett sätt som antyder att Cochlear rekommenderar eller sponsrar dina varor eller tjänster.

I de fall din användning av vårt innehåll är godkänt måste du ombesörja att det framgår vems innehållet är, och du får inte ta bort, ändra eller otydliggöra några upphovsrättsliga eller andra äganderättsliga meddelanden som är kopplade till sådant innehåll.

Om du har anledning att tro att någon del av innehållet på våra webbplatser gör intrång i andras upphovsrätt, eller att någon länk på en av våra webbplatser länkar till material som gör intrång, ska du genast meddela vår upphovsrättsagent med hjälp av den kontaktinformation som anges nedan. Det är vår policy att utreda alla anklagelser om intrång i upphovsrätt som kommer till vår kännedom. Vi kommer omedelbart att ta bort allt innehåll vi får kännedom om som vi anser utgöra överträdelser som en följd av sådana utredningar. Vidare förbehåller vi oss rätten att enligt eget gottfinnande göra paus i och/eller avsluta tillgången till varje webbplats för varje användare som anklagas för att ha lagt upp material som gör intrång eller en länk till material som gör intrång på en av våra webbplatser, och att ta bort eller inaktivera det innehåll eller den länk som hävdas göra intrång. Där det är rimligen möjligt utan att riskera rättsligt ansvar för Cochlear Group kommer vi att meddela dig i förväg om upphävande eller uppsägning.

Information om påstått upphovsrättsligt intrång. Om du är innehavaren av upphovsrätten (eller är behörig att agera å upphovsrättsinnehavarens vägnar), så ber vi dig att omedelbart meddela vår Copyright Agent (upphovsrättsombud) om du anser att
(a) något innehåll som visas på våra webbplatser utgör ett intrång i din upphovsrätt eller
(b) någon länk som lagts upp på en av våra webbplatser länkar till material som gör intrång i din upphovsrätt. Så snart vi får din information om ett påstått intrång på det sätt som beskrivs nedan kommer vi, om vi anser att klagomålet är välgrundat, omedelbart ta bort eller inaktivera åtkomst till det material som hävdas göra intrång (eller som är föremål för intrångsaktiviteten). Din information måste vara skriftlig och innehålla följande:

 • underskrift från relevant ägare eller person som bemyndigats att agera på vägnar av ägaren av det upphovsrättsskyddade verket
 • identifiering av det upphovsrättsskyddade verk som du anser utsatts för intrång (eller, om du anser att flera upphovsrättsskyddade verk har utsatts för intrång, en representativ lista)
 • identifiering av det material som du anser gör intrång i föremålet för intrånget, tillsammans med tillräckligt med information för att vi ska kunna hitta materialet på tillämplig webbplats
 • tillräckligt med information för att vi ska kunna kontakta dig, dvs. ditt namn, adress, telefonnummer och, om tillgängligt, e-postadress
 • ett uttalande om att du i god tro anser att den användning som du hävdar gör intrång i materialet inte har godkänts av ägaren av den exklusiva rättigheten i vilken intrång hävdas (”upphovsrättsinnehavaren”), en agent för upphovsrättsinnehavaren, eller enligt lag
 • ett uttalande om att all information du lämnat är korrekt, samt
 • ett uttalande, under straffrättsligt ansvar, att du är upphovsrättsinnehavaren eller är auktoriserad att agera på upphovsrättsinnehavarens uppdrag.

Din information måste vara undertecknad (fysiskt eller elektroniskt) och ska adresseras enligt följande:

Copyright Agent
Cochlear Limited
Gatuadress:
Cochlear Headquarters,
1 University Avenue,
Macquarie University,
NSW 2109 Australia
E-post: copyright@cochlear.com

Varumärken

Följande Cochlear-logotypvarumärken är registrerade eller oregistrerade varumärken i ett eller flera länder runt om i världen.

CochlearTM Nucleus®
Baha® Osia®

Följande Cochlear-ordvarumärken är registrerade hos ett eller flera patentkontor runt om i världen.

