Podmínky použití

Následující informace poskytují důležité připomínky k používání webových stránek společnosti Cochlear.

Podmínky používání webových stránek

Cochlear Limited a její dceřiné a přidružené společnosti (kolektivně „skupina Cochlear“) vás vítají na svých webových stránkách. Tyto Podmínky použití webových stránek (dále jen „Podmínky použití“) platí pro vaše používání webových stránek, na kterých jsou tyto Podmínky použití zobrazené („Webové stránky“).

Člen skupiny Cochlear, který provozuje místní Webové stránky, na které přistupujete, je subjekt uvedený v části „Kontaktujte nás“ nebo (v některých případech) v části „Právní informace“ na příslušných místních Webových stránkách a stává se smluvním subjektem podle těchto Podmínek použití (dále jen „společnost Cochlear“, „my“, „nás“ a „naše“).

Váš souhlas

POZORNĚ SI TYTO PODMÍNKY POUŽITÍ PŘEČTĚTE. PŘÍSTUPEM NA JAKÉKOLI Z NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍM DÁVÁTE NAJEVO, ŽE S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽITÍ SOUHLASÍTE A JSTE JIMI VÁZÁNI. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽITÍ NESOUHLASÍTE, NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY NEMŮŽETE POUŽÍVAT.

Změny těchto Podmínek použití

Jelikož přidáváme nové Webové stránky (nebo nové prvky a funkce na současné Webové stránky), může být potřeba tyto Podmínky použití aktualizovat nebo revidovat. Vyhrazujeme si proto právo kdykoli tyto Podmínky použití aktualizovat nebo revidovat, a to zveřejněním revidované verze na našich Webových stránkách. Tyto změny budou účinné od data, které zveřejníme jako datum účinnosti zveřejnění revidované verze na našich Webových stránkách. Kdykoli to bude rozumně možné, budeme vás předem informovat, pokud provedeme v těchto Podmínkách použití podstatné změny, které budou mít na používání našich Webových stránek nepříznivý dopad.

K aktuální verzi těchto Podmínek použití se můžete kdykoli dostat kliknutím na odkaz označený „Podmínky použití“ v dolní části každé stránky našich Webových stránek.

Dohody uzavřené zaškrtnutím

Tyto Podmínky použití mohou být doplněny nebo pozměněny podmínkami „zaškrtávací“ nebo „online“ dohody mezi vámi a námi. Pokud se například na některých našich Webových stránkách zaregistrujete jako člen, můžete být vyzváni, abyste souhlasili s podmínkami upravujícími používání sekce daných Webových stránek, která je pouze pro členy. Pokud na některých z našich Webových stránek provedete nákup, můžete být požádáni o souhlas s určitými podmínkami, kterými se vaše transakce řídí. Zvláštní podmínky mohou platit také, pokud se rozhodnete účastnit některých propagačních akcí dostupných na našich Webových stránkách, získat prémiový obsah nebo se zúčastnit online soutěže nebo sázek. Pokud se na něco vztahují zvláštní podmínky, budete požádáni, abyste s nimi výslovně souhlasili, například zaškrtnutím políčka nebo kliknutím na tlačítko „Souhlasím“. Podmínky jakékoli takové „dohody uzavřené zaškrtnutím“ doplní a pozmění tyto Podmínky použití, ale pouze ve vztahu k předmětu „dohody uzavřené zaškrtnutím“.

Obsah našich Webových stránek není lékařským doporučením

Naše Webové stránky obsahují informace o skupině Cochlear, o naších výrobcích a službách, o léčbě sluchu a dobrém zdraví. Žádné z našich Webových stránek však nejsou zamýšlené jako lékařské doporučení ani by se neměly používat místo lékařského doporučení. Přečtěte si pozorně toto důležité upozornění:

OBSAH NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK, VČETNĚ VŠECH TEXTŮ, FOTOGRAFIÍ, OBRÁZKŮ, ILUSTRACÍ, GRAFIKY, AUDIA, VIDEÍ A AUDIO-VIDEO KLIPŮ A JINÝCH MATERIÁLŮ (KOLEKTIVNĚ „OBSAH“), AŤ UŽ POSKYTOVANÝ NÁMI NEBO ČLENY NAŠICH STRÁNEK NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH NEBO JINÝMI TŘETÍMI STRANAMI, NENÍ ZAMÝŠLEN A NESMÍ BÝT POUŽÍVÁN NAMÍSTO
(A) DOPORUČENÍ VAŠEHO LÉKAŘE NEBO JINÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ODBORNÍKŮ,
(B) NÁVŠTĚVY, TELEFONÁTU NEBO KONZULTACE S VAŠÍM LÉKAŘEM NEBO JINÝMI ZDRAVOTNICKÝMI ODBORNÍKY NEBO
(C) INFORMACÍ UVEDENÝCH NA NEBO V JAKÉMKOLI OBALU NEBO ŠTÍTKU VÝROBKU.
NÁŠ OBSAH NEPŘEDSTAVUJE LÉKAŘSKÉ DOPORUČENÍ. POKUD BUDETE MÍT JAKÉKOLI OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVOTNÍ PÉČE, IHNED KONTAKTUJTE NEBO NAVŠTIVTE SVÉHO LÉKAŘE ČI JINÉHO POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍ PÉČE. POKUD SE DOSTANETE DO NOUZOVÉ SITUACE, OKAMŽITĚ ZAVOLEJTE SVÉMU LÉKAŘI NEBO VYTOČTE ČÍSLO ZÁCHRANNÉ SLUŽBY. NIKDY NEIGNORUJTE DOPORUČENÍ LÉKAŘE NEBO NEODDALUJTE VYHLEDÁNÍ LÉKAŘSKÉ POMOCI KVŮLI JAKÉMUKOLI OBSAHU UVEDENÉMU NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH A NÁŠ OBSAH NEPOUŽÍVEJTE K DIAGNÓZE NEBO LÉČENÍ VAŠEHO ZDRAVOTNÍHO PROBLÉMU. NAVÍC PŘENOS A ZÍSKÁNÍ NAŠEHO OBSAHU, VEŠKERÉHO NEBO JEHO ČÁSTI, NEBO KOMUNIKACE PŘES INTERNET, E-MAIL NEBO JINÉ PROSTŘEDKY MEZI NÁMI A VÁMI NEVYTVÁŘÍ VZTAH DOKTOR-PACIENT, TERAPEUT-PACIENT NEBO VZTAH JINÉHO ODBORNÍKA NA POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE S PACIENTEM.

