Skip to main content

GLOBÁLNE OZNÁMENIE SPOLOČNOSTI COCHLEAR O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Keď komunikujete so spoločnosťou Cochlear, môžeme zbierať a používať vaše osobné údaje tak, ako je to uvedené v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov (ďalej len „Oznámenie“). Toto Oznámenie si pozorne prečítajte, pretože sa v ňom vysvetľuje spôsob, akým vaše osobné údaje zbiera, používa a poskytuje spoločnosť Cochlear Limited a jej pridružené spoločnosti po celom svete (ďalej len „Skupina Cochlear“). Zároveň sa v ňom uvádza spôsob, akým môžete k svojim osobným údajom pristupovať a aktualizovať ich, a ako vykonať určité voľby v súvislosti s používaním vašich osobných údajov.

V tomto Oznámení sú uvedené naše online aj offline aktivity týkajúce sa zbierania údajov vrátane osobných údajov, ktoré zbierame prostredníctvom webových lokalít, aplikácií, papierových formulárov, podujatí a služieb pre zákazníkov.

Upozorňujeme, že môžeme agregovať osobné údaje z rôznych zdrojov (webová lokalita, offline podujatia) a rôznych zariadení. Zároveň môžeme zlúčiť osobné údaje, ktoré pôvodne získali iné subjekty alebo partneri spoločnosti Cochlear.

Upozornenie: Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov neupravuje zbieranie, používanie ani poskytovanie chránených zdravotných údajov zo strany spoločnosti Cochlearv zmysle amerického zákona o prenosnosti a zúčtovateľnosti zdravotného poistenia (Health Insurance Portability and Accountability Act) (ďalej len „HIPAA“). Môžete si prečítať naše oznámenie o postupoch v oblasti ochrany osobných údajov podľa zákona HIPAA.

 

 

KTORÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSŤ COCHLEAR ZBIERA?

Vami poskytnuté osobné údaje.

Pri komunikácii so spoločnosťou Cochlear nám môžete poskytnúť svoje osobné údaje. Môžete nám napríklad poskytnúť:

 • svoje meno a kontaktné údaje pri registrácii ku kontu v spoločnosti Cochlear na našich webových lokalitách alebo prostredníctvom niektorej z našich aplikácií, alebo pri návšteve zariadenia alebo podujatia spoločnosti Cochlear,
 • údaje o svojej osobnej ceste za počutím na fórach komunity Cochlear alebo v rámci iných služieb,
 • biologické a demografické údaje, napríklad vek, dátum narodenia, pohlavie, informácie o zdravotnom stave alebo liečbe pri registrácii pomôcky alebo využívaní alebo vyžiadaní informácií o našich výrobkoch alebo službách,
 • finančné údaje, napríklad číslo svojej kreditnej karty pri kúpe našich výrobkov alebo služieb,
 • históriu služieb pre zákazníkov a nákupov a akékoľvek údaje, ktoré s nami dobrovoľne zdieľate v súvislosti so svojimi skúsenosťami s používaním našich výrobkov a služieb (napr. prieskum trhu a spätná väzba spotrebiteľov),
 • lokalizačné údaje, napríklad údaje získané na základe vašej adresy IP, krajiny a presného určenia polohy vášho mobilného zariadenia (keď sme k tomu poskytli príslušné oznámenie a voľbu),
 • zvukové, elektronické alebo vizuálne údaje, ak sa zúčastníte našich podujatí alebo nám poskytnete vyhlásenie o nenárokovaní si autorských práv alebo súhlas s uverejnením médií,
 • ďalšie osobné údaje, ktoré nám môžete poskytnúť, keď sa s nami skontaktujete telefonicky, online alebo iným spôsobom uvedeným v časti s kontaktmi.

Ak ste lekár, môžeme zberať aj informácie o vašej lekárskej špecializácii, odbornej orientácii a vašom zapojení sa do práce s výrobkami Cochlear.

Osobné údaje nám nemusíte poskytovať, v niektorých prípadoch vám však bez vašich osobných údajov nebudeme môcť poskytnúť všetky svoje služby.

Osobné údaje zozbierané pri využívaní našich výrobkov a služieb.

Spoločnosť Cochlear prijíma údaje, keď používate jej aplikácie a služby. Tieto údaje zahŕňajú aj spôsob používania aplikácie a/alebo načúvacieho zariadenia a údaje o vašom zvukovom procesore (napr. číslo zariadenia, číslo konta, model, verzia hardvéru). Pri návšteve našej webovej lokality alebo využívaní našich aplikácií sa nám môžu z počítača alebo mobilného zariadenia okrem toho odoslať určité analytické údaje, napríklad vaša adresa IP, verzia prehliadača, verzia používanej aplikácie a všetky vzniknuté chyby.

Podrobnejšie informácie sú uvedené nižšie v časti o využívaní súborov cookie spoločnosťou Cochlear a podrobné informácie o konkrétnych produktoch, službách a aktivitách nájdete v časti Doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje od tretích strán.

Niekedy môžeme získať informácie o vás od iných organizácií alebo jednotlivcov. Pri doručení ušného implantátu môže napríklad váš lekár u nás zaregistrovať sériové číslo ušného implantátu, sériové číslo a nastavenia zvukového procesora a kontaktné údaje, aby vám zabezpečil plnú podporu poskytovanú našou spoločnosťou. Môžeme taktiež získať údaje od poskytovateľov ako tretích strán s cieľom doplniť naše analýzy trhu a aktivity v oblasti marketingu. Tieto doplňujúce údaje využívame na to, aby sme vám poskytli služby prispôsobené vašim potrebám.

 

 

AKO SPOLOČNOSŤ COCHLEAR VYUŽÍVA OSOBNÉ ÚDAJE?

V snahe zmeniť spôsob, akým ľudia vnímajú a riešia stratu sluchu, a inovovať riešenia v oblasti implantovateľných sluchových riešení a priniesť ich na trh využívame osobné údaje na účely opísané nižšie a tie, ktoré sú opísané v časti Doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov.

Účel používania osobných údajov Prečo ich používame? Naše oprávnené záujmy (výhody a/alebo výsledky)
Záruka a záznamy. Vaše osobné údaje používame na vedenie a uchovávanie záznamov týkajúcich sa našich zdravotníckych pomôcok, sledovanie záručných lehôt, vedenie záznamov o distribúcii a histórii zariadenia pre výrobky spoločnosti Cochlear a vedenie záznamu o zdravotných otázkach alebo reklamáciách týkajúcich sa našich výrobkov.
 • S vaším súhlasom (kde sa vyžaduje)
 • Plnenie zmluvných povinností (napr. globálna obmedzená záruka spoločnosti Cochlear)
 • Regulačné povinnosti
 • Rýchlejšie riešenie prípadov servisu a opráv
 • Výskum a vývoj výrobkov
Registrácia zariadení. Vaše osobné údaje používame na registráciu vašich zariadení, aby sme mohli viesť správne záznamy a poskytovať plnú podporu pre servis a opravy.
 • S vaším súhlasom (kde sa vyžaduje)
 • Naše oprávnené záujmy
 • Rýchlejšie riešenie prípadov servisu a opráv
 • Výskum a vývoj výrobkov
Marketing. Vaše osobné údaje používame na vykonávanie svojich marketingových a propagačných aktivít, napr. tým, že vás pozveme na účasť na prieskumoch a vy nám poskytnete spätnú väzbu, alebo vám doručíme ponuky a ďalšie informácie týkajúce sa našich výrobkov a služieb, o ktorých si myslíme, že vás budú zaujímať.
 • S vaším súhlasom (kde sa vyžaduje)
 • Naše oprávnené záujmy
 • Plnenie zmluvných povinností
 • Identifikácia našich výrobkov a služieb, ktoré by vás mohli zaujímať, a informovanie o nich
 • Určenie typov zákazníkov pre nové výrobky a služby
 • Optimalizácia našich poskytovaných výrobkov a služieb
Prispôsobenie. Vaše osobné údaje používame na to, aby sme vám pri používaní našich webových lokalít a aplikácií poskytovali adresné informácie. Na základe uskutočnenej vzájomnej komunikácie môžeme vytvoriť profil s cieľom porozumieť tomu, ktoré informácie by mohli byť pre vás zaujímavé.
 • Naše oprávnené záujmy
 • Identifikácia našich výrobkov a služieb, ktoré by vás mohli zaujímať, a informovanie o nich
 • Určenie typov zákazníkov pre nové výrobky a služby
Služby pre zákazníkov. Vaše osobné údaje používame na účely služieb pre zákazníkov vrátane odpovedí na otázky a žiadosti o informácie o našich výrobkoch a službách. Môžeme vám aj posielať oznámenia týkajúce sa služieb, ako napríklad uplynutie platnosti záruky.
 • Plnenie zmluvných povinností
 • Zákonné povinnosti
 • Naše oprávnené záujmy
 • Odpovedať na vaše otázky
 • Zlepšovanie a vývoj nových výrobkov a služieb
 • Zlepšovanie našej efektivity
Vývoj a zlepšovanie výrobkov a služieb. Vaše osobné údaje môžeme použiť na skúšanie, podporu a vývoj inovácií a vylepšení našich výrobkov a služieb (napr. na pomoc pri správnej konfigurácii, aktivovaní, údržbe a správe zariadení), ako aj na vývoj nových výrobkov a služieb, analýzu údajov o výkone, servise a spoľahlivosti výrobkov a zlepšovanie obsahu, funkčnosti a použiteľnosti našich webových lokalít a aplikácií.
 • S vaším súhlasom (kde sa vyžaduje)
 • Naše oprávnené záujmy
 • Zlepšovanie a vývoj nových výrobkov a služieb
Ďalšie všeobecné účely (napr. interný prieskum alebo prieskum trhu, analytika, zabezpečenie). V súlade s príslušnými právnymi predpismi môžeme vaše osobné údaje použiť na ďalšie všeobecné obchodné účely, napríklad zachovanie vášho konta, vykonávanie interného prieskumu alebo prieskumu trhu a meranie účinnosti reklamných kampaní. V prípade, že máte kontá Cochlear, si vyhradzujeme právo tieto kontá zlúčiť do jedného konta. Vaše osobné údaje môžeme tiež použiť na správu a prevádzku našich komunikačných, IT a bezpečnostných systémov a na účely monitorovania zabezpečenia alebo boja proti podvodom.
 • Zákonné povinnosti
 • S vaším súhlasom (kde sa vyžaduje)
 • Naše oprávnené záujmy
 • Zlepšovanie a vývoj nových výrobkov a služieb
 • Zlepšovanie našej efektivity
 • Ochrana našich systémov, sietí a zamestnancov