Advance Off-Stylet® 코클리어® MET®
AutoNRT® Contour® NRT®
Baha® Contour Advance® Nucleus®
Beam® Custom Sound® Off-Stylet®
Button® Freedom® Osia®
Carina® Invisible Hearing® SmartSound®
科利耳® Kanso® Vistafix®
コクレア®    

Ansökan om följande Cochlear-ord, logotyper och varumärken pågår hos ett eller flera patentkontor runt om i världen.

ACETM DermaLockTM Piezo PowerTM
AOSTM ESPritTM ProfileTM
ArdiumTM Human DesignTM SlimlineTM
AutosensitivityTM HybridTM SoftipTM
Baha SoftWearTM HugfitTM SoundArcTM
BCDriveTM MicroDriveTM SPrintTM
Bring Back the BeatTM MP3000TM True WirelessTM
CochlearTM myCochlearTM WhisperTM
Cochlear SoftWearTM mySmartSoundTM WindShieldTM
コントゥアTM Outcome Focused FittingTM  

Alla andra varumärken på våra webbplatser eller i annat material från Cochlear, t.ex. pressmeddelanden, tekniska dokument och annonser, tillhör sina respektive ägare.

Du får inte använda några av Cochlears varumärken eller andra varumärken som visas på våra webbplatser förutom i enlighet med dessa användarvillkor eller annars med föregående uttrycklig skriftlig tillåtelse från Cochlear eller den relevanta varumärkesägaren.

Användning av Cochlears varumärken

Under förutsättning att användningen uppfyller Cochlears nedan angivna riktlinjer för varumärkesanvändning, får du använda:

 • Cochlears ordvarumärken på ett hänvisande sätt (till exempel för att beskriva en Cochlear-produkts kompatibilitet med en tredje parts varor eller tjänster), förutsatt att sådana påståenden är offentliga, välgrundade och det inte föreligger någon antydan om rekommendation, sponsring eller falsk anknytning till Cochlear Group, och
 • Cochlears ordvarumärken och logotyper i samband med seminarier eller konferenser för vilka Cochlear är en sponsor enligt ett skriftligt avtal.

Du får inte:

 • använda Cochlears logotyper på webbplatser, sociala media-sidor, presentationer, reklam- eller annonsmaterial, eller för något annat syfte såvida vi inte uttryckligen har godkänt sådan användning skriftligt
 • tillverka, sälja eller ge bort varor som innehåller Cochlears varumärke såvida vi inte skriftligen har givit dig tillåtelse att göra det, eller
 • använda något Cochlear-varumärke på ett nedvärderande sätt eller på ett sätt som antyder en falsk rekommendation, sponsring eller koppling till Cochlear Group.

Cochlears riktlinjer för varumärkesanvändning

Utan att begränsa ovanstående måste användning av Cochlears varumärken uppfylla följande:

 1. Använda den exakta stavningen (enligt vad som anges i dessa användarvillkor) samt korrekt varumärkessymbol (TM, ®) första gången Cochlear-varumärket förekommer i det aktuella materialet. Vid användning av ett varumärke som är en lokal translitteration måste följande regler för det första och efterföljande omnämnanden följas.

   

  Språk Första omnämnande i titel/rubrik/ämne Första omnämnande i huvudtext/brödtext Efterföljande omnämnanden
  Svenska CochlearTM CochlearTM Cochlear
  Förenklad och traditionell kinesiska CochlearTM (科利耳®) CochlearTM (科利耳®) 科利耳
  Japanska CochlearTM (コクレア®) CochlearTM (コクレア®) コクレア
  Koreanska CochlearTM (코클리어®) CochlearTM (코클리어®) 코클리어
 2. Cochlears varumärken ska alltid användas som adjektiv och måste följas av ett eller flera substantiv (t.ex. ”Cochlear™ Nucleus® 7-ljudprocessor”). Varumärket Cochlear ska alltid användas i singularform och INTE i possessiv- eller pluralform (i stället ska följande substantiv ändras till plural).
 3. Inkludera ett meddelande om innehav för att indikera att Cochlear äger varumärkena, i följande format (observera att detta meddelande kan ändras för att endast inkludera de varumärken som används i det aktuella materialet):

