Skip to main content

GLOBÁLNE ZÁSADY SPOLOČNOSTI COCHLEAR V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Keď komunikujete so spoločnosťou Cochlear prostredníctvom webových lokalít, aplikácií, produktov alebo služieb alebo priamou komunikáciou s nami, môžeme zbierať a používať vaše osobné údaje. Chceme vám vysvetliť, ktoré osobné údaje zberáme, ako ich využívame, s kým ich zdieľame, ako sa snažíme ich chrániť, ako k nim môžete získať prístup alebo vykonať ich opravu a nakoniec ako sa na nás obrátiť, ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na webové lokality, aplikácie, produkty a služby poskytované spoločnosťou Cochlear Limited a jej pridruženými spoločnosťami po celom svete (ďalej len „skupina Cochlear“), ktorých zoznam nájdete tu, ako aj na komunikáciu so spoločnosťou Cochlear.

Upozornenie: Tieto zásady ochrany osobných údajov neupravujú zbieranie, používanie ani poskytovanie chránených zdravotných údajov zo strany spoločnosti Cochlear, ako ich vymedzuje americký zákon Health Insurance Portability and Accountability Act (o prenosnosti a zúčtovateľnosti zdravotného poistenia, ďalej len „HIPAA“). Môžete si prečítať naše oznámenie o postupoch v oblasti ochrany osobných údajov podľa zákona HIPAA.

 

KTORÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSŤ COCHLEAR ZBIERA?

Vami poskytnuté osobné údaje.

Pri komunikácii so spoločnosťou Cochlear nám môžete poskytnúť svoje osobné údaje. Môžete nám napríklad poskytnúť:

 • svoje meno a kontaktné údaje pri registrácii ku kontu v spoločnosti Cochlear na našich webových lokalitách alebo prostredníctvom niektorej z našich aplikácií, alebo pri návšteve zariadenia alebo podujatia spoločnosti Cochlear,
 • údaje o svojej osobnej ceste za počutím na fórach komunity Cochlear alebo v rámci iných služieb,
 • údaje o svojom veku, zdravotnom stave alebo liečbe pri registrácii pomôcky alebo využívaní alebo vyžiadaní informácií o našich výrobkoch alebo službách alebo
 • číslo svojej kreditnej karty pri nákupe výrobkov alebo služieb od nás.

Ak ste lekár, môžeme zberať aj informácie o vašej lekárskej špecializácii, odbornej orientácii a vašom zapojení sa do práce s výrobkami Cochlear.

Nemusíte nám poskytovať tieto osobné údaje, ale v niektorých prípadoch vám bez vašich osobných údajov nebudeme môcť poskytnúť všetky svoje služby.

Osobné údaje zozbierané pri využívaní výrobkov a služieb

Aktivovaním určitých funkcií v aplikáciách a službách od spoločnosti Cochlear môžete získať možnosť zdieľať ďalšie údaje o svojom využívaní aplikácie alebo načúvacej pomôcky. Pri návšteve našej webovej lokality alebo využívaní našich aplikácií sa nám môžu z počítača alebo mobilného zariadenia okrem toho odoslať určité analytické údaje, napríklad vaša adresa IP, verzia prehliadača, verzia používanej aplikácie a všetky vzniknuté chyby. Podrobnejšie informácie sú uvedené nižšie v časti o využívaní súborov cookie spoločnosťou Cochlear a podrobné informácie o konkrétnych produktoch, službách a aktivitách nájdete v časti Doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje od tretích strán.

Niekedy môžeme získať informácie o vás od iných organizácií alebo jednotlivcov. Pri doručení ušného implantátu môže napríklad vaša klinika u nás zaregistrovať sériové číslo ušného implantátu, sériové číslo a konfiguráciu zvukového procesora a kontaktné údaje, aby vám zabezpečila plnú podporu poskytovanú našou spoločnosťou. Môžeme taktiež získať údaje od poskytovateľov ako tretích strán s cieľom doplniť naše analýzy trhu a aktivity v oblasti marketingu. Tieto doplňujúce údaje využívame na to, aby sme vám poskytli služby prispôsobené vašim potrebám.

 

AKO SPOLOČNOSŤ COCHLEAR VYUŽÍVA OSOBNÉ ÚDAJE?

V snahe zmeniť spôsob, akým ľudia vnímajú a riešia stratu sluchu, a inovovať riešenia v oblasti implantovateľných sluchových riešení a priniesť ich na trh využívame osobné údaje na účely opísané nižšie a tie, ktoré sú opísané v časti Doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov.

Na základe globálnej obmedzenej záruky spoločnosti Cochlear a našich povinností viesť a uchovávať záznamy týkajúce sa našich zdravotníckych pomôcok, ktoré nám ukladajú regulačné orgány, používame vaše informácie na:

 • sledovanie záručných dôb,
 • vedenie záznamov o distribúcii a histórii zariadenia pre produkty spoločnosti Cochlear,
 • vedenie záznamu o zdravotných otázkach alebo reklamáciách týkajúcich sa našich produktov.

Na základe vášho súhlasu alebo aj inak, ako to povoľujú príslušné platné zákony, používame vaše osobné údaje na:

 • registráciu vašich zariadení,
 • vykonávanie svojich marketingových a propagačných aktivít, napr. tým, že vás pozveme na účasť na prieskumoch a vy nám poskytnete spätnú väzbu, alebo vám doručíme ponuky a ďalšie informácie týkajúce sa našich produktov a služieb, o ktorých si myslíme, že vás budú zaujímať.

Kvôli tomu, aby spoločnosť Cochlear mohla poskytovať služby, o ktoré požiadate, a v záujme o neustále zlepšovanie produktov a služieb spoločnosti Cochlear používame vaše osobné údaje na:

 • reagovanie na vaše požiadavky o informácie o našich produktoch a službách,
 • poskytovanie adresných informácií pri práci s našimi webovými lokalitami a aplikáciami,
 • poskytovanie oznámení týkajúcich sa služieb, ako napríklad uplynutie platnosti záruky,
 • vytvorenie profilu na základe uskutočnenej vzájomnej komunikácie s cieľom porozumieť, ktoré informácie by mohli byť pre vás zaujímavé,
 • skúšanie, podporu a vývoj inovácií a vylepšení našich produktov a služieb (napr. na pomoc pri prispôsobení, aktivovaní, údržbe a správe zariadení), ako aj na vývoj nových produktov a služieb,
 • analýzu údajov o výkone, servise a spoľahlivosti produktov,
 • zlepšovanie obsahu, funkčnosti a použiteľnosti našich webových lokalít a aplikácií,
 • účely monitorovania zabezpečenia alebo boja proti podvodom.

