Skip to main content

COCHLEARI ÜLDINE PRIVAATSUSTEATIS

Kui suhtlete Cochleariga, võime koguda ja kasutada teie isikuandmeid selles privaatsusteatises („teatis“) sätestatud viisil. Lugege see teatis hoolikalt läbi, et olla kursis, kuidas Cochlear Limited ja tema rahvusvahelised sidusettevõtted („Cochlear Group”) teie isikuandmeid koguvad, kasutavad ja avaldavad. Teatises selgitatakse ka, kuidas saate oma isikuandmetele juurde pääseda ja neid uuendada ning määrata, kuidas teie isikuandmeid kasutatakse.

See teatis puudutab nii võrgupõhist kui ka võrguvälist andmete kogumist, sh isikuandmeid, mida kogume veebisaitide, rakenduste, paberkandjate, klienditeeninduste ja ürituste kaudu.

Võime isikuandmeid koondada eri allikatest (veebisaidid, võrguvälised üritused) ja eri seadmetest. Selle raames võime kombineerida isikuandmeid, mida algselt kogusid Cochleari ettevõtted või Cochleari partnerid.

NB! See privaatsusteatis ei määratle viisi, kuidas Cochlear kogub, kasutab või avaldab kaitstud terviseandmeid, mis on defineeritud USA seaduses Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA – tervisekindlustuse ülekantavuse ja aruandluse seadus). Võite lugeda meie HIPAA privaatsustavade teatist.

 

 

MILLISEID ISIKUANDMEID COCHLEAR KOGUB?

Teie jagatavad isikuandmed.

Võite Cochleariga suhtlemise käigus meiega oma isikuandmeid jagada. Näiteks võite meile anda järgmist teavet:

 • teie nimi ja kontaktandmed, kui loote meie veebisaitidel või mõne meie rakenduse kaudu Cochleari konto või kui külastate Cochleari asutust või üritust;
 • teave kuulmisega seotud isiklike kogemuste kohta Cochlear Community foorumites või muudes teenustes;
 • bioloogiline ja demograafiline teave, nagu teie vanus, sünnikuupäev, sugu, tervise- või raviandmed, kui registreerite seadme või kasutate või küsite teavet meie toodete ja teenuste kohta;
 • finantsteave, nagu teie krediitkaardi number, kui ostate meilt tooteid või teenuseid;
 • klienditeeninduse ja ostuajalugu ning muu meie toodete ja teenuste kasutuskogemust puudutav teave, mida vabatahtlikult meiega jagate (nt turu-uuringute ja klienditagasiside kaudu);
 • asukohaandmed, nagu teie IP-aadressi alusel tuletatud andmed, riik ja mobiilseadmetes määratud täpse geograafilise asukoha andmed (kui oleme vastava teate ja valiku esitanud);
 • audio-, elektrooniline või visuaalteave, kui osalete meie üritustel või esitate talendi-/meediasalvestise; või
 • muud isikuandmed, mille esitate, kui võtate meiega ühendust telefoni, veebi või mõne funktsiooni „Võtke meiega ühendust“ kaudu.

Kui olete meditsiinitöötaja, võime koguda teavet ka teie meditsiinivaldkonna, kliiniliste huvialade ja Cochleari toodetega seotuse kohta.

Te ei pea neid isikuandmeid meile avaldama, kuid mõnel juhul vajame teie isikuandmeid teile mõningate teenuste osutamiseks.

Meie toodete ja teenuste kasutamise käigus kogutavad isikuandmed.

Cochlear kogub teie andmeid siis, kui kasutate Cochleari rakendusi ja teenuseid. See teave hõlmab järgmist: rakenduse ja/või kuulmisabivahendi kasutusviis ning heliprotsessori teave (nt seadme number, teie konto number, mudel, riistvara versioon). Peale selle võib teie arvuti või mobiilseade saata meie veebisaitide külastamise või rakenduste kasutamise korral teatud statistilisi andmeid, nagu teie IP-aadress, brauseri versioon, kasutatava rakenduse versioon ja esinenud tõrked.

Üksikasjad leiate allolevast jaotisest, milles käsitletakse Cochleari küpsiste kasutamise viisi, ning konkreetsete toodete, teenuste ja tegevuste üksikasjad leiate privaatsusteatise lisadest.

Kolmandatelt osapooltelt kogutavad isikuandmed.

Aeg-ajalt võime koguda teie kohta teavet muudelt organisatsioonidelt või isikutelt. Näiteks võib tervishoiutöötaja pärast kuulmisimplantaadi kättesaamist selle seerianumbri, heliprotsessori seerianumbri ja seaded ning kontaktandmed registreerida, et tagada teile täielik tugi. Võime koguda kolmandatelt osapooltelt andmeid ka turundusanalüüsi ja -tegevuse täienduseks. Lisaandmed aitavad meil toote kasutuskogemust isikupärasemaks muuta.

 

 

KUIDAS COCHLEAR ISIKUANDMEID KASUTAB?

Kasutame isikuandmeid all kirjeldatud eesmärkidel ja privaatsustetise lisades kirjeldatud eesmärkidel, et muuta inimeste arusaama kuulmislangusest ja suhtumist sellesse ning uuendada ja tuua turule erinevaid kuulmisimplantaate.

Isikuandmete kasutamise eesmärk Miks me seda teeme Meie õigustatud huvid (kasu ja/või tulemused)
Garantii ja dokumendid. Kasutame teie isikuandmeid oma meditsiiniseadmetega seotud andmete haldamiseks, garantiiaegade jälgimiseks, Cochleari toodete jaemüügi ja seadmete kasutusajaloo andmete haldamiseks ning oma toodetega seotud meditsiiniliste päringute ja/või kaebuste haldamiseks.
 • Teie nõusolekul (kui see on nõutav)
 • Lepinguliste kohustuste täitmine (nt Cochleari ülemaailmne piiratud garantii)
 • Seadustest tulenevad kohustused
 • Kiirema teeninduse ja remondi pakkumine
 • Uurimistegevus ja tootearendus
Seadmete registreerimine. Kasutame teie isikuandmeid teie seadmete registreerimiseks, et dokumente nõuetekohaselt hallata ning igakülgset teenindust ja remonditeenuseid pakkuda.
 • Teie nõusolekul (kui see on nõutav)
 • Meie õigustatud huvid
 • Kiirema teeninduse ja remondi pakkumine
 • Uurimistegevus ja tootearendus
Turundus. Kasutame teie isikuandmeid turundus- ja reklaamieesmärkidel, näiteks kutsudes teid küsitlustes osalema ja meile tagasisidet andma või edastades teile pakkumisi ja muud meie arvates teid huvitada võivat teavet meie toodete ja teenuste kohta.
 • Teie nõusolekul (kui see on nõutav)
 • Meie õigustatud huvid
 • Lepinguliste kohustuste täitmine
 • Teile huvi pakkuda võivate toodete ja teenuste tuvastamine ning nende teabe pakkumine
 • Uute toodete ja teenuste sihtklientide määratlemine
 • Toodete ja teenuste pakkumiste optimeerimine
Isikupärastamine. Kasutame teie isikuandmeid, et muuta toote kasutuskogemus isikupärasemaks, kui kasutate meie veebisaite ja rakendusi. Võime luua meievahelise suhtluse profiili, et mõistaksime paremini, millisest teabest võite huvitatud olla.
 • Meie õigustatud huvid
 • Teile huvi pakkuda võivate toodete ja teenuste tuvastamine ning nende teabe pakkumine
 • Uute toodete ja teenuste sihtklientide määratlemine
Klienditeenindus. Kasutame teie isikuandmeid klienditeeninduse eesmärgil, sh toodete ja teenustega seotud päringutele ja teabenõuetele vastamiseks. Võime teile ka teenustega seotud märguandeid edastada, näiteks seoses garantii lõppemisega.
 • Lepinguliste kohustuste täitmine
 • Õiguslikud kohustused
 • Meie õigustatud huvid
 • Teie päringutele vastamiseks
 • Uute toodete ja teenuste täiustamine ja arendamine
 • Oma tegevuse tõhustamine
Toodete ja teenuste arendamine ja täiustamine. Võime kasutada teie isikuandmeid oma toodete ja teenuste uuenduste ja täiustuste testimiseks, toetamiseks ja arendamiseks (nt seadmete õigeks seadistamiseks, aktiveerimiseks, hooldamiseks ja haldamiseks), uute toodete ja teenuste arendamiseks, toodete talitluse, hooldamise ja töökindluse andmete analüüsimiseks ning meie veebisaitide ja rakenduste sisu, funktsionaalsuse ja kasutatavuse parandamiseks.
 • Teie nõusolekul (kui see on nõutav)
 • Meie õigustatud huvid
 • Uute toodete ja teenuste täiustamine ja arendamine
Muud üldised eesmärgid (nt sise- või turu-uuringud, analüüsid, turvalisus). Võime kasutada teie isikuandmeid kohaldatavate seadustega kooskõlas üldistel ärieesmärkidel, nagu teie konto hooldamiseks, sise- või turu-uuringute tegemiseks ning reklaamikampaaniate tõhususe mõõtmiseks. Kui teil on mitu kontot, jätame endale õiguse need üheks kontoks ühendada. Võime teie isikuandmeid kasutada ka oma side-, IT- ja turbesüsteemide haldamiseks ja käitamiseks ning seireks turvalisuse tagamise või pettuste ärahoidmise eesmärgil.
 • Õiguslikud kohustused
 • Teie nõusolekul (kui see on nõutav)
 • Meie õigustatud huvid
 • Uute toodete ja teenuste täiustamine ja arendamine
 • Oma tegevuse tõhustamine
 • Oma süsteemide, võrkude ja töötajate kaitsmine

 

Umbisikustatud andmete kasutamine. Teatud juhtudel võib meil olla seaduslik luba teie isikuandmeid koondada või umbisikustada, et neid ei saaks enam teie isikuga siduda. Pärast koondamist ja umbisikustamist ei loeta neid andmeid enam isikuandmeteks. See teatis sellisele andmekasutusele ei kehti.