  ”ACE, Advance Off-Stylet, AOS, Ardium, AutoNRT, Autosensitivity, Baha, Baha SoftWear, the Baha logos, BCDrive, Beam, Bring Back the Beat, Button, Carina, Cochlear, 科利耳, コクレア, 코클리어, Cochlear SoftWear, Contour, コントゥア, Contour Advance, Custom Sound, DermaLock, ESPrit, Freedom, Hear now and always. Hugfit, Human Design, Hybrid, Invisible Hearing, Kanso, the Kanso logos, MET, MicroDrive, MP3000, myCochlear, mySmartSound, NRT, Nucleus, the Nucleus logos, Osia, Outcome Focused Fitting, Off-Stylet, Piezo Power, Profile, Slimline, SmartSound, Softip, SoundArc, SPrint, True Wireless, den ellipsformade logotypen, Vistafix, Whisper och WindShield är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Cochlear Limited eller Cochlear Bone Anchored Solutions AB.”

Icke-kommersiell användning

Våra webbplatser får inte användas i samband med några kommersiella ändamål, utom vad som uttryckligen skriftligen godkänts av Cochlear eller någon medlem av Cochlear Group. Obehörig koppling eller länkning till någon av våra webbplatser är förbjuden. Kommersiella annonser, affiliate-länkar eller andra former av utnyttjande kan tas bort från våra webbplatser utan föregående varsel och kan leda till att åtkomsträttigheterna dras in.

Länkar till tredje parts webbplatser

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser som ägs av tredje part (t.ex. annonsörer, närstående företag, strategiska affärspartners eller andra). Vi är inte ansvariga för och har ingen kontroll över produkter eller erbjudanden från några av dessa affärsverksamheter eller privatpersoner, och ej heller för riktigheten i innehållet på deras webbplatser. I den utsträckning som tillåts enligt lag tar vi inget ansvar för några sådana webbplatsers handlingar, produkter eller innehåll. Innan du använder någon webbplats från tredje part bör du läsa tillämpliga användarvillkor och riktlinjer för dessa webbplatser. Att en länk finns på någon av våra webbplatser innebär inte att vi godkänner någon sådan tredje parts webbplats. Om du beslutar dig för att gå till någon sådan länkad webbplats gör du det på egen risk.

Internationell användning

Du samtycker till att efterleva alla tillämpliga lagar avseende din användning av webbplatsen. Genom att lista produkter på vår webbplats garanterar vi inte att dessa produkter kommer att kunna köpas, eller köpas under samma namn, i din region.

Tvister mellan användare

Du är ensam ansvarig för dina interaktioner med andra medlemmar på våra webbplatser. Cochlear förbehåller sig rätten, men har inte skyldighet, att övervaka tvister mellan dig och andra medlemmar på våra webbplatser. Du ersätter och håller Cochlear och Cochlear-koncernen, dess respektive tjänstemän, direktörer, anställda, ombud, licensgivare och tjänsteleverantörer skadelösa från varje yrkan om skadestånd som uppstår till följd av eventuella tvister mellan dig och en annan användare.

Garantifriskrivning

Om du bor i Australien, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien, Schweiz, Nya Zeeland eller några andra tillämpliga jurisdiktioner med lagar om obligatoriskt konsumentskydd, bekräftar vi att det finns vissa lagstadgade garantier, utfästelser, bestämmelser och villkor gällande tillhandahållande av varor och tjänster som enligt lagen uttryckligen inte får exkluderas, inskränkas eller ändras, eller som endast får begränsas i en viss utsträckning (”lagstadgade skyldigheter”). Inget i dessa villkor exkluderar, inskränker eller ändrar de lagstadgade skyldigheterna, annat än vad som tillåts enligt lag.

