Skip to main content

Aplikacja Nucleus® Smart: Śledzenie funkcji słuchowych


Procesor dźwięku Nucleus® 7 stale monitoruje otoczenie akustyczne i jest w stanie rozpoznać mowę. Wykresy na ekranie „Czas rejestracji mowy” ilustrują zarejestrowany czas używania mowy. Jeśli korzystasz z akcesorium do strumieniowania (np. zgodnego urządzenia iPhone), ten czas także jest obliczany i dodawany do łącznej wartości „Czas rejestracji mowy”.

Czas spędzony w otoczeniu akustycznym koreluje z długością czasu korzystania z implantu. Docelowy „Czas rejestracji mowy” jest inny dla każdej osoby i zależy od wieku, sytuacji rodzinnej i zawodowej, a także czasu korzystania z implantu. Na początek dobrze jest kontrolować „Czas rejestracji mowy” przez około tydzień, a następnie nieco podwyższyć wartość docelową, aby sprawdzić, czy możliwa jest poprawa.

Wskazówki w aplikacji Nucleus Smart pomogą zwiększyć wartość „Czas rejestracji mowy”.


Podczas parowania procesora dźwięku z aplikacją Nucleus Smart użytkownik zostanie zapytany, czy chce włączyć synchronizację danych. Włączenie funkcji synchronizacji danych będzie oznaczać, że dane ze śledzenia funkcji słuchowych są zsynchronizowane w chmurze Cochlear. Jeśli funkcja synchronizacji danych nie jest włączona, dane ze śledzenia funkcji słuchowych są jedynie przechowywane na urządzeniu.


Wartość „Odłączenia cewki” oznacza liczbę odłączeń cewki procesora dźwięku systemu Nucleus 7 od implantu ślimakowego danego dnia. Liczba ta uwzględnia wszystkie sytuacje, w których cewka została celowo odłączona (np. podczas przebierania się lub brania prysznica) i w których doszło do nieumyślnego odłączenia cewki (np. strącenia). „Odłączenie cewki” może także zostać zarejestrowane w przypadku problemu z kablem cewki.

Liczba odłączeń cewki jest inna u każdej osoby i zależy od trybu życia. Dobrze jest ustalić własną wartość wyjściową. Aby zobaczyć, jaka wartość jest typowa dla Ciebie lub Twojego dziecka, możesz sprawdzić średnią liczbę odłączeń cewki w każdym tygodniu. Możesz także odnotować liczbę odłączeń cewki w ciągu dnia, kiedy masz pewność, że nie doszło do nieumyślnego odłączenia cewki bądź liczba takich sytuacji była minimalna. Ta wartość wyjściowa pozwoli Ci określić, czy liczba wyświetlanych odłączeń cewki jest wyższa niż zwykle.

Wskazówki w aplikacji Nucleus Smart mogą pomóc Ci w zminimalizowaniu odłączeń cewki, z którymi masz do czynienia.


Mogło dojść do utraty połączenia między Twoim procesorem dźwięku Nucleus 7 a zgodnym urządzeniem firmy Apple, przez co w okresie tym nie została zgromadzona wystarczająca ilość danych.

Aby uniknąć takiej sytuacji w przyszłości, musisz upewnić się, że zgodne urządzenie iPhone lub iPod touch i procesor dźwięku oraz funkcja Bluetooth® są włączone, a zgodne urządzenie firmy Apple jest w pobliżu (przynajmniej raz rano i raz w nocy).

Należy pamiętać, że aby dane mogły być gromadzone, aplikacja Nucleus Smart musi być uruchomiona, ale może działać w tle.


Nie. Musisz się tylko upewnić, że kompatybilne urządzenie firmy Apple i procesor dźwięku Nucleus 7 są włączone i znajdują się blisko siebie (przynajmniej raz rano i raz w nocy), oraz że funkcja Bluetooth jest włączona, a aplikacja Nucleus Smart jest uruchomiona na kompatybilnym urządzeniu firmy Apple.


Nie. Szanujemy Twoją prywatność. Procesor dźwięku Nucleus 7 monitoruje otoczenie i wykrywa mowę, ale nie nagrywa dźwięku.


ForwardFocus to funkcja sterowania aktywowana przez użytkownika, która pozwala na lepsze słyszenie w trudnych sytuacjach dźwiękowych. Funkcję tę można włączać i wyłączać w karcie „Programowanie” aplikacji Nucleus Smart.

Włączona funkcja ForwardFocus redukuje hałas dobiegający z tyłu, zapewniając lepsze słyszenie osoby znajdującej się przed Tobą. Wystarczy ją włączyć w dowolnym momencie, aby skoncentrować się na rozmówcy przed Tobą, i wyłączyć, gdy nie jest już potrzebna, na przykład w cichym otoczeniu.


Funkcja ForwardFocus musi zostać włączona przez Twojego klinicystę. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z firmą Cochlear lub protetykiem słuchu.


Synchronizacja danych to funkcja aplikacji Nucleus Smart umożliwiająca zsynchronizowanie danych z procesora dźwięku w chmurze Cochlear.


Po włączeniu synchronizacji danych zostanie utworzona kopia zapasowa danych śledzenia funkcji słuchowych i nastąpi ich konsolidacja ze wszystkich urządzeń, za pośrednictwem których dane były zbierane. Oznacza to, że jeśli zgubisz swój telefon, dane nie zostaną utracone, jeśli zalogujesz się z innego urządzenia.