 

 

MILLAL JA KELLEGA ISIKUANDMEID JAGAME?

Cochlear Groupis.

Võime jagada isikuandmeid kogu Cochlear Groupis. Cochlear Groupi liikmed kasutavad ja jagavad teie isikuandmeid ainult selles privaatsusteatises sätestatud viisil.

Meie teenusepakkujatega.

Jagame isikuandmeid organisatsioonidega, kes pakuvad või osutavad Cochlearile või Cochleari nimel teenuseid, nt meie edasimüüjad, veebisaidi tugiteenuseid pakkuvad või meie tooteid ja teenuseid turustada aitavad ettevõtted. Mõnel juhul võite jagada oma isikuandmeid otse kolmandast osapoolest teenusepakkujatega (nt kui ostate meie veebipoest tooteid ja sisestate makse tegemiseks oma krediitkaarditeabe, saadetakse andmed otse kolmandast osapoolest maksetöötlejatele), kes võivad, kuid ei pruugi andmeid Cochleariga jagada. Teenusepakkujatega sõlmitud leping kohustab neid kaitsma nendega jagatud isikuandmete konfidentsiaalsust ja kasutama andmeid ainult meile teenuste pakkumiseks.

Kolmandast osapoolest ettevõtetega.

Me ei litsentsi ega müü teie isikuandmeid kolmandast osapoolest ettevõtetele nende enda turunduseesmärkide täitmiseks, v.a juhul kui olete selleks nõusoleku andnud. Sellise kolmandast osapoolest ettevõtte identiteet avaldatakse teilt nõusoleku küsimise ajal.

Meditsiinipartnerite, tervishoiuteenuste osutajate ja hooldajatega.

Võime jagada teie isikuandmeid tervishoiuteenuse pakkujatega (nt teie kirurgiga, audioloogiga jne), et hinnata toodete sobivust teile, aidata teil meie tooteid kasutada või muul ravi, tervishoiu või maksmisega seotud põhjusel. Näiteks:

 • kui tellite toote või teenuse (või esitate sellekohast tellimust), võime jagada teie isikuandmeid organisatsioonidega, kes maksavad teie tarbitud tervishoiuteenuste eest (nt Medicare või Medicaid USA-s ning tervisekindlustusfondid ja kindlustusandjad teistes riikides) ning
 • kui kasutate Cochleari pilvetehnoloogiaid, mis võimaldavad Cochlearil heliprotsessori konfiguratsioonifaile turvaliselt varundada ja teie valitud tervishoiuasutustega jagada.

Peale selle võime kehtivate seadustega kooskõlas avaldada isikuandmeid vanematele, eestkostjatele või hooldajatele (olenevalt olukorrast).

Äritehingud.

Teie isikuandmed võidakse edastada ettevõttele, kes on omandanud Cochlear Groupi liikme või mõne meie osakonna aktsiaid või vara näiteks müügi, ühinemise, ümberkorraldamise või likvideerimise tulemusena. Sellise edastuse korral juhindub omandav ettevõte teie isikuandmete kasutamisel endiselt käesolevast privaatsusteatisest ja teie määratud privaatsuseelistustest.

Juriidilised / valitsuse esitatavad nõuded ja Cochleari ning teiste kaitse.

Võime avaldada isikuandmeid, kui peame seda vajalikuks järgmistel põhjustel:

 • seaduse (või kohtuotsuse või -kutse) järgimiseks;
 • ametiisikute ja valitsuse seaduslike nõuete järgimiseks;
 • võimaliku kuriteo, nagu pettus või identiteedivargus, ennetamiseks või uurimiseks või
 • Cochlear Groupi, meie kasutajate või teiste osapoolte õiguste, vara või turvalisuse kaitsmiseks.

 

 

KUIDAS KASUTAB COCHLEAR KÜPSISEID, SOTSIAALMEEDIA LISANDMOODULEID JA SARNASEID TEHNOLOOGIAID?

Küpsised on väikesed andmeid sisaldavad (nt unikaalsed tunnused) failid, mida teie internetibrauser talletab, et veebisaidid saaksid külastuste vahel teavet hallata. Kui külastate meie veebisaite, võivad saidid brauserisse andmeid talletada (enamasti küpsiste kujul). Meie veebisaidid kasutavad küpsiseid järgmistel eesmärkidel:

 • et saada teavet selle kohta, milliseid meie veebisaite külastate, kui sageli seda teete ja mis tüüpi seadmeid kasutate;
 • et koguda ja meelde jätta teavet veebi sirvimiseks kasutatavate seadmete ja sirvimiseelistuste kohta;
 • et isikupärastada meie veebisaitide elemente teie brauseri, seadme, riigi ja keele kohaselt;
 • et koguda teavet lähteveebisaidi ja muude saitide kohta, mida olete külastanud, et liigitada teie sirvimisharjumused turuanalüüsiks kindlasse turusegmenti ning
 • et pakkuda teile asjakohasemat sisu ning asjakohasemaid müügimaterjale ja reklaame.

Näiteks kui külastate meie veebisaite, aitavad küpsised meil tuvastada, mida otsite, millist sisu vaatate ja kui tihti saite uuesti külastate. Kuigi küpsiste abil kogutavad andmed ei võimalda teid otse tuvastada, võime seostada teie varasemat ja tulevast tegevust meie veebisaitidel ja rakendustes teie edastatud kontaktandmetega, kui olete end veebisaitidel kasutajaks registreerinud.

Kolmanda osapoole küpsised

Osa meie veebisaitide küpsiseid oleme määranud ise ja osa on meie eest määranud kolmandad osapooled selles teatises kirjeldatud eesmärgil. Kolmandate osapoolte küpsiste kasutamine võimaldab pakkuda huvipõhiseid reklaame, mille korral võidakse teile kuvada Cochleari reklaame ka muudel külastatavatel veebisaitidel.

Kasutame andmete, nagu IP-aadresside kogumiseks ja oma veebisaitide ja rakenduste kasutuse kohta statistiliste andmete hankimiseks Google Analyticsit ning reklaamide haldamiseks ja paigutamiseks Google AdSense'i ja Google DoubleClicki (ühise nimetusega „Google Services“). Google Services võimaldavad korreleerida veebisaitide ja rakenduste kasutust mitmes seadmes, nt mobiiltelefonis ja lauaarvutis. Selleks et saada lisateavet Google Analyticsi kohta või keelata sellel teie külastuste kohta teavet koguda, klõpsake siin; reklaamiseadete määramiseks kõigis teenustes Google Services külastage lehte http://myaccount.google.com.

Kui te ei soovi küpsiseid lubada, saate internetibrauseri konfigureerida nii, et see keelduks küpsistest. Sellisel juhul ei pruugi veebisaitide teatud funktsioonid ettenähtud viisil toimida. Küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kohta lisateabe saamiseks külastage veebisaiti http://allaboutcookies.org. Samuti saate loobuda huvipõhiste reklaamide pakkumisest valdkonnaga seotud veebisaitidel, külastades veebisaite http://www.networkadvertising.org/choices, http://www.aboutads.info/choices ja http://www.youronlinechoices.com (Euroopa elanikele).

Muude privaatsuse juhtelementide, näiteks geograafilise asukoha ja seadmete identifikaatoritega seotud juhiseid leiate oma mobiilseadme tootja veebisaidilt või operatsioonisüsteemist.