 

Používanie anonymizovaných údajov. Môžu nastať prípady, kedy môžeme v súlade s právnymi predpismi agregovať alebo anonymizovať vaše osobné údaje, aby s vami už neboli tieto údaje spojené a po agregácii alebo anonymizovaní už nebudú klasifikované ako osobné. Takéto použitia údajov nie sú predmetom tohto Oznámenia.

 

 

KEDY ZDIEĽAME OSOBNÉ ÚDAJE A S KÝM?

V rámci skupiny Cochlear.

Osobné údaje môžeme zdieľať celosvetovo v rámci skupiny Cochlear. Každý člen skupiny Cochlear bude vaše osobné údaje používať a zdieľať len tak, ako je stanovené v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov.

S našimi poskytovateľmi služieb.

Osobné údaje zdieľame s organizáciami, ktoré poskytujú alebo vykonávajú služby pre spoločnosť Cochlear alebo v jej mene, napríklad s našimi distribútormi a spoločnosťami, ktoré poskytujú služby v rámci podpory webových lokalít alebo nám pomáhajú predávať naše výrobky a služby. V niektorých prípadoch môžete poskytnúť svoje osobné údaje priamo tomuto poskytovateľovi služieb ako tretej strane (napr. keď vykonáte nákup v našom internetovom obchode a zadáte pri platbe údaje o svojej kreditnej karte, údaje sa odošlú priamo tretej strane, ktorá spracováva platby) a daná tretia strana môže, ale nemusí zdieľať tieto údaje so spoločnosťou Cochlear. Od svojich poskytovateľov služieb zmluvne vyžadujeme, aby chránili dôvernosť osobných údajov, ktoré s nimi zdieľame, a používali ich len na poskytovanie služieb našej spoločnosti.

S externými spoločnosťami.

Okrem prípadov, keď ste na to dali súhlas, neudeľujeme licenciu ani nepredávame vaše osobné údaje externým spoločnostiam na ich vlastné marketingové účely. V prípade potreby vášho súhlasu vám bude poskytnutá identita danej externej spoločnosti.

S partnermi v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, lekármi a opatrovateľmi.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s miestnymi lekármi (napr. chirurgom, audiológom atď.) s cieľom posúdiť, či sú naše výrobky pre vás vhodné, pomôcť vám pri používaní našich výrobkov alebo z iných dôvodov, ktoré sa týkajú liečby, postupov v rámci zdravotnej starostlivosti alebo platby. Napríklad:

 • pri objednaní príslušného výrobku alebo služby (alebo počas procesu zadávania objednávky) môžeme zdieľať vaše osobné údaje s organizáciami, ktoré vykonávajú úhradu vám poskytnutej zdravotnej starostlivosti (napríklad spoločnosťami Medicare alebo Medicaid v USA a orgánmi vykonávajúcimi úhrady alebo poisťovňami na ostatných trhoch), a
 • pri využívaní cloudových technológií spoločnosti Cochlear na zabezpečené zálohovanie konfiguračných súborov zo zvukového procesora spoločnosťou Cochlear a ich zdieľanie medzi vašimi určenými lekármi.

Ďalej môžeme v súlade s príslušnými právnymi predpismi poskytnúť osobné údaje rodičom, pestúnom alebo opatrovateľom (podľa situácie).

Obchodné transakcie.

Vaše osobné údaje sa môžu preniesť do spoločnosti, ktorá získala majetok alebo aktíva člena skupiny Cochlear alebo jednej z našich prevádzkových divízií, napríklad v dôsledku predaja, fúzie, reorganizácie alebo likvidácie. V prípade takéhoto prenosu sa bude používanie vašich osobných údajov danou spoločnosťou stále riadiť týmto Oznámením a vašimi preferenciami v oblasti osobných údajov, ktoré ste nám oznámili.

Požiadavky zo strany právnych alebo vládnych orgánov a ochrana spoločnosti Cochlear a iných subjektov

Osobné údaje môžeme poskytnúť, keď sme v dobrej viere presvedčení, že ich poskytnutie:

 • je v súlade s právnymi predpismi (alebo rozhodnutím súdu alebo súdnym predvolaním),
 • je v súlade s právne stanovenými požiadavkami zo strany verejných a štátnych orgánov,
 • zabráni možnej trestnej činnosti, napríklad podvodu alebo krádeži identity, alebo prispeje k ich vyšetreniu, alebo
 • chráni práva, majetok alebo bezpečnosť skupiny Cochlear, našich používateľov alebo iných subjektov.

 

 

AKÝM SPÔSOBOM VYUŽÍVA SPOLOČNOSŤ COCHLEAR SÚBORY COOKIE, DOPLNKY SOCIÁLNYCH SIETÍ A PODOBNÉ TECHNOLÓGIE?

Súbory cookie sú malé súbory obsahujúce údaje, napríklad jedinečné identifikátory, ktoré internetový prehliadač ukladá ako pomôcku pre webové lokality pri sledovaní informácií medzi jednotlivými návštevami. Keď navštívite ktorúkoľvek z našich webových lokalít, môžu si uložiť alebo získať údaje z vášho prehliadača, najčastejšie vo forme súborov cookie. Naše webové lokality používajú súbory cookie, aby nám pomohli:

 • porozumieť, ktoré z našich webových stránok navštevujete, ako často a z akých typov zariadení,
 • získať a uchovať informácie o vašich zariadeniach na prehľadávanie a preferenciách pri prehľadávaní,
 • prispôsobiť prvky na našich webových lokalitách na základe prehliadača, zariadenia, krajiny a jazyka, ktoré využívate,
 • získať informácie o webovej lokalite, z ktorej ste prišli, a iných lokalitách, ktoré ste navštívili, aby sme mohli zaradiť vaše prehľadávanie do daného obchodného segmentu na účely trhovej analýzy, a
 • poskytnúť vám vhodnejší obsah, propagáciu a reklamy.

Keď napríklad navštívite naše webové lokality, súbory cookie nám pomôžu zistiť, čo hľadáte, aký obsah ste navštívili a ako často sa vraciate. Informácie, ktoré zbierame prostredníctvom súborov cookie, vás síce priamo neidentifikujú, avšak po registrácii na našich webových lokalitách môžeme prepojiť vaše minulé a budúce aktivity v rámci našich webových lokalít a aplikácií s kontaktnými údajmi, ktoré ste poskytli.

Súbory cookie tretích strán

Niektoré zo súborov cookie, ktoré sa využívajú na našich webových lokalitách, sme vytvorili my a niektoré vytvorili tretie strany v našom mene na účely uvedené v tomto Oznámení. Využívanie súborov cookie tretích strán umožňuje zobrazovanie reklám na základe záujmu, čo môže viesť k tomu, že sa vám reklamy od spoločnosti Cochlear zobrazia na iných webových lokalitách, ktoré navštevujete.

Na získavanie štatistických údajov o využívaní našich webových lokalít a aplikácií používame nástroj Google Analytics, ktorý zbiera údaje ako napríklad adresy IP, a na správu a umiestňovanie reklám nástroje Google AdSense a Google DoubleClick (ďalej spoločne len „Google Services“). Služby Google Services umožňujú dať do súvislosti vaše aktivity na rôznych zariadeniach, napríklad na mobilnom telefóne a stolovom počítači. Kliknite sem, ak chcete získať viac informácií o nástroji Google Analytics alebo zabrániť, aby zberal informácie o vašich návštevách na našich webových lokalitách, alebo navštívte stránku http://myaccount.google.com, aby ste regulovali zobrazovanie reklám v rámci služieb Google Services.

Ak nechcete, aby sa využívali súbory cookie, môžete v internetovom prehliadači nastaviť ich odmietnutie. Týmto krokom môžete znemožniť správne fungovanie určitých funkcií našich webových lokalít. Ďalšie informácie o súboroch cookie a podobných technických prvkoch nájdete na adrese http://allaboutcookies.org. Môžete sa taktiež odhlásiť zo zobrazovania reklám na základe záujmu prostredníctvom príslušných webových lokalít na adresách http://www.networkadvertising.org/choices, http://www.aboutads.info/choiceshttp://www.youronlinechoices.com (pre obyvateľov Európy).

Pokyny týkajúce sa ďalších ovládacích prvkov ochrany osobných údajov, napríklad geolokácie a identifikátorov zariadení, nájdete na webovej lokalite výrobcu vášho mobilného zariadenia alebo v operačnom systéme.

