Skip to main content

יישום Nucleus® Smart: מעקב שמיעה


מעבד הקול Nucleus® 7 מנטר בקביעות את סביבת ההאזנה ומסוגל לקבוע מתי מתרחש דיבור. הגראפים במסך 'משך החשיפה לדיבור' עוקבים אחר משך הזמן בסביבת הדיבור. אם אתה משתמש באביזר הזרמת שמע (לדוגמה, Cochlear Wireless TV Streamer (משדר טלויזיה), זמן זה מחושב גם הוא, והוא מתווסף ל'משך החשיפה לדיבור' הכולל.

משך הזמן בסביבת ההאזנה תואם את ההתקדמות בחוויית השמיעה שלך. מטרת 'משך החשיפה לדיבור' משתנה מאדם לאדם, והיא תלויה בגיל, במצב המשפחתי והתעסוקתי ובמקום שבו אתה נמצא בחוויית השמיעה שלך. דרך טובה להתחיל היא לעקוב אחר 'משך החשיפה לדיבור' שלך במשך שבוע בערך, ואז להציב לעצמך מטרה קצת יותר גדולה, כדי לראות אם אתה יכול להשתפר.

טיפים ביישום Nucleus Smart יכולים לסייע לך להאריך את 'משך החשיפה לדיבור' שלך.


'טבעת שדר הוסרה' הוא מספר הפעמים שטבעת השדר של מעבד הקול Nucleus 7 נותקה משתל השבלול ביום נתון. מספר זה משקף את כל הפעמים שבהן טבעת השדר הוסרה במתכוון (לדוגמה, בעת החלפת בגדים או בזמן מקלחת) וגם את הפעמים שבהם טבעת השדר נותקה שלא במתכוון (לדוגמה, הופלה בטעות). אפשר גם לתעד את מספר המקרים של 'טבעת שדר הוסרה' אם יש בעיה בכבל טבעת השדר.

מספר הפעמים של 'טבעת שדר הוסרה' משתנה אצל כל אדם, מאחר שהוא תלוי באורח החיים. טוב לקבוע לעצמך נקודת התחלה. תוכל להשתמש במספר הממוצע של 'טבעת שדר הוסרה' בכל שבוע כדי להגיע להבנה מהו מספר תקין לגביך או גבי ילדך. לחלופין, תוכל לרשום את מספר הפעמים של 'טבעת שדר הוסרה' ביום שבו אתה בטוח שלא היו בו מקרים לא מתוכננים של 'טבעת שדר הוסרה' או שמספרם היה מינימלי. תוכל להשתמש בנקודת התחלה זו כדי לקבוע אם מספר הפעמים של 'טבעת שדר הוסרה' שאתה רואה הוא גבוה מהרגיל.

טיפים ביישום Nucleus Smart יכולים לסייע לך בהצעות להפחתת מספר הפעמים של 'טבעת שדר הוסרה' המתרחשות אצלך.


ייתכן שהחיבור בין מעבד הקול Nucleus 7 שלך למכשיר Android™‎ תואם התנתק, כך שבמהלך תקופה זו לא נאספו מספיק נתונים.

כדי למנוע ניתוק כזה בעתיד, ודא שהן מכשיר ה-Android התואם שלך והן מעבד הקול שלך מופעלים, שה-Bluetooth®‎ מופעל ושמכשיר ה-Android התואם שלך קרוב (לפחות פעם אחת בבוקר ופעם אחת בלילה).

שים לב שכדי לאסוף נתונים, היישום Nucleus Smart חייב לפעול, אך לא בהכרח להיות פעיל בחזית.


לא. עליך רק לוודא שמכשיר ה-Android התואם ומעבד הקול Nucleus 7 מופעלים שניהם, שהם קרובים זה לזה באופן סדיר (לפחות פעם אחת בבוקר ופעם אחת בלילה), שה-Bluetooth מופעל והיישום Nucleus Smart פועל במכשיר ה-Android התואם שלך.


לא. פרטיותך חשובה לנו. מעבד הקול Nucleus 7 מנטר את הסביבה ומזהה דיבור, אך אינו מקליט שמע.


Cochlear אינה מאחסנת את נתוני מעקב השמיעה שלך. הם נשמרים אך ורק במכשיר ה-Android התואם שלך.


ForwardFocus היא תכונה שמפעיל המשתמש המאפשרת לך לשמוע טוב יותר בסביבות שמיעה מאתגרות. אפשר להדליק ולכבות אותה בלשונית 'תכנית' ליישום Nucleus Smart.

כאשר התכונה מופעלת, ForwardFocus מפחיתה רעשים המגיעים מאחוריך כדי שתוכל לשמוע טוב יותר את האדם העומד מולך. כדי להתרכז באדם שמדבר מולך, הפעל את התכונה, וכבה אותה כשאינך צריך אותה, לדוגמה, בסביבה שקטה.


על קלינאי התקשורת להפעיל את ForwardFocus. פנה ל-Cochlear או לקלינאי התקשורת כדי ללמוד עוד.