Sekretesspolicy

Young boy talking on the telephone

Vårt sekretessåtagande

Cochlear Limited, 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2019, Australien (hädanefter kallat ”Cochlear Limited”) och dess filialer och dotterföretag vilka listas här ( hädanefter kallade ”vi”, ”oss”, ”Cochlear” och ”Cochlear Group”) är förpliktigade att skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar om sekretess och dataskydd. Denna sekretesspolicy anger praxis för den informationsinsamling och informationsbearbetning som utförs av Cochlear Group rörande persondata som tagits emot i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA). Policyn anger även praxis för insamling och bearbetning av data rörande Cochlears webbplatser i EMEA. Se listan över företag inom Cochlear Group i denna region.

Med avseende på den europeiska dataskyddslagstiftningen är Cochlear Limited ytterst registeransvarig för persondata som samlas in, behandlas och används. Lokala Cochlear Group-företag kan också agera som registeransvariga lokalt, vilket påpekas i slutet av denna sekretesspolicy, för all insamling, bearbetning och användning av persondata via Cochlears webbplatser eller på annat sätt.

Senaste uppdatering: Oktober 2015

Ditt godkännande

När du lämnar ut personlig information till Cochlear kommer vi i de olika fallen att separat be dig om att:

 1. bekräfta att du förstått att dina personuppgifter, inklusive uppgifter om din hälsa, kommer att samlas in, bearbetas och/eller användas i enlighet med innehållet i denna sekretesspolicy och i enlighet med en eventuell förklaring som du kan ges då du tillhandahåller informationen; och
 2. godkänna och samtycka till sådan insamling och bearbetning samt, i förekommande fall, godkänna att dina personuppgifter delas med tredje part.

Vi kommer också att tillhandahålla följande information:

 • den registeransvariges identitet
 • syftet med bearbetningen av dina uppgifter
 • i förekommande fall, om ditt svar är obligatoriskt eller frivilligt
 • i förekommande fall, möjliga konsekvenser av ditt svar
 • mottagarna av uppgifterna eller kategorierna av mottagare
 • dina rättigheter enligt gällande lag

Om du lämnar ut personuppgifter till Cochlear på en annan persons vägnar (till exempel i rollen som personens vårdare, förälder eller förmyndare), ber vi dig att bekräfta att du har behörighet att godkänna användningen, så som den beskrivs i denna sekretesspolicy, av den berörda personens uppgifter.

Om du inte godkänner insamlingen, användningen och utlämnandet av dina personuppgifter (inklusive uppgifter om hälsa) enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy, bör du inte lämna ut dina personuppgifter till Cochlear Group. Observera att om du arbetar inom sjukvården och vi har en pågående affärsrelation med dig, kommer vi inte att be om ditt godkännande för insamling, bearbetning eller användning av dina personuppgifter i de fall där det är till gagn för både oss och dig att utföra tjänster och ge den support som vi tillhandahåller till varandra.

Vilka uppgifter samlar Cochlear in?

Uppgifterna vi samlar in från dig kan innefatta:

 • namn
 • adress
 • födelsedatum
 • kön
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • faxnummer
 • kredit-/debitkortsuppgifter (vid betalning till oss)
 • uppgifter om din hälsa
 • uppgifter om din audionom eller annan relevant sjukvårdspersonal
 • uppgifter och historik gällande ditt eller dina implantat
 • preferenser och intressen

Uppgifterna kan även innefatta:

 • information om var du hörde talas om Cochlear Group
 • specifika produkter eller tjänster som du vill veta mer om
 • produktinformation (som t.ex. uppgifter om användning och modell på implantat, ljudprocessor, Remote Assistant, programvara och tillbehör, serienummer) gällande Cochlear-produkter som du använder eller har använt
 • uppgifter om användning och MAP-data (d.v.s. information som används för att programmera Cochlear TM implantatsystem efter dina individuella behov), inklusive uppgifter för programinställningar som din audionom använder för att anpassa din Cochlear-produkt
 • produktprestanda, service och tillförlitlighet, registrering och mätdata
 • foton/bilder (i de fall som du godkänner)
 • information som du anger i fält för fritext
 • information från undersökningar som vi emellanåt lägger upp på sidan för forskningsändamål, om du väljer att delta i dessa och svara på frågorna
 • uppgifter om användarnamn och lösenord i samband med inloggning till konto
 • meddelanden du skickat till oss, t.ex. för att rapportera ett problem eller skicka förfrågningar, reklamationer eller kommentarer gällande webbplatsen eller dess innehåll
 • för jobbansökningar - alla typer av personuppgifter och dokument som du tillhandahåller till oss som bevis på din kompetens, dina kvalifikationer, din utbildning, dina tidigare arbeten, din identitet och ditt arbetstillstånd
 • Uppgifter om din hälsa, din hörsel och ditt implantat kallas i denna sekretesspolicy hädanefter ”uppgifter om hälsa.”

Om du jobbar inom sjukvården kan vi också komma att samla in personlig information om dig, såsom:

 • specialområde
 • kliniska intressen
 • klinik(er) du är kopplad till
 • köp av Cochlear-produkter
 • information om kirurgiska ingrepp du utfört med Cochlears produkter
 • vilket språk du vill använda
 • all annan information (som t.ex. betalningsinformation) som behövs för att kunna arbeta med Cochlear Group

Hur använder Cochlear din personliga information?

Vi använder din personliga information endast med ditt godkännande, eller i den utsträckning som är tillåtet enligt gällande integritetslagstiftning och dataskyddslagar, för följande syften:

 • att tillhandahålla de produkter, den information och de tjänster du önskar
 • att ge support och förbättra användningen av din produkt (t.ex. anpassning, aktivering, underhåll, service och reparation, förvaltning av produkten samt medicinska förhållanden), andra produkter och tjänster från Cochlear, inklusive garantirättigheter
 • att uppfylla alla myndighetskrav, såsom upprätthållandet av en förteckning över medicinska frågor, reklamationer, biverkningar och återkallanden i samband med våra produkter och för att kontakta dig gällande någon typ av rättslig eller lagstadgad skyldighet
 • att administrera underhåll av Cochlears produkter och tjänster
 • att upprätthålla en distributionslista och historik över Cochlears produkter
 • av säkerhetsskäl, kreditskäl och bedrägeriförebyggande syften
 • efter att du gett ditt godkännande, att kontakta dig med erbjudanden från Cochlear och annan Cochlear-relaterad information som vi tror att du kan ha intresse av, eller att tillhandahålla information, tjänster, instruktioner, tips och råd om hur du kan förbättra din upplevelse av våra produkter och hur du kan få ut mesta möjliga av dem. Du kan när som helst, utan extra kostnader, informera oss om att du inte längre önskar erhålla sådan information genom att välja bort elektronisk kommunikation från oss via länkarna längst ner i den elektroniska kommunikationen eller genom att följa instruktionerna i ”Kontakta oss” nedan.
 • att hantera alla eventuella förfrågningar och krav från dig
 • att testa och utveckla uppgraderingar och förbättringar till våra produkter och tjänster samt utveckla nya produkter och tjänster
 • att samla in och analysera uppgifter om produktprestanda, användning, service och tillförlitlighet
 • att skapa en profil på basis av den kontakt vi haft med dig för att hjälpa oss att förstå vilken information du kan vara intresserad av och för att ge dig en personligt anpassad upplevelse vid din kontakt med Cochlear
 • att utföra marknadsundersökningar och fråga om du vill delta i frivilliga undersökningar Vi kommer att be om ditt godkännande för att utföra detta via e-post eller telefon, och du kan när som helst informera oss om du föredrar att inte delta i dessa undersökningar genom att kontakta oss via de bifogade adresserna eller länkarna såsom beskrivs i ”Kontakta oss” nedan.
 • att förbättra innehållet, funktionen och användarvänligheten på våra webbplatser
 • att förbättra våra marknadsförings- och PR-kampanjer och utföra marknadsföringsanalyser

Din personliga information kommer att bearbetas av Cochlear med både elektroniska och icke-elektroniska medel.