 

Küpsiste juhtelemendid

Vaikimisi salvestavad Euroopa ja Türgi elanikele suunatud Cochleari veebisaidid (Cochlear Europe'i veebisaidid) ainult neid küpsiseid, mis on veebisaitide toimimiseks hädavajalikud. Cochlear Europe'i veebisaitide külastamisel kuvatakse küpsiste teade, mis võimaldab nõustuda muude kui hädavajalike küpsiste, näiteks analüütikaks ja isikupärastamiseks kasutatavate küpsiste salvestamisega või sellest keelduda. Võite esitada ka kindlatesse kategooriatesse kuuluvad küpsised, mille lubate Cochlearil määrata. Tehtud valikud kehtivad ainult Cochlear Europe'i veebisaitidel, mitte väljaspool Euroopat ja Türgit elavatele inimestele suunatud veebisaitidel. Küpsistele iseloomulikult on küpsiste seaded domeenipõhised, mis tähendab, et eri domeenidel peetavatele Cochlear Europe'i veebisaitidele (nt saidilt cochlear.com saidile iwanttohear.com) navigeerides kuvatakse bänner uuesti.

 

Sotsiaalmeedia lisandmoodulid

Peale küpsiste kasutame ka selliste sotsiaalvõrgustike nagu Facebook ja Twitter sotsiaalmeedia lisandmooduleid, et saaksite meie veebisaitidel olevat sisu jagada oma veebisõprade ja -tuttavatega. Iga kord, kui külastate meie lisandmooduliga saite, loob teie brauser ühenduse Facebooki ja/või Twitteri serveritega. Kui olete meie veebisaitide külastamise ajal Facebooki ja/või Twitteri teenusesse sisse logitud, võidakse veebisaidil sirvimist seostada teie vastava kasutajakontoga.

 

 

ISIKUANDMETE TALLETAMINE

Kus isikuandmeid töödeldakse ja talletatakse?

Töötlemine ja talletamine. Cochlear on ülemaailmne ettevõte, mille peakorter asub Austraalias Sydneys, ja mille põhiüksused ja -töötajad paiknevad Euroopa Liidus, Ühendkuningriigis, Ameerika Ühendriikides ja mujal. Teie isikuandmeid võidakse edastada kõikjale, kus Cochlear, Cochlear Group või nende teenusepakkujad tegutsevad, ning neis kohtades töödelda ja talletada.

Isikuandmete edastamine. Töötleme teie isikuandmeid väljaspool teie asukohariiki selles teatises sätestatud eesmärkidel. Teie isikuandmete edastamisel teistesse riikidesse rakendame põhjendatud meetmeid kohaldatavate seaduste järgimiseks. Mis puutub isikuandmete kogumisse Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvate riikide ja Ühendkuningriigi elanikelt ja nõrgemate isikuandmete kaitset reguleerivate õiguslike standarditega riikidesse edastamisse, siis võtab Cochlear meetmeid selleks, et kaitsta ja töödelda isikuandmeid ELi andmekaitsestandardite kohaselt. Rakendame (i) teie isikuandmete kaitsmiseks Euroopa Komisjoni heaks kiidetud standardseid lepingusätteid (teil on õigus küsida meilt nende sätete koopiat, võttes meiega ühendust allpool nimetatud viisil) ja/või (ii) tugineme teie nõusolekule (kui seadus seda nõuab).

Kui kaua Cochlear isikuandmeid alles hoiab?

Cochlear hoiab isikuandmeid isiku tuvastamist võimaldaval kujul alles üksnes nii kaua kui algse kogumise eesmärgi või mõne muu otstarbe (milleks olete nõusoleku andnud) või regulatiivsete ja juriidiliste kohustuste täitmiseks vajalik. Pärast seda kustutame andmed või muudame neid nii, et teid ei oleks võimalik nendega seostada.

 

 

TURVALISUS

Cochleari rakendatud meetmed. Cochlear on rakendanud füüsilisi, administratiivseid, tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid, et kaitsta isikuandmeid väärkasutuse, kaotsimineku ja volitamata juurdepääsu või avaldamise eest. Meie turvameetmed hõlmavad juurdepääsuõiguse kontrollimist, krüptimist (kui see on asjakohane) ja regulaarseid turvalisuse hindamisi.

Teie rakendatavad meetmed. Ka teil endal on oma isikuandmete ohutuse ja turvalisuse tagamisel väga oluline roll. Veebis konto loomisel valige kindlasti konto parool, mida on teistel raske ära arvata, ning ärge kellelegi oma parooli avaldage. Teie kohustus on tagada oma parooli konfidentsiaalsus ning tõkestada teiste juurdepääs oma kontole. Kui kasutate teistega ühist või avalikku arvutit, ärge lubage kunagi arvutil oma kasutajatunnust / e-posti aadressi ega parooli meelde jätta ning pärast arvuti kasutamist logige kindlasti oma kontolt välja. Peaksite kindlasti kasutama ka privaatsuse seadeid või juhtelemente, mida veebisaidil/rakenduses pakume.

 

 

LASTE KOHTA KÄIV TEAVE

Kuidas tagab Cochlear laste privaatsuse ja vanemate õigused?

Meie veebisaidid ja teenused on suunatud üldistele sihtrühmadele, nagu patsiendid, vanemad, hooldajad ja avalikkus, ning ei ole suunatud spetsiifiliselt lastele. Teatud Cochleari teenused ja rakendused on juurdepääsetavad Cochleari konto kaudu ning lapsele on võimalik konto luua lapsevanema või hooldaja nõusolekul. Lapsekonto loomise ja haldamise kohta leiate lisateavet privaatsusteatise lisast, milles käsitletakse Cochleari kontosid.

 

 

TEIE ÕIGUSED

Kuidas isikuandmetele juurde pääseda, neid parandada ja kustutada?

Austame teie õigust valida, kuidas me teie isikuandmeid kogume, kasutame ja jagame. Alati kui teie isikuandmeid kogume, võtame meetmeid tagamaks, et andmed on täpsed, täielikud ja ajakohased. Mõistame, et teie isikuandmed ja nende töötlemise eelistused võivad aja jooksul muutuda.

Kui seadus seda lubab, võite oma Cochleari valduses olevaid isikuandmeid vaadata, parandada, muuta või kustutada või oma isikuandmete töötlemise keelata või vaidlustada. Teil on õigus oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Võtame teie privaatsuse ja turvalisuse kaitsmiseks mõistlikud meetmed, et teha kindlaks teie isik, enne kui pääsete oma andmetele juurde või saate neid parandada, muuta või kustutada. Kogu meile edastatavat isikut tõendavat teavet töödeldakse ainult kooskõlas kohaldatavate seadustega ja nendega lubatud määral.

Saate reklaamist alati loobuda, kasutades selleks kas sõnumites olevaid vastavaid linke või võttes meiega ühendust privaatsusteatise lõpus toodud kontaktandmetel.

Kui teil tekib oma isikuandmete töötlemisega seoses küsimusi, püüame neile põhjalikult vastata. Kui teie probleemid jäävad aga lahenduseta, on teil õigus esitada kaebus pädevale andmekaitseasutusele.

 

 

PRIVAATSUSTEATISE LISAD

Allolevates lisades kirjeldame, kuidas konkreetsed tooted, teenused ja tegevused koguvad ja kasutavad isikuandmeid viisidel, mida meie (ülalolevas) üldises privaatsusteatises ei kirjeldata või mis vajavad täiendavat selgitamist.

 

Pärast Cochleari konto loomist saate kasutada mitmesuguseid sisselogimist nõudvaid Cochleari teenuseid ja rakendusi, näiteks rakendust Baha® Smart, rakendust Nucleus® Smart, rakendust Osia® Smart, veebiportaali myCochlear™ ja meie e-poodi. See, millistele teenustele Cochleari kontoga juurde pääseb, sõltub riigist.

Cochleari konto loomisel küsime teilt nime, e-posti aadressi ja sünnikuupäeva. Kasutame seda teavet teie Cochleari konto sidumiseks teie registreeritud Cochleari seadmetega, et oskaksime pakkuda teile asjakohasemaid teenuseid. Lisaks võime saata teie e-posti aadressile teie Cochleari kontoga seotud teateid ning kontrollida teie sünnikuupäeva põhjal, kas olete piisavalt vana – lapsekonto loomiseks on vaja lapsevanema või hooldaja nõusolekut.

Lapsekonto ja vanemlik nõusolek

Lapsed saavad Cochleari teenuseid ja rakendusi kasutada lapsekontoga. Lapsekonto saab lapsevanem või eestkostja luua lapsekonto kasutamist võimaldavates teenustes ja rakendustes, näiteks rakenduses Nucleus Smart. Juhised lapsekonto loomise kohta leiate rakenduse Nucleus Smart KKK-st.

Lapsekontoga pääsevad lapsed juurde samadele Cochleari teenustele ja rakendustele nagu täiskasvanud. Selle tulemuseks võib olla isikuandmete saatmine Cochlearile. Näiteks võib laps rakenduses Nucleus Smart lubada teatud funktsioone, sh andmete sünkroonimise, mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud privaatsusteatise lisas, milles käsitletakse rakendust Nucleus Smart.

