Gebruiksvoorwaarden

De volgende informatie bevat belangrijke voorwaarden voor het gebruik van de Cochlear website in Nederland te vinden.

Man and woman talking at work

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website. Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door aangezien ze de voorwaarden uiteenzetten waaronder u van onze website gebruik kunt maken, hetzij als bezoeker dan wel als geregistreerd gebruiker. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website. Door zich toegang te verschaffen tot of gebruik te maken van onze website stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden instemt, kunt u geen gebruik van onze website maken.

Laatst bijgewerkt in april 2015

 1. Over ons en ons bedrijf

  De website wordt beheerd door Cochlear Benelux NV, gevestigd in het België en statutair gevestigd aan Schaliënhoevedreef 20, Building i, B-2800 Mechelen.

  De website wordt gehost door ServInt, statutair gevestigd aan 6861 Elm Street, McLean, VA 22101, Verenigde Staten van Amerika.

  De diensten aangeboden via deze website worden geleverd door Cochlear Benelux NV en haar dochtermaatschappijen en gelieerde ondernemingen, inclusief haar uiteindelijke moedermaatschappij, (hierna aangeduid als: „wij”, „onze”, „ons”, „Cochlear” en „Cochlear Group”). Klik hier voor meer informatie over Cochlear Benelux NV.

 2. Wijzigingen in deze voorwaarden

  Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Uw voortgezet gebruik van de website na de publicatie van enige wijzigingen zal beschouwd worden als acceptatie van deze wijzigingen.

  Deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden aangevuld of gewijzigd door de voorwaarden van een „doorklik-” of „online” overeenkomst tussen u en ons. Wanneer u zich bijvoorbeeld registreert of lid wordt van de website, kunt u gevraagd worden akkoord te gaan met de voorwaarden waaraan het gebruik van de „Alleen leden”-sectie van de website onderworpen is. Als u op de website iets koopt, kunt u gevraagd worden akkoord te gaan met bepaalde voorwaarden waaraan uw transactie onderworpen is. Bovendien kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn als u gebruikmaakt van bepaalde acties op de website. Indien bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, wordt u gevraagd expliciet daarmee akkoord te gaan, bijvoorbeeld door een selectievakje aan te vinken of door op een knop met „Ik ga akkoord” te klikken. De voorwaarden van zo'n „doorklikovereenkomst” vullen deze gebruiksvoorwaarden aan of wijzigen deze, maar uitsluitend met betrekking tot de inhoud van de „doorklikovereenkomst”.

 3. Wijzigingen op de website

  Wij behouden ons het recht voor om op ieder moment en om welke reden dan ook wijzigingen op de website aan te brengen.

 4. Registratie

  Sommige delen van onze website zijn uitsluitend toegankelijk voor gebruikers die hun gegevens bij ons geregistreerd hebben. U dient bij het registeren voor gebruik van de website geen valse naam te gebruiken of zich voor te doen als een andere persoon. Als u een wachtwoord voor registratie heeft dan dient u dit niet aan een derde openbaar te maken of een derde toe te staan gebruik te maken van uw wachtwoord om toegang tot de delen en diensten voor geregistreerde gebruikers te verkrijgen. Wij kunnen uw registratie op ieder moment weigeren, verwijderen of opschorten. Voordat u een bestelling plaatst voor op de website geadverteerde producten of diensten kunt u verplicht worden om zich te registreren.

 5. Toegang tot en gebruik van onze website
  1. Toegang tot onze website wordt op tijdelijke basis toegestaan en wij behouden ons het recht voor om zonder nadere kennisgeving de toegang tot en het gebruik van onze website op ieder moment en om welke reden dan ook in te trekken of te wijzigen. Niettegenstaande hernieuwde bezoeken aan, voortgezet gebruik van of registratie op de website zijn wij nimmer verplicht de website en/of de hierop aangeboden diensten in stand te houden. Wij zijn op geen enkele grond aansprakelijk in het geval de website op enig moment of voor een periode onbereikbaar is, met uitzondering van de in artikel 12.6 nader aangeduide omstandigheden.
  2. U dient onze website niet te gebruiken op een wijze of materiaal of een link naar materiaal te uploaden die vals, frauduleus, onnauwkeurig of misleidend, onzedelijk, aanstootgevend, lasterlijk of misbruikelijk is of die inbreuk op de rechten van derden maakt (inclusief intellectuele eigendomsrechten).

