Skip to main content

Nucleus® Smart lietotne: dzirdes kontrole


Nucleus® 7 skaņas procesors pastāvīgi uzrauga skaņas vidi un spēj uztvert, kad tiek runāts. Ekrānā Runāšanas laiks redzamās diagrammas kontrolē runāšanas vidē pavadīto laiku. Izmantojot straumēšanas palīgierīci (piemēram, saderīgu iPhone), šis laiks tiek arī aprēķināts un pievienots kopējam runāšanas laikam.

Skaņu vidē pavadītais laiks ir svarīgs nosacījums dzirdes uzlabojumam. Runāšanas laika mērķis katram ir atšķirīgs, un tas ir atkarīgs no vecuma, ģimenes un darba situācijas, kā arī no runāšanas/klausīšanās iemaņām. Sākumā ieteicams kontrolēt runāšanas laiku aptuveni nedēļu; pēc tam var iestatīt augstāku mērķi un mēģināt to sasniegt.

Runāšanas laiku var palīdzēt uzlabot Nucleus Smart lietotnē pieejamie padomi.


Skaņas procesoru savienojot ar Nucleus Smart lietotni, Jums vaicās, vai vēlaties iespējot datu sinhronizāciju. Iespējojot datu sinhronizācijas funkciju, Jūsu dzirdes kontroles dati tiks sinhronizēti ar Cochlear Cloud. Ja dzirdes kontrole nav iespējota, dzirdes kontroles dati tiks saglabāti tikai Jūsu ierīcē un tie netiks sinhronizēti.


Spoles izsl. ir Nucleus 7 skaņas procesora spoles atvienošanās no kohleārā implanta gadījumu skaits dienā. Šis skaits norāda visus gadījumus, kad spole mērķtiecīgi noņemta (piemēram, pārģērbjoties vai mazgājoties), un arī gadījumus, kad spole atvienota nejauši (piemēram, nejauši nokritusi). Spoles izsl. var tikt reģistrēta arī gadījumā, ja rodas problēma ar spoles kabeli.

Spoles izsl. gadījumu skaits katram ir atšķirīgs, jo tas atkarīgs no dzīvesveida. Iesakām Jums izveidot bāzlīniju. Lai noskaidrotu, kāds ir normāls Spoles izsl. gadījumu skaits Jums vai Jūsu bērnam, varat izmantot vidējo spoles izslēgšanās gadījumu skaitu nedēļā. Vai arī dienā, kad esat pārliecināts, ka nejaušas spoles izslēgšanās gadījumu nebija vai arī to skaits bija neliels, atzīmējiet šo skaitu. Šo bāzlīniju var izmantot, lai noteiktu, vai spoles izslēgšanās gadījumu skaits ir lielāks nekā parasti.

Lai samazinātu spoles izslēgšanās gadījumu skaitu, var izmantot ieteikumus Nucleus Smart lietotnē.


Savienojums starp Jūsu Nucleus 7 skaņas procesoru un saderīgu Apple ierīci, iespējams, bija zudis, tādēļ šajā laikā netika ievākts pietiekami daudz datu.

Lai novērstu šādas situācijas turpmāk, pārbaudiet, vai ieslēgta gan saderīga iPhone vai iPod touch ierīce, gan skaņas procesors, iespējots Bluetooth® un vai saderīgā Apple ierīce atrodas pietiekami tuvu (pārbaude jāveic vismaz vienreiz no rīta un vienreiz naktī).

Lūdzu, ņemiet vērā, lai varētu ievākt datus, Nucleus Smart lietotnei jādarbojas, bet tai nav obligāti jābūt aktīvai priekšplānā.


Nē. Jums tikai jāpārliecinās, vai ir ieslēgta gan saderīgā Apple ierīce, gan Nucleus 7 skaņas procesors, vai šīs ierīces pastāvīgi atrodas pietiekami tuvu (pārbaude jāveic vismaz vienreiz no rīta un vienreiz naktī) un vai ir iespējots Bluetooth, un saderīgajā Apple ierīcē darbojas Nucleus Smart lietotne.


Nē. Mums ir svarīga Jūsu konfidencialitāte. Nucleus 7 skaņas procesors uzrauga skaņas vidi un uztver runu, bet skaņu neieraksta.


ForwardFocus ir lietotāja aktivizēta vadības funkcija, kuru izmantojot Jūs labāk dzirdēsit sarežģītos klausīšanās apstākļos. Šo funkciju var ieslēgt vai izslēgt Nucleus Smart lietotnes cilnē Programma.

Kad funkcija ForwardFocus ir ieslēgta, samazina troksni no aizmugures, lai Jūs labāk dzirdētu personu, kura atrodas Jums priekšā. Vienkārši ieslēdziet šo funkciju vidēs, kurās vēlaties koncentrēties uz Jums priekšā esošās personas sacīto, un izslēdziet šo funkciju, ja tā nav vajadzīga, piemēram, klusā vidē.


Funkcija ForwardFocus jāiespējo Jūsu dzirdes aprūpes speciālistam. Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar Cochlear vai savu dzirdes aprūpes speciālistu.


Datu sinhronizācija ir Nucleus Smart lietotnes funkcija, kuru izmantojot skaņas procesora datus var sinhronizēt ar Cochlear Cloud.


Ja datu sinhronizācija ir iespējota, Jūsu dzirdes kontroles dati tiks dublēti un apkopoti no visām ierīcēm, kuras izmantojot dati tika iegūti. Tas nozīmē, ka tālruņa pazaudēšanas gadījumā, piesakoties no citas ierīces, Jūsu dati netiks zaudēti.