Skip to main content

GLOBÁLNE ZÁSADY SPOLOČNOSTI COCHLEAR V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Cochlear môže v rámci svojho poslania pomáhať ľuďom počuť a byť počutí zhromažďovať, používať a zdieľať osobné údaje. Môžeme na to využívať svoje webové lokality, aplikácie, výrobky alebo služby, alebo komunikáciu s nami. Chceme vám vysvetliť, ktoré osobné údaje zberáme, ako ich využívame, s kým ich zdieľame, ako sa snažíme ich chrániť, ako k nim môžete získať prístup alebo vykonať ich opravu a nakoniec ako sa na nás obrátiť, ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na webové lokality, aplikácie, výrobky a služby poskytované spoločnosťou Cochlear Limited a jej pridruženými spoločnosťami po celom svete (ďalej len „skupina Cochlear“), ktorých zoznam nájdete tu, ako aj na komunikáciu so spoločnosťou Cochlear.

Upozornenie: Tieto zásady ochrany osobných údajov neupravujú zbieranie, využívanie ani poskytovanie chránených zdravotných údajov zo strany spoločnosti Cochlear, ako ich vymedzuje americký zákon Health Insurance Portability and Accountability Act (o prenosnosti a zúčtovateľnosti zdravotného poistenia, ďalej len „HIPAA“). Môžete si prečítať naše oznámenie o postupoch v oblasti ochrany osobných údajov podľa zákona HIPAA.

 

 

KTORÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSŤ COCHLEAR ZBIERA?

Vami poskytnuté osobné údaje

Pri komunikácii so spoločnosťou Cochlear nám môžete poskytnúť svoje osobné údaje. Môžete nám napríklad poskytnúť:

 • svoje meno a kontaktné údaje pri registrácii ku kontu v spoločnosti Cochlear na našich webových lokalitách alebo prostredníctvom niektorej z našich aplikácií, alebo pri návšteve zariadenia alebo podujatia spoločnosti Cochlear,
 • údaje o svojej osobnej ceste za počutím na fórach komunity Cochlear alebo v rámci iných služieb,
 • údaje o svojom veku, zdravotnom stave alebo liečbe pri registrácii pomôcky alebo využívaní alebo vyžiadaní informácií o našich výrobkoch alebo službách alebo
 • číslo svojej kreditnej karty pri nákupe výrobkov alebo služieb od nás.

Ak ste lekár, môžeme zberať aj informácie o vašej lekárskej špecializácii, odbornej orientácii a vašom zapojení sa do práce s výrobkami Cochlear.

Osobné údaje zozbierané pri využívaní výrobkov a služieb

Aktivovaním určitých funkcií v aplikáciách a službách od spoločnosti Cochlear môžete získať možnosť zdieľať ďalšie údaje o svojom využívaní aplikácie alebo načúvacej pomôcky. Pri návšteve našej webovej lokality alebo využívaní našich aplikácií sa nám môžu z počítača alebo mobilného zariadenia okrem toho odoslať určité analytické údaje, napríklad vaša adresa IP, verzia prehliadača, verzia používanej aplikácie a všetky vzniknuté chyby. Podrobnejšie informácie sú uvedené nižšie v časti o využívaní súborov cookie spoločnosťou Cochlear a podrobné informácie o konkrétnych produktoch a službách nájdete v časti Doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje od tretích strán.

Niekedy môžeme získať informácie o vás od iných organizácií alebo jednotlivcov. Pri doručení ušného implantátu môže napríklad vaša klinika u nás zaregistrovať sériové číslo ušného implantátu, sériové číslo a konfiguráciu zvukového procesora a kontaktné údaje, aby vám zabezpečila plnú podporu poskytovanú našou spoločnosťou. Môžeme taktiež získať údaje od poskytovateľov ako tretích strán s cieľom doplniť naše analýzy trhu a aktivity v oblasti marketingu. Tieto doplňujúce údaje využívame na to, aby sme vám poskytli služby prispôsobené vašim potrebám.

 

AKO SPOLOČNOSŤ COCHLEAR VYUŽÍVA OSOBNÉ ÚDAJE?