Föremål för lagstadgade skyldigheter:

DIN ANVÄNDNING AV VÅRA WEBBPLATSER OCH ALLT INNEHÅLL, ALLA PRODUKTER OCH ALLA TJÄNSTER, SAMT EVENTUELL TILLIT DU FÄSTER VID NÅGON ÅSIKT, RÅD, UTTALANDE, PROMEMORIA ELLER INFORMATION SOM TILLGÄNGLIGGÖRS VIA VÅRA WEBBPLATSER, INKLUSIVE FRÅN NÅGON TREDJE PART SOM INTE HÖR SAMMAN MED OSS, SKER PÅ EGEN RISK, OCH DU ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR EVENTUELL SKADA SOM KAN UPPSTÅ TILL FÖLJD DÄRAV. VÅRA WEBBPLATSER OCH ALLT INNEHÅLL, PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM TILLGÄNGLIGGÖRS VIA VÅRA WEBBPLATSER (GEMENSAMT BENÄMNDA ”COCHLEAR-MATERIAL”) TILLHANDAHÅLLS I ”BEFINTLIGT SKICK” OCH ”SOM DE ÄR”, UTAN NÅGRA SOM HELST UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER. I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM ÄR TILLÅTEN ENLIGT LAG FRISKRIVER SIG COCHLEAR, COCHLEAR GROUP OCH DESS RESPEKTIVE TJÄNSTEMÄN, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA, OMBUD, LICENSGIVARE OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER (GEMENSAMT BENÄMNDA ”COCHLEAR-PARTER”) UTTRYCKLIGEN FRÅN ALLA UTFÄSTELSER OCH GARANTIER AV ALLA SLAG, UTTRYCKLIGA SÅVÄL SOM UNDERFÖRSTÅDDA, MED AVSEENDE PÅ COCHLEAR-MATERIAL ELLER DIN ANVÄNDNING AV COCHLEAR-MATERIAL, INKLUSIVE ALLA UTFÄSTELSER OCH GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG. UTAN ATT BEGRÄNSA ALLMÄNGILTIGHETEN HOS DET OVANSTÅENDE, UTFÄRDAR INTE COCHLEAR-PARTERNA NÅGOT INTYG ELLER FÖRSÄKRAN OM ATT
(A) COCHLEAR-MATERIAL KOMMER ATT LEVA UPP TILL DINA KRAV ELLER FÖRVÄNTNINGAR;
(B) DIN ANVÄNDNING AV VÅRA WEBBPLATSER KOMMER ATT SKE UTAN FÖRDRÖJNING ELLER VARA SÄKER ELLER FELFRI, ELLER ATT DEFEKTER KOMMER ATT ÅTGÄRDAS;
(C) INNEHÅLLET ELLER NÅGON RÅDGIVNING, ÅSIKT, PÅSTÅENDE ELLER ANNAN INFORMATION SOM VISAS ELLER DISTRIBUERAS GENOM WEBBPLATSERNA ÄR KORREKT, FULLSTÄNDIG, AKTUELL ELLER TILLFÖRLITLIG, ELLER VIRUSFRI;
(D) DITT INNEHÅLL, KOMMUNIKATION, PERSONANPASSADE INSTÄLLNINGAR ELLER ANDRA DATA INTE KOMMER ATT RADERAS, FÖRLORAS, DRABBAS AV LEVERANSFEL, ELLER KORRUMPERAS.

I VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTS INTE BEGRÄNSNING AV VISSA GARANTIER ELLER VISS ANSVARIGHET, OCH DÄRFÖR KAN DET HÄNDA ATT EN DEL AV DESSA FRISKRIVNINGSKLAUSULER INTE GÄLLER FÖR DIG.

Ansvarsbegränsning

Med förbehåll för de lagstadgade skyldigheterna, och i den utsträckning som tillåts enligt lag, samtycker du till att:

COCHLEAR-PARTERNA (ENLIGT OVANSTÅENDE DEFINITION), I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG, INTE HAR NÅGOT ANSVAR GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR NÅGRA FÖRLUSTER ELLER SKADOR (VARE SIG DIREKTA, INDIREKTA, GENERELLA, SPECIELLA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖRLUSTER, ELLER FÖLJDSKADOR ELLER -FÖRLUSTER, ELLER SKADOR ELLER FÖRLUSTER MED BESTRAFFNINGSINSLAG, ELLER ANDRA TYPER AV SKADOR ELLER FÖRLUSTER, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLUST AV DATA, INKOMST, GOODWILL ELLER INTÄKTER) TILL FÖLJD AV ELLER I ANSLUTNING TILL NÅGOT YRKANDE, VARE SIG YRKANDET BASERAR SIG PÅ KONTRAKT, KRÄNKNING (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET), STRIKT ANSVAR ELLER ANNAN RÄTTSLIG TEORI, KOPPLAT TILL ANVÄNDNINGEN AV ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA VÅRA WEBBPLATSER, ELLER VÅRT INNEHÅLL, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. VI ÄR INTE PÅ NÅGOT SOM HELST SÄTT ANSVARIGA ELLER SKYLDIGA FÖR NÅGOT INNEHÅLL SOM LÄGGS UPP AV NÅGRA TREDJEPARTSANVÄNDARE AV VÅRA WEBBPLATSER. DETTA ÄR EN OMFATTANDE BEGRÄNSNING AV ANSVARET SOM GÄLLER ÄVEN OM NÅGRA AV COCHLEAR-PARTERNA HAR UPPLYSTS OM ELLER BORDE HA KÄNT TILL MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR, OCH UTAN BEAKTANDE AV ANDRA GOTTGÖRELSER VERKNINGSFULLHET. OM NÅGON DEL AV DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING AV NÅGOT SKÄL VISAR SIG VARA OGILTIG ELLER OMÖJLIG ATT VERKSTÄLLA, SKA VÅR SAMLADE ANSVARSSKYLDIGHET (OCH ÄVEN ANSVARSSKYLDIGHETEN FÖR VARJE ANNAN FYSISK ELLER JURIDISK PERSON VARS ANSVAR ANNARS SKULLE HA VARIT BEGRÄNSAT) FÖR ANSVARSSKYLDIGHET SOM ANNARS SKULLE HA VARIT BEGRÄNSAT INTE ÖVERSTIGA TVÅHUNDRAFEMTIO DOLLAR (250,00 USD).

I VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTS INTE UTESLUTANDE ELLER ANSVARSSKYLDIGHET FÖR VISSA TYPER AV SKADOR, SÅ DET KAN HÄNDA ATT VISSA AV DESSA FRISKRIVNINGAR INTE GÄLLER DIG. DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING BEGRÄNSAR ELLER INSKRÄNKER INTE VÅR ANSVARSKYLDIGHET FÖR BEDRÄGERIER ELLER BEDRÄGLIGA PÅSTÅENDEN, GROV FÖRSUMLIGHET, DÖDSFALL ELLER PERSONSKADOR I DEN MÅN DE ORSAKATS AV VÅR FÖRSUMLIGHET, ELLER FÖR NÅGON ANNAN ANSVARSKYLDIGHET SOM ENLIGT LAG INTE KAN EXKLUDERAS.

Ersättning

Du samtycker till att ersätta och hålla Cochlear-parterna (enligt ovanstående definition) skadelösa från varje yrkan, ansvarsskyldighet, skador, förluster, kostnader och utgifter (inklusive skäliga advokatarvoden och -omkostnader) från tredje part som uppstår till följd av din uppsåtliga eller försumliga överträdelse av dessa villkor. Vi kommer omedelbart att informera dig om eventuella sådana ersättningsanspråk, förluster, kostnader och utgifter.

Ersättningen som anges enligt dessa villkor kommer att fortleva efter uppsägningen av din användning av våra webbplatser eller något annat avtal som ingås genom klickning eller på annat sätt ingås online.

Ändringar och uppsägning

Vi förbehåller oss rätten att lägga ner eller modifiera varje webbplats när som helst, utan föregående varning.

Tolkning

När det används i dessa användarvillkor ska begreppet ”inklusive” betyda ”inklusive, men inte begränsat till”.

Dispensklausul

Om vi vid något tillfälle misslyckas med att genomdriva någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller att utöva någon av de rättigheter vi har enligt detta, ska detta inte uppfattas som en avstående från den bestämmelsen eller rättigheten. Varje avstående måste ske skriftligen. Om det skriftliga avståendet inte innehåller ett uttryckligt påstående om motsatsen ska inget avstående från någon av oss från något brott mot någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller någon av de rättigheter vi har enligt detta inte uppfattas som avstående från något fortsatt eller påföljande brott mot den bestämmelsen, det avståendet från själva bestämmelsen eller från någon av rättigheterna enligt detta avtal.