Teatud riikides pakutakse Cochleari konto toel teenuseid, mis võimaldavad terviseandmete jagamist määratud tervishoiutöötajatega. Kui selline teenus on lubatud, võib lapsevanem nõuda selle keelamist, võttes ühendust tervishoiutöötajaga või Cochleariga.

Vanemad või hooldajad võivad laste isikuandmetega tutvuda, neid muuta, nõuda nende kustutamist või keelata edaspidine andmete kogumine või kasutamine, võttes meiega ühendust käesolevas privaatsusteatises kirjeldatud viisil.

Kui loote Cochlear Academy konto, saate sisse logida ja kasutada mitmesuguseid Cochleari veebiõppevahendeid, osaleda klassiõppes ja veebiseminaridel, lugeda, vaadata videoid ja avada veebisaitide linke.

Cochlear Academy kaudu kogutavad isikuandmed

Kui kasutate rakendust Cochlear Academy, siis kogume ja kasutame järgmiste kategooriate isikuandmeid. Võime need isikuandmed koguda otse teilt või teie organisatsioonilt (nt kliiniku või haigla haldusosakonnalt).

Isikuandmete kategooria Kogumise ja kasutamise eesmärk
Teie nimi ja kontaktandmed, näiteks teie e-posti aadress, teie organisatsioon, juhataja, aadress, telefoninumber, algus- ja lõppkuupäev. Kasutame neid isikuandmeid teie isiku tähistamiseks meie sisesüsteemides, teiega ühenduse võtmiseks ja meie suhtluse dokumenteerimiseks.
Õppeajalugu, sh registreerumine koolitustele, koolitusel osalemise olek, koolituse läbimine, sh kuupäevad, ning muud andmed, nagu vastused ja saadud hinded. Nende isikuandmete abil saame anda Cochlear Academy kaudu koolitustele juurdepääsu. Neid isikuandmeid kasutatakse teile juurdepääsu andmiseks koolitussisule, koolitusel osaluse oleku ja koolituse lõpetamisest teatamiseks, koolituste soovitamiseks, aruandluseks ja analüüsiks. Teie konto andmete põhjal saame teile koolitusi soovitada.

Cochlear Family on tasuta liikmesusprogramm, mida Cochlear pakub implantaadikandjatele teatud riikides. See aitab implantaadikandjatel ning nende pereliikmetel ja hooldajatel seadme kasutamist ja sellega elamist õppida.

Kui liitute Cochlear Familyga, saadab Cochlear teile teateid, mis võivad hõlmata teavet uute teenuste ja toodete, kampaaniate ja eripakkumiste kohta ning kutseid sündmustel ja vabatahtlikes küsitlustes osalemiseks. Sõltuvalt teie esitatud kontaktandmetest võidakse neid teateid edastada mitmesuguste kanalite kaudu, sh e-posti, tavaposti, telefoni ja SMS-i teel.

Võite Cochlear Familyst igal ajal lahkuda, teavitades meid oma soovist ühel käesoleva privaatsusteatise lõpus kirjeldatud meetoditest. Pärast programmist Cochlear Family lahkumist ei saa te programmi hüvesid enam kasutada. Kui soovite programmiga uuesti liituda, võite seda hõlpsasti teha, võttes ühendust kohaliku klienditoe tiimiga.

Cochlear Family liikmetelt kogutavad isikuandmed

Teie nõusolekul kogume ja kasutame järgmiste kategooriate isikuandmeid.

Isikuandmete kategooria Kogumise ja kasutamise eesmärk
Teie nimi ja kontaktandmed, näiteks teie e-posti aadress ja telefoninumber. Kasutame seda teavet teie isiku tähistamiseks meie sisesüsteemides, teiega ühenduse võtmiseks ja meie suhtluse dokumenteerimiseks.
Eluloo- ja terviseteave, näiteks vanus või sünnikuupäev, kuulmislanguse tase ja kestus ning kasutatavad kuulmisabivahendid. Kasutame seda teavet, et õppida tundma teie kuulmisteekonda ja/või kogemusi kuulmisabivahenditega ning et hinnata, kuidas oleks Cochlearil kõige parem teile tuge pakkuda ja teiega suhelda. Kasutame seda teavet ka demograafilistel ja statistilistel eesmärkidel, et oma kliente ja potentsiaalseid kliente paremini tundma õppida.

 

Isikuandmete jagamine

 • Kui see on kohaldatav
  1. kui olete alaealine või teil on hooldaja, siis pääseb teilt kogutud isikuandmetele juurde ka teie vanem või hooldaja, ja/või
  2. andmed võidakse avaldada teie tervishoiutöötajale ja/või teenusepartnerile.
 • Jagame teie isikuandmeid kolmandate osapooltega ainult teie nõusolekul või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

Isikuandmete säilitamine

Säilitame teie Cochlear Family teavet seni, kui programmis osalete.

Cochleari vabatahtlike programmis osalevad tuhanded Cochleari kuulmislahenduste kasutajad ja nende lähedased kogu maailmast. Neid ühendab soov aidata teisi nende kuulmisteekonnal.

Cochleari vabatahtlikud jagavad oma lugusid ning pakuvad tuge ja teavet neile, kes kaaluvad või plaanivad Cochleari kuulmislahenduse kasutuselevõtmist, aga ka nende vanematele, hooldajatele, pereliikmetele ja sõpradele.

Huviavalduste kaudu kogutavad isikuandmed

Kui avaldate huvi Cochleari vabatahtlikuks saamiseks, küsime taotluse hindamiseks teilt teatud isikuandmeid.

Teie nõusolekul võime koguda ja kasutada järgmiste kategooriate isikuandmeid, et teha selgeks, kas meil oleks teile kui Cochleari vabatahtlikule piisavalt sobivaid võimalusi pakkuda.

 • Teie nimi ja kontaktandmed, näiteks teie e-posti aadress ja telefoninumber.
 • Eluloo- ja terviseteave, näiteks vanus või sünnikuupäev, kuulmislanguse tase ja kestus ning kasutatavad kuulmisabivahendid.
 • Teie lugu Cochleari implantaadi kandjana või seos mõne teise implantaadikandjaga, aga ka teie huvid, oskused ja aeg, mille olete valmis programmile pühendama.
 • Mõnes riigis täiendavalt turvalisuse tagamiseks ja sobivuse kontrollimiseks taustakontroll karistusregistris, politsei registris või muus registris.

Vabatahtlikelt kogutavad isikuandmed

Teie nõusolekul kogume ja kasutame järgmiste kategooriate isikuandmeid.

Isikuandmete kategooria Kogumise ja kasutamise eesmärk
Teie nimi ja kontaktandmed, näiteks teie e-posti aadress ja telefoninumber. Kasutame seda teavet teie isiku tähistamiseks meie sisesüsteemides, teiega ühenduse võtmiseks ja meie suhtluse dokumenteerimiseks.
Eluloo- ja terviseteave, näiteks vanus või sünnikuupäev, kuulmislanguse tase ja kestus ning kasutatavad kuulmisabivahendid. Kasutame seda teavet, et õppida tundma teie kuulmisteekonda ja/või kogemusi kuulmisabivahenditega ning et hinnata, kuidas Cochlearil oleks kõige parem teile tuge pakkuda. Kasutame seda teavet ka demograafilistel ja statistilistel eesmärkidel, et oma kliente ja potentsiaalseid kliente paremini tundma õppida.
Teie lugu Cochleari implantaadi kandjana või implantaadikandja hooldajana, aga ka teie huvid, oskused ja aeg, mille olete valmis programmile pühendama. Kasutame seda teavet ja muud biograafilist teavet selleks, et leida võimalusi, kuidas saaksite Cochleari vabatahtlike programmis osaleda, näiteks viimaks teid kokku teistega, kes on huvitatud teie kogemusest seoses kuulmislangusega või sisekõrvaimplantaadi kandja lähedasena.
Teie kirjutised, tsitaadid, fotod, videod ja/või helisalvestised. Võime kasutada seda teavet oma reklaamimaterjalides.
Koolitusprotokollid. Võime pakkuda teile juurdepääsu erikoolitustele ning hoida teie koolitusprotokollid alles, et teie teadmiste ja oskuste taset teada.

 

Isikuandmete jagamine

Teie huviavalduse hindamisel ei jaga Cochlear teie isikuandmeid kolmandate osapooltega ilma teie nõusolekuta või seadusest tuleneva kohustuseta seda teha.