V snahe zmeniť spôsob, akým ľudia vnímajú a riešia stratu sluchu, a inovovať riešenia v oblasti ušných implantátov a priniesť ich na trh využívame osobné údaje na poskytovanie, udržiavanie a zlepšovanie našich výrobkov a služieb. Osobné údaje napríklad používame:

 • na skúšanie, podporu a vývoj inovácií a vylepšení našich výrobkov a služieb (napr. na pomoc pri prispôsobení, aktivovaní, údržbe a správe pomôcok), ako aj na vývoj nových výrobkov a služieb
 • na analýzu údajov o výkone, servise a spoľahlivosti výrobkov
 • na zlepšovanie obsahu, funkčnosti a použiteľnosti našich webových lokalít a aplikácií
 • na vedenie záznamov o distribúcii a histórii pomôcky pre výrobky spoločnosti Cochlear
 • na zabezpečenie súladu s požiadavkami regulačných úradov, napríklad vedenie záznamov o zdravotných otázkach alebo reklamáciách týkajúcich sa našich výrobkov
 • na účely zabezpečenia, overovania alebo boja proti podvodom
 • v rámci posudzovania žiadostí o prijatie do zamestnania a počas náboru nových pracovníkov

Osobné údaje používame aj na podporu našich aktivít v oblasti marketingu a propagácie vrátane:

 • pozvania na účasť na prieskumoch a poskytnutie spätnej väzby
 • predkladania ponúk a iných informácií, o ktorých si myslíme, že vás budú zaujímať
 • poskytovania adresných informácií pri práci s našimi webovými lokalitami a aplikáciami
 • vytvorenia profilu na základe uskutočnenej vzájomnej komunikácie s cieľom porozumieť, ktoré informácie by mohli byť pre vás zaujímavé

Vždy sa môžete odhlásiť od propagačnej komunikácie buď prostredníctvom prepojení na odhlásenie uvedených v rámci komunikácie, alebo tým, že nás budete kontaktovať niektorým zo spôsobov opísaných na konci týchto zásad ochrany osobných údajov.

 

KEDY ZDIEĽAME OSOBNÉ ÚDAJE A S KÝM?

V rámci skupiny Cochlear.

Osobné údaje môžeme zdieľať celosvetovo v rámci skupiny Cochlear. Každý člen skupiny Cochlear bude vaše osobné údaje využívať a zdieľať len v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

S našimi poskytovateľmi služieb.

Zdieľame osobné údaje s organizáciami, ktoré poskytujú alebo vykonávajú služby pre spoločnosť Cochlear alebo v jej mene, napríklad spoločnosťami, ktoré poskytujú služby v rámci podpory webových lokalít alebo nám pomáhajú predávať naše výrobky a služby. V niektorých prípadoch môžete poskytnúť svoje osobné údaje priamo tomuto poskytovateľovi služieb ako tretej strane (napr. keď vykonáte nákup v našom internetovom obchode a zadáte pri platbe údaje o svojej kreditnej karte, údaje sa odošlú priamo tretej strane, ktorá spracováva platby) a daná tretia strana môže, ale nemusí zdieľať tieto údaje so spoločnosťou Cochlear. Od svojich poskytovateľov služieb zmluvne vyžadujeme, aby chránili dôvernosť osobných údajov, ktoré s nimi zdieľame, a používali ich len na poskytovanie služieb našej spoločnosti.

S partnermi v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, lekármi a opatrovateľmi.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s miestnymi lekármi (napr. chirurgom, audiológom atď.) s cieľom posúdiť, či sú naše výrobky pre vás vhodné, pomôcť vám pri používaní našich výrobkov alebo z iných dôvodov, ktoré sa týkajú liečby, postupov v rámci zdravotnej starostlivosti alebo platby. Napríklad:

 • Pri objednaní príslušného výrobku alebo služby cez internet môžeme zdieľať vaše osobné údaje s organizáciami, ktoré vykonávajú úhradu vám poskytnutej zdravotnej starostlivosti (napríklad spoločnosťami Medicare alebo Medicaid v USA a orgánmi vykonávajúcimi úhrady alebo poisťovňami v Európe), a
 • pri využívaní cloudových technológií spoločnosti Cochlear na zabezpečené zálohovanie súborov MAP zo zvukového procesora spoločnosťou Cochlear a ich zdieľanie medzi vašimi určenými lekármi.