 

KEDY ZDIEĽAME OSOBNÉ ÚDAJE A S KÝM?

V rámci skupiny Cochlear.

Osobné údaje môžeme zdieľať celosvetovo v rámci skupiny Cochlear. Každý člen skupiny Cochlear bude vaše osobné údaje využívať a zdieľať len v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

S našimi poskytovateľmi služieb.

Zdieľame osobné údaje s organizáciami, ktoré poskytujú alebo vykonávajú služby pre spoločnosť Cochlear alebo v jej mene, napríklad spoločnosťami, ktoré poskytujú služby v rámci podpory webových lokalít alebo nám pomáhajú predávať naše výrobky a služby. V niektorých prípadoch môžete poskytnúť svoje osobné údaje priamo tomuto poskytovateľovi služieb ako tretej strane (napr. keď vykonáte nákup v našom internetovom obchode a zadáte pri platbe údaje o svojej kreditnej karte, údaje sa odošlú priamo tretej strane, ktorá spracováva platby) a daná tretia strana môže, ale nemusí zdieľať tieto údaje so spoločnosťou Cochlear. Od svojich poskytovateľov služieb zmluvne vyžadujeme, aby chránili dôvernosť osobných údajov, ktoré s nimi zdieľame, a používali ich len na poskytovanie služieb našej spoločnosti.

S partnermi v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, lekármi a opatrovateľmi.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s miestnymi lekármi (napr. chirurgom, audiológom atď.) s cieľom posúdiť, či sú naše výrobky pre vás vhodné, pomôcť vám pri používaní našich výrobkov alebo z iných dôvodov, ktoré sa týkajú liečby, postupov v rámci zdravotnej starostlivosti alebo platby. Napríklad:

 • Pri objednaní príslušného výrobku alebo služby cez internet môžeme zdieľať vaše osobné údaje s organizáciami, ktoré vykonávajú úhradu vám poskytnutej zdravotnej starostlivosti (napríklad spoločnosťami Medicare alebo Medicaid v USA a orgánmi vykonávajúcimi úhrady alebo poisťovňami v Európe), a
 • pri využívaní cloudových technológií spoločnosti Cochlear na zabezpečené zálohovanie súborov MAP zo zvukového procesora spoločnosťou Cochlear a ich zdieľanie medzi vašimi určenými lekármi.

Ďalej môžeme v súlade s príslušnými právnymi predpismi poskytnúť osobné údaje rodičom, pestúnom alebo opatrovateľom (podľa situácie).

Obchodné transakcie.

Vaše osobné údaje sa môžu preniesť do spoločnosti, ktorá získala majetok alebo aktíva člena skupiny Cochlear alebo jednej z našich prevádzkových divízií, napríklad v dôsledku predaja, fúzie, reorganizácie alebo likvidácie. V prípade takéhoto prenosu sa bude používanie vašich osobných údajov danou spoločnosťou stále riadiť týmito zásadami ochrany osobných údajov a vašimi preferenciami v oblasti osobných údajov, ktoré ste nám oznámili.

Požiadavky zo strany právnych alebo vládnych orgánov a ochrana spoločnosti Cochlear a iných subjektov

Osobné údaje môžeme poskytnúť, keď sme v dobrej viere presvedčení, že ich poskytnutie:

 • je v súlade s právnymi predpismi (alebo rozhodnutím súdu alebo súdnym predvolaním),
 • je v súlade s právne stanovenými požiadavkami zo strany verejných a štátnych orgánov,
 • zabráni možnej trestnej činnosti, napríklad podvodu alebo krádeži identity, alebo prispeje k ich vyšetreniu, alebo
 • chráni práva, majetok alebo bezpečnosť skupiny Cochlear, našich používateľov alebo iných subjektov.

 

AKÝM SPÔSOBOM VYUŽÍVA SPOLOČNOSŤ COCHLEAR SÚBORY COOKIE, DOPLNKY SOCIÁLNYCH SIETÍ A PODOBNÉ TECHNOLÓGIE?

Súbory cookie sú malé súbory, ktoré internetový prehliadač ukladá ako pomôcku pre webové lokality pri sledovaní informácií medzi jednotlivými návštevami. Naše webové lokality používajú súbory cookie, aby nám pomohli:

 • porozumieť, ktoré z našich webových stránok navštevujete, ako často a z akých typov zariadení,
 • získať a uchovať informácie o vašich zariadeniach na prehľadávanie a preferenciách pri prehľadávaní,
 • prispôsobiť prvky na našich webových lokalitách na základe prehliadača, zariadenia, krajiny a jazyka, ktoré využívate, a
 • získať informácie o webovej lokalite, z ktorej ste prišli, a iných lokalitách, ktoré ste navštívili, aby sme mohli zaradiť vaše prehľadávanie do daného obchodného segmentu na účely trhovej analýzy, a
 • poskytnúť vám vhodnejší obsah, propagáciu a reklamy.

Keď napríklad navštívite naše webové lokality, súbory cookie nám pomôžu zistiť, čo hľadáte, aký obsah ste navštívili a ako často sa vraciate. Informácie, ktoré zbierame prostredníctvom súborov cookie, vás síce priamo neidentifikujú, ale po registrácii na našich webových lokalitách môžeme prepojiť vaše minulé a budúce aktivity v rámci našich webových lokalít a aplikácií s kontaktnými údajmi, ktoré ste poskytli.

Niektoré zo súborov cookie, ktoré sa využívajú na našich webových lokalitách, sme vytvorili my a niektoré vytvorili tretie strany v našom mene. Využívanie súborov cookie tretích strán umožňuje zobrazovanie reklám na základe záujmu, čo môže viesť k tomu, že sa vám reklamy od spoločnosti Cochlear zobrazia na iných webových lokalitách, ktoré navštevujete.