Kupování zboží a služeb prostřednictvím našich webových stránek

Smlouvy o prodeji zboží anebo služeb se řídí našimi obchodními podmínkami. Pokud nesouhlasíte s našimi obchodními podmínkami, nemůžete si zboží nebo služby na našich Webových stránkách objednat.

Vaše zpětná vazba

Vítáme vaše připomínky, zpětnou vazbu, návrhy a další sdělení týkající se těchto Webových stránek a informací a služeb, které prostřednictvím nich poskytujeme (kolektivně „Zpětná vazba“). Jakákoli Zpětná vazba, kterou nám poskytnete prostřednictvím našich Webových stránek a prostřednictvím e-mailu, verbální komunikace a fór zpětné vazby, bude a zůstane výhradním vlastnictvím společnosti Cochlear a společnost Cochlear může tuto Zpětnou vazbu použít jakýmkoli způsobem, který společnost Cochlear považuje za vhodný, aniž by vás o tom předem informovala, poskytovala vám kompenzace nebo žádala o vaše svolení. Poskytnutím Zpětné vazby se předpokládá, že jste se vzdali zachování důvěrnosti své Zpětné vazby a že jste společnosti Cochlear postoupili všechna celosvětová práva, právní titul a zájmy ve své Zpětné vazbě, včetně všech autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví ve vaší Zpětné vazbě. To například znamená, že můžeme použít váš komentář nebo nápad k úpravě či vylepšení Webových stránek nebo k pozměnění našich produktů či služeb anebo jakýmkoli jiným způsobem, kterým chceme, bez omezení a nemusíme vám poskytovat náhradu. Z tohoto důvodu nám nesmíte poskytnout žádnou Zpětnou vazbu, u které si nepřejete, abychom ji použili.

Naše Globální zásady ochrany osobních údajů

Naše Globální zásady ochrany osobních údajů online popisují, jak chráníme vaše soukromí při používání našich Webových stránek. Naše Globální zásady ochrany osobních údajů si můžete přečíst, když kliknete sem.

Používání heslem chráněných částí našich Webových stránek

Některé z našich Webových stránek obsahují části chráněné heslem nebo „pouze pro členy“ (dále „části chráněné heslem“). Vaše používání částí chráněných heslem podléhá následujícím podmínkám a případným specifickým podmínkám platným pro konkrétní část chráněnou heslem („Další podmínky“). V případě nekonzistence mezi těmito Podmínkami a jakýmikoliv Dalšími podmínkami mají v rozsahu nekonzistence přednost Další podmínky týkající se konkrétní části chráněné heslem.

Věkové omezení. Vaše používání části chráněné heslem může podléhat věkovému omezení. Jiné části chráněné heslem mohou být určeny uživatelům jakéhokoli věku, ale nezletilým uživatelům nemusí být povolena registrace nebo vytvoření účtu bez ověřitelného souhlasu rodiče nebo opatrovníka. Věkově omezené části našich Webových stránek nesmíte používat, pokud nesplňujete příslušné věkové požadavky.

Online registrace a informace o účtu. Chcete-li se stát členem určitých částí chráněných heslem, musíte dokončit náš online registrační proces. V rámci tohoto procesu budete požádáni, abyste si prošli podmínky, kterými se řídí vaše používání dané části chráněné heslem, a vyjádřili souhlas s tím, že jimi budete vázáni. V případě, že podmínky, jimiž se řídí vaše používání určitých částí chráněných heslem, se liší od těchto Podmínek použití, ony podmínky budou doplňovat tyto Podmínky použití a mít před nimi přednost v rozsahu jakékoli nekonzistence, ale pouze ve vztahu k vašemu používání dané konkrétní části chráněné heslem.

Odesláním registračního formuláře nebo vytvořením hesla na jedněch z našich webových stránek dáváte najevo, že
(a) splňujete všechna věková omezení uvedená na registračních stránkách a
(b) informace, které jste uvedli ve svém registračním formuláři („Informace o účtu“) jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Souhlasíte také s tím, že budete své Informace o účtu udržovat a bezodkladně aktualizovat pomocí funkcí poskytovaných prostřednictvím příslušných Webových stránek, takže budou Informace o účtu vždy pravdivé, přesné, aktuální a úplné.

Vaše hesla. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti vašich hesel. Pokud a dokud nás neupozorníte a my nedostaneme takové upozornění jiným způsobem, budeme předpokládat, že kdokoli, kdo přistupuje na naše Webové stránky s použitím hesla, které vám bylo přiděleno, má na takový přístup právo. Pokud máte důvod se domnívat, že někdo vaše heslo zjistil nebo neoprávněně použil, musíte si ho okamžitě změnit pomocí funkcí poskytovaných na příslušných Webových stránkách a informovat nás o tom na adrese enquiries_intl@cochlear.com.

Ukončení přístupu k částem chráněným heslem. Vyhrazujeme si právo kdykoli deaktivovat vaše heslo a ukončit vám přístup k jakékoli heslem chráněné oblasti našich Webových stránek, například pokud
(a) nedodržíte tyto Podmínky použití nebo jste uvedli nepravdivé Informace o účtu;
(b) jsme povinni to udělat, abychom vyhověli zákonným požadavkům;
(c) abychom ochránili bezpečnost, integritu nebo provoz Webových stránek;
(d) pokud se podle našeho uvážení domníváme, že
(i) došlo k jednání, které způsobuje (nebo by mohlo způsobit) odpovědnost nebo škodu jakémukoli uživateli, jiné třetí straně nebo skupině Cochlear, nebo
(ii) že poskytování části chráněné heslem již není komerčně životaschopné. Pokud tak učiníme, můžeme se také rozhodnout smazat vaše Informace o účtu nebo odstranit obsah, který jste zveřejnili v části chráněné heslem. Pokud to bude rozumně možné, aniž bychom riskovali právní odpovědnost skupiny Cochlear, budeme vás o ukončení informovat předem a poskytneme vám dostatečný čas na to, abyste z části chráněné heslem mohli váš Obsah odstranit. Pokud si přejete dobrovolně svůj účet ukončit, oznamte nám to na adresu enquiries_intl@cochlear.com.