Ďalej môžeme v súlade s príslušnými právnymi predpismi poskytnúť osobné údaje rodičom, pestúnom alebo opatrovateľom (podľa situácie).

Obchodné transakcie.

Vaše osobné údaje sa môžu preniesť do spoločnosti, ktorá získala majetok alebo aktíva člena skupiny Cochlear alebo jednej z našich prevádzkových divízií, napríklad v dôsledku predaja, fúzie, reorganizácie alebo likvidácie. V prípade takéhoto prenosu sa bude používanie vašich osobných údajov danou spoločnosťou stále riadiť týmito zásadami ochrany osobných údajov a vašimi preferenciami v oblasti osobných údajov, ktoré ste nám oznámili.

Požiadavky zo strany právnych alebo vládnych orgánov a ochrana spoločnosti Cochlear a iných subjektov

Osobné údaje môžeme poskytnúť, keď sme v dobrej viere presvedčení, že ich poskytnutie:

 • je v súlade s právnymi predpismi (alebo rozhodnutím súdu alebo súdnym predvolaním),
 • je v súlade s právne stanovenými požiadavkami zo strany verejných a štátnych orgánov,
 • zabráni možnej trestnej činnosti, napríklad podvodu alebo krádeži identity, alebo prispeje k ich vyšetreniu, alebo
 • chráni práva, majetok alebo bezpečnosť skupiny Cochlear, našich používateľov alebo iných subjektov.

 

AKÝM SPÔSOBOM VYUŽÍVA SPOLOČNOSŤ COCHLEAR SÚBORY COOKIE, DOPLNKY SOCIÁLNYCH SIETÍ A PODOBNÉ TECHNOLÓGIE?

Súbory cookie sú malé súbory, ktoré internetový prehliadač ukladá ako pomôcku pre webové lokality pri sledovaní informácií medzi jednotlivými návštevami. Naše webové lokality používajú súbory cookie, aby nám pomohli:

 • porozumieť, ktoré z našich webových stránok navštevujete, ako často a z akých typov zariadení,
 • získať a uchovať informácie o vašich zariadeniach na prehľadávanie a preferenciách pri prehľadávaní,
 • prispôsobiť prvky na našich webových lokalitách na základe prehliadača, zariadenia, krajiny a jazyka, ktoré využívate, a
 • získať informácie o webovej lokalite, z ktorej ste prišli, a iných lokalitách, ktoré ste navštívili, aby sme mohli zaradiť vaše vyhľadávanie do daného obchodného segmentu na účely trhovej analýzy a
 • poskytnúť vám vhodnejší obsah, propagáciu a reklamy.

Keď napríklad navštívite naše webové lokality, súbory cookie nám pomôžu zistiť, čo hľadáte, aký obsah ste navštívili a ako často sa vraciate. Informácie, ktoré zbierame prostredníctvom súborov cookie, vás síce priamo neidentifikujú, ale po registrácii na našich webových lokalitách môžeme prepojiť vaše minulé a budúce aktivity v rámci našich webových lokalít a aplikácií s kontaktnými údajmi, ktoré ste poskytli.

Niektoré zo súborov cookie, ktoré sa využívajú na našich webových lokalitách, sme vytvorili my a niektoré vytvorili tretie strany v našom mene. Využívanie súborov cookie tretích strán umožňuje zobrazovanie reklám na základe záujmu, čo môže viesť k tomu, že sa vám reklamy od spoločnosti Cochlear zobrazia na iných webových lokalitách, ktoré navštevujete.