Na získavanie štatistických údajov o využívaní našich webových lokalít a aplikácií používame nástroj Google Analytics a na správu a umiestňovanie reklám nástroje Google AdSense a Google DoubleClick (spoločne len „Google Services“). Služby Google Services umožňujú dať do súvislosti vaše aktivity na rôznych zariadeniach, napríklad na mobilnom telefóne a stolovom počítači. Kliknite sem, ak chcete získať viac informácií o nástroji Google Analytics alebo zabrániť, aby zberal informácie o vašich návštevách na našich webových lokalitách, alebo navštívte stránku http://myaccount.google.com, aby ste regulovali zobrazovanie reklám v rámci služieb Google Services.

Ak nechcete, aby sa využívali súbory cookie, môžete v internetovom prehliadači nastaviť odmietnutie súborov cookie. Týmto krokom môžete znemožniť správne fungovanie určitých funkcií našich webových lokalít. Ďalšie informácie o súboroch cookie a podobných technických prvkoch nájdete na adrese http://allaboutcookies.org. Môžete sa taktiež odhlásiť zo zobrazovania reklám na základe záujmu prostredníctvom príslušných webových lokalít na adresách http://www.networkadvertising.org/choices, http://www.aboutads.info/choiceshttp://www.youronlinechoices.com (pre obyvateľov Európy).

Doplnky sociálnych sietí

Okrem súborov cookie využívame aj doplnky sociálnych sietí, napríklad Facebooku a Twittera, aby ste mohli zdieľať informácie z našich webových lokalít s priateľmi a kontaktmi online. Pri každej návšteve na našich lokalitách, ktoré zahŕňajú doplnok, sa prehliadač prepojí so servermi sociálnych sietí Facebook alebo Twitter. Ak ste pri návšteve našich webových lokalít prihlásení do služieb sociálnych sietí Facebook alebo Twitter, môže sa vaše vyhľadávanie na našej webovej lokalite prepojiť s vaším príslušným používateľským kontom.

 

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kde sa osobné údaje spracovávajú a uchovávajú?

Spoločnosť Cochlear pôsobí po celom svete, pričom sídlo má v austrálskom Sydney, ale kľúčové zariadenia a pracovníci sú v Európskej únii, Spojených štátoch a ďalších krajinách. Vaše osobné údaje sa môžu prenášať, spracúvať a uchovávať kdekoľvek, kde pôsobí spoločnosť Cochlear, skupina Cochlear alebo ich príslušní poskytovatelia služieb. V rozsahu, v akom sa osobné údaje zberajú od osôb, ktoré bývajú v EÚ/EHP, a prenášajú sa do krajín, v ktorých môžu byť menej prísne právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov, podnikne spoločnosť Cochlear kroky s cieľom chrániť a iným spôsobom spracúvať osobné údaje v súlade s normami EÚ o ochrane údajov.

Ako dlho bude spoločnosť Cochlear uchovávať osobné údaje?

Spoločnosť Cochlear bude osobné údaje uchovávať v identifikovateľnej forme, len pokiaľ to bude nevyhnutné na naplnenie cieľa, na ktorý boli pôvodne zozbierané, alebo na akékoľvek ďalšie použitie, s ktorým ste súhlasili, alebo na splnenie povinností stanovených zo strany regulačných orgánov a legislatívy v oblasti uchovávania záznamov. Po tomto období údaje buď odstránime, alebo znemožníme ich identifikáciu, takže už viac nebudú prepojené s vami.

 

ZABEZPEČENIE

Akým spôsobom prispieva spoločnosť Cochlear k zabezpečeniu osobných údajov?

Spoločnosť Cochlear prijala príslušné administratívne, technické a organizačné opatrenia, ktoré prispievajú k ochrane osobných údajov pred zneužitím, stratou a neoprávneným prístupom k nim alebo ich zverejnením. Naše opatrenia v oblasti zabezpečenia zahŕňajú príslušnú reguláciu prístupu, kódovanie (podľa potreby) a pravidelné posudzovanie zabezpečenia.

 

ÚDAJE O DEŤOCH

Akým spôsobom rieši spoločnosť Cochlear ochranu osobných údajov detí a práva rodičov?

Naše webové lokality a služby sú určené pre všeobecných adresátov, napríklad pacientov, rodičov a všeobecnú verejnosť, pričom nie sú konkrétne určené deťom. Na prístup k určitým službám a aplikáciám spoločnosti Cochlear slúžia kontá Cochlear, pričom so súhlasom rodiča je možné vytvárať detské kontá. Podrobnejšie informácie o vytvorení a správe detského konta sú uvedené v časti Doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov kont Cochlear.

 

PRÁVA TÝKAJÚCE SA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako môžete získať prístup k osobným údajom, opraviť ich alebo ich odstrániť?

Rešpektujeme, že máte právo rozhodovať sa vo vzťahu k tomu, ako zbierame, využívame a zdieľame vaše osobné údaje. Vždy, keď zbierame vaše osobné údaje, prijímame opatrenia, ktoré majú zabezpečiť, aby boli presné, úplné a aktuálne. Chápeme však, že vaše osobné údaje a preferencie týkajúce sa ich ochrany sa môžu zmeniť.

Obráťte sa na nás jedným zo spôsobov uvedených ďalej v texte, ak chcete získať prístup k svojim osobným údajom, ktoré spravuje spoločnosť Cochlear, opraviť ich, doplniť ich alebo ich odstrániť, alebo ak chcete obmedziť, či namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov v súlade s platnými zákonmi. Ak ste súhlasili so spracovaním osobných údajov, svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. V záujme ochrany a zabezpečenia vašich osobných údajov prijmeme potrebné opatrenia, aby sme overili vašu identitu skôr, než vám poskytneme prístup k vašim údajom alebo umožníme opraviť, doplniť alebo odstrániť vaše záznamy.

Vždy sa môžete odhlásiť od propagačnej komunikácie buď prostredníctvom prepojení na odhlásenie uvedených v rámci komunikácie, alebo tým, že nás budete kontaktovať niektorým zo spôsobov opísaných na konci týchto zásad ochrany osobných údajov.

