Skip to main content

Aplikacija Nucleus® Smart: Praćenje slušanja


Procesor zvuka Nucleus® 7 neprekidno nadgleda okruženje slušanja i može detektovati kad je prisutan govor. Grafikoni na ekranu „Trajanje govora“ prate vreme provedeno u okruženju u kojem se govori. Ako koristite dodatnu opremu s funkcijom striminga (npr. kompatibilan iPhone), to vreme se takođe izračunava i dodaje u ukupno „Trajanje govora“.

Vreme provedeno u okruženju slušanja povezano je s vašim napredovanjem u iskustvu slušanja. Cilj za „Trajanje govora“ razlikuje se od osobe do osobe, a zavisi od životne dobi, porodične i radne situacije, kao i od vašeg stanja sluha. Predlažemo da na početku pratite svoje „Trajanje govora“ u toku približno jedne sedmice. Nakon toga postavite malo viši cilj da biste videli da li možete da popravite svoj rezultat.

Saveti u aplikaciji Nucleus Smart mogu da vam pomognu da produžite svoje „Trajanje govora“.


Kada procesor zvuka uparite sa aplikacijom Nucleus Smart, biće vam ponuđeno da aktivirate funkciju Data Sync. Ako aktivirate funkciju Data Sync, podaci funkcije Praćenje slušanja biće sinhronizovani sa Cochlear oblakom. Ako funkcija Data Sync nije aktivirana, podaci funkcije Praćenje slušanja čuvaju se samo na vašem uređaju i ne sinhronizuju se.


„Odvajanja zavojnice“ pokazuju koliko puta je zavojnica procesora zvuka Nucleus 7 odspojena od kohlearnog implanta u toku dana. Taj broj pokazuje sve slučajeve namernog skidanje zavojnice (npr. zbog presvlačenja ili tuširanja) i slučajeve kad je do odvajanja došlo nehotimično (tj. kad je zavojnica slučajno skinuta). Do registrovanja „odvajanja zavojnice“ može doći i u slučaju problema s kablom zavojnice.

Svaka osoba ima drugačiji broj „odvajanja zavojnice“ jer on zavisi od načina života. Dobro je odrediti vlastitu početnu vrednost. Na osnovu prosečnog broja „odvajanja zavojnice“ do kojih dolazi svake sedmice možete odrediti normalnu situaciju za sebe ili za svoje dete. Možete i uzeti broj „odvajanja zavojnice“ za dan kad ste sigurni da uopšte nije došlo do nehotimičnih „odvajanja zavojnice“ ili da je taj broj bio minimalan. Tu početnu vrednost možete iskoristiti za određivanje da li je prikazani broj „odvajanja zavojnice“ veći od normalnog.

Saveti u aplikaciji Nucleus Smart mogu vam poslužiti kao predlozi i pomoći da smanjite svoj broj „odvajanja zavojnice“.


Veza između procesora zvuka Nucleus 7 i kompatibilnog Apple uređaja je možda izgubljena, pa tokom tog vremena nije prikupljeno dovoljno podataka.

Da biste to sprečili u budućnosti, proverite da li su kompatibilni iPhone ili iPod touch i procesor zvuka uključeni, da li je Bluetooth® aktiviran i da li se kompatibilni Apple uređaj nalazi dovoljno blizu (najmanje jednom ujutru i jednom u toku noći).

Aplikacija Nucleus Smart mora da bude pokrenuta (ali ne mora da bude aktivna na ekranu) da bi se vršilo prikupljanje podataka.


Ne. Potrebno je samo da proverite da li su kompatibilni Apple uređaj i procesor zvuka Nucleus 7 uključeni, da li su uvek dovoljno blizu jedan drugoga (najmanje jednom ujutru i jednom u toku noći), da li je Bluetooth aktiviran i da li je aplikacija Nucleus Smart pokrenuta na kompatibilnom Apple uređaju.


Ne. Zaštita vaše privatnosti nam je važna. Procesor zvuka Nucleus 7 nadgleda okruženje i detektuje govor, ali ne snima zvuk.


ForwardFocus je kontrola koju aktivira korisnik i pomoću koje ćete čuti bolje u okruženjima zahtevnijim za sluh. Ovu kontrolu možete da uključite ili isključite na kartici „Program“ u aplikaciji Nucleus Smart.

ForwardFocus smanjuje svu buku iza vas kako biste bolje čuli osobu koja govori ispred vas. Jednostavno je uključite u situacijama kada želite da se usredsredite na osobu ispred sebe, a isključite je kada vam nije potrebna, na primer u tihom okruženju.


Kontrolu ForwardFocus mora da omogući specijalista za sluh. Obratite se kompaniji Cochlear ili specijalisti za sluh ako vam je potrebno više informacija.


Data Sync je funkcija aplikacije Nucleus Smart koja omogućava sinhronizaciju podataka iz procesora zvuka sa Cochlear oblakom.


Ako omogućite funkciju Data Sync, kreiraće se rezervna kopija podataka o praćenju slušanja objedinjenih sa svih uređaja pomoću kojih su podaci snimljeni. To znači da ako izgubite telefon, svojim podacima i dalje možete da pristupite sa nekog drugog uređaja.