 

Ovládacie prvky súborov cookie

Webové lokality spoločnosti Cochlear predvolene určené obyvateľom Európy a Turecka (webové lokality spoločnosti Cochlear Europe) nastavujú iba základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie webových lokalít. Ak navštívite webové lokality spoločnosti Cochlear Europe, zobrazí sa vám oznámenie o súboroch cookie, prostredníctvom ktorého môžete prijať alebo odmietnuť naše nastavenie dodatočných súborov cookie, napríklad tých, ktoré sa používajú na analýzu a prispôsobenie.. Môžete aj určiť špecifické kategórie súborov cookie, ktoré spoločnosti Cochlear povolíte nastaviť. Vaše voľby sa zachovajú iba pre webové lokality spoločnosti Cochlear Europe a nepoužijú sa na webových lokalitách určených osobám žijúcim mimo Európy a Turecka. Vzhľadom na spôsob fungovania súborov cookie sa vaše voľby taktiež zachovajú iba na danej doméne, takže ak prejdete na webové lokality spoločnosti Cochlear Europe nachádzajúce sa na inej doméne (napríklad cochlear.com verzus iwanttohear.com), výzva so súbormi cookie sa vám zobrazí znova.

 

Doplnky sociálnych sietí

Okrem súborov cookie využívame aj doplnky sociálnych sietí, napríklad Facebooku a Twittera, aby ste mohli zdieľať informácie z našich webových lokalít s priateľmi a kontaktmi online. Pri každej návšteve na našich lokalitách, ktoré zahŕňajú doplnok, sa prehliadač prepojí so servermi sociálnych sietí Facebook alebo Twitter. Ak ste pri návšteve našich webových lokalít prihlásení do služieb sociálnych sietí Facebook alebo Twitter, môže sa vaše vyhľadávanie na našej webovej lokalite prepojiť s vaším príslušným používateľským kontom.

 

 

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kde sa osobné údaje spracovávajú a uchovávajú?

Spracovávanie a uchovávanie. Spoločnosť Cochlear pôsobí po celom svete, sídlo má v austrálskom Sydney a kľúčové zariadenia a pracovníci sú v Európskej únii, Spojenom kráľovstve, Spojených štátoch a ďalších krajinách. Vaše osobné údaje sa môžu prenášať, spracúvať a uchovávať kdekoľvek, kde pôsobí spoločnosť Cochlear, skupina Cochlear alebo ich príslušní poskytovatelia služieb.

Prenos vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme na účely stanovené v tomto oznámení spracúvať mimo krajiny, kde sa nachádzate. Keď vaše osobné údaje prenesieme do iných krajín, prijmeme potrebné opatrenia, aby sme zaistili dodržanie príslušných právnych predpisov. V rozsahu, v akom sa osobné údaje zberajú od osôb, ktoré bývajú v EHP a Spojenom kráľovstve, a prenášajú sa do krajín, v ktorých môžu byť menej prísne právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov, podnikne spoločnosť Cochlear kroky s cieľom chrániť a iným spôsobom spracúvať osobné údaje v súlade s normami EÚ o ochrane údajov. Zaviedli sme (i) štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komunitou, ktoré zaisťujú ochranu vašich osobných údajov (máte právo vyžiadať si kópiu týchto doložiek a kontaktovať sa s nami spôsobom uvedeným nižšie) a/alebo (ii) od vás budeme vyžadovať váš súhlas (kde to vyžadujú právne predpisy).

Ako dlho bude spoločnosť Cochlear uchovávať osobné údaje?

Spoločnosť Cochlear bude osobné údaje uchovávať v identifikovateľnej forme, len pokiaľ to bude nevyhnutné na naplnenie cieľa, na ktorý boli pôvodne zozbierané, alebo na akékoľvek ďalšie použitie, s ktorým ste súhlasili, alebo na splnenie povinností stanovených zo strany regulačných orgánov a legislatívy v oblasti uchovávania záznamov. Po tomto období údaje buď odstránime, alebo znemožníme ich identifikáciu, takže už viac nebudú prepojené s vami.

 

 

ZABEZPEČENIE

Opatrenia prijaté spoločnosťou Cochlear. Spoločnosť Cochlear prijala príslušné fyzické, administratívne, technické a organizačné opatrenia, ktoré prispievajú k ochrane osobných údajov pred zneužitím, stratou a neoprávneným prístupom k nim alebo ich zverejnením. Naše opatrenia v oblasti zabezpečenia zahŕňajú príslušnú reguláciu prístupu, kódovanie (podľa potreby) a pravidelné posudzovanie zabezpečenia.

Opatrenia, ktorých prijatie očakávame od vás. Je dôležité, aby ste sa do ochrany a zabezpečenia svojich osobných údajov zapojili aj vy. Pri registrácii online konta použite heslo, ktoré bude pre ostatných ťažké uhádnuť, a nikdy ho s nikým nezdieľajte. Ste zodpovední za to, že vaše heslo zostane dôverné a zachované na použitie s kontom. Ak používate zdieľaný alebo verejný počítač, nikdy nepoužívajte možnosť zapamätania prihlasovacieho ID/e-mailovej adresy alebo hesla a vždy sa pri odchode od počítača uistite, že ste odhlásili svoje konto. Mali by ste tiež využívať nastavenia alebo ovládacie prvky ochrany osobných údajov, ktoré poskytujeme v rámci našej webovej lokality/aplikácie.

 

 

ÚDAJE O DEŤOCH

Akým spôsobom rieši spoločnosť Cochlear ochranu osobných údajov detí a práva rodičov?

Naše webové lokality a služby sú určené pre všeobecných adresátov, napríklad pacientov, rodičov, opatrovateľov a všeobecnú verejnosť, pričom nie sú konkrétne určené deťom. Na prístup k určitým službám a aplikáciám spoločnosti Cochlear slúžia kontá Cochlear, pričom so súhlasom rodiča alebo opatrovateľa je možné vytvárať detské kontá. Podrobnejšie informácie o vytvorení a správe detského konta sú uvedené v časti Doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov kont Cochlear.

 

 

VAŠE PRÁVA

Ako môžete získať prístup k osobným údajom, opraviť ich alebo ich odstrániť?

Rešpektujeme, že máte právo rozhodovať sa vo vzťahu k tomu, ako zbierame, využívame a zdieľame vaše osobné údaje. Vždy, keď zbierame vaše osobné údaje, prijímame opatrenia, ktoré majú zabezpečiť, aby boli presné, úplné a aktuálne. Chápeme, že vaše osobné údaje a preferencie týkajúce sa ich ochrany sa môžu zmeniť.

Ak sa to ustanovuje v právnych predpisoch, môžete k svojim osobným údajom spravovaným spoločnosťou Cochlear získať prístup, tieto údaje opraviť, doplniť alebo odstrániť, alebo obmedziť ich spracúvanie či namietať voči ich spracúvaniu. Ak ste súhlasili so spracovaním osobných údajov, svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. V záujme ochrany a zabezpečenia vašich osobných údajov prijmeme potrebné opatrenia, aby sme overili vašu identitu skôr, než vám poskytneme prístup k vašim údajom alebo umožníme opraviť, doplniť alebo odstrániť vaše záznamy. Upozorňujeme, že všetky identifikačné údaje, ktoré nám poskytnete, sa budú spracúvať iba v súlade s príslušnými právnymi predpismi a v rozsahu, v akom to tieto právne predpisy povoľujú.

Vždy sa môžete odhlásiť z propagačnej alebo marketingovej komunikácie buď prostredníctvom prepojení na odhlásenie uvedených v rámci komunikácie, alebo tým, že sa s nami skontaktujete niektorým zo spôsobov uvedených na konci tohto Oznámenia.

Veríme, že dokážeme uspokojivo odpovedať na vaše otázky týkajúce sa spôsobu, akým spracúvame vaše osobné údaje. Ak sú však niektoré z vašich otázok stále nevyriešené, máte aj právo podať sťažnosť príslušným orgánom na ochranu údajov.

 

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V doplňujúcich informáciách uvedených nižšie sa uvádza, akým spôsobom sa pri konkrétnych výrobkoch, službách a aktivitách zbierajú a využívajú osobné údaje v prípadoch, ktoré nie sú uvedené v našom základnom Oznámení o ochrane osobných údajov (uvedené vyššie) alebo pri ktorých je potrebné ďalšie objasnenie.

 

Vďaka vytvoreniu konta Cochlear sa môžete prihlásiť do rôznych služieb a aplikácií Cochlear, ako sú napríklad aplikácie Baha® Smart, Nucleus® Smart, Osia® Smart, webový portál myCochlear™ a náš internetový obchod, a používať ich. Služby, ktoré kontá Cochlear využívajú, sa môžu na jednotlivých trhoch líšiť.

Pri vytvorení konta Cochlear vás požiadame o zadanie vášho mena, e-mailovej adresy a dátumu narodenia. Tieto informácie využijeme na priradenie vášho konta Cochlear k vašim zaregistrovaným zariadeniam Cochlear, aby sme vám tak mohli poskytovať čo najrelevantnejšie informácie. Vašu e-mailovú adresu zároveň môžeme využiť na účely komunikácie týkajúcej sa vášho konta Cochlear a dátum narodenia nám pomáha zaručiť, aby detské kontá bolo možné vytvárať iba so súhlasom rodiča alebo opatrovateľa.

Detské kontá a súhlas rodičov

Služby a aplikácie Cochlear môžu používať deti prostredníctvom detského konta. Detské kontá môžu vytvoriť rodičia alebo opatrovníci prostredníctvom služieb a aplikácií, ktoré ich uplatnenie podporujú, napríklad aplikácie Nucleus Smart. Pokyny na vytvorenie detského konta sú k dispozícii v najčastejších otázkach o aplikácii Nucleus Smart.