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V doplňujúcich informáciách uvedených nižšie je opísané, akým spôsobom sa konkrétne produkty, služby a aktivity zbierajú a využívajú osobné údaje v prípadoch, ktoré nie sú opísané v našich základných zásadách ochrany osobných údajov (uvedené vyššie) alebo pri ktorých je potrebné ďalšie objasnenie.

 

Aplikácia Nucleus® Smart umožňuje optimalizovať kvalitu počúvania priamo pomocou kompatibilného zariadenia Apple alebo AndroidTM. Táto aplikácia umožňuje spárovanie zvukového procesora Nucleus 7 s kompatibilným smartfónom prostredníctvom rozhrania Bluetooth®, vďaka čomu môžete rýchlo meniť programy, upravovať hlasitosť, ovládať streamovacie príslušenstvo, získať prístup k radám pri používaní zariadenia a nájsť stratený alebo zabudnutý zvukový procesor.
 

Synchronizácia údajov

Keď zapnete synchronizáciu údajov, údaje počúvania zo zvukového procesora a aplikácie Nucleus® Smart sa budú pravidelne synchronizovať so službami Cochlear, aby tak boli k dispozícii prostredníctvom všetkých vašich pripojených zariadení. Medzi odosielané údaje patria údaje z funkcie sledovania počúvania aplikácie Nucleus Smart, ako napríklad informácie o tom, koľko času ste strávili rozprávaním a ako často zvukovú cievku odpájate. Synchronizované údaje nezahŕňajú ani neodhaľujú informácie o vašom zdravotnom stave. Vďaka synchronizácii údajov so spoločnosťou Cochlear majú používatelia, ktorí využívajú viacero mobilných zariadení, vo funkcii sledovania počúvania na všetkých mobilných zariadeniach k dispozícii rovnaké údaje.

Funkcia synchronizácie údajov sa zapne pre jednotlivých príjemcov. Ak rodič alebo opatrovateľ zapne funkciu synchronizácie údajov pre príjemcu implantátov Cochlear, táto funkcia sa zapne aj pre jeho či jej manžela/manželku a ostatných opatrovateľov, ktorí používajú aplikáciu Nucleus Smart so zariadením daného príjemcu implantátov. Ak napríklad rodič príjemcu implantátov Cochlear zapne funkciu synchronizácie údajov pre zvukové procesory svojho dieťaťa, zapne tým túto funkciu aj pre druhého rodiča tohto príjemcu implantátov, ktorý používa aplikáciu Nucleus Smart na ovládanie zvukového procesora dieťa prostredníctvom svojho mobilného zariadenia. Podobne, ak jeden rodič alebo opatrovateľ vypne funkciu synchronizácie údajov, tá sa vypne aj pre všetkých ostatných opatrovateľov daného príjemcu implantátov.

Spoločnosť Cochlear používa osobné údaje získané prostredníctvom funkcie synchronizácie údajov na poskytovanie služby synchronizácie a podporu ďalších služieb Cochlear, ktoré sú k dispozícii na vybraných trhoch. Spoločnosť Cochlear ďalej osobné údaje uplatňuje iba vo forme, ktorá neumožňuje identifikáciu osôb, bez mien príjemcov a opatrovateľov, na analýzu trendov, rozvoj a zdieľanie zistení vedeckých výskumov, lepšie porozumenie tomu, ako sa jednotlivé produkty a služby používajú, ako aj neprestajné zlepšovanie svojich produktov a služieb. Údaje získané synchronizáciou uchováme tak dlho, ako je potrebné na zachovanie vášho konta Cochlear, alebo dovtedy, kým nepožiadate o ich odstránenie.

Funkcia synchronizácie údajov nie je na používanie zvukového procesora nevyhnutná. Predstavuje voliteľnú funkciu, ktorú je kedykoľvek možné zapnúť alebo vypnúť prostredníctvom obrazovky nastavení aplikácie Nucleus Smart.

Zdieľanie údajov

Funkcia zdieľania údajov aplikácie Nucleus Smart je k dispozícii na vybraných trhoch a umožňuje zdieľať vaše údaje počúvania so zúčastnenou klinikou. Keď zdieľate svoje údaje počúvania s klinikou, klinika bude môcť zobraziť údaje z vášho ušného implantátu, zvukového procesora a aplikácie Nucleus Smart, ako aj akékoľvek údaje špecificky sa týkajúce služieb, ktoré sú závislé od funkcie zdieľania údajov, ako je napríklad Remote Check (Vzdialená kontrola). Údaje zdieľané s vašou klinikou môžu pomôcť vášmu profesionálnemu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti lepšie pochopiť, ako používate svoje zariadenie a ohodnotiť jeho výkon.

Ak chcete zapnúť zdieľanie údajov, musíte najprv zapnúť synchronizáciu údajov (popísaná vyššie), aby ste pravidelne synchronizovali svoje údaje so spoločnosťou Cochlear. Zdieľanie údajov je k dispozícii len pre zúčastnené kliniky na vybraných trhoch. Ak vás vaša klinika zaradí do služby, ktorá sa spolieha na zdieľanie údajov, ako je napríklad vzdialená kontrola, v aplikácii Nucleus Smart dostanete výzvu na aktiváciu požiadavky na zdieľanie svojich údajov s klinikou. V ponuke Nastavenia v aplikácii Nucleus Smart môžete zobraziť, s ktorými klinikami zdieľate údaje a ktoré vás požiadali o zapnutie zdieľania údajov. Zdieľanie údajov môžete kedykoľvek vypnúť.

Základné údaje

Po prihlásení do aplikácie Nucleus Smart pomocou konta CochlearTM sa do spoločnosti Cochlear odošlú informácie týkajúce sa vášho implantátu a zvukového procesora. Tieto informácie nám umožnia overiť, či sa aplikácia používa so schváleným hardvérom.

Oznámenia

V aplikácii Nucleus Smart sa zobrazí výzva, aby ste povolili zasielanie oznámení, prostredníctvom ktorých sa budú v aplikácii zobrazovať dôležité upozornenia týkajúce sa vášho zvukového procesora. Touto funkciou sa aktivujú aj funkcie na pozadí, napríklad sledovanie počúvania.