Na získavanie štatistických údajov o využívaní našich webových lokalít a aplikácií používame nástroj Google Analytics a na správu a umiestňovanie reklám nástroje Google AdSense a Google DoubleClick (spoločne len „Google Services“). Služby Google Services umožňujú dať do súvislosti vaše aktivity na rôznych zariadeniach, napríklad na mobilnom telefóne a stolovom počítači. Kliknite tu, ak chcete získať viac informácií o nástroji Google Analytics alebo zabrániť, aby zberal informácie o vašich návštevách na našich webových lokalitách, alebo sa prihláste na svoje konto Google, aby ste regulovali zobrazovanie reklám v rámci služieb Google Services.

Ak nechcete, aby sa využívali súbory cookie, môžete v internetovom prehliadači nastaviť odmietnutie súborov cookie. Týmto krokom môžete znemožniť správne fungovanie určitých funkcií našich webových lokalít. Ďalšie informácie o súboroch cookie a podobných technológiách nájdete na adrese allaboutcookies.org. Môžete sa taktiež odhlásiť zo zobrazovania reklám na základe záujmu prostredníctvom príslušných webových lokalít na adresách http://www.networkadvertising.org/choices, http://www.aboutads.info/choiceshttp://www.youronlinechoices.com (pre obyvateľov Európy).

Doplnky sociálnych sietí

Okrem súborov cookie využívame aj doplnky sociálnych sietí, napríklad Facebooku a Twittera, aby ste mohli zdieľať informácie z našich webových lokalít s priateľmi a kontaktmi online. Pri každej návšteve na našich lokalitách, ktoré zahŕňajú doplnok, sa prehliadač prepojí so servermi sociálnych sietí Facebook alebo Twitter. Ak ste pri návšteve našich webových lokalít prihlásení do služieb sociálnych sietí Facebook alebo Twitter, môže sa vaše vyhľadávanie na našej webovej lokalite prepojiť s vaším príslušným používateľským kontom.

 

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kde sa osobné údaje spracovávajú a uchovávajú?

Spoločnosť Cochlear pôsobí po celom svete, pričom sídlo má v austrálskom Sydney, ale kľúčové zariadenia a pracovníci sú v Európskej únii, Spojených štátoch a ďalších krajinách. Vaše osobné údaje sa môžu prenášať, spracúvať a uchovávať kdekoľvek, kde pôsobí spoločnosť Cochlear, skupina Cochlear alebo ich príslušní poskytovatelia služieb. V rozsahu, v akom sa osobné údaje zberajú od osôb, ktoré bývajú v EÚ/EHP, a prenášajú sa do krajín, v ktorých môžu byť menej prísne právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov, podnikne spoločnosť Cochlear kroky s cieľom chrániť a iným spôsobom spracúvať osobné údaje v súlade s normami EÚ o ochrane údajov.

Ako dlho bude spoločnosť Cochlear uchovávať osobné údaje?

Spoločnosť Cochlear bude osobné údaje uchovávať v identifikovateľnej forme, len pokiaľ to bude nevyhnutné na naplnenie cieľa, na ktorý boli pôvodne zozbierané, alebo na akékoľvek ďalšie použitie, s ktorým ste súhlasili, alebo na splnenie povinností stanovených zo strany regulačných orgánov a legislatívy v oblasti uchovávania záznamov. Po tomto období údaje buď odstránime, alebo znemožníme ich identifikáciu, takže už viac nebudú prepojené s vami.

 

ZABEZPEČENIE

Akým spôsobom prispieva spoločnosť Cochlear k zabezpečeniu osobných údajov?

Spoločnosť Cochlear prijala príslušné administratívne, technické a organizačné opatrenia, ktoré prispievajú k ochrane osobných údajov pred zneužitím, stratou a neoprávneným prístupom k nim alebo ich zverejnením. Naše opatrenia v oblasti zabezpečenia zahŕňajú príslušnú reguláciu prístupu, kódovanie (podľa potreby) a pravidelné posudzovanie zabezpečenia.

 

ÚDAJE O DEŤOCH

Akým spôsobom rieši spoločnosť Cochlear ochranu osobných údajov detí a práva rodičov?

