Felsökning

Tips och handledningar som hjälper dig att felsöka din apparat.

Hybrid recipient Bronwyn Leggate

Denna handledning för felsökning är inte en komplett bruksanvisning för Freedom® HybridTM ljudprocessorn. Läs alltid igenom båda bruksanvisningarna samt häftet Viktig information för att informera dig om viktiga underhålls- och säkerhetsanvisningar som eventuellt inte finns i här.

Processorn har flera indikatorer som påvisar möjliga problem:

 • H - hjälpmeddelanden.
 • Privata och offentliga alarm.
 • Indikator för batterinivå (endast på den kroppsburna styrenheten).

I följande avsnitt finns information om hur man kan lösa eventuella problem med hjälp av ovan nämnda indikatorer. För felsökning av specifika problem, se Felsökning vid specifika problem.

Hjälpmeddelanden

Nedanstående hjälpmeddelanden kan visas på processorns display. Ibland har det ursprungliga H-meddelandet ersatts av ett annat på displayen. Utför föreslagen åtgärd för att lösa det problemet. Fortsätt tills inget H-meddelande visas på displayen.

Hjälpmeddelande Betydelse Åtgärd Om ingen åtgärd utförs
H1

Batteri tomt

Obs: det går inte längre att höra ljud och det går endast att stänga av processorn.

Byt ut batterierna*. H1 visas i ungefär fem minuter eller tills du stänger av din processor.
H2 Svagt batteri

Förbered ett batteribyte*.

Om du inte är redo att byta batterier, tryck på valfri knapp för att återgå till normal display.

H2 visas bara en gång. Om du inte byter batterier eller trycker på någon knapp, visas eventuellt H1-meddelandet för att indikera att batterierna nästan är tomma.
H3 Fel på spolen

Kontrollera:

 • Spolens position
 • Kabeln är ansluten
 • Skador på kabeln

Om H3 fortfarande visas, byt ut spolen.

H3 blir kvar på displayen tills problemet med spolen är åtgärdat.

På Nucleus 24, Freedom eller Freedom Hybrid implantat visas felet H3 endast om spolen blivit skadad.

H4 Ljudfel Följ stegen i avsnittet Felsökning vid specifika problem. H4 återkommer efter 5 sekunder om ljudet inte har kommit tillbaka.
H5 Korrupt program

Använd ett annat program på din processor, om det är möjligt.

Kontakta din CI-klinik, som kontrollerar de program som är skadade.

H5 blir kvar på displayen om alla fyra program är skadade.

H5 blinkar snabbt om bara ett eller några av dina program är skadade (kanske du kan använda t.ex P3).

H6 Implantat-ID (processorn har registrerat fel implantat) Placera processorn på rätt implantat.

H6 blir kvar på displayen tills processorn är placerad på rätt implantat. H6 kan också visas om två spolar placeras vid varandra.

H6 försvinner om du trycker på valfri knapp på din processor.

Obs: Om du använder den kroppsburna styrenheten, piper den fyra gånger om det offentliga alarmet är aktiverat.

* För mer information, se avsnittet för att byta batterier i bruksanvisningen för Freedom Hybrid*.

Privat och offentligt alarm

Privat och/eller offentligt alarm indikerar att en funktion på processorn har använts. Ljudsignalerna kan endast aktiveras eller justeras på din CI-klinik.

För att stänga av privat eller offentligt alarm, tryck på valfri knapp. Om du har svårt att höra det privata alarmet, be att man på din CI-klinik ändrar inställningen vid nästa programmering.

Privata alarm

Det privata alarmet hörs bara av dig och ingen annan. Det kan användas med alla typer av styrenhet. Privat alarm kan endast höras om man på din CI-klinik aktiverar dem för ett visst program.

Det finns två typer av ljudsignaler:

 • Högfrekvent ton
 • Lågfrekvent ton

Högfrekventa toner hörs när:

 • din processor utfört en funktion
 • knapparna låses eller låses upp
 • du byter program. Om du till exempel byter från program 2 till program 3 hörs tre toner.

Lågfrekventa toner hörs när:

 • batteriet/batterierna är svaga (två låga toner).
 • batterierna är tomma (fyra låga toner).

En högfrekvent ton följd av en lågfrekvent ton hörs när fel knapp trycks in.

Om du har svårt att höra det privata alarmet, be att man på din CI-klinik ändrar inställningen vid nästa programmering.