Túto funkciu môže zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach oznámení aplikácie v smartfóne.

Nájsť môj procesor/Lokalizačné služby

Aplikácia Nucleus Smart využíva systémy GPS a WiFi alebo mobilnú sieť v zariadení na vyhľadanie strateného alebo zabudnutého zvukového procesora. Ukladá pritom do pamäte posledné miesto, kde ste použili zvukový procesor, a posledné miesto, kde ste použili aplikáciu v kombinácii so zvukovým procesorom. Lokalizačné údaje sa neodosielajú do spoločnosti Cochlear.

Túto funkciu môže zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach lokalizačných služieb v smartfóne.

Analytické údaje

V aplikácii Nucleus Smart za zberajú údaje o používaní aplikácie a vzniknutých chybách, ktoré sa odosielajú do spoločnosti Cochlear. Tieto údaje neumožňujú identifikáciu používateľa. Pomáhajú spoločnosti Cochlear pri priebežnom zlepšovaní aplikácie Nucleus Smart a iných produktov a služieb spoločnosti Cochlear. Medzi analytické údaje patria napríklad informácie o type použitého mobilného zariadenia a operačného systému, frekvencii používania jednotlivých funkcií v rámci aplikácie a adresách internetového protokolu na posúdenie všeobecnej zemepisnej oblasti, v ktorej sa aplikácia používa. Spoločnosť Cochlear využíva technologické a administratívne opatrenia, ktoré zabraňujú prepojeniu týchto údajov s vašou osobou.

Slovné označenie a logá rozhrania Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Cochlear Limited ich v každom prípade používa na základe licencie.

Apple je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a iných krajinách.

Android je ochranná známka spoločnosti Google LLC.

Vďaka vytvoreniu konta Cochlear sa môžete prihlásiť a používať rôzne služby a aplikácie Cochlear, ako napríklad aplikáciu Nucleus Smart, webový portál myCochlear a náš internetový obchod. Služby, ktoré kontá Cochlear využívajú, sa môžu na jednotlivých trhoch líšiť.

Pri vytvorení konta Cochlear vás požiadame o zadanie vášho mena, e-mailovej adresy a dátumu narodenia. Tieto informácie využijeme na priradenie vášho konta Cochlear k vašim zaregistrovaným zariadeniam Cochlear, aby sme vám tak mohli poskytovať čo najrelevantnejšie informácie. Vašu e-mailovú adresu zároveň môžeme využiť na účely komunikácie týkajúcej sa vášho konta Cochlear a dátum narodenia nám pomáha zaručiť, aby bolo detské kontá možné vytvárať iba so súhlasom rodiča alebo opatrovníka.

Detské kontá a súhlas rodičov

Služby a aplikácie Cochlear môžu používať deti prostredníctvom detského konta. Detské kontá môžu vytvoriť rodičia alebo opatrovníci prostredníctvom služieb a aplikácií, ktoré ich uplatnenie podporujú, napríklad aplikácie Nucleus Smart. Pokyny na vytvorenie detského konta sú k dispozícii v najčastejších otázkach o aplikácii Nucleus Smart.

Detské kontá môžu využívať prístup k rovnakým službám a aplikáciám Cochlear, ako majú k dispozícii dospelé osoby. V dôsledku toho sa môžu osobné údaje zasielať spoločnosti Cochlear. Dieťa využívajúce aplikáciu Nucleus Smart napríklad môže zapnúť funkcie, ako je synchronizácia údajov, ktorá je podrobnejšie popísaná v časti Doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov v aplikácii Nucleus Smart.

Služby s podporou konta Cochlear ponúkané na niektorých trhoch umožňujú poskytovanie zdravotných informácií s vybraným lekárom. Po zapnutí týchto služieb môžu rodičia kedykoľvek požiadať o ich vypnutie priamo daného lekára alebo spoločnosť Cochlear.

Rodičia môžu kontrolovať alebo upraviť osobné údaje svojho dieťaťa, požiadať o ich odstránenie alebo zabrániť ich ďalšiemu zberu alebo využívaniu, a to prostredníctvom kontaktovania našej spoločnosti tak, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Zbierané osobné údaje

Keď požiadate o prácu v spoločnosti Cochlear alebo pre spoločnosť Cochlear, požiadame vás, aby ste poskytli rôzne informácie, ako sú napríklad kontaktné údaje, podrobná história zamestnania a vzdelávania (napr. životopis/resumé alebo kópie o vzdelaní), doklad o pracovnom povolení (napr. cestovný pas alebo víza) a popis vašich schopností (napr. ovládanie cudzích jazykov).

Informácie o vás môžeme tiež zbierať od iných strán v dôsledku:

 • spätnej väzby pohovoru,
 • kontrol referencií,
 • kontrol vzdelania,
 • vyhľadávaní na internete, napr. pomocou služby Google alebo LinkedIn,
 • psychometrických hodnotení.

Konkrétne informácie, ktoré sme od vás požadovali a ktoré sme získali od iných strán, sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.

Účel zberu

Informácie zozbierané v procese podania žiadosti o zamestnanie sa používajú na účely, ako napr. posúdenie vašej vhodnosti na jednu alebo viac úloh, vedenie záznamu o vyhláseniach predložených spoločnosti Cochlear v čase podania žiadosti a pomoc pri hodnotení účinnosti nástrojov a procesov na posudzovanie uchádzačov o zamestnanie. Tieto informácie sa používajú aj na to, aby sme sa dozvedeli o vašom vzdelaní a predpokladoch, silných stránkach a príležitostiach na rozvoj.

Zdieľanie s tretími stranami

Okrem dodávateľov konajúcich v mene spoločnosti Cochlear nebudeme osobné údaje zozbierané v procese podania žiadosti o zamestnanie zdieľať s tretími stranami bez vášho súhlasu. Ak poskytnete osobné referencie alebo referencie na zamestnanie ako súčasť svojej žiadosti o zamestnanie, spoločnosť Cochlear môže kontaktovať príslušných jednotlivcov a informovať ich, že ste požiadali o prácu v spoločnosti Cochlear.