Kui teist saab Cochleari vabatahtlik, võib Cochlear jagada teie teavet isikutega, kes on huvitatud teie kuulmisteekonnast, või organisatsioonidega, kelle korraldatavatel sündmustel te võiksite Cochleari vabatahtlikuna kõneleda. Kui olete alaealine või teil on hooldaja, siis pääseb teilt kogutud isikuandmetele juurde ka teie vanem või hooldaja. Jagame teie isikuandmeid kolmandate osapooltega ainult teie nõusolekul või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

Isikuandmete säilitamine

Kui liitute Cochleari vabatahtlike programmiga, siis säilitame teie vabatahtlikuteavet nii kaua, kui programmi liikmeks jääte. Kui te ei liitu Cochleari vabatahtlike programmiga, siis hävitatakse teie huviavaldusega seotud isikuandmed kiiresti pärast mitteliitumise selgumist.

Cochlear korraldab või toetab regulaarselt mitmesuguseid suuremaid ja väiksemaid sündmusi kõikjal maailmas (üritused). Üritustel osalevad inimesed, kes tahavad Cochleari tooteid ja teenuseid tundma õppida, Cochleari meditsiiniseadmete kasutajad, Cochleari vabatahtlikud ja tervishoiutöötajad.

Üritusteks kogutavad isikuandmed

Kui registreerute üritusele ja/või osalete sellel, siis kogume ja kasutame järgmiste kategooriate isikuandmeid.

Isikuandmete kategooria Kogumise ja kasutamise eesmärk
Teie nimi ja kontaktandmed, näiteks teie e-posti aadress ja telefoninumber. Kasutame seda teavet teie isiku tähistamiseks meie sisesüsteemides, teiega ühenduse võtmiseks, teie teavitamiseks ürituse üksikasjadest ja meie suhtluse dokumenteerimiseks.
Eluloo- ja terviseteave, näiteks vanus või sünnikuupäev, kuulmislanguse tase ja kestus ning kasutatavad kuulmisabivahendid. Cochleari kuulmislahenduste ja/või teenuste kasutamise kandidaatidele ja/või kasutajatele suunatud ürituste puhul kasutame seda teavet üritusel pakutava sisu ja kõnelejate valimiseks. Kasutame seda teavet ka demograafilistel ja statistilistel eesmärkidel, et oma kliente ja potentsiaalseid kliente paremini tundma õppida.
Teie lugu Cochleari toodete ja/või teenuste kasutajana või kasutaja hooldajana, aga ka teie huvid, oskused ja aeg, mille olete valmis programmile pühendama. Kasutame seda teavet ja muud biograafilist teavet selleks, et leida võimalusi, kuidas saaksite Cochleari vabatahtlike programmis osaleda, näiteks viimaks teid kokku teistega, kes on huvitatud teie kogemusest seoses kuulmislangusega või Cochleari toodete ja/või teenuste kasutaja lähedasena.
Teist tehtud fotod, videod ja/või helisalvestised (kõik koos „salvestised”). Mõnel üritusel võime teha salvestisi ning kasutada neid Cochleari-sisestes teavikutes ja materjalides, aga ka välistel veebisaitidel, sotsiaalmeedias ja trükistes. Enne, kui kasutame salvestisi, milles keskendutakse teile viisil, mis võimaldab teie isikut tuvastada (näiteks lähiplaanis foto või video), küsime teilt nõusolekut, aga salvestisi, millel olete kõigest taustal, fookusest väljas või muul viisil mitte esile tõstetud või tuvastatav, võime kasutada ka teie nõusolekuta.
Reisiteave Teatud olukordades võib Cochlear aidata teil üritusele reisi- või majutusbroneeringuid teha. Sel juhul kasutame reisiteavet, näiteks riikliku isikut tõendava dokumendi teavet või makseviisi ainult niivõrd, kuivõrd seda on vaja broneerimiseks.

 

Isikuandmete jagamine

Kui annate talendi-/meediasalvestise suhtes eraldi nõusoleku, võime jagada teie pilti ja/või häält sisaldavat salvestist sotsiaalmeedias, veebisaidil, trükises või muul kujul, mis on kirjas asjaomasel nõusolekuvormil. Jagame teie isikuandmeid oma teenuseosutajatega, kui nad vajavad neid seoses meie üritusel osalemisega ja/või üritusel teenuste osutamisega. Vajaduse korral jagame teie isikuandmeid ja reisiteavet kokkulepitud reisi- ja/või majutusbroneeringute tegemiseks (nt teie nime ja sünnikuupäeva jagamine lennufirmaga lennupiletite broneerimiseks). Jagame teie isikuandmeid kolmandate osapooltega ainult teie nõusolekul või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

Isikuandmete säilitamine

Säilitame ürituste registreerumis- ja osalemisteavet ainult nii kaua, kui seda on vaja ürituse korraldamiseks ja haldamiseks ning üritustel osalejate demograafilise jaotuse ja osalejate jaotuse ajalise muutumise analüüsimiseks.

Cochlear Conversations on programm, millega kutsub Cochlear liituma valitud riikide implantaadikandjaid, nende vanemaid ja hooldajaid. Cochlear Conversationsi eesmärk on teha turu-uuringuid ning koguda Cochleari klientidelt tagasisidet Cochleari toodete ja teenuste teadvaks arendamiseks ja täiustamiseks.

Kui liitute Cochlear Conversationsi programmiga, saadetakse teile kutseid tagasiside andmiseks ning küsitlustes ja/või muudes turu-uuringutes osalemiseks. Sõltuvalt sellest, millised kontaktandmed olete meile esitanud, võidakse neid teateid edastada mitmesuguste kanalite kaudu, sh e-posti, tavaposti, telefoni ja SMS-i teel.

Võite Cochlear Conversationsist igal ajal lahkuda, teavitades meid oma soovist ühel käesoleva teatise lõpus kirjeldatud meetoditest.

Cochlear Conversationsi liikmetelt kogutavad isikuandmed

Teie nõusolekul kogume ja kasutame järgmiste kategooriate isikuandmeid.

Isikuandmete kategooria Kogumise ja kasutamise eesmärk
Teie nimi ja kontaktandmed, näiteks teie e-posti aadress ja telefoninumber. Kasutame seda teavet teie isiku tähistamiseks meie sisesüsteemides, teiega ühenduse võtmiseks ja meie suhtluse dokumenteerimiseks.
Eluloo- ja terviseteave, näiteks vanus või sünnikuupäev, kuulmislanguse tase ja kestus ning kasutatavad kuulmisabivahendid. Kasutame seda teavet, et õppida tundma teie kuulmisteekonda ja/või kogemusi kuulmisabivahenditega ning et hinnata, kuidas oleks Cochlearil kõige parem teile tuge pakkuda ja teiega suhelda ning millised turu-uuringud oleksid teile kõige asjakohasemad. Kasutame seda teavet ka demograafilistel ja statistilistel eesmärkidel, et oma kliente ja potentsiaalseid kliente paremini tundma õppida.
Vastused turu-uuringutele Kui annate Cochlear Conversationsis tagasisidet, täidate küsimustiku või osalete muul viisil turu-uuringus, kasutame teie esitatud teavet meie toodete ja teenuste täiustamiseks. Teie vastused kogutakse ja nende põhjal koostatakse koondandmeid; kui küsimustikus antud vastuseid on kavas esitada teiega seostataval viisil, teavitame teid sellest eelnevalt.

 

Isikuandmete jagamine

Kui olete alaealine või teil on hooldaja, siis pääseb teilt kogutud isikuandmetele juurde ka teie vanem või hooldaja. Jagame teie isikuandmeid kolmandate osapooltega ainult teie nõusolekul või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

Isikuandmete säilitamine

Säilitame teie Cochlear Conversationsi teavet seni, kui programmis osalete. Kui lahkute programmist, umbisikustame teie allesolevad andmed 12 kuu jooksul.

Kogutavad isikuandmed

Kui kandideerite Cochlearis tööle, palutakse teil esitada mitmesugust teavet, sh kontaktandmed, üksikasjalik teave töökogemuse ja hariduse kohta (nt CV ja/või koolidiplomid), töötamise õigust tõendav dokument (nt pass ja/või viisa) ja teie oskuste kirjeldus (nt võõrkeeleoskuse kirjeldus).

Teie isikuandmeid võidakse koguda ka teistelt järgmiste toimingute raames.

 • Tööintervjuu tagasiside
 • Soovituste kontroll
 • Taustakontroll
 • Veebiotsing, näiteks Google'is või LinkedInis
 • Psühhomeetrilised testid

Teilt küsitav ja teistelt kogutav teave võib olla eri riikides erinev.

Kogumise eesmärk

Tööle kandideerimise käigus kogutavaid isikuandmeid kasutatakse näiteks selleks, et hinnata teie sobivust ühele või mitmele töökohale, dokumenteerida kandideerimisel Cochlearile esitatud väited ning aidata meil hinnata kandidaatide valikuprotsessi ja selles kasutatavaid tööriistu. Lisaks kasutame seda teavet teie tausta, tugevuste ja arengupotentsiaali tundmaõppimiseks.