Naše webové lokality a služby sú určené pre všeobecných adresátov, napríklad pacientov, rodičov a všeobecnú verejnosť, pričom nie sú konkrétne určené deťom. Na prístup k určitým službám a aplikáciám spoločnosti Cochlear slúžia kontá Cochlear, pričom so súhlasom rodiča je možné vytvárať detské kontá. Podrobnejšie informácie o vytvorení a správe detského konta sú uvedené v časti Doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov kont Cochlear.

 

PRÍSTUP K ÚDAJOM A ICH ZMENA

Ako môžete získať prístup k osobným údajom, opraviť ich alebo ich odstrániť?

Rešpektujeme, že máte právo rozhodovať sa vo vzťahu k tomu, ako zbierame, využívame a zdieľame vaše osobné údaje. Vždy, keď zbierame vaše osobné údaje, prijímame opatrenia, ktoré majú zabezpečiť, aby boli presné, úplné a aktuálne. Chápeme však, že vaše osobné údaje a preferencie týkajúce sa ich ochrany sa môžu zmeniť.

Obráťte sa na nás jedným zo spôsobov uvedených ďalej v texte, ak chcete získať prístup k svojim osobným údajom, ktoré spravuje spoločnosť Cochlear, opraviť ich, doplniť ich alebo ich odstrániť. V záujme ochrany a zabezpečenia vašich osobných údajov prijmeme potrebné opatrenia, aby sme overili vašu identitu skôr, než vám poskytneme prístup k vašim údajom alebo umožníme opraviť, doplniť alebo odstrániť vaše záznamy.

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V doplňujúcich informáciách uvedených nižšie je opísané, akým spôsobom konkrétne produkty a služby zbierajú a využívajú osobné údaje v prípadoch, ktoré nie sú opísané v našich základných Zásadách ochrany osobných údajov (uvedené vyššie) alebo pri ktorých je potrebné ďalšie objasnenie.


Aplikácia Nucleus® Smart umožňuje optimalizovať kvalitu počúvania priamo pomocou kompatibilného zariadenia Apple alebo AndroidTM. Táto aplikácia umožňuje spárovanie zvukového procesora Nucleus 7 s kompatibilným smartfónom prostredníctvom rozhrania Bluetooth®, vďaka čomu môžete rýchlo meniť programy, upravovať hlasitosť, ovládať streamovacie príslušenstvo, získať prístup k radám pri používaní zariadenia a nájsť stratený alebo zabudnutý zvukový procesor.
 

Synchronizácia údajov

Keď zapnete synchronizáciu údajov, údaje počúvania zo zvukového procesora a aplikácie Nucleus® Smart sa budú pravidelne synchronizovať so službami Cochlear, aby tak boli k dispozícii prostredníctvom všetkých vašich pripojených zariadení. Medzi odosielané údaje patria údaje z funkcie sledovania počúvania aplikácie Nucleus Smart, ako napríklad informácie o tom, koľko času ste strávili rozprávaním a ako často zvukovú cievku odpájate. Synchronizované údaje nezahŕňajú ani neodhaľujú informácie o vašom zdravotnom stave. Vďaka synchronizácii údajov so spoločnosťou Cochlear majú používatelia, ktorí využívajú viacero mobilných zariadení, vo funkcii sledovania počúvania na všetkých mobilných zariadeniach k dispozícii rovnaké údaje.

Funkcia synchronizácie údajov sa aktivuje pre jednotlivých príjemcov. Ak rodič alebo opatrovateľ zapne funkciu synchronizácie údajov pre príjemcu implantátov Cochlear, táto funkcia sa zapne aj pre jeho či jej manžela/manželku a ostatných opatrovateľov, ktorí používajú aplikáciu Nucleus Smart so zariadením daného príjemcu implantátov. Ak napríklad rodič príjemcu implantátov Cochlear zapne funkciu synchronizácie údajov pre zvukové procesory svojho dieťaťa, aktivuje tým túto funkciu aj pre druhého rodiča tohto príjemcu implantátov, ktorý používa aplikáciu Nucleus Smart na ovládanie zvukového procesora dieťa prostredníctvom svojho mobilného zariadenia. Podobne, ak jeden rodič alebo opatrovateľ vypne funkciu synchronizácie údajov, tá sa vypne aj pre všetkých ostatných opatrovateľov daného príjemcu implantátov.