Váš obsah

Některé z našich Webových stránek poskytují uživatelům možnosti, jak zveřejňovat, nahrávat, přenášet nebo jinak zpřístupňovat (dále jen „publikovat“) text, obrázky, ilustrace, grafiku, audio, video nebo audio-video klipy nebo jiné materiály na těchto Webových stránkách nebo jejich prostřednictvím. Obsah publikovaný našimi uživateli je v těchto Podmínkách použití označován jako „Uživatelský obsah“. Vámi publikovaný Obsah je v těchto Podmínkách použití označován jako „váš Obsah“.

Za správnost a kvalitu svého Obsahu odpovídáte vy. Pokud chcete, ale nejste schopni aktualizovat nebo upravit jakýkoli svůj Obsah, který už není přesný, můžete nás kontaktovat na adrese: enquiries_intl@cochlear.com.

Zakázaný obsah. Na našich Webových stránkách nebo jejich prostřednictvím nesmíte publikovat Obsah ani provádět žádný úkon, který:

 • je zjevně urážlivý a/nebo podporuje rasismus, předsudky, nenávist nebo fyzickou újmu jakéhokoli druhu proti jakékoli skupině nebo jednotlivci;
 • obtěžuje nebo podporuje obtěžování jiné osoby;
 • vykořisťuje lidi sexuálním nebo násilným způsobem;
 • obsahuje nahotu, násilí nebo urážlivé náměty;
 • poskytuje telefonní čísla, adresy, příjmení, e-mailové adresy nebo jiné osobní identifikační údaje kohokoli kromě vás bez jeho souhlasu;
 • propaguje informace, o kterých víte, že jsou nepravdivé nebo zavádějící, nebo propaguje nezákonné činnosti nebo jednání, které je urážlivé, výhružné, obscénní, pomlouvačné nebo nactiutrhačné;
 • porušuje duševní vlastnictví nebo jiná vlastnická práva naše nebo jakékoli třetí strany, včetně Obsahu, který propaguje nelegální nebo neoprávněné kopírování díla chráněného autorskými právy, například poskytování pirátských počítačových programů nebo odkazů na ně, poskytování informací k obejití zařízení instalovaných z výroby, která mají zabránit kopírování, anebo poskytování pirátské hudby nebo odkazů na pirátské hudební soubory;
 • zahrnuje přenos „nevyžádané pošty“, „řetězových zpráv“ neboli nevyžádané hromadné pošty či instant messagingu, „spimming“ nebo „spamování“;
 • obsahuje stránky s omezeným přístupem či přístupné pouze s heslem nebo skryté stránky či obrázky (ty, které nejsou propojeny s jinou přístupnou stránkou nebo z ní);
 • podporuje nebo propaguje jakoukoli trestnou činnost nebo podnik nebo poskytuje instruktážní informace k nezákonným činnostem včetně, ale ne výhradně, výroby nebo nákupu nelegálních zbraní, porušování soukromí druhých nebo poskytování či vytváření počítačových virů;
 • vyžaduje od ostatních členů hesla nebo osobní identifikační údaje pro komerční nebo nezákonné účely;
 • zahrnuje obchodní činnosti a/nebo prodej bez našeho předchozího písemného souhlasu, například soutěže, loterie, směnný obchod, reklamu nebo pyramidové programy;
 • zahrnuje fotografii jiné osoby, kterou jste zveřejnili bez jejího souhlasu nebo v případě nezletilých bez rodičovského souhlasu nebo jiným způsobem představuje narušení soukromí jednotlivce nebo porušení práv na publicitu;
 • obsahuje virus nebo jinou škodlivou součást;
 • omezuje nebo brání jiným uživatelům v používání a využívání Webových stránek;
 • nepřiměřeně zatěžuje infrastrukturu našich Webových stránek;
 • porušuje platné zákony, včetně zákonů o kontrole vývozu / dovozu, špionáži nebo bezpečnosti státu; nebo
 • propaguje použití jakéhokoli produktu vyráběného nebo distribuovaného skupinou Cochlear, který je off-label nebo není schválen příslušným regulačním úřadem ve vaší zemi.

Odpovědnost za Uživatelský obsah. Za svůj Obsah jste plně zodpovědní. Některé z našich Webových stránek vám umožňují upravit nastavení ovlivňující způsob, jakým mohou ostatní váš Obsah zobrazit. Za úpravu těchto nastavení nesete výlučnou odpovědnost. S publikováním Obsahu přes internet neodmyslitelně souvisí riziko nechtěného zveřejnění a přístupu třetích stran k vašemu Obsahu. V rozsahu povoleném zákonem budeme vyvíjet přiměřené úsilí, abychom váš Obsah zabezpečili a zabránili zveřejnění nad rámec vámi zvolených nastavení, ale nemůžeme zaručit, že tato nastavení zabrání tomu, aby váš Obsah prohlížely nebo k němu přistupovaly nechtěné třetí strany. Berete na vědomí, že vzhledem k vlastnostem internetové sítě nelze při zveřejňování na našich Webových stránkách zajistit zachování důvěrnosti jakéhokoli Uživatelského obsahu. Musíte předcházet a zdržet se zveřejňování jakéhokoli důvěrného Obsahu na našich Webových stránkách a berete na vědomí, že za jakékoli porušení důvěrnosti Uživatelského obsahu neneseme odpovědnost. Berete na vědomí, že při používání Webových stránek, na kterých uživatelé mohou zveřejňovat Uživatelský obsah, můžete být vystaveni Uživatelskému obsahu, který považujete za urážlivý, nemravný nebo nevhodný. V takovém případě nás můžete o jakémkoli nevhodném obsahu informovat na adrese enquiries_intl@cochlear.com a my v odůvodněných případech a v rozsahu povoleném zákonem takový nevhodný obsah odstraníme nebo upravíme. V rozsahu povoleném zákonem souhlasíte s tím, že neneseme odpovědnost za jakýkoli Uživatelský obsah, například, ale ne výhradně, za jakékoli chyby nebo opomenutí v jakémkoli Uživatelském obsahu, nastavení, chyby při prohlížení nebo za ztrátu či újmu jakéhokoli druhu, které vznikly v důsledku použití jakéhokoli Uživatelského obsahu publikovaného na jedněch z našich Webových stránek nebo jejich prostřednictvím.