Detské kontá môžu využívať prístup k rovnakým službám a aplikáciám Cochlear, ako majú k dispozícii dospelé osoby. V dôsledku toho sa môžu osobné údaje zasielať spoločnosti Cochlear. Dieťa využívajúce aplikáciu Nucleus Smart napríklad môže zapnúť funkcie, ako je synchronizácia údajov, ktorá je podrobnejšie popísaná v časti Doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov v aplikácii Nucleus Smart.

Služby s podporou konta Cochlear ponúkané na niektorých trhoch umožňujú zdieľanie zdravotných informácií s vybranými lekármi. Po zapnutí týchto služieb môžu rodičia kedykoľvek požiadať o ich vypnutie priamo daného lekára alebo spoločnosť Cochlear.

Rodičia alebo opatrovatelia môžu kontrolovať alebo upraviť osobné údaje svojho dieťaťa, požiadať o ich odstránenie alebo zabrániť ich ďalšiemu zberu alebo využívaniu, a to prostredníctvom kontaktovania našej spoločnosti tak, ako je uvedené v tomto Oznámení.

Po vytvorení účtu programu Cochlear Academy sa môžete prihlásiť do širokej ponuky online vzdelávania, vzdelávania vo forme učebne, webinárov, textov, videí a prepojení na webové lokality a využívať ju.

Osobné údaje zbierané prostredníctvom programu Cochlear Academy

Keď používate program Cochlear Academy, zbierame a používame nasledujúce kategórie osobných údajov. Tieto osobné údaje môžeme získať priamo od vás alebo (ak je táto možnosť k dispozícii) vašej organizácie (napr. kliniky alebo vedenia nemocnice).

Kategória osobných údajov Účel zberu a použitia
Vaše meno a kontaktné údaje, napríklad e-mailovú adresu, organizáciu, manažéra, adresu, telefónne číslo, počiatočný a konečný dátum. Tieto osobné údaje používame na vašu identifikáciu v rámci našich interných systémov, na komunikáciu s vami a na sledovanie našich interakcií.
História vzdelávania vrátane školení, na ktoré ste sa prihlásili, váš stav, dokončenie školenia vrátane dátumu a podrobností, napríklad odpovedí a získaných skóre. Tieto osobné údaje potrebujeme, aby sme vám mohli poskytovať prístup ku školeniam prostredníctvom programu Cochlear Academy. Tieto osobné údaje sa používajú na poskytovanie prístupu k obsahu školení, informovanie o stave a dokončení školenia, odporúčanie školení, vykazovanie a analytické účely. Tieto údaje nám umožňujú odporúčať vám kurzy na základe podrobností vášho konta.

Cochlear Family je bezplatný program členstva, ktorý ponúka spoločnosť Cochlear príjemcom na vybraných trhoch. Podporuje príjemcov, ich rodiny a opatrovateľov, ktorí sa učia používať a žiť so svojím zariadením.

Keď sa zapojíte do programu Cochlear Family, budete od spoločnosti Cochlear dostávať oznámenia, ktoré môžu obsahovať informácie o nových službách a produktoch, propagačných akciách, špeciálnych ponukách, pozvánkach na podujatia a voliteľných prieskumoch. Tieto oznámenia vám môžeme doručovať rôznymi kanálmi v závislosti od kontaktných informácií, ktoré ste poskytli. Ide o e-maily, poštu, telefónny kontakt a textové správy.

Program Cochlear Family môžete kedykoľvek opustiť tým, že nám to oznámite niektorým zo spôsobov uvedených na konci tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov. Ak sa rozhodnete opustiť program Cochlear Family, už nebudete mať nárok na prístup k výhodám programu. Ak by ste sa chceli znovu zapojiť do programu, môžete tak kedykoľvek urobiť kontaktovaním miestneho tímu zákazníckej podpory.

Osobné údaje zozbierané od členov programu Cochlear Family

Na základe vášho súhlasu zbierame a používame nasledujúce kategórie osobných údajov:

Kategória osobných údajov Účel zberu a použitia
Vaše meno a kontaktné údaje, ako je e-mailová adresa a telefónne číslo. Tieto informácie používame na vašu identifikáciu v rámci našich interných systémov, na komunikáciu s vami a na sledovanie našich interakcií.
Životopisné a zdravotné informácie, ako je váš vek alebo dátum narodenia, úroveň a trvanie straty sluchu a používanie načúvacích zariadení. Tieto informácie používame na lepšie pochopenie vašej osobnej cesty za počutím alebo vašich skúseností s načúvacími zariadeniami, aby sme vyhodnotili, ako vás môže spoločnosť Cochlear najlepšie podporiť a komunikovať s vami. Tieto informácie používame aj na demografické a štatistické účely, aby sme lepšie porozumeli svojim zákazníkom a potenciálnym zákazníkom.

 

Zdieľanie osobných údajov

 • V prípade potreby
  1. bude mať prístup k osobným údajom, ktoré od vás zbierame, aj váš určený rodič alebo opatrovateľ a/alebo
  2. sa poskytnú vášmu určenému lekárovi a/alebo služobnému partnerovi.
 • Vaše osobné údaje budeme zdieľať s ďalšími tretími stranami iba s vaším súhlasom alebo na základe zákonnej povinnosti tak urobiť.

Uchovávanie vašich osobných údajov

Vaše informácie o programe Cochlear Family budeme uchovávať tak dlho, ako zostanete v programe.

Náš program Dobrovoľníci Cochlear predstavuje tím dobrovoľníkov vytváraný z tisícov ľudí a ich blízkych po celom svete, ktorí počujú vďaka riešeniam spoločnosti Cochlear. Všetci majú jednu vec spoločnú – vášeň pre pomoc druhým na ceste za počutím.

Naši Dobrovoľníci Cochlear zdieľajú svoje príbehy, ponúkajú podporu a poskytujú informácie každému, kto zvažuje alebo dostáva sluchové riešenie Cochlear, vrátane rodičov, opatrovateľov, rodinných príslušníkov alebo priateľov.

Osobné údaje zozbierané prostredníctvom vyjadrenia záujmu

Keď odošlete vyjadrenie záujmu, aby ste sa stali dobrovoľníkom Cochlear, požiadame vás o určité osobné údaje na vyhodnotenie žiadosti.

Na základe vášho súhlasu môžeme zbierať a používať nasledujúce kategórie osobných údajov na určenie, do akej miery sú pre vás k dispozícii vhodné príležitosti na účasť ako dobrovoľník Cochlear:

 • Vaše meno a kontaktné údaje, ako je e-mailová adresa a telefónne číslo.
 • Životopisné a zdravotné informácie, ako je váš vek alebo dátum narodenia, úroveň a trvanie straty sluchu a používanie načúvacích zariadení.
 • Vaša osobná história ako príjemcov implantátu Cochlear alebo spojenie s príjemcom implantátu Cochlear, ako aj vaše záujmy, zručnosti a dostupnosť.
 • V niektorých krajinách aj kontrola trestného registra alebo policajné preverenie z dôvodu dodatočných bezpečnostných a kvalifikačných opatrení.

Osobné údaje zozbierané od dobrovoľníkov

Na základe vášho súhlasu zbierame a používame nasledujúce kategórie osobných údajov:

Kategória osobných údajov Účel zberu a použitia
Vaše meno a kontaktné údaje, ako je e-mailová adresa a telefónne číslo. Tieto informácie používame na vašu identifikáciu v rámci našich interných systémov, na komunikáciu s vami a na sledovanie našich interakcií.
Životopisné a zdravotné informácie, ako je váš vek alebo dátum narodenia, úroveň a trvanie straty sluchu a používanie načúvacích zariadení. Tieto informácie používame na lepšie pochopenie vašej osobnej cesty za počutím alebo vašich skúseností s načúvacími zariadeniami, aby sme vyhodnotili, ako vás môže spoločnosť Cochlear najlepšie podporiť. Tieto informácie používame aj na demografické a štatistické účely, aby sme lepšie porozumeli svojim zákazníkom a potenciálnym zákazníkom.
Vaša osobná história ako príjemcu implantátov Cochlear alebo ošetrovateľa, ako aj vaše záujmy, zručnosti a dostupnosť. Tieto informácie spolu s ďalšími životopisnými informáciami používame na identifikáciu príležitostí na vašu účasť v programe Dobrovoľníci Cochlear, napr. na vaše prepojenie s jednotlivcami, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o vašej osobnej skúsenosti so stratou sluchu alebo ako o človeku blízkom príjemcovi kochleárneho implantátu.
Písomné materiály, citácie, fotografie, videá alebo zvukové záznamy o vás. Tieto informácie môžeme použiť vo svojich propagačných materiáloch.
Záznamy o školeniach. Môžeme vám poskytnúť prístup k odbornému školeniu a viesť záznamy o školiacich aktivitách, aby sme lepšie porozumeli vašim špecifickým vedomostiam a odborným znalostiam.

 

Zdieľanie osobných údajov

Pri hodnotení vášho vyjadrenia záujmu spoločnosť Cochlear nebude zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami bez vášho súhlasu alebo zákonnej povinnosti tak urobiť.

Ak sa stanete dobrovoľníkom Cochlear, spoločnosť Cochlear môže zdieľať vaše údaje s jednotlivcami, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o vašej ceste za počutím alebo s organizáciami, ktoré sa zúčastňujú na podujatiach, kde môžete vystupovať ako dobrovoľník Cochlear. V prípade potreby bude mať prístup k osobným údajom, ktoré od vás zbierame, aj váš určený rodič alebo opatrovateľ. Vaše osobné údaje budeme zdieľať s ďalšími tretími stranami iba s vaším súhlasom alebo na základe zákonnej povinnosti tak urobiť.