 6. De inhoud van deze website is geen medisch advies

  Deze website bevat informatie over de Cochlear Group, over onze producten en diensten, en over het gehoor en de gezondheid. Deze website is echter niet bedoeld als medisch advies en mag niet als zodanig worden gebruikt. Lees deze belangrijke opmerking zorgvuldig door:

  De inhoud van deze website, inclusief alle teksten, foto's, afbeeldingen, illustraties, grafieken, audio, video en audio-videoclips, en andere materialen (collectief aangeduid als „inhoud”), zowel door ons geplaatst als door leden van onze sociale netwerksites of door andere derden, is niet bedoeld als en mag niet worden gebruikt in plaats van (a) het advies van uw arts of andere medische professionals, (b) een bezoek aan, een gesprek met of raadpleging van uw arts of andere medische professionals, of (c) informatie op of in productverpakkingen of -etiketten. Onze inhoud is geen medisch advies. Indien u vragen met betrekking tot de gezondheid hebt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of medische professional. U moet nooit medisch advies negeren of wachten met het halen van medisch advies op grond van de inhoud van deze website, en u moet onze inhoud nooit gebruiken om een diagnose te stellen of en gezondheidsprobleem te behandelen. Bovendien is er door het verzenden of ontvangen van onze inhoud, zowel gedeeltelijk als volledig, of de communicatie via internet, e-mail of op andere wijze geen sprake van een dokter-patiënt-relatie, therapeut-patiënt-relatie of andere gezondheid gerelateerde relatie tussen u en ons.

 7. Intellectueel eigendom
  1. De Cochlear Group is de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op de website, alle inhoud van de website en alle handelsmerken, logo’s en dienstmerken (al dan niet geregistreerd) die op de website getoond worden. Deze werken worden door internationale wetgeving beschermd. Deze rechten zijn voorbehouden.
  2. Het is u toegestaan om fragmenten van de website voor persoonlijk, niet commercieel gebruik te downloaden en te printen. Ieder ander gebruik van de website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden – klik hier als u contact met ons op wilt nemen om toestemming te vragen.
  3. Gebruik van de website vormt geen licentie om op welke wijze dan ook gebruik te maken van aan de Cochlear Group toebehorende geregistreerde en niet geregistreerde handelsmerken, logo’s en dienstmerken of enige andere merken die op de website getoond of geadverteerd worden.

 8. Privacy

  Wij verwerken uw persoonlijke informatie in overeenstemming met onze Online Privacyrichtlijn. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met dergelijke verwerking en u bevestigt dat de persoonlijke informatie die u opgeeft nauwkeurig is. Klik hier voor onze Online Privacyrichtlijn.

 9. Link naar onze website
  1. U kunt op een website die aan u toebehoort uitsluitend een link naar onze thuispagina voorzien en zulks op een wijze die redelijk en rechtmatig is, die voldoet aan artikel 6 (intellectueel eigendom) en die geen schade berokkent aan of voordeel haalt uit onze reputatie. U dient geen enkele vorm van affiliatie, goedkeuring of adhesie met of door ons te suggereren, behoudens met onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring. U dient geen link aan te maken of in stand te houden als de inhoud van uw website onsmakelijk, aanstootgevend of omstreden is of als de inhoud inbreuk op de rechten van derden maakt dan wel anderszins niet alle toepasselijke wetgeving en regelgeving naleeft.
  2. U mag geen link aanmaken naar enig deel van onze website dan de thuispagina.
  3. Wij behouden ons het recht voor om op enig moment en om welke reden dan ook de toestemming voor het gebruik van links in te trekken zonder u hier nader van op de hoogte te stellen.

 10. Links naar websites van derden

  Deze website kan links naar andere websites bevatten of omvatten die beheerd worden door derden. Als u gebruik van deze andere websites maakt, zult u onze website verlaten. Als u besluit een gelinkte website te bezoeken dan doet u dit op eigen risico en het is uw eigen verantwoordelijkheid om alle beschermende maatregelen tegen virussen en andere destructieve elementen te nemen. Wij geven geen enkele garantie of verklaring met betrekking tot en wij onderschrijven geen van de gelinkte websites, hun dienstverleners of de inhoud, producten of diensten van dergelijke websites. Wij hebben geen enkele controle over de inhoud van dergelijke sites en wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid hiervoor of voor enig verlies of enige schade geleden ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de inhoud daarvan.