Doba uchovávania

V prípade, že žiadosť o prácu v spoločnosti Cochlear alebo pre spoločnosť Cochlear bude úspešná, údaje o uchádzačovi o zamestnanie sa budú uchovávať počas trvania vášho zamestnania/záväzku v spoločnosti Cochlear. V prípade ukončenia zamestnania/záväzku v spoločnosti Cochlear, budú údaje o uchádzačovi o zamestnanie vymazané v súlade s internými normami spoločnosti Cochlear pre uchovávanie a vymazávanie údajov.

Spoločnosť Cochlear vymaže o uchádzačovi o zamestnanie do 12 mesiacov od neúspešnej žiadosti, pokiaľ uchádzač nepožiada spoločnosť Cochlear o ponechanie údajov žiadosti v evidencii na posúdenie pre úlohy v budúcnosti. V tomto prípade budú údaje vymazané do 5 rokov od posledného posúdenia na danú úlohu.

Bring Back the Beat je zábavná mobilná aplikácia, ktorá pomáha príjemcom implantátov Cochlear opätovne získať alebo rozvíjať nové precítenie hudby tým, že ich naučí rozlíšiť nástroje, tóny a výšku tónov. Keď používate aplikáciu, zbierame niektoré osobné údaje a používame ich na to, aby sme vám poskytli čo najlepší zážitok.

Zbierané osobné údaje

Keď používate aplikáciu Bring Back the Beat, zbierame a používame nasledujúce kategórie osobných údajov:

Kategória osobných údajov Účel zberu a použitia
Vaše meno a kontaktné údaje, ako je e-mailová adresa a telefónne číslo Tieto informácie používame na vytvorenie vášho konta Cochlear, ak ho ešte nemáte, a na umožnenie prístupu k webovým lokalitám, aplikáciám a službám spoločnosti Cochlear vrátane aplikácie Bring Back the Beat. Viac podrobností nájdete v časti Doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov kont Cochlear.
Údaje o hre, ako napr. priebeh hry a vaša fotografia hráča Používaním konta Cochlear sa prihlásite do aplikácie Bring Back the Beat a my môžeme uložiť priebeh vašej hry. To znamená, že ak zmeníte telefón alebo sa prihlásite z iného zariadenia, aplikácia Bring Back the Beat bude čakať presne tam, kde ste prestali. Tieto informácie používame aj na to, aby sme aktivovali tabuľku víťazov, ktorá vám umožní vidieť svoj postup v aplikácii Bring Back the Beat v porovnaní s ostatnými hráčmi.
Údaje Spotify Ak pripojíte svoje konto Spotify k aplikácii Bring Back the Beat, budeme zbierať informácie o skladbách a interpretoch, ktorých počúvate v službe Spotify, aby bolo možné aktivovať režim hry Repertoire (Repertoár) a mohli ste dosiahnuť nové úrovne precítenia hudby.
Analytické údaje V aplikácii Bring Back the Beat sa zbierajú údaje o používaní aplikácie a vzniknutých chybách, ktoré sa odosielajú do spoločnosti Cochlear. Tieto údaje neumožňujú identifikáciu používateľa. Tieto údaje pomáhajú spoločnosti Cochlear pri nepretržitom zlepšovaní aplikácie Bring Back the Beat a iných produktov a služieb spoločnosti Cochlear. Medzi analytické údaje patria napríklad informácie o type použitého mobilného zariadenia a operačného systému, frekvencii používania jednotlivých funkcií v rámci aplikácie a adresách internetového protokolu na posúdenie všeobecnej zemepisnej oblasti, v ktorej sa aplikácia používa. Spoločnosť Cochlear využíva technologické a administratívne opatrenia, ktoré zabraňujú prepojeniu týchto údajov s vašou osobou.

 

Zdieľanie osobných údajov

Keď používate aplikáciu Bring Back the Beat, použijeme vaše krstné meno a prvé písmeno priezviska, aby sme vás identifikovali v rámci tabuľky víťazov pre ostatných hráčov v aplikácii Bring Back the Beat. Ak pripojíte aplikáciu Bring Back the Beat ku kontu Spotify, do služby Spotify budeme odosielať aj informácie o vašom používaní aplikácie Bring Back the Beat. Inak budeme vaše osobné údaje zdieľať s ďalšími tretími stranami iba s vaším súhlasom alebo na základe zákonnej povinnosti tak urobiť. Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete nahrať fotografiu na prispôsobenie svojho herného zážitku, fotografia sa nezobrazí v tabuľke víťazov ani sa nebude zdieľať s ostatnými hráčmi.

Uchovávanie vašich osobných údajov

Vaše údaje hry Bring Back the Beat budeme uchovávať tak dlho, ako budete mať konto Cochlear, alebo kým nás nepožiadate o ich vymazanie. Ak vymažete svoje konto Cochlear, môžeme uchovávať analytické údaje neumožňujúce identifikáciu, ktoré sa týkajú toho, ako ste používai aplikáciu Bring Back the Beat.

Vaše údaje o službe Spotify budeme uchovávať tak dlho, ako budete mať svoje konto Spotify pripojené k aplikácii Bring Back the Beat. Konto Spotify môžete od aplikácie Bring Back the Beat odpojiť tak, že ťuknete na ikonu Spotify v režime hry Repertoár a budete postupovať podľa výziev na odpojenie.

Služba vzdialená kontrola spoločnosti Cochlear umožňuje príjemcom implantátov Cochlear používať aplikáciu Nucleus Smart na vykonávanie samokontrol doma a zdieľanie týchto výsledkov a diagnostických informácií o zariadení so zúčastnenou klinikou. Pri vykonávaní samokontrol sa výsledky testov vrátane osobných údajov odosielajú spoločnosti Cochlear.

Účasť na službe vzdialená kontrola je nepovinná a túto účasť môžete kedykoľvek odvolať, a to kontaktovaním svojho špecialistu alebo spoločnosti Cochlear, ako je uvedené nižšie.