Uchovávanie vašich osobných údajov

Ak sa zapojíte do programu Dobrovoľníci Cochlear, vaše informácie ako o vás ako dobrovoľníkovi budeme uchovávať tak dlho, ako zostanete v programe. Ak sa nezapojíte do programu Dobrovoľníci Cochlear, osobné údaje zahrnuté vo vašom vyjadrení záujmu budú zničené krátko po takomto rozhodnutí.

Spoločnosť Cochlear pravidelne organizuje alebo podporuje rôzne veľké aj malé podujatia (Events) po celom svete. Medzi účastníkmi podujatí sú aj ľudia, ktorí chcú vedieť viac o výrobkoch a službách Cochlear, príjemcovia zdravotníckych pomôcok Cochlear, Dobrovoľníci Cochlear a profesionálni poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

Osobné údaje zhromažďované v rámci podujatí (Events)

Keď sa prihlásite na podujatie a/alebo sa na ňom zúčastníte, zbierame a používame nasledujúce kategórie osobných údajov:

Kategória osobných údajov Účel zberu a použitia
Vaše meno a kontaktné údaje, ako je e-mailová adresa a telefónne číslo. Tieto informácie používame na vašu identifikáciu v rámci našich interných systémov, na komunikáciu s vami, upozornenie na podrobnosti podujatia a na sledovanie našich interakcií.
Životopisné a zdravotné informácie, ako je váš vek alebo dátum narodenia, úroveň a trvanie straty sluchu a používanie načúvacích zariadení. V prípade podujatí určených pre kandidátov alebo príjemcov načúvacích zariadení alebo služieb používame tieto informácie na zaistenie vhodného obsahu a prednášajúcich pre podujatie. Tieto informácie používame aj na demografické a štatistické účely, aby sme lepšie porozumeli svojim zákazníkom a potenciálnym zákazníkom.
Vaša osobná história ako príjemcu produktov alebo služieb spoločnosti Cochlear alebo opatrovateľa, ako aj vaše záujmy, zručnosti a dostupnosť. Tieto informácie spolu s ďalšími životopisnými informáciami používame na identifikáciu príležitostí na vašu účasť v programe Dobrovoľníci Cochlear, napr. na vaše prepojenie s jednotlivcami, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o vašej osobnej skúsenosti so stratou sluchu alebo ako o človeku blízkom príjemcovi produktov alebo služieb spoločnosti Cochlear.
Vaše fotografie, videá alebo zvukové záznamy (spoločne ako „zaznamenané médiá“). Zaznamenané médiá môžeme použiť na niektorých podujatiach v komunikáciách a materiáloch spoločnosti Cochlear, ako aj na našich externých webových lokalitách, prostredníctvom kont na sociálnych sieťach a v tlačených publikáciách. Ak ste v zaznamenanom médiu hlavným objektom alebo vás je možno identifikovať (napríklad fotografia alebo video zblízka), vždy sa vás pred jeho použitím opýtame. Zaznamenané médium, kde sa nachádzate v pozadí, nie ste hlavným objektom ani vás inak nemožno identifikovať, môžeme použiť bez vášho súhlasu.
Podrobnosti o ceste Za určitých obmedzených okolností vám v súvislosti s podujatím môže spoločnosť Cochlear pomôcť pri rezervácii cesty alebo ubytovania. V takýchto prípadoch na dokončenie rezervácie použijeme iba potrebné informácie o ceste vrátane medzinárodných dokladov totožnosti alebo informácií o platbe.

 

Zdieľanie osobných údajov

Ak budete súhlasiť so samostatným uverejnením médií/vzdáte sa nároku na autorské práva, zaznamenané médiá s vaším výzorom alebo hlasom môžeme zdieľať na sociálnych sieťach, webovej lokalite, v tlači alebo iným uvedeným spôsobom. Vaše osobné údaje budeme zdieľať s našimi poskytovateľmi služieb na základe ich účasti na podujatiach alebo služieb, ktoré na nich budú poskytovať. V rámci dohodnutej rezervácie cesty alebo ubytovania použijeme vaše osobné údaje a podrobnosti cesty podľa potreby (pri rezervácii letov leteckej spoločnosti napríklad poskytneme vaše meno a dátum narodenia). Vaše osobné údaje budeme zdieľať s ďalšími tretími stranami iba s vaším súhlasom alebo na základe zákonnej povinnosti tak urobiť.

Uchovávanie vašich osobných údajov

Záznamy o registrácii a účasti na podujatiach budeme uchovávať iba tak dlho, ako to bude potrebné na zaistenie správnej organizácie a administratívy podujatia a na analýzu demografie a trendov počas priebehu podujatia.

Cochlear Conversations je program len na základe pozvánky, ktorý spoločnosť Cochlear ponúka príjemcom a ich rodičom a opatrovateľom na vybraných trhoch. Cieľom programu Cochlear Conversations je vykonávanie prieskumu trhu a zhromažďovanie pripomienok od zákazníkov spoločnosti Cochlear, aby mohla vylepšovať svoje produkty a služby.

Keď sa zapojíte do programu Cochlear Conversations, dostanete pozvánku na poskytnutie pripomienok a účasť v prieskumoch alebo iných aktivitách v rámci prieskumu trhu. Tieto oznámenia vám môžeme doručovať rôznymi kanálmi v závislosti od vami poskytnutých kontaktných informácií – môže to byť prostredníctvom e-mailu, pošty, telefonického hovoru alebo textovej správy.

Program Cochlear Conversations môžete kedykoľvek opustiť tak, že nám to oznámite niektorým zo spôsobov uvedených na konci tohto Oznámenia.

Osobné údaje zozbierané od členov programu Cochlear Conversations

Na základe vášho súhlasu zbierame a používame nasledujúce kategórie osobných údajov:

Kategória osobných údajov Účel zberu a použitia
Vaše meno a kontaktné údaje, ako je e-mailová adresa a telefónne číslo. Tieto informácie používame na vašu identifikáciu v rámci našich interných systémov, na komunikáciu s vami a na sledovanie našich interakcií.
Životopisné a zdravotné informácie, ako je váš vek alebo dátum narodenia, úroveň a trvanie straty sluchu a používanie načúvacích zariadení. Tieto informácie používame na lepšie pochopenie vašej osobnej cesty za počutím alebo vašich skúseností s načúvacími zariadeniami na určenie, ako vás môže spoločnosť Cochlear najlepšie podporiť, komunikovať s vami a ktoré aktivity v rámci prieskumu trhu sú pre vás najrelevantnejšie. Tieto informácie používame aj na demografické a štatistické účely, aby sme lepšie porozumeli svojim zákazníkom a potenciálnym zákazníkom.
Odpovede v prieskume trhu Keď nám v programe Cochlear Conversations poskytnete spätnú väzbu, dokončíte prieskumy alebo sa inak zapojíte do aktivít v rámci prieskumu trhu, tieto vami poskytnuté informácie použijeme na zlepšenie našich produktov a služieb. Vaše odpovede budú zhromaždené a nahlásené na agregovanej úrovni, ale vždy vás v predstihu upozorníme, ak budú odpovede v prieskume priradené k vašej osobe.

 

Zdieľanie osobných údajov

V prípade potreby bude mať prístup k osobným údajom, ktoré od vás zbierame, aj váš určený rodič alebo opatrovateľ. Vaše osobné údaje budeme zdieľať s ďalšími tretími stranami iba s vaším súhlasom alebo na základe zákonnej povinnosti tak urobiť.

Uchovávanie vašich osobných údajov

Vaše informácie v programe Cochlear Conversations budeme uchovávať tak dlho, ako zostanete v programe. Keď program opustíte, všetky uchovávané údaje do 12 mesiacov anonymizujeme.

Zbierané osobné údaje

Keď požiadate o prácu v spoločnosti Cochlear alebo pre spoločnosť Cochlear, požiadame vás, aby ste poskytli rôzne informácie, ako sú napríklad kontaktné údaje, podrobná história zamestnania a vzdelávania (napr. životopis/resumé alebo kópie o vzdelaní), doklad o pracovnom povolení (napr. cestovný pas alebo víza) a popis vašich schopností (napr. ovládanie cudzích jazykov).

Vaše osobné údaje môžeme tiež zbierať od iných strán v dôsledku:

 • spätnej väzby pohovoru,
 • kontrol referencií,
 • kontrol vzdelania,
 • vyhľadávaní na internete, napr. pomocou služby Google alebo LinkedIn,
 • psychometrických hodnotení.

Konkrétne informácie, ktoré sme od vás požadovali a ktoré sme získali od iných strán, sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.

Účel zberu

Osobné údaje zozbierané v procese podania žiadosti o zamestnanie sa používajú napríklad na posúdenie vašej vhodnosti na jednu alebo viac úloh, vedenie záznamu o vyhláseniach predložených spoločnosti Cochlear v čase podania žiadosti a pomoc pri hodnotení účinnosti nástrojov a procesov na posudzovanie uchádzačov o zamestnanie. Tieto informácie sa používajú aj na to, aby sme sa dozvedeli o vašom vzdelaní a predpokladoch, silných stránkach a príležitostiach na rozvoj.