 11. Interactieve communicaties op de website
  1. Er komt geen enkele vertrouwelijke relatie tot stand op het moment dat u enige mondelinge, schriftelijke of elektronische mededeling aan ons doet (bijvoorbeeld feedback, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, enz.) of wanneer u opmerkingen plaatst. Dergelijke mededelingen en geleverde informatie zullen als niet vertrouwelijk beschouwd worden en wij hebben het recht om deze te reproduceren, te publiceren of anderszins voor welk doeleinde dan ook van deze informatie gebruik te maken, inclusief maar niet beperkt tot het onderzoek, de ontwikkeling, de fabricage, het gebruik of de verkoop van producten die deze informatie omvatten.
  2. U bent volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud, inclusief het waarheidsgehalte, de nauwkeurigheid en de rechtmatigheid van informatie en materialen die u ons toezendt of op de website plaatst. U garandeert uitdrukkelijk dat op onze website gebruikte of geplaatste materialen geen inbreuk maken op de eigendoms- of andere rechten van derden.
  3. Onze website kan interactieve platforms en applicaties omvatten voor samenwerking en delen van informatie („interactieve platforms”) zoals mailinglijsten, chatrooms, blogs en wikis, die u in staat stellen om ons feedback te leveren en real-time communicatie over en weer tussen gebruikers mogelijk maken. Wij hebben geen controle over de berichten, informatie en bestanden die via deze media geleverd worden. De geplaatste informatie geeft de mening van de auteurs weer en niet noodzakelijkerwijs het standpunt van Cochlear.
  4. Voorwaarde voor uw gebruik van deze interactieve platforms en deze website is dat u:
   • andere gebruikers niet beperkt of hindert in het gebruik en het genot van de interactieve platforms;
   • geen onrechtmatige, bedreigende, misbruikelijke, lasterlijke, diffamerende, aanstootgevende, liederlijke, pornografische, hatelijke, profane of onzedelijke informatie van welke aard dan ook plaatst of doorgeeft, inclusief maar niet beperkt tot transmissies die gedragingen vormen of tot gedrag aanzetten die een strafbaar feit vormen, burgerlijke aansprakelijkheid doen ontstaan dan wel anderszins in strijd zijn met de wet
   • geen informatie, programmatuur of ander materiaal plaatst of doorgeeft dat in strijd is met of inbreuk maakt op de rechten van anderen, inclusief materiaal dat een inbreuk op privacyrechten vormt of dat beschermd wordt door auteursrechten, merken- of andere eigendomsrechten, of daarvan afgeleide werken, zonder eerst de toestemming van de eigenaar of de rechthebbende te hebben verkregen;
   • geen informatie, programmatuur of ander materiaal plaatst of doorgeeft dat een virus of ander schadelijk component bevat;
   • op geen enkele wijze informatie, programmatuur of ander materiaal plaatst of doorgeeft voor commerciële doeleinden of dat reclame-uitingen bevat.
  5. U begrijpt dat wij niet verplicht zijn om onze interactieve platforms te monitoren. Wij behouden ons echter te allen tijde het recht voor om informatie openbaar te maken indien door de wet of regelgeving vereist of op grond van een officieel verzoek of om informatie of materialen, geheel dan wel gedeeltelijk, te bewerken, te weigeren of te verwijderen die, naar ons goeddunken, afkeurenswaardig of in strijd met deze gebruiksvoorwaarden zijn. U begrijpt dat wij uw deelnamemogelijkheid aan de interactieve sociale media op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving aan u kunnen beëindigen.

 12. Virussen en andere kwaadaardige aanvallen op onze website

  U dient onze website niet te misbruiken door welbewust virussen of ander kwaadaardig of schadelijk materiaal te introduceren. U dient zich ervan te onthouden om te proberen onbevoegde toegang tot onze website of een met onze website verbonden server, computer of databank te verkrijgen. U dient onze website niet aan te vallen via of door middel van het distribueren van een Denial-of-Service-aanval. We zullen dergelijke handelingen aan de autoriteiten melden en wij zullen uw identiteit aan hen openbaar maken.