Jagamine kolmandate osapooltega

Me ei jaga tööle kandideerimise käigus kogutud isikuandmeid ilma teie nõusolekuta ühegi kolmanda osapoolega peale Cochleari nimel tegutsevate teenuseosutajate. Kui esitate tööle kandideerimise avalduses personaalseid või tööandjatest soovitajaid, võib Cochlear nendega ühendust võtta ja neile avaldada, et kandideerite Cochlearis tööle.

Säilitamisaeg

Kui kandideerite Cochlearis tööle ja me valime teid, siis säilitame kandideerimise käigus kogutud andmeid seni, kuni Cochlearis töötate. Kui teie töösuhe Cochleariga lõpeb, siis tööle kandideerimise käigus kogutud andmed kustutatakse kooskõlas Cochleari sisemiste andmesäilitus- ja -kustutusnormidega.

Kui kandideerite Cochlearis tööle, aga me ei vali teid, siis kustutatakse kandideerimise käigus kogutud andmed 12 kuu jooksul pärast kandideerimist, välja arvatud juhul kui palusite Cochlearil säilitada kandideerimisandmed tulevikus vabanevatele töökohtadele kandideerimiseks; sel juhul kustutatakse need andmed 5 aasta möödumisel sellest, kui teie sobivust mõnele töökohale viimati kaaluti.

Rakendusega Nucleus® Smart saate kuulmiskogemust optimeerida vahetult ühilduvast Apple®- või AndroidTM-seadmest. Rakendus võimaldab ühilduva heliprotsessori ühilduva nutitelefoniga Bluetooth®-paaristada, misjärel saate nutitelefonis kiiresti programme vahetada, helitugevust muuta, lisatarvikutest heli voogedastamist juhtida, kasutusnõuandeid lugeda ja kadunud heliprotsessori üles leida.

Andmete sünkroonimine

Kui lubate andmete sünkroonimise, siis sünkroonitakse teie heliprotsessorist ja rakendusest Nucleus® Smart pärinevaid kuulmisandmeid korrapäraselt Cochleari teenustega, et need oleksid juurdepääsetavad kõigist teie ühendatud seadmetest. Muu hulgas saadetakse andmeid rakenduse Nucleus Smart funktsioonist Kuulmisanalüüs, näiteks selle kohta, kui kaua olete kõnet kuulanud ja kui tihti on ühendus teie saatjarõngaga katkenud. Sünkroonitavad andmed ei hõlma ilmutatud ega ilmutamata kujul teavet teie terviseseisundi kohta. Neid andmeid Cochleariga sünkroonides näevad kasutajad kõigis oma mobiilseadmetes samu kuulmisanalüüsi andmeid.

Andmete sünkroonimise lubamine toimub implantaadikandja põhiselt. Kui lapsevanem või hooldaja lubab Cochleari implantaadi kandja jaoks andmete sünkroonimise siis lubatakse see funktsioon ka teise lapsevanema ja/või teiste hooldajate jaoks, kes kasutavad implantaadikandja seadmega interakteerumiseks rakendust Nucleus Smart. Näiteks kui lapsevanem või hooldaja lubab Cochleari implantaadi kandjast lapse heliprotsessori(te) jaoks andmete sünkroonimise, siis rakendub lubamine ka implantaadikandja teise vanema jaoks, kes juhib lapse heliprotsessorit oma mobiilseadme rakenduses Nucleus Smart. Sama kehtib andmete sünkroonimise keelamisel: kui üks lapsevanem või hooldaja keelab andmete sünkroonimise, siis keelatakse see ka implantaadikandja kõigi teiste hooldajate jaoks.

Cochlear kasutab andmete sünkroonimise funktsiooni kaudu kogutud isikuandmeid sünkroonimisteenuse pakkumiseks ning teatud riikides teiste Cochleari teenuste pakkumiseks. Lisaks kasutab Cochlear isikuandmeid umbisikustatud kujul ehk ilma implantaadikandja ja hooldajate nimedeta suundumuste analüüsimiseks, teadusuuringute tegemiseks ja nende tulemuste jagamiseks, oma toodete ja teenuste kasutamise tundmaõppimiseks ning oma toodete ja teenuste jätkuvaks täiendamiseks. Jätkame andmete sünkroonimist seni, kuni selle keelate või oma Cochleari konto sulgete.

Andmete sünkroonimine ei ole heliprotsessori kasutamiseks vajalik. Tegu on valikulise funktsiooniga, mida saab igal ajal rakenduse Nucleus Smart kuval Seaded lubada või keelata.

Andmete jagamine

Teatud turgudel on rakenduses Nucleus Smart saadaval andmete jagamise funktsioon, mis võimaldab jagada kuulmisandmeid programmis osaleva kliinikuga. Kui jagate oma kuulmisandmeid kliinikuga, siis näeb kliinik teie kuulmisimplantaadist, heliprotsessorist ja rakendusest Nucleus Smart pärinevaid andmeid ning andmeid, mis on otseselt seotud andmete jagamise funktsioonile tuginevate teenustega, näiteks Remote Check. Teie kliinikuga jagatavad andmed aitavad tervishoiutöötajal mõista, kuidas seadet kasutatakse ja kui hästi see töötab.

Andmete jagamise lubamiseks peate esmalt lubama andmete sünkroonimise (seda on kirjeldatud ülal), et andmeid korrapäraselt Cochleariga sünkroonida. Andmete jagamine on saadaval ainult teatud turgudel ja ainult programmis osalevates kliinikutes. Kui teie kliinik kaasab teid andmete jagamisel tuginevasse teenusesse, näiteks Remote Check, siis palub rakendus Nucleus Smart teil lubada andmete jagamise kliinikuga. Rakenduse Nucleus Smart menüüs Seaded näete, milliste kliinikutega te andmeid jagate ning millised kliinikud on taotlenud, et te andmete jagamise lubaksite. Võite andmete jagamise igal ajal keelata.

Põhiandmed

Kui logite rakenduses Nucleus Smart oma Cochleari kontoga sisse, saadetakse Cochlearile implantaati ja heliprotsessorit puudutav teave. See teave aitab meil kontrollida, kas rakendust kasutatakse heakskiidetud riistvaraga.

Märguanded

Rakendus Nucleus Smart palub teil märguanded lubada, et rakendus saaks teile edastada olulisi heliprotsessorit/heliprotsessoreid puudutavaid märguandeid. Lisaks on seda funktsiooni vaja taustafunktsioonide, näiteks kuulmisanalüüsi kasutamiseks.

Selle funktsiooni võite lubada või keelata nutitelefoni rakendusemärguannete seadetes.

Leia mu protsessor / asukohateenused

Rakendus Nucleus Smart võib aidata teil kadunud heliprotsessori GPS-i ja WiFi- või mobiilivõrgu abil üles leida. Selleks salvestab rakendus koha, kus viimati heliprotsessorit kasutati, ja koha, kus rakendust viimati heliprotsessoriga kasutati. Teie asukohaandmeid ei saadeta Cochlearile.

Selle funktsiooni võite lubada või keelata nutitelefoni asukohateenuste seadetes.

Analüütilised andmed

Rakendus Nucleus Smart kogub andmeid rakenduse kasutamise ja tekkinud vigade kohta ning edastab need umbisikustatud kujul Cochlearile. Lisaks aitavad need andmed rakendust Nucleus Smart ning teisi Cochleari tooteid ja teenuseid jätkuvalt täiustada. Analüütilisteks andmeteks on näiteks kasutatud mobiilseadme tüüp ja operatsioonisüsteem, rakenduse funktsioonide kasutamise sagedus ning IP-aadressid, mille põhjal määratakse rakenduse kasutamise ligikaudne geograafiline piirkond. Cochlear võtab tehnoloogilisi ja korralduslikke meetmeid, et vältida nende andmete sidumist teie isikuga.

Rakendusega Osia® Smart saate kuulmiskogemust optimeerida vahetult ühilduvast Apple®- või Android™-seadmest. Rakendus võimaldab Osia heliprotsessori ühilduva nutitelefoniga Bluetooth®-paaristada, misjärel saate nutitelefonis programme vahetada, helitugevust muuta, lisatarvikutest heli voogedastamist juhtida, kasutusnõuandeid lugeda ja kadunud heliprotsessori üles leida.

Rakenduse Osia Smart vahendusel kogutavad isikuandmed

Teie taotletud teenuste põhjal ja/või teie nõusolekul kogume ja kasutame järgmiste kategooriate isikuandmeid.