Zdieľanie s tretími stranami

Okrem poskytovateľov služieb konajúcich v mene spoločnosti Cochlear nebudeme osobné údaje zozbierané v procese podania žiadosti o zamestnanie zdieľať s tretími stranami bez vášho súhlasu. Ak poskytnete osobné referencie alebo referencie na zamestnanie ako súčasť svojej žiadosti o zamestnanie, spoločnosť Cochlear môže kontaktovať príslušných jednotlivcov a informovať ich, že ste požiadali o prácu v spoločnosti Cochlear.

Doba uchovávania

V prípade, že žiadosť o prácu v spoločnosti Cochlear alebo pre spoločnosť Cochlear bude úspešná, údaje o uchádzačovi o zamestnanie sa budú uchovávať počas trvania vášho zamestnania/záväzku v spoločnosti Cochlear. V prípade ukončenia zamestnania/záväzku v spoločnosti Cochlear sa údaje o uchádzačovi o zamestnanie vymažú v súlade s internými normami spoločnosti Cochlear týkajúcimi sa uchovávania a vymazávania údajov.

Spoločnosť Cochlear vymaže o uchádzačovi o zamestnanie do 12 mesiacov od neúspešnej žiadosti, pokiaľ uchádzač nepožiada spoločnosť Cochlear o ponechanie údajov žiadosti v evidencii na posúdenie pre úlohy v budúcnosti. V tomto prípade budú údaje vymazané do 5 rokov od posledného posúdenia na danú úlohu.

Aplikácia Nucleus® Smart umožňuje optimalizovať kvalitu počúvania priamo pomocou kompatibilného zariadenia Apple® alebo AndroidTM. Táto aplikácia umožňuje spárovanie zvukového procesora s kompatibilným smartfónom prostredníctvom rozhrania Bluetooth®, vďaka čomu môžete rýchlo meniť programy, upravovať hlasitosť, ovládať streamovacie príslušenstvo, získať prístup k radám pri používaní zariadenia a nájsť stratený alebo zabudnutý zvukový procesor.

Synchronizácia údajov

Keď zapnete synchronizáciu údajov, údaje počúvania zo zvukového procesora a aplikácie Nucleus® Smart sa budú pravidelne synchronizovať so službami Cochlear, aby tak boli k dispozícii prostredníctvom všetkých vašich pripojených zariadení. Medzi odosielané údaje patria údaje z funkcie sledovania počúvania aplikácie Nucleus Smart, ako napríklad informácie o tom, koľko času ste strávili rozprávaním a ako často zvukovú cievku odpájate. Synchronizované údaje nezahŕňajú ani neodhaľujú informácie o vašom zdravotnom stave. Vďaka synchronizácii údajov so spoločnosťou Cochlear majú používatelia, ktorí využívajú viacero mobilných zariadení, vo funkcii sledovania počúvania na všetkých mobilných zariadeniach k dispozícii rovnaké údaje.

Funkcia synchronizácie údajov sa aktivuje pre jednotlivých príjemcov. Ak rodič alebo opatrovateľ zapne funkciu synchronizácie údajov pre príjemcu implantátov Cochlear, táto funkcia sa zapne aj pre jeho či jej manžela/manželku a ostatných opatrovateľov, ktorí používajú aplikáciu Nucleus Smart so zariadením daného príjemcu implantátov. Ak napríklad rodič alebo opatrovateľ príjemcu implantátov Cochlear zapne funkciu synchronizácie údajov pre zvukové procesory svojho dieťaťa, zapne tým túto funkciu aj pre druhého rodiča/opatrovateľa tohto príjemcu implantátov, ktorý používa aplikáciu Nucleus Smart na ovládanie zvukového procesora dieťa prostredníctvom svojho mobilného zariadenia. Podobne, ak jeden rodič alebo opatrovateľ vypne funkciu synchronizácie údajov, tá sa vypne aj pre všetkých ostatných opatrovateľov daného príjemcu implantátov.

Spoločnosť Cochlear používa osobné údaje získané prostredníctvom funkcie synchronizácie údajov na poskytovanie služby synchronizácie a podporu ďalších služieb Cochlear, ktoré sú k dispozícii na vybraných trhoch. Spoločnosť Cochlear ďalej osobné údaje uplatňuje iba vo forme, ktorá neumožňuje identifikáciu osôb, bez mien príjemcov a opatrovateľov, na analýzu trendov, rozvoj a zdieľanie zistení vedeckých výskumov, lepšie porozumenie tomu, ako sa jednotlivé produkty a služby používajú, ako aj neprestajné zlepšovanie svojich produktov a služieb. Údaje získané synchronizáciou uchováme tak dlho, ako je potrebné na zachovanie vášho konta Cochlear, alebo dovtedy, kým nepožiadate o ich odstránenie.

Funkcia synchronizácie údajov nie je na používanie zvukového procesora nevyhnutná. Predstavuje voliteľnú funkciu, ktorú je kedykoľvek možné zapnúť alebo vypnúť prostredníctvom obrazovky nastavení aplikácie Nucleus Smart.

Zdieľanie údajov

Funkcia zdieľania údajov aplikácie Nucleus Smart je k dispozícii na vybraných trhoch a umožňuje zdieľať údaje počúvania so zúčastnenou klinikou. Keď zdieľate údaje počúvania s klinikou, klinika bude môcť zobraziť údaje z ušného implantátu, zvukového procesora a aplikácie Nucleus Smart, ako aj akékoľvek údaje špecificky sa týkajúce služieb, ktoré sú závislé od funkcie zdieľania údajov, ako je napríklad Remote Check (Vzdialená kontrola). Údaje zdieľané s klinikou môžu pomôcť vášmu lekárovi lepšie pochopiť, ako používate svoje zariadenie, a ohodnotiť jeho výkon.

Ak chcete zapnúť zdieľanie údajov, musíte najprv zapnúť synchronizáciu údajov (popísaná vyššie), aby ste pravidelne synchronizovali svoje údaje so spoločnosťou Cochlear. Zdieľanie údajov je k dispozícii len pre zúčastnené kliniky na vybraných trhoch. Ak vás vaša klinika zaradí do služby, ktorá sa spolieha na zdieľanie údajov, ako je napríklad Remote Check (Vzdialená kontrola), v aplikácii Nucleus Smart dostanete výzvu na aktiváciu požiadavky na zdieľanie svojich údajov s klinikou. V ponuke Nastavenia v aplikácii Nucleus Smart môžete zobraziť, s ktorými klinikami zdieľate údaje a ktoré vás požiadali o zapnutie zdieľania údajov. Zdieľanie údajov môžete kedykoľvek vypnúť.

Základné údaje

Po prihlásení do aplikácie Nucleus Smart pomocou konta Cochlear sa do spoločnosti Cochlear odošlú informácie týkajúce sa implantátu a zvukového procesora. Tieto informácie nám umožnia overiť, či sa aplikácia používa so schváleným hardvérom.

Oznámenia

V aplikácii Nucleus Smart sa zobrazí výzva, aby ste povolili zasielanie oznámení, prostredníctvom ktorých sa budú v aplikácii zobrazovať dôležité upozornenia týkajúce sa zvukového procesora. Touto funkciou sa aktivujú aj funkcie na pozadí, napríklad sledovanie počúvania.

Túto funkciu môže zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach oznámení aplikácie v smartfóne.

Nájsť môj procesor/Lokalizačné služby

Aplikácia Nucleus Smart využíva systémy GPS a Wi-Fi alebo mobilnú sieť v zariadení na vyhľadanie strateného alebo zabudnutého zvukového procesora. Ukladá pritom do pamäte posledné miesto použitia zvukového procesora a posledné miesto použitia aplikácie v kombinácii so zvukovým procesorom. Lokalizačné údaje sa neodosielajú do spoločnosti Cochlear.

Túto funkciu môže zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach lokalizačných služieb v smartfóne.

Analytické údaje

V aplikácii Nucleus Smart za zberajú údaje o používaní aplikácie a vzniknutých chybách, ktoré sa odosielajú do spoločnosti Cochlear. Tieto údaje neumožňujú identifikáciu používateľa. Pomáhajú spoločnosti Cochlear pri priebežnom zlepšovaní aplikácie Nucleus Smart a iných produktov a služieb spoločnosti Cochlear. Medzi analytické údaje patria napríklad informácie o type použitého mobilného zariadenia a operačného systému, frekvencii používania jednotlivých funkcií v rámci aplikácie a adresách internetového protokolu na posúdenie všeobecnej zemepisnej oblasti, v ktorej sa aplikácia používa. Spoločnosť Cochlear využíva technologické a administratívne opatrenia, ktoré zabraňujú prepojeniu týchto údajov s vašou osobou.

Aplikácia Osia® Smart umožňuje optimalizovať kvalitu počúvania priamo pomocou kompatibilného zariadenia Apple® alebo Android™. Táto aplikácia umožňuje spárovanie zvukového procesora Osia s kompatibilným smartfónom prostredníctvom rozhrania Bluetooth®, vďaka čomu môžete meniť programy, upravovať hlasitosť, ovládať streamovacie príslušenstvo, získať prístup k radám pri používaní zariadenia a nájsť stratený alebo zabudnutý zvukový procesor.