Osobné údaje zozbierané od účastníkov služby vzdialená kontrola

Na základe vášho súhlasu zbierame a používame nasledujúce kategórie osobných údajov:

Kategória osobných údajov Účel zberu a použitia
Vaše meno a kontaktné údaje, ako je e-mailová adresa Tieto informácie používame na vašu identifikáciu v rámci našich interných systémov a na komunikáciu s vami. Tieto informácie môžeme použiť na to, aby sme vám poskytli správy o vašej účasti na službe vzdialená kontrola, ako sú napr. pripomenutia na dokončenie samokontrol alebo odpovede z vašej kliniky.
Informácie z vášho konta Cochlear a aplikácie Nucleus Smart Vaše konto Cochlear a aplikácia Nucleus Smart sa používajú na poskytovanie služby vzdialená kontrola. Viac informácií nájdete v doplňujúcich informáciách o ochrane osobných údajov pre jednotlivé služby.
Vaše výsledky zo vzdialenej kontroly vrátane údajov o teste sluchu, fotografií miesta implantátu, výsledkov dotazníka a diagnostických údajov z implantátu/implantátov a zvukového procesora/procesorov Tieto informácie zbierame, aby ste ich mohli zdieľať so svojou určenou klinikou (klinikami) na analýzu stavu vášho sluchu bez nutnosti návštevy na klinike.

 

Kvôli tomu, aby spoločnosť Cochlear mohla neustále zlepšovať produkty a služby spoločnosti Cochlear, informácie zozbierané prostredníctvom vzdialenej kontroly vo forme neumožňujúcej identifikáciu používame aj na to, aby sme lepšie porozumeli používaniu našich produktov a služieb a pokračovali v inovácii nových sluchových riešení.

Zdieľanie osobných údajov

Kľúčovým účelom vzdialenej kontroly je umožniť vám vykonávať samokontroly a zdieľať výsledky s vašou klinikou. Vaše informácie zo vzdialenej kontroly budeme zdieľať len s klinikami, ktoré schválite. Pomocou funkcie zdieľania údajov aplikácie Nucleus Smart môžete kontrolovať, ktoré kliniky majú prístup k informáciám zo vzdialenej kontroly. Viac informácií o funkcii zdieľania údajov nájdete v časti Doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov v aplikácii Nucleus Smart. V prípade potreby bude mať prístup k osobným údajom, ktoré od vás zbierame, aj váš určený rodič, pestún alebo opatrovateľ. Vaše osobné údaje budeme zdieľať s ďalšími tretími stranami iba s vaším súhlasom alebo na základe zákonnej povinnosti tak urobiť.

Uchovávanie vašich osobných údajov

Informácie zozbierané prostredníctvom vzdialenej kontroly ukladá spoločnosť Cochlear vo vašom mene, pokiaľ nás nepožiadate o ich vymazanie.

Cochlear Family je bezplatný program členstva, ktorý ponúka spoločnosť Cochlear príjemcom na vybraných trhoch. Podporuje príjemcov, ich rodiny a opatrovateľov, ktorí sa učia používať a žiť so svojím zariadením.

Keď sa zapojíte do programu Cochlear Family, budete od spoločnosti Cochlear dostávať oznámenia, ktoré môžu obsahovať informácie o nových službách a produktoch, propagačných akciách, špeciálnych ponukách, pozvánkach na podujatia a voliteľných prieskumoch. Tieto oznámenia vám môžeme doručovať rôznymi kanálmi v závislosti od kontaktných informácií, ktoré ste poskytli. Ide o e-maily, poštu, telefónny kontakt a textové správy.

Program Cochlear Family môžete kedykoľvek opustiť tým, že nám to oznámite niektorým zo spôsobov uvedených na konci týchto zásad ochrany osobných údajov. Ak sa rozhodnete opustiť program Cochlear Family, už nebudete mať nárok na prístup k výhodám programu. Ak by ste sa chceli znovu zapojiť do programu, môžete tak kedykoľvek urobiť kontaktovaním miestneho tímu zákazníckej podpory.

Osobné údaje zozbierané od členov programu Cochlear Family

Na základe vášho súhlasu zbierame a používame nasledujúce kategórie osobných údajov:

Kategória osobných údajov Účel zberu a použitia
Vaše meno a kontaktné údaje, ako je e-mailová adresa a telefónne číslo. Tieto informácie používame na vašu identifikáciu v rámci našich interných systémov, na komunikáciu s vami a na sledovanie našich interakcií.
Životopisné a zdravotné informácie, ako je váš vek alebo dátum narodenia, úroveň a trvanie straty sluchu a používanie načúvacích zariadení. Tieto informácie používame na lepšie pochopenie vašej osobnej cesty za počutím alebo vašich skúseností s načúvacími zariadeniami, aby sme vyhodnotili, ako vás môže spoločnosť Cochlear najlepšie podporiť a komunikovať s vami. Tieto informácie používame aj na demografické a štatistické účely, aby sme lepšie porozumeli svojim zákazníkom a potenciálnym zákazníkom.

 

Zdieľanie osobných údajov

V prípade potreby bude mať prístup k osobným údajom, ktoré od vás zbierame, aj váš určený rodič, pestún alebo opatrovateľ. Vaše osobné údaje budeme zdieľať s ďalšími tretími stranami iba s vaším súhlasom alebo na základe zákonnej povinnosti tak urobiť.

Uchovávanie vašich osobných údajov

Vaše informácie o programe Cochlear Family budeme uchovávať tak dlho, ako zostanete v programe.

Náš program Dobrovoľníci Cochlear predstavuje tím dobrovoľníkov vytváraný z tisícov ľudí a ich blízkych po celom svete, ktorí počujú vďaka riešeniam spoločnosti Cochlear. Všetci majú jednu vec spoločnú – vášeň pre pomoc druhým na ceste za počutím.

Naši Dobrovoľníci Cochlear zdieľajú svoje príbehy, ponúkajú podporu a poskytujú informácie každému, kto zvažuje alebo dostáva sluchové riešenie Cochlear, vrátane rodičov, rodinných príslušníkov alebo priateľov.

Osobné údaje zozbierané prostredníctvom vyjadrenia záujmu

Keď odošlete vyjadrenie záujmu, aby ste sa stali dobrovoľníkom Cochlear, požiadame vás o určité osobné údaje na vyhodnotenie žiadosti.

