Skip to main content

Aplikacija Baha® Smart: Korišćenje aplikacije

Podešavanje jačine zvuka

Pomoću klizača za jačinu zvuka podesite jačinu procesora zvuka ili pritisnite ikonu zvučnika da biste ga skroz utišali. Ako imate bilateralnu konfiguraciju, pritisnite ikonu horizontalnih klizača da biste je proširili i dobili pristup odvojenim klizačima za jačinu zvuka.

Da biste podesili jačinu zvuka koji se strimuje sa bežične dodatne opreme, koristite crveni klizač za jačinu zvuka ili pritisnite odgovarajuću ikonu da biste skroz utišali zvuk. Ako imate bilateralnu konfiguraciju, pritisnite ikonu horizontalnih klizača da biste je proširili i dobili pristup odvojenim klizačima za jačinu zvuka.

Promena programa i aktiviranje striminga sa bežičnih uređaja

Pritisnite ikonu programa da biste promenili program ili aktivirali striming sa bežičnih uređaja.

Dodirnite ikonu programa da biste pristupili svim programima dostupnim na procesoru zvuka i uparenim bežičnim uređajima, a zatim pritisnite program/uređaj na koji želite da se prebacite. Ako ste kreirali omiljene stavke, one će biti prikazane na listi sa trakom za pomeranje pri dnu.

Izaberite ikonu za novu omiljenu stavku, a zatim pritisnite „Dalje“. Potom izaberite da li želite da se omiljena stavka poveže sa određenom lokacijom, pa pritisnite „Gotovo“.

Kreiranje omiljenih stavki

  • U meniju s karticama na početnom ekranu pritisnite korektor amplitude da biste podesili niske, srednje i visoke tonove.
  • Pomerajte klizače nagore ili nadole da biste optimizovali zvuk sredini u kojoj se nalazite. Pritisnite ikonu za povratak na podrazumevana (ravna) podešavanja.
  • Aplikacija nudi neke postavke koje mogu biti praktične u različitim zvučnim sredinama. Uvek možete da ih doterate ručno korišćenjem klizača. Pritisnite dugme „Dalje“ da biste sačuvali ova podešavanja kao omiljena u okviru aplikacije da biste im kasnije lakše pristupili.

Status, upozorenja i obaveštenja

Pritisnite ikonu informacija da biste videli trenutni status procesora zvuka. Na ekranu statusa prikazuje se trenutni program, nivo jačine zvuka itd. To može biti veoma korisno ako ste roditelj/staratelj korisnika procesora Baha 6 Max.

Ekran s podešavanjima

Na ekranu s podešavanjima aplikacije, koji se otvara pritiskom na ikonu menija za podešavanja na početnom ekranu, na raspolaganju vam je niz opcija i funkcija.

Pritisnite stavku za pronalaženje uređaja u meniju za podešavanja da biste pronašli izgubljeni procesor zvuka u svojoj blizini na osnovu jačine signala (što ste bliže, to su crtice duže).

Pritisnite ikonu pribadače pri dnu stranice za pronalaženje uređaja da biste pronašli procesor zvuka koji se nalazi podalje. Na karti će se prikazati poslednja poznata lokacija na kojoj je vaš telefon bio povezan s vašim procesorom zvuka.

Pritisnite „Praćenje slušanja“ u meniju za podešavanja da biste pratili upotrebu svog procesora zvuka i videli model i serijski broj procesora.

Apple Watch

Prevucite prstom nalevo ili nadesno po ekranu da biste izabrali željeni program, aktivirali striming sa bežičnog uređaja ili izabrali omiljenu stavku. Povećajte ili smanjite jačinu zvuka pomoću digitalne krunice (ili skroz utišajte zvuk podešavanjem njegove jačine na 0).