I vissa fall behöver vi din personliga information för att kunna tillhandahålla de produkter, uppgifter och tjänster du önskar och för att kunna ge relevant support och utföra vissa underhållsarbeten såsom beskrivs ovan. Om du i dessa fall inte lämnar ut din personlig information kan vi inte längre tillhandahålla de önskade produkterna och tjänsterna. I andra fall, t.ex. när vi begär dina persondata för att kunna skicka marknadsförings- och PR-material till dig, och du väljer att inte lämna ut dessa uppgifter, kan vi inte skicka nämnda material till dig, men det huvudsakliga syftet med insamlingen av uppgifterna kommer inte att påverkas.

Hur delas dina personuppgifter?

Vi delar dina persondata med följande tredjepartsaktörer endast i den mån som du godkänt det eller i den utsträckning som är tillåtet enligt gällande integritetslagstiftning och dataskyddslagar:

 • Med tredje part till vilken du tillhandahållit personuppgifter direkt via vår webbplats (t.ex. när du gör inköp i vår onlinebutik och anger dina kreditkortsuppgifter för betalning, kan dessa uppgifter lämnas ut till betalningsleverantören).
 • Inom Cochlear Groups affärsverksamhet (inklusive Cochlears distributörer). Alla medlemmar i Cochlear Group kommer att dela dina personuppgifter endast i enlighet med denna sekretesspolicy.
 • Med företag och organisationer som tillhandahåller tjänster i de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy, i den mån dessa syften tjänar Cochlear och dess tjänster som tillhandahålles till dig. I vissa fall kan du lämna ut dina personuppgifter till tredjepartsleverantörerna via våra webbplatser (t.ex. när du gör ett köp i vår onlinebutik och anger dina kreditkortsuppgifter), och uppgifterna kan eventuellt komma att delas med Cochlear av nämnda tredje part. Information som du lämnar ut direkt till dessa tredjepartsaktörer regleras av deras respektive sekretesspolicy.
 • Vi lämnar ut personuppgifter till de tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande organ som begär detta (om vi anser att detta är lagligt och tillbörligt).
 • I händelse av att vi genomgår en omorganisation eller säljs till tredje part kan alla personuppgifter vi har från dig överföras till denna omorganiserade enhet eller till tredje part i enlighet med gällande lag.
 • Efter ditt godkännande får vi lämna ut dina personuppgifter till behörig tredje part i form av Cochlears certifierade servicepartners, andra vårdinstitutioner eller tjänsteleverantörer för att göra en bedömning huruvida du är lämplig för våra produkter, för att hjälpa dig bedöma problem med våra produkter, eller för andra orsaker relaterade till behandling, sjukvårdsåtgärder eller betalning, eller för att möjliggöra för din vårdgivare, Cochlear-distributör eller serviceleverantör att presentera Cochlears produkter och tjänster för dig.
 • Till tjänsteleverantörer som kan bearbeta sådana uppgifter för Cochlears räkning och i enlighet med denna sekretesspolicy för att underlätta Cochlears utförande av dessa tjänster (t.ex. kan databearbetare tillhandahålla supporttjänster för back office, IT-tjänster, produktreparation och -service).
 • I enlighet med gällande nationell lag får vi lämna ut personuppgifter, inklusive uppgifter om hälsa, till en förälder vars barn använder en produkt från Cochlear eller till en användares förmyndare eller vårdgivare, till kliniken eller sjukhuset där behandlingen utförs, till kirurger, audionomer, doktorer, sjukförsäkringsagenter och annan sjukvårdspersonal, till behöriga Cochlear-representanter (som t.ex. en Cochlear-distributör) samt till statliga tillsynsmyndigheter.

