Skip to main content

היישום Osia® Smart: שאלות נפוצות


היישום Osia Smart תואם למעבד הקול Osia 2.


לרשימה עדכנית של טלפונים תואמים מסוג Android וגרסאות OS, יש לעיין בעמודwww.cochlear.com/compatibility.


כן, ברוב המקרים. היישום נבדק על מערכת ההפעלה של Android הזמינה במועד ההשקה. אם ידווח שגרסה חדשה יותר של מערכת ההפעלה של Android יוצרת בעיות כלשהן, נעדכן את העמוד www.cochlear.com/compatibility ונעדכן את היישום כדי לפתור את הבעיות בהקדם האפשרי.

למזעור הסיכון להיווצרות בעיות הקשורות לשיוך, לחיבור או ליישום בעת עדכון מערכת ההפעלה של Android, מומלץ לבצע אחת מהפעולות הבאות:

  • התנתק מהיישום והסר את התקנת היישום לפני עדכון מערכת ההפעלה, או
  • התנתק מהיישום, הסר את התקנת היישום ואז אתחל את הטלפון החכם לאחר עדכון מערכת ההפעלה.

לאחר מכן, התקן את היישום ופתח אותו, היכנס ושייך/חבר את מעבד הקול במילוי ההנחיות המופיעות על המסך.


כן, תוכל לשייך את מעבד(י) הקול שלך לעד 5 טלפונים חכמים ולהתקין את היישום על כולם. עם זאת, תוכל לחבר רק טלפון חכם אחד בכל פעם למעבד(י) הקול שלך.


החיבור בין מעבד הקול והטלפון החכם שלך יכול להיקטע אם הסוללה של מעבד הקול חלשה, אם המרחק בין הטלפון החכם ומעבד הקול גדול מדי או שקיים מחסום שמפריע לחיבור.

ודא שהסוללה של מעבד הקול טעונה מספיק ושהוא נמצא בטווח של הטלפון החכם. ודא שהתקן Bluetooth מופעל ואתחל את היישום ואת מעבד הקול. היישום אמור להתחבר מחדש באופן אוטומטי.

כאשר החיבור נקטע, תופיע אפשרות של 'התחל איתור תקלות'. הקש עליה כדי להתחיל באיתור תקלות מודרך ולקבל סיוע נוסף.


קשה לתת מרחק מדויק מכיוון שהוא תלוי בגורמים כגון רמת הסוללה של מעבד הקול, חפצים שנמצאים בדרך והסביבה שבה אתה נמצא.


ייתכן שהסוללה של מעבד הקול שלך חלשה מכדי לתמוך בחיבור. נסה להחליף את הסוללה. היישום יתחבר באופן אוטומטי.

כאשר החיבור נקטע, תופיע האפשרות 'התחל איתור תקלות'. הקש עליה כדי להתחיל באיתור תקלות מודרך ולקבל סיוע נוסף.

אם הבעיות נמשכות, נסה להסיר את מעבד הקול המשויך לטלפון החכם שלך ולשייך אותו מחדש. ראה מידע נוסף בסעיף "איך להסיר מעבד קול ששויך בעבר?"


ייתכן שהחיבור למעבד הקול אבד. כשייווצר חיבור מחדש, תוכל לחזור ולשנות את התכנית.


מחוון הסוללה ביישום מציג את המצב הנוכחי של סוללת מעבד הקול שלך כמלאה או כמעט ריקה. סוללה כמעט ריקה פירושה שהתפקוד האלחוטי ייפסק בקרוב ויש להחליף את הסוללות בהקדם.

סוללת מעבד הקול Osia 2 היא סוללת אבץ-אוויר, שמספקת מקור כוח ברמה כמעט אחידה עד שהיא כמעט ריקה, ואז מתרוקנת מהר מאוד. לכן קשה ליישום להציג את המצב המדויק של הסוללה, עד שמעבד הקול מציג אזהרה בנוגע לסוללה.


לא. היישום אינו מגביר משמעותית את הצריכה של סוללת מעבד הקול.

צריכת הסוללה של הטלפון החכם הנדרשת כתוצאה מהפעלת היישום דומה לזו של יישומים אחרים. כדי להשתמש בפונקציה 'איתור מכשיר' של היישום, יש להפעיל את ה-GPS. כיבוי ה-GPS בטלפון החכם יוביל לחיסכון בצריכת הסוללה.


כן. אם תיצור קישור בין המכשיר הנייד שלך למעבד הקול של ילדך, תוכל לשלוט בו ולנטר אותו מרחוק, אך תצטרך להימצא בטווח הקליטה. כך תוכל לראות את מצב הסוללה, להתאים את עוצמת הקול ולשנות תוכנית מבלי להצטרך לגעת במעבד הקול.