Hallinnointi

Hallinnoinnissa korostetaan avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta. Yhtiön ja sen osakkeenomistajien, hallituksen ja johtoryhmän jäsenten roolit ja vastuut on määritelty laissa ja tällä sivulla annetuissa yksityiskohtaisissa hallintoa koskevissa asiakirjoissa.

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskeva selvitys

Cochlearin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä (Corporate Governance Statement) annetaan yhteenveto yhtiön hallinnollisista käytännöistä, ja se sisältää ASX Corporate Governance Council -hallintoneuvoston hallinnointiperiaatteiden ja -suositusten (Corporate Governance Principles and Recommendations, 3. painos) edellyttämät tiedot.

Cochlearin hallitus on sitoutunut soveltamaan tiukimpia Cochlearin yrityksiä koskevia hallinnointivaatimuksia. Jatkamme nykyisten hallintokehystemme ja -käytäntöjemme kehittämistä ja parantamista varmistaaksemme, että ne täyttävät osakkeenomistajiemme vaatimukset.

Yhtiön perustamiskirja ja hallitus

Cochlearia johtaa hallitus, joka vastaa yhdessä ylimmän johdon kanssa liiketoiminnan yleisestä tuloksesta. Cochlearin perustamiskirjassa määritellään yhtiön, sen osakkeenomistajien ja hallituksen välinen suhde. Hallitus on hyväksynyt virallisen työjärjestyksen läpinäkyvyyden parantamiseksi hallituksen toiminnan ja hallituksen ja johtoryhmän välisen suhteen osalta.

Yhtiön käytännöt

Cochlearin liiketoimintatapoja ohjaa joukko sääntöjä ja käytäntöjä. Cochlearin hallituksen pyrkimyksenä on, että kaikki asiaankuuluvat osapuolet ymmärtävät nämä säännöt ja käytännöt ja noudattavat niitä ja että nämä säännöt ja käytännöt tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti. Mainittuja sääntöjä ja käytäntöjä ovat muun muassa seuraavat:


Cochlear Whistleblower Service -palvelu

Kaikista epäillyistä tai todellisista Cochlear-yhtiöön liittyvistä rikkomuksista voi ilmoittaa riippumattomaan Cochlear Whistleblower Service -palveluun. Tämä luottamuksellinen palvelu on käytettävissä kaikkialla maailmassa ja kaikkina vuorokaudenaikoina. Ilmoituksen voi halutessaan tehdä nimettömänä (paikallisten lakien ja asetusten sen salliessa).


Hallituksen toimikunnat

Sukupuolten tasa-arvo työpaikalla

Cochlear laatii sukupuolten tasa-arvoa käsittelevälle Workplace Gender Equality Agency -virastolle vuosittain raportin vuonna 2012 säädetyn Workplace Gender Equality Act -lain vaatimusten mukaisesti.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Radio- ja telepäätelaitedirektiivin ( 1999/5/ EY vaatimusten ) mukaiset vaatimustenmukaisuusvakuutukset Cochlear™ Baha® 4 -puheprosessorin, Baha® 5 -puheprosessorin, Baha® 5 SuperPower -puheprosessorin ja Cochlear™ True Wireless™ -valikoiman osalta löydät täältä.