Skip to main content

היישום Osia® Smart: שאלות נפוצות


היישום Osia Smart תואם למעבד הקול Osia 2.


לרשימה עדכנית של מכשירי iPhone ודגמי Apple Watch תואמים וכן גרסאות iOS תואמות, אנא עיין בעמודwww.cochlear.com/compatibility.


כן, ברוב המקרים. היישום נבדק על גרסת iOS הזמינה במועד ההשקה. אם ידווח שגרסת iOS חדשה יותר יוצרת בעיות כלשהן, נפעל לעדכון היישום ולפתרון הבעיות בהקדם האפשרי.

למזעור הסיכון להיווצרות בעיות הקשורות לקישור, לחיבור או ליישום בעת עדכון ה-iOS, מומלץ לבצע אחת מהפעולות הבאות:

  • התנתק מהיישום, בטל את הקישור למעבד הקול והסר את התקנת היישום לפני עדכון ה- iOS, או
  • התנתק מהיישום, בטל את הקישור למעבד הקול, הסר את התקנת היישום ואז אתחל את ה-iPhone שלך לאחר עדכון ה-iOS.

לאחר מכן, התחל בקישור מעבד הקול, הורד את היישום והתקן אותו (ראה הנחיות נוספות בהמשך) והתחבר שוב באמצעות אותם פרטים כמו בעבר.


כן, תוכל לקשר את מעבד(י) הקול שלך לעד 5 מכשירי iPhone ולהתקין את היישום על כולם. עם זאת, תוכל לחבר רק מכשיר iPhone אחד בכל פעם למעבד(י) הקול שלך.


היישום מספק הנחיות, שיופיעו על המסך, בנוגע לפתרון בעיות חיבור. ודא שאתה משתמש ב-iOS החדשה ביותר (אלא אם נמסר אחרת מ-Cochlear בעמוד www.cochlear.com/compatibility). מומלץ לבטל את הקישור למעבד הקול שלפני עדכון ה-iOS ולבצע קישור מחדש לאחר העדכון.

בנוסף, אם אתה מזרים שמע מה-iPhone שלך למעבד הקול בעת הדלקת היישום, ייתכן שיתעוררו בעיות התחברות. הזרמת שמע כאשר היישום רץ ברקע אינה אמורה להוות בעיה.


החיבור בין מעבד הקול וה-iPhone שלך יכול להיקטע אם הסוללה של מעבד הקול חלשה, אם המרחק בין ה-iPhone ומעבד הקול גדול מדי או שקיים מחסום שמפריע לחיבור.

ודא שהסוללה של מעבד הקול טעונה מספיק ושהוא נמצא בטווח של המכשיר הנייד. ודא שהתקן Bluetooth מופעל ואתחל את היישום. היישום אמור להתחבר מחדש באופן אוטומטי.

כאשר החיבור נקטע, תופיע האפשרות 'התחל איתור תקלות'. הקש עליה כדי להתחיל באיתור תקלות מודרך ולקבל סיוע נוסף.


קשה לתת מרחק מדויק מכיוון שהוא תלוי בגורמים כגון רמת הסוללה של מעבד הקול, חפצים שנמצאים בדרך והסביבה שבה אתה נמצא.


ייתכן שהסוללה של מעבד הקול שלך חלשה מכדי לתמוך בחיבור. נסה להחליף את הסוללה. היישום יתחבר באופן אוטומטי.

כאשר החיבור נקטע, תופיע האפשרות 'התחל איתור תקלות'. הקש עליה כדי להתחיל באיתור תקלות מודרך ולקבל סיוע נוסף.

אם הבעיות נמשכות, נסה להסיר את מעבד הקול המקושר למכשיר ה-iPhone שלך ולקשר אותו מחדש. ראה מידע נוסף בסעיף "איך להסיר מעבד קול שקושר בעבר"?


כשאתה מזרים שמע מה-iPhone שלך, מעבדי הקול עוברים באופן אוטומטי לתכנית הזרמת שמע. כדי לחזור לתכנית שמיעה, הפסק את פעולת הזרמת השמע.


ייתכן שהחיבור למעבד הקול אבד. כשייווצר חיבור מחדש, תוכל לחזור ולשנות את התכנית.


ממשק Apple Watch מציע גישה מהירה לפונקציות ליבה, לדוגמה, החלפת תכנית או כוונון עוצמת הקול. פשוט החלק שמאלה או ימינה כדי לבחור תכנית, לבחור הגדרה מועדפת או להפעיל הזרמת שמע מאביזרים אלחוטיים. סובב את החוגה כדי לשנות את עוצמת הקול, או השתק בכיוון עוצמת הקול ל-0.

Apple Watch יציג גם התראות, כגון אזהרות בנוגע לסוללת מעבד הקול.


מחוון הסוללה ביישום מציג את המצב הנוכחי של סוללת מעבד הקול שלך כמלאה או כמעט ריקה. סוללה כמעט ריקה פירושה שהתפקוד האלחוטי ייפסק בקרוב ויש להחליף את הסוללות בהקדם.

סוללת מעבד הקול Osia 2 היא סוללת אבץ-אוויר, שמספקת מקור כוח ברמה כמעט אחידה עד שהיא כמעט ריקה, ואז מתרוקנת מהר מאוד. לכן קשה ליישום להציג את המצב המדויק של הסוללה, עד שמעבד הקול מציג אזהרה בנוגע לסוללה.


לא. היישום אינו מגביר משמעותית את הצריכה של סוללת מעבד הקול.

צריכת הסוללה של ה-iPhone הנדרשת כתוצאה מהפעלת היישום דומה לזו של יישומים אחרים. כדי להשתמש בפונקציה 'איתור מכשיר' של היישום, יש להפעיל את ה-GPS. כיבוי ה-GPS ב-iPhone יוביל לחיסכון בצריכת הסוללה.


כן. אם תיצור קישור בין המכשיר הנייד שלך למעבד הקול של ילדך, תוכל לשלוט בו ולנטר אותו מרחוק, אך תצטרך להימצא בטווח הקליטה. כך תוכל לראות את מצב הסוללה, להתאים את עוצמת הקול ולשנות תוכנית מבלי להצטרך לגעת במעבד הקול.