Isikuandmete kategooria Kogumise ja kasutamise eesmärk
Teie Cochleari konto teave Rakenduses Osia Smart sisselogimiseks ja selle kasutamiseks on vaja Cochleari kontot. Sõltuvalt teie Cochleari konto seadetest võime kasutada teie Cochleari kontot teiega suhtlemiseks. Lisateavet leiate Cochleari kontot käsitlevast privaatsusteatise lisast.
Analüütilised andmed Rakendus Osia Smart kogub andmeid rakenduse kasutamise ja tekkinud vigade kohta ning edastab need umbisikustatud kujul Cochlearile. Lisaks aitavad need andmed rakendust Osia Smart ning teisi Cochleari tooteid ja teenuseid jätkuvalt täiustada. Analüütilisteks andmeteks on näiteks kasutatud mobiilseadme tüüp ja operatsioonisüsteem, rakenduse funktsioonide kasutamise sagedus ning IP-aadressid, mille põhjal määratakse rakenduse kasutamise ligikaudne geograafiline piirkond. Cochlear võtab tehnoloogilisi ja korralduslikke meetmeid, et vältida nende andmete sidumist teie isikuga.
Selle funktsiooni saab lubada või keelata rakenduse Osia Smart seadete kuval.

 

Isikuandmete jagamine

Kui olete alaealine või teil on hooldaja, siis pääseb teilt kogutud isikuandmetele juurde ka teie vanem või hooldaja. Jagame teie isikuandmeid kolmandate osapooltega ainult teie nõusolekul või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

Isikuandmete säilitamine

Cochlear salvestab teie Cochleari kontoga seotud teavet ainult juhul, kui te pole meilt nõudnud selle kustutamist, ning seni, kuni nõuate selle kustutamist.

Märguanded

Rakendus Osia Smart palub teil märguanded lubada, et rakendus saaks teile edastada olulisi heliprotsessorit puudutavaid märguandeid. Lisaks on seda funktsiooni vaja taustafunktsioonide, näiteks kuulmisanalüüsi kasutamiseks.

Selle funktsiooni võite lubada või keelata nutitelefoni rakendusemärguannete seadetes.

Leia mu protsessor / asukohateenused

Rakendus Osia Smart võib aidata teil kadunud heliprotsessori GPS-i ja WiFi- või mobiilivõrgu abil üles leida. Selleks salvestab rakendus koha, kus viimati heliprotsessorit kasutati, ja koha, kus rakendust viimati heliprotsessoriga/heliprotsessoritega kasutati. Teie asukohaandmeid ei saadeta Cochlearile.

Selle funktsiooni võite lubada või keelata nutitelefoni asukohateenuste seadetes.

Rakendusega Baha® Smart saate kuulmiskogemust optimeerida vahetult ühilduvast Apple'i või Android™-seadmest. Rakendus võimaldab Baha 6 heliprotsessori ühilduva nutitelefoniga Bluetooth®-i kaudu paaristada, misjärel saate nutitelefonis kiiresti programme vahetada, helitugevust muuta, lisatarvikutest heli voogedastamist juhtida, kasutusnõuandeid lugeda ja kadunud heliprotsessori üles leida.

Rakenduse Baha Smart vahendusel kogutavad isikuandmed

Teie taotletud teenuste põhjal ja/või teie nõusolekul kogume ja kasutame järgmiste kategooriate isikuandmeid.

Isikuandmete kategooria Kogumise ja kasutamise eesmärk
Teie Cochleari konto teave Rakenduses Baha Smart sisselogimiseks ja selle kasutamiseks on vaja Cochleari kontot. Sõltuvalt teie Cochleari konto seadetest võime kasutada teie Cochleari kontot teiega suhtlemiseks. Lisateavet leiate Cochleari kontot käsitlevast privaatsusteatise lisast.
Analüütilised andmed Rakendus Baha Smart kogub andmeid rakenduse kasutamise ja tekkinud vigade kohta ning edastab need umbisikustatud kujul Cochlearile. Lisaks aitavad need andmed rakendust Baha Smart ning teisi Cochleari tooteid ja teenuseid jätkuvalt täiustada. Analüütilisteks andmeteks on näiteks kasutatud mobiilseadme tüüp ja operatsioonisüsteem, rakenduse funktsioonide kasutamise sagedus ning IP-aadressid, mille põhjal määratakse rakenduse kasutamise ligikaudne geograafiline piirkond. Cochlear võtab tehnoloogilisi ja korralduslikke meetmeid, et vältida nende andmete sidumist teie isikuga.
Selle funktsiooni saab lubada või keelata rakenduse Baha Smart seadete kuval.

 

Isikuandmete jagamine

Kui olete alaealine või teil on hooldaja, siis pääseb teilt kogutud isikuandmetele juurde ka teie vanem või hooldaja. Jagame teie isikuandmeid kolmandate osapooltega ainult teie nõusolekul või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

Isikuandmete säilitamine

Cochlear salvestab teie Cochleari kontoga seotud teavet ainult juhul, kui te pole meilt nõudnud selle kustutamist, ning seni, kuni nõuate selle kustutamist. Analüütilisi andmeid säilitatakse umbisikustatud kujul tähtajatult, et saaksime kasutada neid rakenduse Baha Smart kasutamise trendide uurimiseks.

Märguanded

Rakendus Baha Smart palub teil märguanded lubada, et rakendus saaks teile edastada olulisi heliprotsessorit puudutavaid märguandeid. Lisaks on seda funktsiooni vaja taustafunktsioonide, näiteks kuulmisanalüüsi kasutamiseks.

Selle funktsiooni võite lubada või keelata nutitelefoni rakendusemärguannete seadetes.

Leia mu protsessor / asukohateenused

Rakendus Baha Smart võib aidata teil kadunud heliprotsessori GPS-i ja WiFi- või mobiilivõrgu abil üles leida. Selleks salvestab rakendus koha, kus viimati heliprotsessorit kasutasite, ja koha, kus rakendust viimati heliprotsessoriga kasutati. Teie asukohaandmeid ei saadeta Cochlearile.

Selle funktsiooni võite lubada või keelata nutitelefoni asukohateenuste seadetes.

Bring Back the Beat on lõbus mobiilirakendus, mis aitab Cochleari implantaadi kandjatel muusikalist kuulmist taastada või arendada, õppides eristama muusikariistade kõla, toone ja helikõrgusi. Kui kasutate rakendust, kogume teilt teatud isikuandmeid ning kasutame neid teile võimalikult hea kasutuskogemuse pakkumiseks.

Kogutavad isikuandmed

Kui kasutate rakendust Bring Back The Beat, siis kogume ja kasutame järgmiste kategooriate isikuandmeid.

Isikuandmete kategooria Kogumise ja kasutamise eesmärk
Teie nimi ja kontaktandmed, näiteks teie e-posti aadress ja telefoninumber Kasutame seda teavet teile Cochleari konto loomiseks, kui teil ei ole veel seda, ning selleks, et anda teile juurdepääs Cochleari veebisaitidele, rakendustele ja teenustele, sh Bring Back the Beat. Lisateavet leiate privaatsusteatise lisast, milles käsitletakse Cochleari kontot.
Mänguandmed, näiteks teie edusammud mängus ja teie avataripilt Kui logite Bring Back the Beatis oma Cochleari kontoga sisse, saame teie edusamme mängus salvestada. See tähendab, et kui vahetate telefoni või logite teises seadmes sisse, saate Bring Back the Beatis samast kohast jätkata. Peale selle kasutame seda teavet edetabeli koostamiseks, et näeksite, kui hästi teil läheb võrreldes teiste Bring Back the Beati mängijatega.
Spotify andmed Kui ühendate Bring Back the Beatiga oma Spotify konto, siis kogume teavet lugude ja esitajate kohta, keda Spotify's kuulate, et saaksite mängurežiimis Repertuaar oma muusikalist kuulmist veelgi paremini arendada.
Analüütilised andmed Bring Back the Beat kogub andmeid rakenduse kasutamise ja tekkinud vigade kohta ning edastab need anonüümsel kujul Cochlearile. Lisaks aitavad need andmed Bring Back the Beati ning teisi Cochleari tooteid ja teenuseid jätkuvalt täiustada. Analüütilisteks andmeteks on näiteks kasutatud mobiilseadme tüüp ja operatsioonisüsteem, rakenduse funktsioonide kasutamise sagedus ning IP-aadressid, mille põhjal määratakse rakenduse kasutamise ligikaudne geograafiline piirkond. Cochlear võtab tehnoloogilisi ja korralduslikke meetmeid, et vältida nende andmete sidumist teie isikuga.

 

Isikuandmete jagamine

Kui kasutate Bring Back the Beati, siis näevad teised Bring Back the Beati mängijad edetabelis teie eesnime ja teie perekonnanime esitähte. Kui ühendate Bring Back the Beatiga oma Spotify konto, saadame ka Spotifyle teavet selle kohta, kuidas Bring Back the Beati kasutate. Muidu jagame teie isikuandmeid kolmandate osapooltega ainult teie nõusolekul või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Pange tähele, et kui laadite oma mängukogemuse isikupärastamiseks foto üles, siis ei ilmu see foto edetabelis ja seda ei jagata teiste mängijatega.