  We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een Denial-of-Service-aanval, virussen of ander schadelijk materiaal dat op enig wijze invloed heeft op uw computerapparatuur, programma’s, gegevens of ander materiaal vanwege uw gebruik van onze website of vanwege het downloaden van op onze website of op een gelinkte website geplaatst materiaal, behalve onder de nader in artikel 13.6 aangeduide omstandigheden.

 13. Uitsluitingen en beperking van aansprakelijkheid
  1. Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht om ervoor te zorgen dat de informatie op de website actueel, nauwkeurig en up-to-date is op de datum van publicatie, sluiten wij alle garanties, voorwaarden en verklaringen van welke aard dan ook volledig uit, althans voor zover door de wet toegestaan, en de nauwkeurigheid of volledigheid van deze website of enige informatie of inhoud daarvan en de afwezigheid van gebreken en virussen wordt niet door ons gegarandeerd.
  2. U erkent dat de website, inclusief de inhoud, gratis ter beschikking gesteld wordt. De Cochlear Group kan noch door u noch  door enige andere persoon aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade van welke aard dan ook ten gevolge van het onbevoegd gebruik van de website en het gebruik van de daarop aangeboden informatie.
  3. De website is bedoeld voor gebruik in het Verenigd Koninkrijk. De Cochlear Group geeft geen enkele verklaring af dat enig product of enige dienst waar op de website naar verwezen wordt geschikt is voor gebruik, of beschikbaar is, buiten het VK. Degenen die ervoor kiezen om buiten het VK toegang tot de website te verkrijgen zijn verantwoordelijk voor naleving van de lokale wettelijke bepalingen als en voor zover van toepassing.
  4. Door gebruik te maken van de website stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden en uitsluitingen. De Cochlear Group behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden en uitsluitingen te wijzigen.
  5. De Cochlear Group doet haar uiterste best om de website volledig operationeel te houden. Vanwege de aard van het internet kan de Cochlear Group niet garanderen dat de website vrij zal zijn van vertragingen, onderbrekingen en fouten.
  6. De Cochlear Group sluit iedere aansprakelijkheid voor direct en indirect verlies en directe en indirecte schade als ook voor gevolgverlies en –schade, verlies van gegevens, gederfde winst of gederfde mogelijkheden ten gevolge van het gebruik van of het uitvoeren of nalaten van een handeling vertrouwend op de op de website gepubliceerde informatie uit. Deze beperking van aansprakelijkheid vormt geen uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid voor bedrieglijke voorstellingen of voor dood of lichamelijk letsel voor zover veroorzaakt door nalatigheid zijdens de Cochlear Group, haar directeuren, werknemers, gelieerde vennootschappen of andere vertegenwoordigers of voor enige andere aansprakelijkheid die krachtens de wet niet uitgesloten kan worden.

 14. Vrijwaring

  U stemt in om de Cochlear Group te vrijwaren tegen alle vorderingen en procedures die eventueel tegen haar worden ingesteld voor zover deze verband houden met uw gebruik van de website in strijd met de gebruiksvoorwaarden of met een vordering op grond van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een derde of met een vordering wegens laster voortkomend uit uw gebruik van de website, inclusief informatie die u op de website invoert.

 15. Afstandsverklaring

  Als u inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en wij geen actie ondernemen dan zullen wij in een andere situatie waarbij u inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden maakt immer gerechtigd zijn onze rechten en rechtsmiddelen in te roepen.

 16. Scheidbaarheid

  Als één van deze gebruiksvoorwaarden geacht wordt nietig, ongeldig of onuitvoerbaar te zijn dan wordt deze bepaling geacht scheidbaar te zijn en zal dit geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen hebben.

 17. Toepasselijk recht en jurisdictie

  De gebruiksvoorwaarden zullen in overeenstemming met het Engelse recht uitgelegd worden. Geschillen die zich voordoen in verband met de gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de website zullen onderhevig zijn aan de niet exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

 18. Contact opnemen

  Mocht u zich zorgen maken over materiaal dat op onze website verschijnt, klik dan hier om contact met ons op te nemen. 
Stuur ons uw vragen of opmerkingen