Skip to main content

Aplikacja Nucleus® Smart: Najczęściej zadawane pytania


Procesor dźwięku Cochlear™ Nucleus 7 jest kompatybilny z aplikacją Nucleus Smart.


Aplikacja Nucleus Smart jest zgodna z urządzeniami iPhone 5 (lub nowszymi) oraz iPod 6. generacji (lub nowszymi) z systemem operacyjnym iOS 10.0 lub nowszym. Nie jest przeznaczona do stosowania z innymi urządzeniami firmy Apple.

^Procesor dźwięku Cochlear Nucleus 7 jest kompatybilny z urządzeniami iPhone, iPad i iPod touch. Informacje na temat kompatybilności można uzyskać na stronie internetowej www.cochlear.com/compatibility Aplikacja Cochlear Nucleus Smart jest dostępna w sklepach App Store i Google Play. Informacje na temat kompatybilności można uzyskać na stronie internetowej www.cochlear.com/compatibility Apple, logo Apple, FaceTime, logo Made for iPad, logo Made for iPhone, logo Made for iPod, iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad oraz iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc., zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.


Aplikację Nucleus Smart można bezpłatnie pobrać ze sklepu Apple App Store. Dotknij ikony sklepu App Store, wyszukaj frazę „Nucleus Smart” i wybierz opcję pobierania aplikacji Nucleus Smart. Należy pamiętać, że aplikacja Nucleus Smart może nie być dostępna we wszystkich krajach i z tego powodu może nie pojawić się w wynikach wyszukiwania.


Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji Nucleus Smart dotknij pozycji „Tryb demonstracyjny”, aby uzyskać informacje na temat różnych funkcji i opcji. Pozwoli to na zapoznanie się z aplikacją Nucleus Smart i jej działaniem, jeszcze zanim trafi do Ciebie procesor dźwięku Nucleus 7.

Aby sterować procesorem dźwięku Nucleus 7 za pomocą aplikacji Nucleus Smart, zaloguj się przy użyciu swoich danych konta Cochlear. Jeśli nie posiadasz konta Cochlear, możesz utworzyć konto po pobraniu aplikacji, dotykając opcji „Utwórz nowe konto” i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.


Możesz sparować procesor dźwięku Nucleus 7 z maksymalnie pięcioma kompatybilnymi urządzeniami firmy Apple, z aplikacją Nucleus Smart zainstalowaną na każdym z nich. W danym momencie do procesora(-ów) dźwięku można jednak podłączyć tylko jedno kompatybilne urządzenie firmy Apple. 


W Trybie demonstracyjnym można używać aplikacji Nucleus Smart bez połączenia z procesor dźwięku Nucleus 7 w celach demonstracyjnych lub aby ją wypróbować. Tryb demonstracyjny można włączyć/wyłączyć w „Ustawieniach” aplikacji Nucleus Smart.


Tak. Po sparowaniu kompatybilnego urządzenia firmy Apple z procesorem dźwięku Nucleus 7 swojego dziecka będzie można sterować procesorem i monitorować go, co umożliwi wyświetlanie stanu baterii, dostosowywanie poziomu głośności i zmianę programu bez potrzeby dotykania procesora dźwięku.

Warto też wyłączyć strumieniowe przesyłanie dźwięku do procesora dziecka, tak aby Twoje połączenia telefoniczne ani słuchana muzyka nie były przesyłane do procesora. Można to zrobić, przechodząc kolejno do pozycji Ustawienia > Ogólne > Dostępność > Aparaty słuchowe i wyłączając opcję „Przesyłaj do aparatu”. Spowoduje to zatrzymanie przesyłu strumieniowego do procesora dźwięku Twojego dziecka, jednak nadal będzie można nim sterować za pomocą aplikacji Nucleus Smart.

Jeśli nie możesz dostosowywać ustawień procesora(-ów) dźwięku za pomocą aplikacji Nucleus Smart, Twoje kompatybilne urządzenie firmy Apple może nie być prawidłowo sparowane z procesorem.

Aby uzyskać więcej informacji na temat procesu parowania, obejrzyj animację dotyczącą parowania procesora Nucleus 7. Po pomyślnym zakończeniu procesu parowania upewnij się, że Twoje urządzenie znajduje się w zalecanym zasięgu, a w pobliżu nie ma żadnego źródła nadmiernych zakłóceń. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z firmą Cochlear lub protetykiem słuchu.

 

W prawej górnej części ekranu głównego aplikacji Nucleus Smart widoczna jest ikona baterii. Wskazuje ona poziom naładowania baterii. Dotknij ikony baterii, aby wyświetlić ekran „Status”, na którym pojawi się bardziej szczegółowy widok poziomu baterii procesora dźwięku. Ekran ten przedstawia również poziom głośności przekazywany do procesora dźwięku Nucleus 7 oraz wskaźnik statusu procesora dźwięku. Symbol zaznaczenia oznacza, że procesor dźwięku Nucleus 7 działa prawidłowo.


Naciśnij dwukrotnie przycisk powrotu do menu lub ekranu głównego na kompatybilnym urządzeniu firmy Apple, aby wyświetlić wszystkie uruchomione aplikacje. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby przewijać aplikacje. Jeśli aplikacja Nucleus Smart jest uruchomiona, będzie się znajdować w podglądzie aplikacji. Dotknij podglądu ekranu aplikacja Nucleus Smart, aby powrócić do aplikacji i kontynuować jej używanie. Aby możliwe było otrzymywanie alarmów, zlokalizowanie zgubionego procesora dźwięku i korzystanie z funkcji Śledzenie funkcji słuchowych, aplikacja na urządzeniu firmy Apple powinna być cały czas uruchomiona. W przypadku zamknięcia aplikacji w celu rozwiązywania problemów należy się później upewnić, że została uruchomiona ponownie.


Aplikacja Nucleus Smart przerywa działanie tylko w przypadku wymuszenia jej zamknięcia przez użytkownika. Aplikację należy zamknąć jedynie podczas rozwiązywania problemów, ponieważ musi być cały czas uruchomiona, aby możliwe było korzystanie z funkcji takich jak Znajdź mój procesor i Śledzenie funkcji słuchowych. Aby zamknąć aplikację, naciśnij dwukrotnie przycisk powrotu do menu lub ekranu głównego na kompatybilnym urządzeniu firmy Apple, aby wyświetlić wszystkie uruchomione aplikacje. Przesuwaj palcem w lewo lub w prawo, aby przewijać otwarte aplikacje do momentu znalezienia podglądu aplikacji Nucleus Smart. Po znalezieniu ekranu podglądu aplikacji Nucleus Smart przesuń palcem w górę, aby ją zamknąć.


Jeśli nadal masz problemy lub inne pytania dotyczące aplikacji Nucleus Smart, skontaktuj się z lokalnym biurem firmy Cochlear pod adresem cochlear.com/intl/contact/global-offices.