Isikuandmete säilitamine

Säilitame teie Bring Back the Beati mänguandmeid seni, kui teil on Cochleari konto või kuni palute meil need kustutada. Kui kustutate oma Cochleari konto, võime säilitada anonüümseid analüütilisi andmeid selle kohta, kuidas Bring Back the Beati kasutasite.

Teie Spotify andmeid säilitame me seni, kui teie Spotify konto on Bring Back the Beatiga ühendatud. Võite oma Spotify konto ühenduse rakendusega Bring Back the Beat katkestada, puudutades mängurežiimis Repertuaar ikooni Spotify ning järgides lahtiühendamisviipasid.

Cochleari Remote Check võimaldab Cochleari implantaadi kandjatel teha rakendusega Nucleus Smart kodus eneseteste ning jagada nende tulemusi ja seadme diagnostikateavet programmis osaleva kliinikuga. Enesetestide tegemisel saadetakse nende tulemused, sh isikuandmed Cochlearile.

Remote Checki kasutamises osalemine on valikuline ning te võite sellest alati loobuda, võttes ühendust oma klinitsistiga või Cochleariga alltoodud viisil.

Remote Checki kasutamises osalejatelt kogutavad isikuandmed

Teie nõusolekul kogume ja kasutame järgmiste kategooriate isikuandmeid.

Isikuandmete kategooria Kogumise ja kasutamise eesmärk
Teie nimi ja kontaktandmed, näiteks teie e-posti aadress Kasutame seda teavet teie isiku tähistamiseks meie sisesüsteemides ning selleks, et teiega ühendust võtta. Võime kasutada seda teavet, et edastada teile teateid seoses teie osalemisega funktsioonis Kaugkontroll, näiteks meeldetuletusi enesetestide tegemiseks või kliinikust laekunud vastuseid.
Teave teie Cochleari kontolt ja rakendusest Nucleus Smart Kaugkontrolli võimaldamiseks kasutatakse teie Cochleari kontot ja rakendust Nucleus Smart. Lisateavet leiate neid teenuseid käsitlevatest privaatsusteatise lisadest.
Teie kaugkontrolli tulemused, sh kuulmistestide andmed, implantaadi paigalduskoha fotod, täidetud küsimustikud ning teie implantaadi (implantaatide) ja heliprotsessori(te) diagnostikaandmed Kogume seda teavet, et saaksite jagada seda oma klinitsisti(de)ga, võimaldamaks teie kuulmistervise analüüsimist, ilma et peaksite kliinikusse minema.
Teie deebet-/krediitkaardinumber Kui see on kohaldatav, kogume seda teavet sisseehitatud maksefunktsiooni lubamiseks, mida toetab kolmandast osapoolest makseteenusepakkuja. Teie makset töötleb Makselüüs. Cochlear ei talleta (kui see on kohaldatav) teie deebet-/krediitkaardi andmeid sellel eesmärgil.

 

Kuna Cochlearil on huvi oma tooteid ja teenuseid pidevalt täiustada, kasutame kaugkontrolli vahendusel kogutud teavet anonüümsel kujul meie toodete ja teenuste kasutamise tundmaõppimiseks ning uute kuulmislahenduste väljatöötamiseks.

Isikuandmete jagamine

Kaugkontrolli põhieesmärk on võimaldada teil teha eneseteste ja tulemusi kliinikuga jagada. Jagame teie kaugkontrolli teavet ainult teie valitud kliinikutega. Seda, millised kliinikud teie kaugkontrolli teabele juurde pääsevad, saate juhtida rakenduse Nucleus Smart funktsioonis Andmete jagamine. Funktsiooni Andmete jagamine kohta leiate lisateavet privaatsusteatise lisast, milles käsitletakse rakendust Nucleus Smart. Kui olete alaealine või teil on hooldaja, siis pääseb teilt kogutud isikuandmetele juurde ka teie vanem või hooldaja. Jagame teie isikuandmeid kolmandate osapooltega ainult teie nõusolekul või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

Isikuandmete säilitamine

Kaugkontrolli kaudu kogutud teavet säilitab Cochlear teie eest, kuni palute selle kustutada.

Cochlear CoPilot on isejuhtiv mobiilirakendus, mis aitab Cochleari implantaadikandjatel kuulata, suhelda ja elus toime tulla. Kui kasutate rakendust, kogume teilt teatud isikuandmeid ning kasutame neid teile võimalikult hea kasutuskogemuse pakkumiseks.

Kogutavad isikuandmed

Kui kasutate rakendust Cochlear CoPilot, siis kogume ja kasutame järgmiste kategooriate isikuandmeid.

Isikuandmete kategooria Kogumise ja kasutamise eesmärk
Teie nimi ja kontaktandmed, näiteks teie e-posti aadress ja telefoninumber Kasutame seda teavet teile Cochleari konto loomiseks, kui teil ei ole veel seda, ning selleks, et anda teile juurdepääs Cochleari veebisaitidele, rakendustele ja teenustele, sh Cochlear CoPilot.
Analüütilised andmed Cochlear CoPilot kogub andmeid rakenduse kasutamise ja tekkinud vigade kohta ning edastab need anonüümsel kujul Cochlearile. Lisaks aitavad need andmed rakendust Cochlear CoPilot ning teisi Cochleari tooteid ja teenuseid jätkuvalt täiustada. Analüütilisteks andmeteks on näiteks kasutatud mobiilseadme tüüp ja operatsioonisüsteem, rakenduse funktsioonide kasutamise sagedus ning IP-aadressid, mille põhjal määratakse rakenduse kasutamise ligikaudne geograafiline piirkond. Cochlear võtab tehnoloogilisi ja korralduslikke meetmeid, et vältida nende andmete sidumist teie isikuga.

 

Isikuandmete jagamine

Kui kasutate rakendust Cochlear CoPilot, jagame teie isikuandmeid kolmandate osapooltega ainult teie nõusolekul või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

Isikuandmete säilitamine

Säilitame teie Cochlear CoPiloti tegevusandmeid seni, kui teil on Cochleari konto või kuni palute meil need kustutada. Kui kustutate oma Cochleari konto, võime säilitada anonüümseid analüütilisi andmeid selle kohta, kuidas Cochlear CoPilotit kasutasite.

 

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

 

Kuidas esitada küsimusi või tõstatada probleeme privaatsusteatise kohta või selle kohta, kuidas Cochlear teie isikuandmeid kasutab?

Kui soovite oma andmetele juurde pääseda või selle privaatsusteatisega või oma isikuandmete töötlemisega seotud küsimusi esitada, võtke meiega ühendust

 1. e-posti aadressil privacy@cochlear.com või
 2. võtke ühendust oma riigis asuva Cochleari esindusega või teile lähima piirkondliku Cochleari kontoriga:

 

COCHLEAR ASIA PACIFIC
Attn: Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
+61 2 9428 6555
COCHLEAR AMERICAS
Attn: Privacy Officer
10350 Park Meadows Drive
Lone Tree, CO 80124
USA
+1 800 523 5798
COCHLEAR EUROPE LIMITED
Attn: Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
United Kingdom
+44 1932 26 3400
COCHLEAR LATINOAMERICA S.A.
Attn: Privacy Officer
International Business Park
Building 3835, Office 403,
Panama Pacifico
Panama
+507 830 6220

 

MIS JUHTUB, KUI SEDA TEATIST MUUDETAKSE?

Seda teatist võib olla tarvis mitmesugustel põhjustel, sh seaduste, eeskirjade ja meie äritavade muudatuste tõttu aeg-ajalt muuta. Privaatsusteatise muutmise korral avaldame uuendatud privaatsusteatise 30 päeva enne jõustumist, et saaksite uue teatise läbi lugeda.

 

TÄNAME TEID

Täname teid, et leidsite aega see teatis läbi lugeda. Teame, et isikuandmeid meiega jagades näitate üles usaldust Cochleari vastu. Me kasutame teie isikuandmeid vastutustundlikult.

Viimati muudetud: 22/03/2021
Jõustunud: 11/06/2021
D1425384 V12 2021-03

Baha, Bring Back the Beat, Cochlear, Osia, Nucleus, Hear now. And always, elliptiline logo ja tingmärgiga ® või ™ tähistatud sõnad on ettevõtte Cochlear Bone Anchored Solutions AB või Cochlear Limited kaubamärgid (kui kirjas ei ole teisiti).
Sõnamärk Bluetooth® ja vastavad logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning Cochlear Limited kasutab neid litsentsi alusel.
Apple on ettevõtte Apple Inc. USA-s ja teistes riikides registreeritud kaubamärk.
Android on ettevõtte Google LLC kaubamärk.

D1632218 V4
Estonian translation of D1425384 V12 2021-03