Odmítnutí/odebrání vašeho Obsahu. Berete na vědomí, že nejsme povinni předem prověřovat Uživatelský obsah publikovaný na našich Webových stránkách, ale že máme právo upravit nebo odebrat jakýkoli Uživatelský obsah nebo jeho část, které jsou dostupné prostřednictvím našich Webových stránek, pokud tento obsah považujeme za zjevně protiprávní nebo pokud je takový obsah nahlášen jiným uživatelem nebo třetí stranou jako nevhodný. Aniž bychom omezili výše uvedené, máme právo zveřejnit jakékoli informace, které jsou nezbytné pro splnění jakéhokoli zákona, a odstranit z našich Webových stránek jakýkoli Uživatelský obsah, který porušuje tyto Podmínky použití nebo je jinak nevhodný, nebo omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup ke všem nebo některým částem našich Webových stránek, a to kdykoli, z jakéhokoli důvodu nebo bez důvodu a aniž bychom za to byli zodpovědní. Pokud to bude rozumně možné, aniž bychom riskovali právní odpovědnost skupiny Cochlear, budeme vás o našich krocích informovat předem. Pokud se dozvíte o zneužití některých z našich Webových stránek jakoukoli osobou, kontaktujte nás (e-mail: enquiries_intl@cochlear.com).

Vlastnictví vašeho Obsahu. Neděláme si nárok na vlastnická práva k vašemu Obsahu. V souladu s nevýhradní licencí obsaženou v následujícím odstavci, pokud jde o nás a vás, vlastníte a budete dál vlastnit jakákoli práva duševního vlastnictví, která můžete ve svém Obsahu mít.

Licence k používání vašeho Obsahu. Abychom mohli poskytovat služby nabízené prostřednictvím našich Webových stránek, musíte nám udělit licenci k používání a distribuci vašeho Obsahu prostřednictvím našich webových stránek. V souladu s tím, pokud publikujete Obsah na našich Webových stránkách nebo jejich prostřednictvím, udělujete nám tím nevýhradní, bezúplatnou, trvalou (po dobu existence práv duševního vlastnictví), neodvolatelnou, celosvětovou licenci (včetně práva na sublicenci) umožňující používat, kopírovat, veřejně zobrazovat, distribuovat, komunikovat online, upravovat, přizpůsobovat, vytvářet z něj odvozená díla a jinak využívat váš Obsah pro naše obchodní účely. Pokud si přejete odstranit jakýkoli váš Obsah z našich Webových stránek, můžete nás kontaktovat na adrese enquiries_intl@cochlear.com. Obecně se pokusíme na vaši žádost Obsah odstranit, ale naše schopnost tak učinit bude záviset na typu a umístění vašeho Obsahu a dalších faktorech. Pokud tak učiníme, vyhrazujeme si právo účtovat si za vhodných okolností přiměřený poplatek v souladu s platnými zákony. Neručíme za úplné vymazání jakéhokoli takového Obsahu a jeho kopií. V každém případě může záložní nebo zbytková kopie takového Obsahu zůstat na našich serverech poté, co Obsah vizuálně z našich Webových stránek zmizí, a my si ponecháváme všechna práva udělená v tomto odstavci na všechny takové zbytkové kopie.

Vaše záruky týkající se vašeho Obsahu

Publikováním svého Obsahu prostřednictvím našich Webových stránek dáváte najevo a zaručujete, že
(i) ke svému Obsahu vlastníte veškerá práva, právní titul a podíl nebo máte jiným způsobem právo udělit licenci uvedenou v předchozím odstavci a
(ii) publikování vašeho Obsahu na našich Webových stránkách nebo jejich prostřednictvím neporušuje právo na soukromí nebo publicitu, autorská práva, ochranné známky, patenty, obchodní tajemství, smluvní práva, zachování důvěrnosti nebo jakákoli jiná práva jakékoli třetí strany.

Vlastnictví Webových stránek a Obsahu

Pokud jde o vztah vás a nás, vlastníme a vyhrazujeme si všechna práva, právní titul a zájmy k našim Webovým stránkám, včetně veškerého softwaru a kódu, který tvoří naše Webové stránky a zajišťuje jejich funkčnost, a veškerého Obsahu našich Webových stránek s výjimkou vašeho Obsahu. Naše Webové stránky a Obsah, který poskytujeme my a ostatní, mohou být chráněny ochrannými známkami, značkami služeb, vizuálním stylem značky, autorskými právy, patenty, obchodním tajemstvím a dalšími zákony o duševním vlastnictví.

Tímto vám udělujeme omezenou, odvolatelnou licenci bez možnosti sublicencí ke stahování a tisku kopií jakékoli části Obsahu našich Webových stránek, ke kterým jste řádně získali přístup, ale pouze pro vlastní osobní, nekomerční, nekonkurenční a neznevažující použití (pokud jste daný Obsah nepublikovali vy) a pouze v případě, že z tohoto Obsahu neodstraníte ani na něm neupravíte či nezakryjete žádná autorská práva, ochranné známky ani jiná oznámení o vlastnictví (pokud jste daný Obsah nepublikovali vy). Výše uvedená licence podléhá těmto Podmínkám použití a nezahrnuje právo používat jakékoli vytěžování dat, roboty nebo podobné metody sběru či extrakce dat. Tuto licenci lze odvolat kdykoli, bez předchozího upozornění a s důvodem nebo bez důvodu.

Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte (ani nesmíte dovolit ostatním) kopírovat, distribuovat, veřejně zobrazovat, využívat pro přípravu odvozených děl, vysílat, využívat nebo používat jakoukoli část Obsahu na našich Webových stránkách (kromě vašeho Obsahu), s výjimkou případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách použití. Jakékoli použití našich Webových stránek, včetně Obsahu našich Webových stránek (s výjimkou vašeho Obsahu), nad rámec toho, k čemu výslovně opravňují tyto Podmínky použití, je přísně zakázáno a ukončí zde poskytnutou licenci. Takové neoprávněné použití může rovněž porušit platné zákony, včetně zákonů o autorských právech a ochranných známkách a příslušných sdělení, předpisů a ustanovení.

Nic v těchto Podmínkách použití nebude vykládáno jako převod jakéhokoli práva, právního titulu nebo podílu na našich Webových stránkách na vás nebo kohokoli jiného, ​​s výjimkou omezené licence k používání našich Webových stránek za podmínek zde výslovně stanovených.