Spoločnosť Cochlear používa osobné údaje získané prostredníctvom funkcie synchronizácie údajov na poskytovanie služby synchronizácie a podporu ďalších služieb Cochlear, ktoré sú k dispozícii na vybraných trhoch. Spoločnosť Cochlear ďalej osobné údaje uplatňuje iba vo forme, ktorá neumožňuje identifikáciu osôb, bez mien príjemcov a opatrovateľov, na analýzu trendov, rozvoj a zdieľanie zistení vedeckých výskumov, lepšie porozumenie tomu, ako sa jednotlivé produkty a služby používajú, ako aj neprestajné zlepšovanie svojich produktov a služieb. Údaje získané synchronizáciou uchováme tak dlho, ako je potrebné na zachovanie vášho konta Cochlear, alebo dovtedy, kým nepožiadate o ich odstránenie.

Funkcia synchronizácie údajov nie je na používanie zvukového procesora nevyhnutná. Predstavuje voliteľnú funkciu, ktorú je kedykoľvek možné zapnúť alebo vypnúť prostredníctvom obrazovky nastavení aplikácie Nucleus Smart.
 

Základné údaje

Po prihlásení do aplikácie Nucleus Smart pomocou konta CochlearTM sa do spoločnosti Cochlear odošlú informácie týkajúce sa vášho implantátu a zvukového procesora. Tieto informácie nám umožnia overiť, či sa aplikácia používa so schváleným hardvérom.
 

Oznámenia

V aplikácii Nucleus Smart sa zobrazí výzva, aby ste povolili zasielanie oznámení, prostredníctvom ktorých sa budú v aplikácii zobrazovať dôležité upozornenia týkajúce sa vášho zvukového procesora. Touto funkciou sa aktivujú aj funkcie na pozadí, napríklad sledovanie počúvania.

Funkciu môže zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach aplikácie v smartfóne.
 

Nájsť môj procesor/Lokalizačné služby

Aplikácia Nucleus Smart využíva systémy GPS a WiFi alebo mobilnú sieť v zariadení na vyhľadanie strateného alebo zabudnutého zvukového procesora. Ukladá pritom do pamäte posledné miesto, kde ste použili zvukový procesor, a posledné miesto, kde ste použili aplikáciu v kombinácii so zvukovým procesorom. Lokalizačné údaje sa neodosielajú do spoločnosti Cochlear.

Túto funkciu môže zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach lokalizačných služieb v smartfóne.
 

Analytické údaje

V aplikácii Nucleus Smart za zberajú údaje o používaní aplikácie a vzniknutých chybách, ktoré sa odosielajú do spoločnosti Cochlear. Tieto údaje neumožňujú identifikáciu používateľa. Pomáhajú spoločnosti Cochlear pri priebežnom zlepšovaní aplikácie Nucleus Smart a iných produktov a služieb spoločnosti Cochlear. Medzi analytické údaje patria napríklad informácie o type použitého mobilného zariadenia a operačného systému, frekvencii používania jednotlivých funkcií v rámci aplikácie a adresách internetového protokolu na posúdenie všeobecnej zemepisnej oblasti, v ktorej sa aplikácia používa. Spoločnosť Cochlear využíva technologické a administratívne opatrenia, ktoré zabraňujú prepojeniu týchto údajov s vašou osobou.

Slovné označenie a logá rozhrania Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Cochlear Limited ich v každom prípade používa na základe licencie.

Apple je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a iných krajinách.
Android je ochranná známka spoločnosti Google LLC.
Vďaka vytvoreniu konta Cochlear sa môžete prihlásiť a používať rôzne služby a aplikácie Cochlear, ako napríklad aplikáciu Nucleus® Smart, webový portál myCochlear a náš internetový obchod. Služby, ktoré kontá Cochlear využívajú, sa môžu na jednotlivých trhoch líšiť.