Osobné údaje zhromažďované aplikáciou Osia Smart

Na základe vami vyžiadaných služieb alebo vášho súhlasu zhromažďujeme a používame nasledujúce kategórie osobných údajov:

Kategória osobných údajov Účel zberu a použitia
Informácie z vášho konta Cochlear Konto Cochlear je potrebné na prihlásenie sa do aplikácie Osia Smart a jej používanie. V závislosti od nastavení vášho konta Cochlear môžeme toto konto používať na komunikáciu s vami. Viac informácií nájdete v doplňujúcich informáciách o ochrane osobných údajov ku kontu Cochlear.
Analytické údaje V aplikácii Osia Smart za zhromažďujú údaje o používaní aplikácie a vzniknutých chybách, ktoré sa odosielajú do spoločnosti Cochlear. Tieto údaje neumožňujú identifikáciu používateľa. Pomáhajú spoločnosti Cochlear pri priebežnom zlepšovaní aplikácie Osia Smart a iných produktov a služieb spoločnosti Cochlear. Medzi analytické údaje patria napríklad informácie o type použitého mobilného zariadenia a operačného systému, frekvencii používania jednotlivých funkcií v rámci aplikácie a adresách internetového protokolu na posúdenie všeobecnej zemepisnej oblasti, v ktorej sa aplikácia používa. Spoločnosť Cochlear využíva technologické a administratívne opatrenia, ktoré zabraňujú prepojeniu týchto údajov s vašou osobou.
Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť na obrazovke nastavení aplikácie Osia Smart.

 

Zdieľanie osobných údajov

V prípade potreby bude mať prístup k osobným údajom, ktoré od vás zbierame, aj váš určený rodič alebo opatrovateľ. Vaše osobné údaje budeme zdieľať s ďalšími tretími stranami iba s vaším súhlasom alebo na základe zákonnej povinnosti tak urobiť.

Uchovávanie vašich osobných údajov

Informácie týkajúce sa vášho konta Cochlear spoločnosť Cochlear uchováva, pokiaľ a pokým nás nepožiadate o ich vymazanie.

Oznámenia

V aplikácii Osia Smart sa zobrazí výzva, aby ste povolili zasielanie oznámení, prostredníctvom ktorých sa budú v aplikácii zobrazovať dôležité upozornenia týkajúce sa vášho zvukového procesora. Touto funkciou sa aktivujú aj funkcie na pozadí, napríklad sledovanie počúvania.

Funkciu môže zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach aplikácie v smartfóne.

Nájsť môj procesor/Lokalizačné služby

Aplikácia Osia Smart využíva systémy GPS a Wi-Fi alebo mobilnú sieť v zariadení na vyhľadanie strateného alebo zabudnutého zvukového procesora. Ukladá pritom do pamäte posledné miesto použitia zvukového procesora a posledné miesto použitia aplikácie v kombinácii so zvukovým procesorom. Lokalizačné údaje sa neodosielajú do spoločnosti Cochlear.

Túto funkciu môže zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach lokalizačných služieb v smartfóne.

Aplikácia Baha® Smart umožňuje optimalizovať kvalitu počúvania priamo pomocou kompatibilného zariadenia Apple alebo Android™. Táto aplikácia umožňuje spárovanie zvukového procesora Baha 6 s kompatibilným smartfónom prostredníctvom rozhrania Bluetooth®, vďaka čomu môžete meniť programy, upravovať hlasitosť, ovládať streamovacie príslušenstvo, získať prístup k radám pri používaní zariadenia a nájsť stratený alebo zabudnutý zvukový procesor.

Osobné údaje zhromažďované aplikáciou Baha Smart

Na základe vami vyžiadaných služieb alebo vášho súhlasu zhromažďujeme a používame nasledujúce kategórie osobných údajov:

Kategória osobných údajov Účel zberu a použitia
Informácie z vášho konta Cochlear Konto Cochlear je potrebné na prihlásenie sa do aplikácie Baha Smart a jej používanie. V závislosti od nastavení vášho konta Cochlear môžeme toto konto používať na komunikáciu s vami. Viac informácií nájdete v doplňujúcich informáciách o ochrane osobných údajov ku kontu Cochlear.
Analytické údaje V aplikácii Baha Smart sa zhromažďujú údaje o používaní aplikácie a vzniknutých chybách, ktoré sa odosielajú spoločnosti Cochlear. Tieto údaje neumožňujú identifikáciu používateľa. Pomáhajú spoločnosti Cochlear pri priebežnom zlepšovaní aplikácie Baha Smart a iných výrobkov a služieb spoločnosti Cochlear. Medzi analytické údaje patria napríklad informácie o type použitého mobilného zariadenia a operačného systému, frekvencii používania jednotlivých funkcií v rámci aplikácie a adresách internetového protokolu na posúdenie všeobecnej zemepisnej oblasti, v ktorej sa aplikácia používa. Spoločnosť Cochlear využíva technologické a administratívne opatrenia, ktoré zabraňujú prepojeniu týchto údajov s vašou osobou.
Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť na obrazovke nastavení aplikácie Baha Smart.

 

Zdieľanie osobných údajov

V prípade potreby bude mať prístup k osobným údajom, ktoré od vás alebo o vás zbierame, aj váš určený rodič alebo opatrovateľ. Vaše osobné údaje budeme zdieľať s ďalšími tretími stranami iba s vaším súhlasom alebo na základe zákonnej povinnosti tak urobiť.

Uchovávanie vašich osobných údajov

Informácie týkajúce sa vášho konta Cochlear spoločnosť Cochlear uchováva, pokiaľ a pokým nás nepožiadate o ich vymazanie. Analytické údaje sa uchovávajú v anonymizovanej forme na neurčito, aby sme mohli identifikovať trendy v používaní a prevádzke aplikácie Baha Smart.

Oznámenia

V aplikácii Baha Smart sa zobrazí výzva, aby ste povolili zasielanie oznámení, prostredníctvom ktorých sa budú v aplikácii zobrazovať dôležité upozornenia týkajúce sa vášho zvukového procesora. Touto funkciou sa aktivujú aj funkcie na pozadí, napríklad sledovanie počúvania.

Funkciu môže zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach aplikácie v smartfóne.

Nájsť môj procesor/Lokalizačné služby

Aplikácia Baha Smart využíva systémy GPS a Wi-Fi alebo mobilnú sieť v zariadení na vyhľadanie strateného alebo zabudnutého zvukového procesora. Ukladá pritom do pamäte posledné miesto použitia zvukového procesora a posledné miesto použitia aplikácie v kombinácii so zvukovým procesorom. Lokalizačné údaje sa neodosielajú do spoločnosti Cochlear.

Túto funkciu môže zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach lokalizačných služieb v smartfóne.

Bring Back The Beat je zábavná mobilná aplikácia, ktorá pomáha príjemcom implantátov Cochlear opätovne získať alebo rozvíjať nové precítenie hudby tým, že ich naučí rozlíšiť nástroje, tóny a výšku tónov. Keď používate aplikáciu, zbierame niektoré osobné údaje a používame ich na to, aby sme vám poskytli čo najlepší zážitok.

Zbierané osobné údaje

Keď používate aplikáciu Bring Back The Beat, zbierame a používame nasledujúce kategórie osobných údajov:

Kategória osobných údajov Účel zberu a použitia
Vaše meno a kontaktné údaje, ako je e-mailová adresa a telefónne číslo Tieto informácie používame na vytvorenie vášho konta Cochlear, ak ho ešte nemáte, a na umožnenie prístupu k webovým lokalitám, aplikáciám a službám spoločnosti Cochlear vrátane aplikácie Bring Back The Beat. Viac podrobností nájdete v časti Doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov ku kontu Cochlear.
Údaje o hre, ako napr. priebeh hry a vaša fotografia hráča Používaním konta Cochlear sa prihlásite do aplikácie Bring Back The Beat a my môžeme uložiť priebeh vašej hry. To znamená, že ak zmeníte telefón alebo sa prihlásite z iného zariadenia, aplikácia Bring Back The Beat bude čakať presne tam, kde ste prestali. Tieto informácie používame aj na to, aby sme aktivovali tabuľku víťazov, ktorá vám umožní vidieť svoj postup v aplikácii Bring Back The Beat v porovnaní s ostatnými hráčmi.
Údaje Spotify Ak pripojíte svoje konto Spotify k aplikácii Bring Back The Beat, budeme zbierať informácie o skladbách a interpretoch, ktorých počúvate v službe Spotify, aby bolo možné aktivovať režim hry Repertoire (Repertoár) a mohli ste dosiahnuť nové úrovne precítenia hudby.
Analytické údaje V aplikácii Bring Back The Beat sa zbierajú údaje o používaní aplikácie a vzniknutých chybách, ktoré sa odosielajú spoločnosti Cochlear. Tieto údaje neumožňujú identifikáciu používateľa. Tieto údaje pomáhajú spoločnosti Cochlear pri nepretržitom zlepšovaní aplikácie Bring Back The Beat a iných výrobkov a služieb spoločnosti Cochlear. Medzi analytické údaje patria napríklad informácie o type použitého mobilného zariadenia a operačného systému, frekvencii používania jednotlivých funkcií v rámci aplikácie a adresách internetového protokolu na posúdenie všeobecnej zemepisnej oblasti, v ktorej sa aplikácia používa. Spoločnosť Cochlear využíva technologické a administratívne opatrenia, ktoré zabraňujú prepojeniu týchto údajov s vašou osobou.

 

Zdieľanie osobných údajov

Keď používate aplikáciu Bring Back The Beat, použijeme vaše krstné meno a prvé písmeno priezviska, aby sme vás identifikovali v rámci tabuľky víťazov pre ostatných hráčov v aplikácii Bring Back The Beat. Ak pripojíte aplikáciu Bring Back The Beat ku kontu Spotify, do služby Spotify budeme odosielať aj informácie o vašom používaní aplikácie Bring Back The Beat. Inak budeme vaše osobné údaje zdieľať s ďalšími tretími stranami iba s vaším súhlasom alebo na základe zákonnej povinnosti tak urobiť. Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete nahrať fotografiu na prispôsobenie svojho herného zážitku, fotografia sa nezobrazí v tabuľke víťazov ani sa nebude zdieľať s ostatnými hráčmi.