Autorská práva

Veškerý Obsah každých Webových stránek kolektivním dílem podle australských a mezinárodních zákonů a smluv o autorských právech a my vlastníme autorská práva na výběr, koordinaci, uspořádání a vylepšování Obsahu každých Webových stránek.

S výjimkou případů, kdy budete mít náš předchozí písemný souhlas (nebo kdy to bude v souladu s příslušnými zákony o autorských právech), nesmíte:

 • používat žádné fotografie ani jiný Obsah (kromě vašeho Obsahu) z našich Webových stránek;
 • napodobovat design našich webových stránek, loga, slogany, obaly nebo vizuální styl značky; ani
 • používat naše loga, názvy společností, názvy produktů nebo obrázky produktů Cochlear v marketingových, propagačních nebo reklamních materiálech způsobem, který naznačuje, že společnost Cochlear podporuje nebo sponzoruje vaše zboží nebo služby.

Pokud je vaše použití našeho Obsahu povoleno, musíte uvést řádné označení zdroje a nesmíte odstranit, pozměnit nebo zakrýt jakákoli oznámení o autorských právech nebo jiných vlastnických právech, která jsou s takovým Obsahem spojena.

Pokud máte důvod se domnívat, že některá část Obsahu našich Webových stránek porušuje autorská práva jiných osob nebo že jakýkoli odkaz na některých z našich Webových stránek odkazuje na materiály porušující autorská práva, uvědomte o tom neprodleně našeho zástupce pro autorská práva pomocí níže uvedených kontaktních informací. Naší zásadou je vyšetřit veškerá tvrzení o porušení autorských práv, na která jsme byli upozorněni. Po takovém šetření neprodleně odstraníme jakýkoli oznámený Obsah, o kterém usoudíme, že autorská práva porušuje. Kromě toho si vyhrazujeme právo na základě našeho vlastního uvážení pozastavit a/nebo ukončit přístup na jakékoli Webové stránky kterémukoli uživateli, který na jedněch z našich Webových stránek údajně publikoval materiály porušující autorská práva nebo odkaz na materiály porušující autorská práva, a daný Obsah nebo odkaz odstranit. Pokud to bude rozumně možné, aniž bychom riskovali právní odpovědnost skupiny Cochlear, budeme vás o tomto pozastavení nebo ukončení informovat předem.

Oznámení o porušení autorských práv. Pokud jste vlastníkem autorských práv (nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv), upozorněte prosím ihned našeho zástupce pro autorská práva, pokud se domníváte, že
(a) jakýkoli Obsah zobrazený na našich Webových stránkách porušuje vaše autorská práva nebo
(b) jakýkoli odkaz publikovaný na jedněch z našich Webových stránek odkazuje na materiály, které porušují vaše autorská práva. Jakmile v níže uvedené formě obdržíme oznámení o domnělém porušení, pokud se budeme domnívat, že je stížnost oprávněná, neprodleně odstraníme materiály, které údajně porušují autorská práva (nebo předmět porušující činnosti), nebo k nim zakážeme přístup. Vaše oznámení musí být písemné a musí obsahovat následující údaje:

 • podpis příslušného vlastníka autorských práv nebo osoby zmocněné jednat za vlastníka;
 • identifikace díla chráněného autorskými právy, u kterého byla podle vás tato práva porušena (nebo pokud se domníváte, že byla porušena autorská práva více děl, jejich seznam);
 • identifikace materiálu, o kterém se domníváte, že porušuje autorská práva, nebo předmět porušující činnosti, spolu s dostatkem informací, které nám umožní najít tento materiál na příslušných Webových stránkách;
 • dost informací, abychom vás mohli kontaktovat, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, pokud ji máte;
 • prohlášení, že se v dobré víře domníváte, že použití materiálu, které údajně porušuje autorská práva, nebylo odsouhlaseno vlastníkem údajně porušených výlučných práv, („vlastníkem autorských práv“) nebo zástupcem vlastníka autorských práv ani není povoleno právními předpisy;
 • prohlášení, že všechny vámi poskytnuté informace jsou přesné a
 • místopřísežné prohlášení, že jste vlastníkem autorských práv nebo jste zmocněni jednat za vlastníka autorských práv.

Vaše oznámení musí být podepsáno (vlastnoručně nebo elektronicky) a musí být zasláno na následující poštovní nebo e-mailovou adresu:

Zástupce pro autorská práva
Cochlear Limited
Poštovní adresa:
Cochlear Headquarters,
1 University Avenue,
Macquarie University
NSW 2109 Austrálie
E-mail: copyright@cochlear.com

Ochranné známky

Následující ochranné známky loga Cochlear jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky v jedné nebo více zemích světa.

CochlearTM Nucleus®
Baha® Osia®

Následující slovní ochranné známky Cochlear jsou zaregistrovány na jednom nebo více úřadech pro ochranné známky na světě.

Advance Off-Stylet® 코클리어® MET®
AutoNRT® Contour® NRT®
Baha® Contour Advance® Nucleus®
Beam® Custom Sound® Off-Stylet®
Button® Freedom® Osia®
Carina® Invisible Hearing® SmartSound®
科利耳® Kanso® Vistafix®
コクレア®    

Ochranné známky následujících slov a loga Cochlear jsou předmětem čekajících přihlášek nebo registrací ochranných známek na jednom nebo více úřadech pro ochranné známky na světě.

ACETM DermaLockTM Piezo PowerTM
AOSTM ESPritTM ProfileTM
ArdiumTM Human DesignTM SlimlineTM
AutosensitivityTM HybridTM SoftipTM
Baha SoftWearTM HugfitTM SoundArcTM
BCDriveTM MicroDriveTM SPrintTM
Bring Back the BeatTM MP3000TM True WirelessTM
CochlearTM myCochlearTM WhisperTM
Cochlear SoftWearTM mySmartSoundTM WindShieldTM
コントゥアTM Outcome Focused FittingTM  

Všechny ostatní ochranné známky na našich webových stránkách a v jiných materiálech společnosti Cochlear, jako jsou tiskové zprávy, technické dokumenty a reklamy, jsou majetkem příslušných vlastníků.

Nesmíte používat žádnou z ochranných známek společnosti Cochlear nebo jiných ochranných známek zobrazených na našich Webových stránkách s výjimkou případů, kdy je to v souladu s těmito Podmínkami použití, nebo jinak s předchozím výslovným písemným souhlasem společnosti Cochlear nebo příslušného vlastníka ochranné známky.

