Cochlear välkomnar WHO:s globala handlingsplan för förebyggande åtgärder mot dövhet och hörselnedsättning

31 maj 2017

SYDNEY — 31 maj 2017: Cochlear Limited (ASX: COH), världsledande på marknaden för implanterbara hörsellösningar, tog med glädje emot nyheten att World Health Assembly (WHA) idag stödde en resolution som inkluderar en politisk handlingsplan för hörselhälsa och som erkänner fördelarna med att arbeta förebyggande samt att förhindra och behandla hörselnedsättning globalt.

WHA, som är WHO:s förvaltningsorgan och som inkluderar ledande personer inom hälsoområdet från 192 medlemsnationer, har på nytt bekräftat att konkreta steg måste tas för att kunna göra framsteg i hanteringen av den ökande förekomsten av hörselnedsättning. Resolutionen driver ståndpunkten att hörselnedsättning är en betydande folkhälsofråga som förutsätter att varje regering sätter frågan högre på dagordningen och utarbetar en nationell handlingsplan för att bemöta problemet.

WHO uppskattar att över 360 miljoner människor (varav 32 miljoner barn) — mer än 5 procent av världens befolkning — lever med en funktionsnedsättande hörselskada.1 Förekomsten ökar och den globala kostnaden för obehandlad hörselnedsättning har nyligen uppskattats uppgå till 750 miljarder dollar per år.1

WHA-resolutionen innehåller huvuddragen för de konkreta och kostnadseffektiva steg som måste tas. De första stegen handlar om ökad medvetenhet kring frågan, program för hörselscreening vid viktiga tidpunkter i livet, och att öka tillgången till hjälpmedel som t.ex. cochleaimplantat, för dem som har sådana behov.

Chris Smith, företagets VD, välkomnade initiativet från de personer som arbetar med hälsopolitiska frågor på regeringsnivå globalt.

”Resolutionen ger hopp till människor med funktionsnedsättande hörselskador, oavsett hur gamla de är eller varifrån de kommer,” sa Smith. ”I vissa länder har barn med hörselnedsättning ingen möjlighet att gå i skolan. Vuxna med hörselnedsättning hittar inget jobb och når inte sin fulla potential. Äldre vuxna måste vara beredda på kostsamma hälsoproblem när hörselnedsättningen inte behandlas.”

”Äntligen har frågan om dövhet och hörselnedsättning fått den uppmärksamhet den förtjänar. Både dövhet och hörselnedsättning anses nu vara ett betydande globalt folkhälsoproblem, och det världsledande organet för hälsopolitik har uttalat att det är dags att agera. Cochlear drivs av målsättningen att förbättra livskvaliteten hos människor med hörselnedsättning. Som experter på hörselhälsa tar vi gemensamt med andra viktiga aktörer del i ansträngningarna att hantera denna globala hälsofråga.”

”Resolutionen är en viktig milstolpe som, om den implementeras, har potentialen att lindra den enorma börda som miljontals människor och många samhällen upplever.”

Resolutionen anger en rad kritiska steg för att bemöta de problem som dövhet och hörselnedsättning för med sig. Här är några exempel:

 • Öka medvetenheten bland beslutsfattare och den allmänna befolkningen om den höga förekomsten av hörselnedsättning, och vilken påverkan detta har, både socialt och ekonomiskt
 • Öka tillgängligheten till prisvärda hörhjälpmedel av hög kvalitet, inklusive hörapparater och cochleaimplantat, som en del av ett generellt sjukförsäkringssystem för alla
 • Erbjuda fler program för screening av hörsel, med syftet att tidigt kunna identifiera och diagnostisera öronsjukdomar, med särskilt fokus på spädbarn, yngre barn och äldre vuxna
 • Öka medvetenheten om bullerinducerad hörselnedsättning och implementera åtgärder mot bullerexponering i yrkeslivet, i miljön och i rekreationsmiljöer.
 • Samla in mer data om öronsjukdomar och hörselnedsättning för att utbilda och informera politiska beslutsfattare så att dessa kan ta fram evidensbaserade strategier

Många av orsakerna till hörselnedsättning kan undvikas med hjälp av folkhälsoåtgärder. Det uppskattas att 60 procent av hörselnedsättning hos barn kan förhindras. Siffran är högre (75 procent) i låg- och medelinkomstländer än i höginkomstländer (49 procent).2

För närvarande uppskattas det att den globala tillverkningen av hörapparater endast möter 10 procent av det globala behovet.3 Fördelarna med cochleaimplantat för barn är allmänt erkända2,4,5, och forskning visar att cochleaimplantat för vuxna är ett effektivt ingrepp för en mycket större grupp kandidater än vad man tidigare trott.6

Om Cochlear Limited (ASX: COH)

Cochlear är världsledande på marknaden för implanterbara hörsellösningar. Företaget har 3 000 anställda globalt och investerar mer än 100 miljoner australiensiska dollar per år i forskning och utveckling. Produkterna innehåller hörselsystem för cochlea- och benledningsimplantat samt akustiska implantat. Fler än 450 000 människor i alla åldrar och i över 100 länder kan nu höra tack vare Cochlear. www.cochlear.com/sv

Om cochleaimplantat

Varumärket för cochleaimplantat tillverkade av Cochlear är Cochlear™ Nucleus® cochleaimplantat. Godkända indikationer för att få använda cochleaimplantat i Cochlear Nucleus-serien är behandling av måttlig till grav hörselnedsättning. Kontakta läkare eller audionom för råd om behandling av hörselnedsättning. De kommer att kunna hänvisa till en lämplig lösning för nedsatt hörsel. Alla produkter ska användas endast på det sätt som din läkare eller audionom rekommenderar. Alla produkter från Cochlear är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Cochlear-representant.

 

 

 

 

 

Referenser

 1. Världshälsoorganisationen. Faktablad nr*300 [Internet]. 2017 [citerad februari 2017]. Tillgänglig på: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/
 2. WHO Childhood hearing loss: act now, here is how! 2016 [citerad 10 maj 2017].  Tillgänglig på: http://www.who.int/pbd/deafness/world-hearing-day/2016/en/
 3. WHO, Världsbanken. Världsrapporten om funktionshinder. Genève: Världshälsoorganisationen. 2011. Tillgänglig på http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/en/  
 4. Papsin BC, Gordon KA. Cochlear implants for children with severe-to-profound hearing loss. New England Journal of Medicine. 2007 Dec 6;357(23):2380-7.
 5. Marschark M, Rhoten C, Fabich M. Effects of cochlear implants on children's reading and academic achievement. Journal of Deaf Studies and Deaf Education. 2007.
 6. Lamb B, Archbold S. Adult Cochlear Implantation: Evidence and experience, The Case for a Review of Provision. Nottingham: The Ear Foundation. [citerad 10 maj 2017]. Tillgänglig på: http://www.earfoundation.org.uk/files/download/667
Mediakontakt

Karin Walfridsson
Marketing Manager