Odstraňování potíží

Tipy a návody, které vám pomohou při odstraňování závad vašich zařízení.

Hybrid recipient Bronwyn Leggate

Tato Příručka Odstraňování problémů není kompletní uživatelskou příručkou pro zvukový procesor Freedom® HybridTM. Vždy si prostudujte celé uživatelské příručky a brožurku Důležité informace, kde najdete důležité informace k bezpečnosti a údržbě, které nemusí být obsaženy zde.

Procesor je vybaven několika indikátory možných problémů - konkrétně:

 • H - zprávy nápovědy.
 • Soukromé a veřejné tóny.
 • Indikátor baterie (jen kapesní ovladač).

Přečtěte si následující část návodu - získáte v ní informace o používání výše uvedených indikátorů k vyřešení problémů. Potřebujete-li vyřešit specifičtější problémy, podívejte se do části Odstraňování specifických problémů.

Zprávy nápovědy

Na displeji procesoru se mohou zobrazit následující zprávy nápovědy. Při odstraňování potíží se zprávou H můžete zpozorovat, že zpráva H na displeji bude nahrazena jinou. Při odstraňování potíží proveďte navrhované akce. Pokračujte, až se zprávy H zcela přestanou zobrazovat.

Zpráva nápovědy Význam Kroky, které je třeba podniknout Pokud nic nepodniknete
H1

Vybitá baterie

Poznámka: přestanete slyšet zvuky a budete moci pouze vypnout procesor.

Vyměňte baterie*. H1 se zobrazuje přibližně 5 minut nebo do vypnutí procesoru.
H2 Slabá baterie

Buďte připraveni na výměnu baterií*.

Nejste-li připraveni vyměnit baterie, stisknutím libovolného tlačítka obnovte základní obrazovku.

H2 se zobrazí jen jednou. Jestliže nevyměníte baterie nebo stisknete kterékoliv tlačítko, může se zobrazit zpráva H1, která informuje o tom, že baterie jsou téměř vybité.
H3 Chyba cívky

Zkontrolujte následující:

 • Polohu cívky
 • Připojení kabelu
 • Není kabel poškozen

Jestliže se H3 stále zobrazuje, vyměňte cívku.

Na displeji zůstane zpráva H3 zobrazena, dokud chybu cívky neodstraníte.

Chyba H3 se zobrazuje jen, když je poškozená cívka a uživatel má implantát Nucleus 24,Freedom nebo Freedom Hybrid.

H4 Audio problém Postupujte podle kroků uvedených v části „Odstraňování specifických problémů“. H4 se zobrazí znovu po 5 sekundách, pokud stále nebude procesor zaznamenávat žádný zvuk.
H5 Program poškozen

Pokud možno použijte jiný program nahraný v procesoru.

Obraťte se na svého specialistu, který zkontroluje poškozené programy.

H5 zůstane zobrazeno na displeji, jsou-li porušeny všechny čtyři programy.

H5 bude krátce blikat, jsou-li poškozeny jen některé programy (například je možné používat program P3).

H6 ID implantátu (váš procesor detekoval chybný implantát) Umístěte procesor na správný implantát.

H6 zůstane na displeji, dokud procesor nepřiložíte ke správnému implantátu. Zpráva nápovědy H6 se může zobrazit také v případě společného umístění dvou cívek.

H6 zmizí, když stisknete jakékoliv tlačítko na procesoru.

Poznámka: Pokud používáte ovladač Bodyworn a jsou-li aktivní veřejné tóny, ovladač také čtyřikrát pípne.

* Další informace viz část věnovaná výměně baterií v rámci „Uživatelské příručky ke zvukovému procesoru Freedom Hybrid“*.

Soukromé a veřejné tóny

Soukromé a veřejné tóny indikují, že byla použita určitá funkce procesoru. Tóny může aktivovat nebo upravit pouze klinický pracovník.

Chcete-li vypnout soukromý nebo veřejný tón, stiskněte kterékoliv tlačítko. Jestliže máte problémy zaslechnout soukromý tón, požádejte svého klinického pracovníka, aby tyto tóny upravil při příštím programování.

Soukromé tóny

Soukromé tóny slyšíte jen vy a nikdo jiný. Lze je použít s kterýmkoliv typem ovladače. Soukromé tóny lze zaslechnout pouze v případě, že je klinický pracovník aktivuje na určitém programu.

Existují dva typy tónů:

 • Vysoké
 • Hluboké

Vysoké tóny zazní v těchto situacích:

 • váš procesor dokončil činnost
 • tlačítka jsou zamykána nebo odemykána
 • měníte program. Přecházíte-li například z programu P2 na program P3, zazní tři tóny.

Hluboké tóny zazní v těchto situacích:

 • baterie má/mají nízkou kapacitu (dva nízké tóny).
 • baterie je téměř vybitá (čtyři nízké tóny).

Vysoké tóny následované hlubokým tónem zaslechnete při stisknutí chybného tlačítka.

Jestliže máte problémy zaslechnout soukromý tón, požádejte svého klinického pracovníka, aby tyto tóny upravil při příštím programování.