Použití ochranných známek Cochlear

Pokud je takové použití v souladu s níže uvedenými Pokyny pro používání ochranných známek společnosti Cochlear, smíte používat:

 • slovní značky společnosti Cochlear v odkazovacím smyslu (například k popisu kompatibility produktu Cochlear se zbožím nebo službami třetí strany), pokud jsou tato prohlášení veřejná, odůvodněná a nijak nenaznačují podporu, sponzorství nebo nepravdivé spojení se skupinou Cochlear; a
 • slovní značky a loga společnosti Cochlear v souvislosti se semináři nebo konferencemi, jejichž sponzorem je společnost Cochlear na základě písemné sponzorské smlouvy.

Nesmíte:

 • používat loga společnosti Cochlear na webových stránkách, na stránkách sociálních médií, v prezentacích, v propagačních nebo reklamních materiálech nebo k jakýmkoli jiným účelům, pokud jsme takové použití výslovně písemně nepovolili;
 • vyrábět, prodávat nebo darovat zboží s ochrannou známkou společnosti Cochlear, pokud jsme vám takové jednání písemně nepovolili; ani
 • používat ochrannou známku společnosti Cochlear znevažujícím způsobem nebo způsobem, který naznačuje nepravdivou podporu, sponzorství nebo spojení se skupinou Cochlear.

Pokyny pro používání ochranných známek společnosti Cochlear

Aniž by tím bylo omezeno výše uvedené, musí použití ochranných známek společnosti Cochlear splňovat následující podmínky:

 1. při prvním výskytu ochranné známky společnosti Cochlear v příslušném materiálu použijte přesný pravopis (jak je uvedený v těchto Podmínkách použití) a odpovídající symbol ochranné známky (TM, ®). Při použití ochranné známky, která je místní transliterací, je nutné dodržet následující pravidla pro první a další zmínky.

   

  Jazyk První zmínka v názvu / záhlaví / předmětu První zmínka v hlavním textu Následné zmínky
  Angličtina CochlearTM CochlearTM Cochlear
  Zjednodušená a tradiční čínština CochlearTM (科利耳®) CochlearTM (科利耳®) 科利耳
  Japonština CochlearTM (コクレア®) CochlearTM (コクレア®) コクレア
  Korejština CochlearTM (코클리어®) CochlearTM (코클리어®) 코클리어
 2. Ochranné známky Cochlear by se měly vždy používat jako přívlastky a musí před nimi být jedno nebo víc podstatných jmen (např. „zvukový procesor Cochlear™ Nucleus® 7“). Ochranná známka Cochlear by se měla vždy používat v jednotném čísle a NE v přivlastňovací formě ani v množném čísle (místo toho upravte podstatná jména do množného čísla).
 3. Zahrňte prohlášení o vlastnictví ochranných známek, které uvede, že vlastníkem ochranných známek je společnost Cochlear, v následujícím formátu (upozorňujeme, že toto prohlášení může být změněno tak, aby zahrnovalo pouze ty ochranné známky, které jsou použité v příslušném materiálu):

  „ACE, Advance Off-Stylet, AOS, Ardium, AutoNRT, Autosensitivity, Baha, Baha SoftWear, the Baha logos, BCDrive, Beam, Bring Back the Beat, Button, Carina, Cochlear, 科利耳, コクレア, 코클리어, Cochlear SoftWear, Contour, コントゥア, Contour Advance, Custom Sound, DermaLock, ESPrit, Freedom, Hear now. And always, Hugfit, Human Design, Hybrid, Invisible Hearing, Kanso, the Kanso logos, MET, MicroDrive, MP3000, myCochlear, mySmartSound, NRT, Nucleus, the Nucleus logos, Osia, Outcome Focused Fitting, Off-Stylet, Piezo Power, Profile, Slimline, SmartSound, Softip, SoundArc, SPrint, True Wireless, eliptické logo, Vistafix, Whisper a WindShield jsou buď ochranné známky, nebo registrované ochranné známky společností Cochlear Limited nebo Cochlear Bone Anchored Solutions AB.“

Nekomerční použití

Naše Webové stránky se nesmí používat k žádným komerčním účelům, pokud to není v konkrétním případě písemně schváleno společností Cochlear nebo jiným členem skupiny Cochlear. Neoprávněné používání kterékoli z našich Webových stránek prostřednictvím „framingu“ nebo hyperlinků se zakazuje. Komerční reklamy, affiliate odkazy a další formy inzerce mohou být z našich stránek odstraněny bez upozornění a mohou mít za následek zrušení přístupových práv.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Naše Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky vlastněné třetími stranami (jako jsou inzerenti, přidružení partneři, strategičtí partneři nebo jiné strany). Nejsme odpovědní za produkty nebo nabídky těchto firem nebo jednotlivců žádné z těchto firem nebo jednotlivců ani za přesnost obsahu jejich webových stránek a nemáme nad nimi žádnou kontrolu. V rozsahu povoleném zákonem nepřebíráme žádnou odpovědnost, ani neručíme za činnost, produkty ani obsah žádné z těchto webových stránek. Než použijete jakoukoli webovou stránku třetí strany, měli byste se seznámit s příslušnými podmínkami a zásadami pro používání takových webových stránek. Pokud je v jakékoli naší Webové stránce začleněn odkaz, neznamená to, že bychom takové webové stránky třetí strany podporovali. Pokud se rozhodnete navštívit jakékoliv odkazované webové stránky, činíte tak na vlastní riziko.

Používání z jiných zemí

Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny platné zákony, které se na vaše používání našich Webových stránek vztahují. Když se na našich Webových stránkách zmiňujeme o produktech, nezaručujeme tím, že tyto produkty budou dostupné nebo dostupné pod stejným názvem ve vašem regionu.

Spory mezi uživateli

Za svou komunikaci s jinými členy našich Webových stránek jste zodpovědní výhradně vy. Cochlear si vyhrazuje právo, ale ne povinnost, spory mezi vámi a jinými členy našich Webových stránek monitorovat. Nebudete žádat odškodnění a zbavujete odpovědnosti společnost Cochlear, skupinu Cochlear, její příslušné vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, zástupce, poskytovatele licencí a služeb a za jakékoli nároky na náhradu škody vyplývající z jakéhokoli sporu mezi vámi a jiným uživatelem.

