Skip to main content

היישום Osia® Smart: שימוש באפליקציה

שינוי עוצמת הקול

השתמש במחוון עוצמת השמע לשינוי עוצמת השמע של מעבד הקול או הקש על סמל הרמקול להשתקה. אם התצורה היא דו-צדדית, הקש על סמל המחוונים האופקיים כדי להרחיב ולקבל גישה אל כל אחד ממחווני עצמת השמע.

כדי לשנות את העוצמה של השמע המוזרם מאביזרים אלחוטיים, השתמש במחוון עוצמת השמע האדום או הקש על הסמל המתאים להשתקה. אם התצורה היא דו-צדדית, הקש על סמל המחוונים האופקיים כדי להרחיב ולקבל גישה אל כל אחד ממחווני עצמת השמע.

החלפת תכנית והפעלה של הזרמת שמע מאביזרים אלחוטיים

הקש על סמל התכנית כדי להחליף תוכנית או להפעיל את הזרמת השמע מאביזרים אלחוטיים.

הקש על סמל התכנית כדי לגשת לכל התכניות הזמינות של מעבד הקול ואל אביזרים אלחוטיים משויכים, אחר כך הקש על התכנית/אביזר שאליו תרצה לעבור. אם יצרת הגדרות מועדפות משלך, הם יופיעו ברשימה הנפתחת בחלק התחתון.

יצירת הגדרות מועדפות

  • הקש על סמל האקוולייזר בתפריט הכרטיסייה במסך הבית כדי לכוונן את הבס, וכן את הצלילים הבינוניים והגבוהים.
  • הזז את המחוון למעלה או למטה כדי להתאים בצורה אופטימלית את הצליל לסביבה שבה אתה נמצא. הקש על הסמל כדי לחזור להגדרות ברירת המחדל.
  • מספר הגדרות שימושיות נקבעו מראש ביישום כדי לסייע בסביבת האזנה שונה. תמיד אפשר לבצע כוונון עדין של ההגדרות באופן ידני בעזרת המחוונים. הקש על לחצן 'הבא' כדי לשמור את ההגדרות האלה כהגדרות מועדפות ביישום לגישה מהירה בעתיד.
  • בחר סמל עבור ההגדרה המועדפת החדשה שלך.

סטטוס, התראות והודעות

הקש על סמל המידע כדי לראות את הסטטוס הנוכחי של מעבד הקול. מסך הסטטוס מציג את התכנית הנוכחית, את עוצמת הקול וכו'. מסך זה יכול להיות שימושי מאוד אם אתה הורה/מטפל במושתל Osia.

גם הודעות יופיעו כחלונות קופצים ביישום. לאחר קריאת ההודעות, הקש X כדי לסגור אותן.

מסך הגדרות

מסך ההגדרות של היישום, שאליו ניתן להגיע באמצעות הקשה על הסמל תפריט הגדרות במסך הבית, מציג מגוון של אפשרויות ותכונות.

הקש על 'אתר מכשיר' בתפריט ההגדרות כדי לאתר מעבד קול שאבד המצוי בקרבתך, באמצעות עצמת אות (ככל שתתקרב, הקווים יהיו גבוהים יותר).

הקש על סמל הנעץ בתחתית העמוד 'אתר מכשיר' כדי למצוא מעבד קול שנמצא רחוק יותר. המפה תציג את המיקום הידוע האחרון שבו הטלפון שלך היה מחובר למעבד הקול.

הקש על 'מעקב שמיעה' בתפריט ההגדרות כדי לעקוב אחרי השימוש שלך במעבד הקול וכדי לראות את הדגם והמספר הסידורי של מעבד הקול שלך.