Uchovávanie vašich osobných údajov

Vaše údaje hry Bring Back The Beat budeme uchovávať tak dlho, ako budete mať konto Cochlear, alebo kým nás nepožiadate o ich vymazanie. Ak vymažete svoje konto Cochlear, môžeme uchovávať analytické údaje neumožňujúce identifikáciu, ktoré sa týkajú toho, ako ste používali aplikáciu Bring Back The Beat.

Vaše údaje o službe Spotify budeme uchovávať tak dlho, ako budete mať svoje konto Spotify pripojené k aplikácii Bring Back The Beat. Konto Spotify môžete od aplikácie Bring Back The Beat odpojiť tak, že ťuknete na ikonu Spotify v režime hry Repertoire (Repertoár) a budete postupovať podľa výziev na odpojenie.

Služba Remote Check spoločnosti Cochlear umožňuje príjemcom implantátov Cochlear používať aplikáciu Nucleus Smart na vykonávanie samokontrol doma a zdieľanie týchto výsledkov a diagnostických informácií o zariadení so zúčastnenou klinikou. Pri vykonávaní samokontrol sa výsledky testov vrátane osobných údajov odosielajú spoločnosti Cochlear.

Účasť na službe Remote Check je nepovinná a túto účasť môžete kedykoľvek odvolať, a to kontaktovaním svojho špecialistu alebo spoločnosti Cochlear, ako je uvedené nižšie.

Osobné údaje zozbierané od účastníkov služby Remote Check

Na základe vášho súhlasu zbierame a používame nasledujúce kategórie osobných údajov:

Kategória osobných údajov Účel zberu a použitia
Vaše meno a kontaktné údaje, ako je e-mailová adresa Tieto informácie používame na vašu identifikáciu v rámci našich interných systémov a na komunikáciu s vami. Tieto informácie môžeme použiť na to, aby sme vám poskytli správy o vašej účasti v službe Remote Check, ako sú napr. pripomenutia na dokončenie samokontrol alebo odpovede z vašej kliniky.
Informácie z vášho konta Cochlear a aplikácie Nucleus Smart Vaše konto Cochlear a aplikácia Nucleus Smart sa používajú na poskytovanie služby Remote Check. Viac informácií nájdete v doplňujúcich informáciách o ochrane osobných údajov pre jednotlivé služby.
Vaše výsledky zo služby Remote Check vrátane údajov o teste sluchu, fotografií miesta implantátu, výsledkov dotazníka a diagnostických údajov z implantátu/implantátov a zvukového procesora/procesorov Tieto informácie zbierame, aby ste ich mohli zdieľať so svojou určenou klinikou (klinikami) na analýzu stavu vášho sluchu bez nutnosti návštevy na klinike.
Číslo vašej debetnej/kreditnej karty Tento údaj zbierame v prípade, keď potrebujeme aktivovať vstavanú platobnú funkciu, ktorú sprostredkúva externý poskytovateľ platby. Vašu platbu spracuje platobná brána. Spoločnosť Cochlear údaje o vašej debetnej/kreditnej karte na tento účel neuchováva.

 

Aby spoločnosť Cochlear mohla neustále zlepšovať svoje výrobky a služby, informácie zozbierané prostredníctvom služby Remote Check vo forme neumožňujúcej identifikáciu používame aj na to, aby sme lepšie porozumeli používaniu našich výrobkov a služieb a pokračovali v inovácii nových sluchových riešení.

Zdieľanie osobných údajov

Kľúčovým účelom služby Remote Check je umožniť vám vykonávať samokontroly a zdieľať výsledky s vašou klinikou. Vaše informácie zo služby Remote Check budeme zdieľať len s klinikami, ktoré schválite. Pomocou funkcie zdieľania údajov aplikácie Nucleus Smart môžete kontrolovať, ktoré kliniky majú prístup k informáciám zo služby Remote Check. Viac informácií o funkcii zdieľania údajov nájdete v časti Doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov v aplikácii Nucleus Smart. V prípade potreby bude mať prístup k osobným údajom, ktoré od vás alebo o vás zbierame, aj váš určený rodič alebo opatrovateľ. Vaše osobné údaje budeme zdieľať s ďalšími tretími stranami iba s vaším súhlasom alebo na základe zákonnej povinnosti tak urobiť.

Uchovávanie vašich osobných údajov

Informácie zozbierané prostredníctvom služby Remote Check ukladá spoločnosť Cochlear vo vašom mene, pokiaľ nás nepožiadate o ich vymazanie.

Cochlear CoPilot je samoobslužná mobilná aplikácia, ktorá príjemcom implantátov Cochlear pomáha počúvať, komunikovať a žiť život. Keď používate túto aplikáciu, zbierame niektoré osobné údaje a používame ich na to, aby sme vám poskytli čo najlepší zážitok.

Zbierané osobné údaje

Keď používate aplikáciu Cochlear CoPilot, zbierame a používame nasledujúce kategórie osobných údajov:

Kategória osobných údajov Účel zberu a použitia
Vaše meno a kontaktné údaje, ako je e-mailová adresa a telefónne číslo Tieto informácie používame na vytvorenie vášho konta Cochlear, ak ho ešte nemáte, a na umožnenie prístupu k webovým lokalitám, aplikáciám a službám spoločnosti Cochlear vrátane aplikácie Cochlear CoPilot.
Analytické údaje V aplikácii Cochlear CoPilot sa zbierajú údaje o používaní aplikácie a vzniknutých chybách, ktoré sa odosielajú spoločnosti Cochlear. Tieto údaje neumožňujú identifikáciu používateľa. Pomáhajú spoločnosti Cochlear pri priebežnom zlepšovaní aplikácie Cochlear CoPilot a iných výrobkov a služieb spoločnosti Cochlear. Medzi analytické údaje patria napríklad informácie o type použitého mobilného zariadenia a operačného systému, frekvencii používania jednotlivých funkcií v rámci aplikácie a adresách internetového protokolu na posúdenie všeobecnej zemepisnej oblasti, v ktorej sa aplikácia používa. Spoločnosť Cochlear využíva technologické a administratívne opatrenia, ktoré zabraňujú prepojeniu týchto údajov s vašou osobou.

 

Zdieľanie osobných údajov

Keď používate aplikáciu Cochlear CoPilot, budeme vaše osobné údaje zdieľať s ďalšími tretími stranami iba s vaším súhlasom alebo na základe zákonnej povinnosti tak urobiť.

Uchovávanie vašich osobných údajov

Vaše údaje o aktivitách v aplikácii Cochlear CoPilot budeme uchovávať tak dlho, ako budete mať konto Cochlear, alebo kým nás nepožiadate o ich vymazanie. Ak vymažete svoje konto Cochlear, môžeme uchovávať analytické údaje neumožňujúce identifikáciu, ktoré sa týkajú toho, ako ste používali aplikáciu Cochlear CoPilot.

 

KONTAKT

 

Ako môžete položiť otázku alebo vyjadriť obavy týkajúce sa tohto Oznámenia alebo spôsobu, akým spoločnosť Cochlear zaobchádza s vašimi osobnými údajmi?

Ak chcete získať prístup k svojim údajom, položiť nejakú otázku alebo vyjadriť obavu týkajúcu sa tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov alebo spôsobu, akým zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi, obráťte sa

 1. e-mailom na adresu privacy@cochlear.com alebo
 2. na niektorý zo subjektov spoločnosti Cochlear vo svojej krajine alebo na niektorú z regionálnych kancelárií spoločnosti Cochlear, ktorú máte najbližšie:

 

COCHLEAR ASIA PACIFIC
Attn: Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
+61 2 9428 6555
COCHLEAR AMERICAS
Attn: Privacy Officer
10350 Park Meadows Drive
Lone Tree, CO 80124
USA
+1 800 523 5798
COCHLEAR EUROPE LIMITED
Attn: Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
United Kingdom
+44 1932 26 3400
COCHLEAR LATINOAMERICA S.A.
Attn: Privacy Officer
International Business Park
Building 3835, Office 403,
Panama Pacifico
Panama
+507 830 6220

 

ČO SA STANE V PRÍPADE, ŽE SA TOTO OZNÁMENIE ZMENÍ?

Postupom času môže vzniknúť potreba aktualizovať toto oznámenie z rôznych dôvodov vrátane zmien v právnych predpisoch, nariadeniach a našich obchodných postupoch. V prípade zmeny zverejníme aktualizované oznámenie o ochrane osobných údajov 30 dní pred nadobudnutím účinnosti, aby ste boli informovaní o novom obsahu.

 

ĎAKUJEME

Vážime si, že ste si našli čas na prečítanie tohto oznámenia. Vieme, že keď sa rozhodnete zdieľať svoje osobné údaje so spoločnosťou Cochlear, prejavujete nám tým svoju dôveru, a naším úmyslom je používať ich zodpovedne.

Posledná aktualizácia: 22. 3. 2021
Platí od: 11. 6. 2021
D1425384 V12 2021-03

Baha, Bring Back the Beat, Cochlear, Osia, Nucleus, Hear now. And always, eliptické logo a známky so symbolom ® alebo ™ sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Cochlear Bone Anchored Solutions AB alebo Cochlear Limited (pokiaľ nie je uvedené inak)
Slovné označenie a logá rozhrania Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Cochlear Limited ich v každom prípade používa na základe licencie.
Apple je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a iných krajinách.
Android je ochranná známka spoločnosti Google LLC.

D1632254 V4
Slovak translation of D1425384 V12 2021-03