Avskiljbarhet

Om någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor av domstol i behörig jurisdiktion anses strida mot lagen ska den bestämmelsen ändras och tolkas på det sätt som i den största utsträckning som är tillåten enligt lag bäst uppfyller målsättningarna med den ursprungliga bestämmelsen, och övriga bestämmelser i dessa användarvillkor ska fortsätta att ha full kraft och effekt.

Tvistelösning

I den händelse det uppstår en konflikt mellan dig och Cochlear till följd av eller i anslutning till denna webbplats eller dessa användarvillkor, så samtycker du till att förhandla med goda föresatser och vidta rimliga åtgärder, i samarbete med Cochlear, för att åstadkomma det mest gynnsamma utfallet för båda parter.

Som ett alternativ till tvistelösning i domstol kan konsumenter som är bosatta i Europeiska unionen lämna in en klagan hos Europeiska onlineplattformen för tvistelösning (European ODR Platform). Konsumenter kan inhämta ytterligare information genom att besöka EU:s webbplats för tvistelösning på https://ec.europa.eu/consumers/odr. Cochlear medverkar emellertid inte i förutnämnda tvistlösningsmekanism eller något annat alternativ.

Styrande lag, jurisdiktion och plats

Om du besöker webbplatsen från:

 • Nordamerika, användarvillkoren regleras av den amerikanska delstaten Colorados lagar;
 • Latinamerika, dessa användarvillkor regleras av Republiken Panamas lagar;
 • Europa, Mellanöstern eller Afrika, användarvillkoren regleras av Englands lagar; eller
 • Asien, Australien eller någon annanstans i den södra Stillahavsregionen, användarvillkoren regleras av den australiska delstaten New South Wales,

med undantag för där du enligt gällande lag eller förordning är skyldig att ingå avtal som regleras av lagarna i ett visst land, då dessa villkor regleras av lagarna i det specifika landet, i varje fall utan beaktande av dess konflikter eller lagstadgade bestämmelser.

Du samtycker till att underkasta dig domstolarnas och de högre domstolsinstansernas icke-exklusiva jurisdiktion från dem i jurisdiktionen för den ovanstående lag som gäller dig, och du samtycker till att du inte kommer att motsätta dig dessa domstolars utövande av sådan jurisdiktion på någon basis.

Oaktat ovanstående så förblir din förmåga, om du är konsument, att verkställa de lagstadgade skyldigheter (om några) som gäller där du bor, oförändrad av det föregående valet av lagstiftning och domstolar.

Hela avtalet

Dessa användarvillkor med tillägg och ändringar genom tillämpliga sekretessmeddelanden eller ”klickbart avtal” innehåller hela överenskommelse och avtalet mellan dig och oss vad gäller våra webbplatser och har högre giltighet än all tidigare kommunikation, förhandlingar och avtal, vare sig dessa är muntliga, skriftliga eller elektroniska, mellan dig och oss vad avser detta.

Åtgärdsbegränsningar

Med förbehåll för de lagstadgade skyldigheterna ska varje ersättningsanspråk eller anledning till åtgärd som du riktar mot oss och som uppstår ur eller i samband med användning av våra webbplatser lämnas in inom ett (1) år efter att sådant ersättningsanspråk eller anledning till åtgärd har uppstått, eller annars vara ogiltig för alltid.

Frågor om dessa användarvillkor

Om du har några frågor angående dessa användarvillkor ber vi dig kontakta oss via e-post på enquiries_intl@cochlear.com, eller genom att kontakta relevant företag i Cochlear-koncernen som tillhandahåller den lokala webbplats du besöker som listas under ”Kontakta oss” eller (i förekommande fall) under avsnittet ”Rättslig information” på respektive lokal webbplats.

 

Senast uppdaterat 2021-10-21
Gäller från och med 2021-10-22
D1536808 V7 2021-10