Právní omezení odpovědnosti

Pokud se nacházíte v Austrálii, Evropském hospodářském prostoru, Velké Británii, Švýcarsku, na Novém Zélandu nebo jakékoli jiné jurisdikci se zákony o povinné ochraně spotřebitele, potvrzujeme, že tyto záruky a podmínky uložené zákonem, vztahující se k dodávce zboží nebo služeb, které zákon výslovně zaručuje, nebudou vyloučeny, omezeny nebo modifikovány ani omezeny v zákonném rozsahu („Zákonné povinnosti“). Nic v těchto podmínkách nevylučuje, neomezuje nebo neupravuje Zákonné povinnosti, pokud tak výslovně neumožňuje zákon.

Soulad se Zákonnými povinnostmi:

POUŽÍVÁNÍ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK A VEŠKERÉHO OBSAHU, PRODUKTŮ A SLUŽEB A JAKÉKOLI SPOLÉHÁNÍ SE NA JAKÝKOLI NÁZOR, RADU, PROHLÁŠENÍ, OFICIÁLNÍ ZPRÁVU NEBO INFORMACI ZPŘÍSTUPNĚNOU PROSTŘEDNICTVÍM NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK, A TO I OD JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY, KTERÁ S NÁMI NENÍ PROPOJENA, JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO A NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ŠKODU, KTERÁ MŮŽE VZNIKNOUT. NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY I VEŠKERÝ JEJICH OBSAH, PRODUKTY A SLUŽBY DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK (SOUHRNNĚ „MATERIÁLY SPOLEČNOSTI COCHLEAR“) JSOU POSKYTOVÁNY NA PRINCIPU „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“ BEZ JAKÝCHKOLI UJIŠTĚNÍ A ZÁRUK. SPOLEČNOST COCHLEAR, SKUPINA COCHLEAR I JEJICH PŘEDSTAVITELÉ, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ A SLUŽEB (SOUHRNNĚ „STRANY COCHLEAR“) V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM VÝSLOVNĚ VYLUČUJÍ VEŠKERÉ UJIŠTĚNÍ A ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VYJÁDŘENÉ PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO, OHLEDNĚ MATERIÁLŮ COCHLEAR NEBO VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ COCHLEAR, VČETNĚ VEŠKERÝCH UJIŠTĚNÍ A ZÁRUK OHLEDNĚ JAKOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, VLASTNICKÉHO NÁROKU A NEPORUŠENÍ PRÁV. ANIŽ JE OMEZENA PLATNOST VÝŠE UVEDENÉHO, STRANY COCHLEAR NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ UJIŠTĚNÍ NEBO ZÁRUKY, ŽE
(A) NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JEJICH OBSAH SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY NEBO OČEKÁVÁNÍ;
(B) VAŠE POUŽÍVÁNÍ NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK BUDE VČASNÉ, BEZPEČNÉ, BEZ PŘERUŠENÍ NEBO CHYB;
(C) OBSAH NEBO JAKÁKOLI RADA, NÁZOR, PROHLÁŠENÍ NEBO JINÉ INFORMACE ZOBRAZENÉ NEBO ŠÍŘENÉ PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK BUDOU PŘESNÉ, ÚPLNÉ, AKTUÁLNÍ NEBO SPOLEHLIVÉ NEBO NEBUDOU OBSAHOVAT VIRY;
(D) VÁMI VLOŽENÝ OBSAH, KOMUNIKACE, OSOBNĚ PŘIZPŮSOBENÉ NASTAVENÍ NEBO JINÁ DATA NEBUDOU ODSTRANĚNY, ZTRACENY, ŠPATNĚ DORUČENY NEBO POKAŽENY.

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEDOVOLUJÍ OMEZENÍ NĚKTERÝCH ZÁRUK NEBO ODPOVĚDNOSTÍ, A TAK NĚKTERÁ TATO PRÁVNÍ OMEZENÍ NEMUSÍ VE VAŠEM PŘÍPADĚ PLATIT.

Omezení odpovědnosti

V souladu se Zákonnými povinnostmi a v rozsahu povoleném zákonem souhlasíte s tím, že:

V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM NENESOU STRANY COCHLEAR (JAK BYLY DEFINOVÁNY DŘÍVE) VŮČI VÁM ANI ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANĚ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO ŠKODY (AŤ UŽ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, OBECNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, EXEMPLÁRNÍ NEBO JINÉ, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, ZTRÁTY DAT, PŘÍJMŮ, DOBRÉHO JMÉNA NEBO ZISKU) VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÉHOKOLI NÁROKU NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM, AŤ UŽ JE NÁROK ZALOŽEN NA SMLOUVĚ, DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRÁVNÍ TEORII, V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY NEBO NÁŠ OBSAH, PRODUKTY NEBO SLUŽBY. NEODPOVÍDÁME ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ZA JAKÝKOLI OBSAH ZVEŘEJNĚNÝ JAKÝMIKOLI UŽIVATELI NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK, KTEŘÍ JSOU TŘETÍ STRANOU, ANI ZA CHOVÁNÍ TĚCHTO UŽIVATELŮ. TOTO JE CELKOVÉ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, KTERÉ PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE NĚKTERÁ ZE STRAN COCHLEAR BYLA UPOZORNĚNA NEBO MĚLA VĚDĚT O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD, A BEZ OHLEDU NA ÚČINNOST JINÝCH NÁPRAVNÝCH PROSTŘEDKŮ. POKUD BUDE NĚKTERÁ ČÁST TOHOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SHLEDÁNA Z JAKÉHOKOLI DŮVODU NEPLATNOU NEBO NEVYMAHATELNOU, POTOM NAŠE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST (A JAKÉKOLI JINÉ OSOBY NEBO SUBJEKTU, JEJICHŽ ODPOVĚDNOST BY BYLA JINAK OMEZENA) ZA ODPOVĚDNOSTI, KTERÉ BY JINAK BYLY OMEZENY, NEBUDE VYŠŠÍ NEŽ DVĚ STĚ PADESÁT AMERICKÝCH DOLARŮ (250,00 USD).