Veřejné tóny

Veřejné tóny jsou k dispozici pouze s ovladačem Bodyworn. Slyšíte je vy a lidé kolem vás. Umožňují, aby vám lidé kolem vás pomohli, zazní-li alarm, například pokud bateriím bezprostředně hrozí vybití.

Veřejné tóny lze zaslechnout pouze v případě, že je klinický pracovník na určitém programu aktivuje.

Vysoké tóny zazní v těchto situacích:

 • baterie má nízkou kapacitu (dva vysoké tóny)
 • baterie jsou vybité (čtyři vysoké tóny)
 • došlo k chybě cívky H3 nebo k chybě audia H4. Uslyšíte čtyři vysoké tóny, které se budou opakovat každou minutu, dokud problém nebude odstraněn.

Vysoké tóny následované hlubokým tónem zaslechnete při stisknutí chybného tlačítka.

Hluboké tóny zazní v těchto situacích:

 • váš procesor dokončil činnost
 • tlačítka jsou zamykána nebo odemykána
 • měníte program. Přecházíte-li například z programu P4 na program P1, zazní jeden tón.

Indikátor baterie ovladače Bodyworn

Displej na ovladači Bodyworn zahrnuje indikátor úrovně nabití baterie.

Je-li baterie:

 • plně nabitá, svítí oba segmenty baterie
 • málo nabitá, svítí jeden segment baterie
 • téměř vybitá, zobrazí se zpráva nápovědy H1.

Odstraňování specifických problémů

Můžete zpozorovat určité problémy, k nimž se zprávy nápovědy H a tóny přímo nevztahují. K odstranění problému podnikněte následující kroky. Po každém kroku zkontrolujte, zda slyšíte zvuk. Pokud problém přetrvává, ačkoliv jste provedli potřebné akce, obraťte se na svého klinického pracovníka. Procesor smějí opravovat pouze osoby pověřené společností Cochlear Limited.

Zpráva nápovědy Akce/kroky, které je nutné podniknout
Procesor se nezapne
 1. zkontrolujte zarovnání konektorů
 2. zkontrolujte baterie
 3. vyzkoušejte náhradní držák baterií
 4. vyzkoušejte náhradní ovladač.
Na displeji se nic neobjevuje Vyresetujte procesor
Z implantátu ani z tvarovky nepřichází žádný zvuk
 1. zkontrolujte zvuk
 2. zkontrolujte a upravte nastavení citlivost
 3. zkontrolujte a upravte nastavení hlasitosti
 4. zkontrolujte a změňte program
 5. vypněte snímací cívku
 6. vyresetujte procesor
 7. zkontrolujte baterie
 8. vyzkoušejte náhradní držák baterií
 9. zkontrolujte cívku
 10. vyzkoušejte náhradní ovladač.
Z tvarovky nevychází žádný zvuk, ale zvuk z implantátu je slyšet
 1. zkontrolujte a upravte nastavení hlasitosti
 2. vyčistěte ušní tvarovku a odstraňte ušní maz
 3. vyměňte filtr ušního mazu
 4. zkontrolujte kabel tvarovky.
Přes implantát není slyšet žádný zvuk, ale zvuk z tvarovky je slyšet
 1. zkontrolujte a upravte nastavení hlasitosti
 2. zkontrolujte a změňte program
 3. vypněte snímací cívku
 4. vyresetujte procesor
 5. zkontrolujte cívku
 6. vyzkoušejte náhradní ovladač.
Zvuk je přerušovaný nebo hlasitost kolísá nahoru a dolů
 1. zkontrolujte zvuk
 2. zkontrolujte zarovnání konektorů
 3. zkontrolujte svá nastavení
 4. vyresetujte procesor
 5. zkontrolujte baterie
 6. vyzkoušejte náhradní držák baterií
 7. zkontrolujte cívku
 8. zkontrolujte kabel akustické komponenty
 9. vyzkoušejte náhradní ovladač.
Zvuk je příliš hlasitý a nepříjemný
 1. zkontrolujte svá nastavení
 2. vyresetujte procesor.
Zvuk je příliš tichý nebo tlumený
 1. zkontrolujte svá nastavení
 2. vyresetujte procesor
 3. vyčistěte porty mikrofonů
 4. vyměňte ochranný kryt mikrofonů
 5. vyčistěte ušní tvarovku a odstraňte ušní maz
 6. vyměňte filtr ušního mazu.
Slyšíte interference jako bzučení nebo zkreslenou řeč.

Pokuste se přesunout dál od kteréhokoliv elektronického zařízení, které může vyvolávat interferenci, například bzučení nebo zkreslení řeči

Mezi běžné zdroje interference patří:

 • televizní a rozhlasové vysílače
 • vysílače mobilních telefonů
 • bezpečnostní systémy nákupních středisek a letišť
 • některé digitální mobilní telefony
 • nabíječky baterií
 • zářivková světla
 • rozvodné desky elektrické sítě.

 

* This product is no longer available in the European Economic Area, Switzerland or Turkey.