Pri vytvorení konta Cochlear vás požiadame o zadanie vášho mena, e-mailovej adresy a dátumu narodenia. Tieto informácie využijeme na priradenie vášho konta Cochlear k vašim zaregistrovaným zariadeniam Cochlear, aby sme vám tak mohli poskytovať čo najrelevantnejšie informácie. Vašu e-mailovú adresu zároveň môžeme využiť na účely komunikácie týkajúcej sa vášho konta Cochlear a dátum narodenia nám pomáha zaručiť, aby bolo detské kontá možné vytvárať iba so súhlasom rodiča alebo opatrovníka.

Detské kontá a súhlas rodičov
Služby a aplikácie Cochlear môžu používať deti prostredníctvom detského konta. Detské kontá môžu vytvoriť rodičia alebo opatrovníci prostredníctvom služieb a aplikácií, ktoré ich uplatnenie podporujú, napríklad aplikácie Nucleus Smart. Pokyny na vytvorenie detského konta sú k dispozícii v najčastejších otázkach o aplikácii Nucleus Smart.

Detské kontá môžu využívať prístup k rovnakým službám a aplikáciám Cochlear, ako majú k dispozícii dospelé osoby. V dôsledku toho sa môžu osobné údaje zasielať spoločnosti Cochlear. Dieťa využívajúce aplikáciu Nucleus Smart napríklad môže zapnúť funkcie, ako je synchronizácia údajov, ktorá je podrobnejšie popísaná v časti Doplňujúce informácie o ochrane osobných údajov v aplikácii Nucleus Smart.

Služby s podporou konta Cochlear ponúkané na niektorých trhoch umožňujú poskytovanie zdravotných informácií s vybraným lekárom. Po zapnutí týchto služieb môžu rodičia kedykoľvek požiadať o ich vypnutie priamo daného lekára alebo spoločnosť Cochlear.

Rodičia môžu kontrolovať alebo upraviť osobné údaje svojho dieťaťa, požiadať o ich odstránenie alebo zabrániť ich ďalšiemu zberu alebo využívaniu, a to prostredníctvom kontaktovania našej spoločnosti tak, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.


KONTAKT

Ako môžete položiť otázku alebo vyjadriť obavy týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo spôsobu, akým spoločnosť Cochlear zaobchádza s vašimi osobnými údajmi?

Ak chcete získať prístup k svojim údajom, zmeniť uprednostňovaný spôsob kontaktu, položiť nejakú otázku alebo vyjadriť obavu týkajúcu sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo spôsobu, akým zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi, obráťte sa e-mailom na adresu privacy@cochlear.com alebo na niektorú z regionálnych kancelárií spoločnosti Cochlear, ktorú máte najbližšie:

COCHLEAR LIMITED
Attn: Privacy Officer
1 University Avenue
Macquarie University
NSW 2019
Australia
+61 2 9428 6555
COCHLEAR AMERICAS
Attn: Privacy Officer
13059 East Peakview Avenue
Centennial, CO 80111
United States of America
+1 800 523 5798
COCHLEAR EUROPE LIMITED
Attn: Privacy Officer
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ
United Kingdom
+44 1932 26 3400

Aj keď sa neustále snažíme riešiť všetky prípadné otázky a obavy, máte taktiež právo obrátiť sa priamo na miestny regulačný úrad v oblasti ochrany osobných alebo iných údajov.

 

ČO SA STANE V PRÍPADE, ŽE SA TIETO ZÁSADY ZMENIA?

Postupom času môže vzniknúť potreba aktualizovať tieto zásady z rôznych dôvodov vrátane zmien v právnych predpisoch, nariadeniach a našich obchodných postupoch. V prípade zmeny zverejníme aktualizované zásady ochrany osobných údajov 30 dní predtým, ako nadobudnú účinnosť, aby ste boli informovaní o novom obsahu.

 

ĎAKUJEME

Vážime si, že ste si našli čas na prečítanie týchto zásad. Vieme, že keď sa rozhodnete zdieľať svoje osobné údaje so spoločnosťou Cochlear, prejavujete nám tým svoju dôveru, a naším úmyslom je používať ich zodpovedne, aby sme aj naďalej mohli pomáhať ľuďom počuť a byť počutí.

Posledná aktualizácia jún 2018.
Nadobúda účinnosť v júli 2018
D1425384