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA URČITÉ TYPY ŠKOD, A TAK NĚKTERÁ TATO PRÁVNÍ OMEZENÍ NEMUSÍ VE VAŠEM PŘÍPADĚ PLATIT. TOTO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI NEOMEZUJE NAŠI ODPOVĚDNOST ZA PODVOD NEBO ÚMYSLNÉ UVEDENÍ V OMYL, HRUBOU NEDBALOST, ÚMRTÍ NEBO ZRANĚNÍ V ROZSAHU ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ Z NAŠÍ STRANY NEBO JAKOUKOLI JINOU ODPOVĚDNOST, KTERÁ NEMŮŽE BÝT ZE ZÁKONA VYLOUČENA.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že nebudete žádat odškodnění a zbavujete odpovědnosti strany Cochlear (jak byly definovány dříve) za jakékoli a všechny nároky, odpovědnost, škody, ztráty, náklady a výdaje (včetně přiměřených odměn a výloh advokátů) třetích stran, které by vznikly tím, že úmyslně nebo z nedbalosti porušíte tyto Podmínky použití. O jakémkoli takovém nároku, odpovědnosti, ztrátě, nákladech nebo výdajích vás budeme ihned informovat.

Zproštění odpovědnosti uvedená v těchto Podmínkách použití zůstanou v platnosti i potom, co přestanete používat naše Webové stránky a po ukončení jakékoli jiné „zaškrtávací“ nebo „online“ dohody.

Úpravy a zrušení

Vyhrazujeme si právo jakoukoli Webovou stránku kdykoli bez předchozího upozornění zrušit nebo upravit.

Výklad pojmů

Výraz „včetně“ znamená v těchto Podmínkách použití „včetně, ale bez omezení na“.

Zřeknutí se práv

Pokud kdykoli opomineme vyžadovat splnění jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek použití nebo uplatnění jakéhokoli zde uvedeného práva, nemá se to považovat za to, že se takového ustanovení nebo práva zříkáme. Veškeré zřeknutí se práv musí být písemné. Pokud písemné zřeknutí se práv neobsahuje opačné vyjádření, žádné zřeknutí se práv učiněné kýmkoli z nás ohledně jakéhokoli porušení jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek použití ani ohledně jakéhokoli zde uvedeného práva se nemá vykládat tak, že se zříkáme práv při jakémkoli pokračujícím nebo následujícím porušení takového ustanovení, práv vyplývajících z ustanovení samotného nebo jakéhokoli práva stanoveného těmito Podmínkami použití.

Oddělitenost

Pokud nějaký soud příslušné jurisdikce posoudí jakékoli ustanovení těchto Podmínek použití jako odporující zákonu, takové ustanovení má být změněno a vykládáno tak, aby v maximální míře povolené zákonem dosáhlo co nejlépe cílů původního ustanovení, a zbývající ustanovení těchto Podmínek použití mají zůstat plně platná a účinná.

Řešení sporů

V případě, že mezi vámi a společností Cochlear dojde ke konfliktu kvůli těmto Webovým stránkám nebo těmto Podmínkám použití nebo v souvislosti s nimi, souhlasíte s tím, že budete vyjednávat v dobré víře a vyvinete ve spolupráci se společností Cochlear přiměřené úsilí, aby se dosáhlo co nejvýhodnějšího výsledku pro obě strany.

Jako alternativu k řešení sporů soudní cestou mohou spotřebitelé s bydlištěm v Evropské unii předat svou stížnost Evropské platformě pro řešení sporů online (Evropská platforma ODR). Spotřebitelé mohou získat další informace na stránkách EU pro online řešení sporů na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr. Společnost Cochlear se však neúčastní výše uvedeného mechanismu řešení sporů ani žádné jiné alternativy.

Rozhodné právo, jurisdikce a místo

Pokud na Webové stránky vstoupíte ze:

 • Severní Ameriky, tyto Podmínky použití se řídí zákony státu Colorado, USA;
 • Latinské Ameriky, tyto Podmínky použití se řídí zákony Panamské republiky;
 • Evropy, Středního východu nebo Afriky, tyto Podmínky použití se řídí zákony Anglie; nebo
 • Asie, Austrálie nebo jiné části jižního Pacifiku, tyto Podmínky použití se řídí zákony státu Nový Jižní Wales, Austrálie,

s výjimkou případů, kdy platné zákony nebo předpisy vyžadují, abyste uzavírali smlouvy, které se řídí zákony konkrétní země; v takovém případě se tyto Podmínky řídí zákony této konkrétní země, v každém případě bez ohledu na jejich kolizní ustanovení.

Souhlasíte s tím, že se podřídíte nevýlučné jurisdikci soudů a příslušných odvolacích soudů v jurisdikci rozhodného práva, které se na vás vztahuje, a souhlasíte s tím, že nebudete proti výkonu takové jurisdikce těmito soudy z jakéhokoli důvodu vznášet námitky.

Bez ohledu na výše uvedené, pokud jste spotřebitel, vaše možnost vymáhat Zákonné povinnosti (pokud existují) platné v místě vašeho bydliště zůstává výše uvedenou volbou právního systému a místa konání nedotčena.

Úplná dohoda

Tyto Podmínky použití, v podobě doplněné nebo upravené jakýmkoli aplikovatelným prohlášením o ochraně soukromí nebo „zaškrtávací dohodou“, obsahují úplné porozumění a dohodu mezi vámi a námi vzhledem k našim Webovým stránkám a nahrazují veškerou předchozí komunikaci, výsledky vyjednávání nebo dohody, ať v ústní, písemné nebo elektronické formě, mezi vámi a námi ve zde uvedených záležitostech.

Promlčení

V souladu se Zákonnými povinnostmi musí být jakýkoli nárok nebo předmět žaloby vůči nám, který by vznikl kvůli používání našich Webových stránek nebo v souvislosti s nimi, podán do jednoho (1) roku potom, co takový nárok nebo předmět žaloby vznikl, jinak bude navždy zamítnut.

Otázky k těmto Podmínkám použití

Pokud máte k těmto Podmínkám použití jakékoli dotazy, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese enquiries_intl@cochlear.com nebo se obraťte na příslušný subjekt skupiny Cochlear poskytující místní Webové stránky, na které přistupujete, jak je uvedeno v části „Kontaktujte nás“ nebo (v některých případech) v části „Právní informace“ na příslušných místních Webových stránkách.

 

Poslední aktualizace 21/10/2021
Platí od 22/10/2021
D1536808 V7 2021-10