Na základe vášho súhlasu zbierame a používame nasledujúce kategórie osobných údajov, aby sme určili, do akej miery sú pre vás k dispozícii vhodné príležitosti na účasť ako dobrovoľník Cochlear:

 • Vaše meno a kontaktné údaje, ako je e-mailová adresa a telefónne číslo.
 • Životopisné a zdravotné informácie, ako je váš vek alebo dátum narodenia, úroveň a trvanie straty sluchu a používanie načúvacích zariadení.
 • Vaša osobná história ako príjemcu implantátu Cochlear alebo spojenie s príjemcom implantátu Cochlear, ako aj vaše záujmy, zručnosti a dostupnosť.
 • A v niektorých krajinách aj kontrola trestného registra alebo policajné preverenie z dôvodu dodatočných bezpečnostných a kvalifikačných opatrení.

Osobné údaje zozbierané od dobrovoľníkov

Na základe vášho súhlasu zbierame a používame nasledujúce kategórie osobných údajov:

Kategória osobných údajov Účel zberu a použitia
Vaše meno a kontaktné údaje, ako je e-mailová adresa a telefónne číslo. Tieto informácie používame na vašu identifikáciu v rámci našich interných systémov, na komunikáciu s vami a na sledovanie našich interakcií.
Životopisné a zdravotné informácie, ako je váš vek alebo dátum narodenia, úroveň a trvanie straty sluchu a používanie načúvacích zariadení. Tieto informácie používame na lepšie pochopenie vašej osobnej cesty za počutím alebo vašich skúseností s načúvacími zariadeniami, aby sme vyhodnotili, ako vás môže spoločnosť Cochlear najlepšie podporiť. Tieto informácie používame aj na demografické a štatistické účely, aby sme lepšie porozumeli svojim zákazníkom a potenciálnym zákazníkom.
Vaša osobná história ako príjemcu kochleárneho implantátu alebo ošetrovateľa, ako aj vaše záujmy, zručnosti a dostupnosť. Tieto informácie spolu s ďalšími životopisnými informáciami používame na identifikáciu príležitostí na vašu účasť v programe Dobrovoľníci Cochlear, napr. na vaše prepojenie s jednotlivcami, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o vašej osobnej skúsenosti so stratou sluchu alebo ako o človeku blízkom príjemcovi kochleárneho implantátu.
Písomné materiály, citácie, fotografie, videá alebo zvukové záznamy o vás. S vaším dodatočným súhlasom môžeme tieto informácie použiť vo svojich propagačných materiáloch.
Záznamy o školeniach. Môžeme vám poskytnúť prístup k odbornému školeniu a viesť záznamy o školiacich aktivitách, aby sme lepšie porozumeli vašim špecifickým vedomostiam a odborným znalostiam.

 

Zdieľanie osobných údajov

Pri hodnotení vášho vyjadrenia záujmu spoločnosť Cochlear nebude zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami bez vášho súhlasu alebo zákonnej povinnosti tak urobiť.

Ak sa stanete dobrovoľníkom Cochlear, spoločnosť Cochlear môže zdieľať vaše údaje s jednotlivcami, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o vašej ceste za počutím alebo s organizáciami, ktoré sa zúčastňujú na podujatiach, kde môžete vystupovať ako dobrovoľník Cochlear. V prípade potreby bude mať prístup k osobným údajom, ktoré od vás zbierame, aj váš určený rodič, pestún alebo opatrovateľ. Vaše osobné údaje budeme zdieľať s ďalšími tretími stranami iba s vaším súhlasom alebo na základe zákonnej povinnosti tak urobiť.

Uchovávanie vašich osobných údajov

Ak sa zapojíte do programu Dobrovoľníci Cochlear, vaše informácie ako o vás ako dobrovoľníkovi budeme uchovávať tak dlho, ako zostanete v programe. Ak sa nezapojíte do programu Dobrovoľníci Cochlear, osobné údaje zahrnuté vo vašom vyjadrení záujmu budú zničené krátko po takomto rozhodnutí.

 

KONTAKT

 

Ako môžete položiť otázku alebo vyjadriť obavy týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo spôsobu, akým spoločnosť Cochlear zaobchádza s vašimi osobnými údajmi?

Ak chcete získať prístup k svojim údajom, zmeniť uprednostňovaný spôsob kontaktu, položiť nejakú otázku alebo vyjadriť obavu týkajúcu sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo spôsobu, akým zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi, obráťte sa e-mailom na adresu privacy@cochlear.com alebo na niektorú z regionálnych kancelárií spoločnosti Cochlear, ktorú máte najbližšie:

COCHLEAR LIMITED
Attn: Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
+61 2 9428 6555
COCHLEAR AMERICAS
Attn: Privacy Officer
13059 East Peakview Avenue
Centennial, CO 80111
United States of America
+1 800 523 5798
COCHLEAR EUROPE LIMITED
Attn: Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
United Kingdom
+44 1932 26 3400
COCHLEAR LATINOAMERICA S.A.
Attn: Privacy Officer
International Business Park
Building 3835, Office 403,
Panama Pacifico
Panama
+507 830 6220

 

Aj keď sa neustále snažíme riešiť všetky prípadné otázky a obavy, máte taktiež právo obrátiť sa priamo na miestny regulačný úrad v oblasti ochrany osobných alebo iných údajov.

 

ČO SA STANE V PRÍPADE, ŽE SA TIETO ZÁSADY ZMENIA?

Postupom času môže vzniknúť potreba aktualizovať tieto zásady z rôznych dôvodov vrátane zmien v právnych predpisoch, nariadeniach a našich obchodných postupoch. V prípade zmeny zverejníme aktualizované zásady ochrany osobných údajov 30 dní predtým, ako nadobudnú účinnosť, aby ste boli informovaní o novom obsahu.

 

ĎAKUJEME

Vážime si, že ste si našli čas na prečítanie týchto zásad. Vieme, že keď sa rozhodnete zdieľať svoje osobné údaje so spoločnosťou Cochlear, prejavujete nám tým svoju dôveru, a naším úmyslom je používať ich zodpovedne.

Posledná aktualizácia jún 2019.
Nadobúda účinnosť v júli 2019
D1632254 ISS1
Slovak translation of D1425384 ISS5 JUN19