Offentligt alarm

Det offentliga alarmet är endast tillgängligt med den kroppsburna styrenheten. Det hörs både av dig och av personerna i din omgivning. Det offentliga alarmet gör det möjligt för personer i din omgivning att hjälpa dig vid alarm, t.ex. när batterinivån är låg.

Det offentliga alarmet kan endast höras om man på din CI-klinik aktiverar det för ett visst program.

Högfrekventa toner hörs när:

 • batteriet/batterierna är svaga (två höga toner)
 • batterierna är tomma (fyra höga toner)
 • vid H3 - fel på spole eller H4 - ljudfel. Då hörs fyra högfrekventa toner, detta upprepas en gång i minuten tills problemet har åtgärdats.

En högfrekvent ton följd av en lågfrekvent ton hörs när fel knapp trycks in.

Lågfrekventa toner hörs när:

 • din processor utfört en funktion
 • knapparna låses eller låses upp
 • du byter program. Om du till exempel byter från program 4 till 1, hörs en ton.

Indikator för batterinivå på den kroppsburna styrenheten

Displayen på den kroppsburna styrenheten har en indikator för batterinivå.

När batteriet är:

 • fullt lyser båda batteridelarna
 • svagt lyser bara en batteridel
 • tomt visas H1-hjälpmeddelandet.

Felsökning vid specifika problem

Andra problem kan uppstå, som hjälpmeddelanden och ljudsignalerna inte hänvisar till. Utför följande steg för att försöka åtgärda problemet. Kontrollera om du hör något ljud efter varje åtgärd. Om problemet kvarstår efter alla åtgärder, kontakta din CI-klinik. Processorn får endast repareras av personer som är auktoriserade av Cochlear Limited.

Hjälpmeddelande Åtgärder
Det går inte att starta processorn.
 1. kontrollera att batterienheten är rätt ansluten
 2. kontrollera batterierna
 3. pröva med en reservbatterihållare
 4. pröva med en reservstyrenhet.
Displayen är tom Återställ din processor
Det kommer ljud varken från implantatet eller den akustiska enheten
 1. kontrollera att det finns ljud
 2. kontrollera och justera känsligheten
 3. kontrollera och justera volymen
 4. kontrollera och byt program
 5. stäng av telespolen
 6. återställ din processor
 7. kontrollera batterierna
 8. pröva med en reservbatterihållare
 9. kontrollera spolen
 10. pröva med en reservstyrenhet.
Det kommer inget ljud från den akustiska enheten, men ljudet från implantatet fungerar
 1. kontrollera och justera volymen
 2. rengör enheten och ta bort öronvax
 3. byt vaxfilter
 4. kontrollera den akustiska enhetens kabel.
Det kommer inget ljud från implantatet, men ljudet från den akustiska enheten fungerar
 1. kontrollera och justera volymen
 2. kontrollera och byt program
 3. stäng av telespolen
 4. återställ din processor
 5. kontrollera spolen
 6. pröva med en reservstyrenhet.
Ljudet avbryts ofta eller volymen varierar
 1. kontrollera att det finns ljud
 2. kontrollera att styrenheten är rätt ansluten
 3. kontrollera dina inställningar
 4. återställ processorn
 5. kontrollera batterierna
 6. pröva med en reservbatterihållare
 7. kontrollera spolen
 8. kontrollera kabeln till den akustiska komponenten
 9. pröva med en reservstyrenhet.
Ljudet är för högt och obehagligt
 1. kontrollera dina inställningar
 2. återställ din processor.
Ljudet är för svagt eller dämpat
 1. kontrollera dina inställningar
 2. återställ din processor
 3. rengör mikrofonöppningarna
 4. byt mikrofonskyddet
 5. rengör den akustiska enheten och ta bort öronvax
 6. byt vaxfilter.
Du hör störningar som till exempel sus, förvrängt tal, brus, etc.

Gå bort från all elektrisk utrustning som kan orsaka störningar

Vanliga källor till störningar är:

 • radio- och TV-master
 • mobiltelefonmaster
 • säkerhetssystem i köpcentrum och på flygplatser
 • vissa digitala mobiltelefoner
 • batteriladdare
 • lysrör
 • kopplingspaneler

 

 

Rådgör med din läkare eller audionom om olika behandlingar för hörselnedsättning. De kan rekommendera en lämplig lösning för din hörselnedsättning. Alla produkter ska användas enligt anvisningarna från din läkare eller audionom.

Alla produkter är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant.

*This product is no longer available in the European Economic Area, Switzerland or Turkey.

Cochlear kundservice

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna
om våra produkter
och tjänster.

Klicka här