Om du jobbar inom sjukvården behandlas dina uppgifter enligt ovan men vi samlar även in, bearbetar och använder personuppgifter om dig (t.ex. ditt namn och dina kontaktuppgifter) så att vi kan informera relevanta individer eller organisationer som är involverade i vården av en viss Cochlear-användare, att du har en funktion som vårdpersonal gentemot nämnda användare.

Cookies, liknande tekniker och insticksprogram för sociala medier

Vi använder ”cookies” och liknande teknologier för att hämta information om vår webbplats. Vi använder t.ex. webbanalysverktyg som Google Analytics och Google Adsense och Google DoubleClick, två tjänster från Google, för att hantera och placera annonser och för att göra vår webbplats mer intressant för dig. Vi har dessutom implementerat insticksprogram från sociala nätverk som Facebook och Twitter så att du kan dela allting du tycker är intressant med dina vänner och kontakter på sociala nätverk. Se vår Policy för cookies för mer information.

Internationell överföring av uppgifter

I de fall där du har gett oss ditt godkännande eller i den utsträckning som det är tillåtet enligt gällande integritetslagstiftning och dataskyddslagar, och för att kunna tillhandahålla ett brett utbud av tjänster, kommer all information som du tillhandahåller oss att lagras, bearbetas och användas av Cochlear Limited på IT-system i Australien och/eller på platser eller i system som tillhör Cochlear Group-företag och/eller Cochlears tjänsteleverantörer runt hela världen, som bearbetar och använder dina personuppgifter för vår räkning. I den mån informationen bearbetas och används (t.ex. lagras) i ett land utanför EU/EES kan det aktuella landet ha en lägre dataskyddsnivå än länder som ingår i EU/EES. I den mån detta rör uppgifter som samlats in, bearbetats och använts inom EU/EES (t.ex. uppgifter från en EU/EES-medborgare), kommer Cochlear att tillhandahålla dataskydd på en nivå som motsvarar EU-standard.

Länkar till andra webbplatser

Cochlear är inte ansvariga för, och stödjer inte sekretessregler eller innehåll på några andra länkade sajter.

Informationssäkerhet

Cochlear Group har infört tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter som vi innehar mot bl.a. missbruk, förlust, obehörig åtkomst, ändring eller utlämnande.

Barns integritet

Cochlear inser behovet av att på lämpligt sätt skydda integriteten för alla sina kunder, särskilt barns integritet. Cochlears webbplatser är inte avsedda för barn. Cochlears webbplatser är inte riktade till barn. Cochlear samlar inte medvetet in personuppgifter från barn utan föräldrarnas godkännande.

Åtkomst, uppdatering, borttagning eller korrigering av personuppgifter

Du har rätt till insyn i personuppgifter som rör dig, att få reda på dess innehåll och ursprung samt att begära en kopia av uppgifterna. I enlighet med gällande nationell lagstiftning, kan en avgift tas ut. Om en avgift ska betalas kommer vi att informera dig innan några avgifter uppstår och du kan bestämma om du vill gå vidare.

Du har också rätt att kontrollera att dina personuppgifter stämmer eller att be om att uppgifterna uppdateras, korrigeras eller integreras. Du har även rätt att begära borttagning, anonymisering eller blockering av uppgifter som har bearbetats på ett olagligt sätt, samt att på legitima skäl invända, helt eller delvis, mot bearbetning av dina personuppgifter eller mot bearbetning av dina personuppgifter där bearbetningen utförs med syftet att skicka reklammaterial till dig eller för direktförsäljning eller för att utföra marknadsundersökningar eller andra undersökningar med kommersiella ändamål. Rätten att invända mot bearbetning av uppgifter för direkt marknadsföring genom automatiska kontaktmetoder sträcker sig även till bearbetning av uppgifter genom icke-automatiska metoder.

Om du misstänker att vi innehar felaktiga uppgifter om dig eller om du vill utöva någon av dina rättigheter såsom de beskrivs ovan, ber vi dig kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till någon av de länkade adresserna eller adresserna som anges nedan vid ”Kontakta oss”. Vi kan behöva flagga dina poster med en lämplig förklaring snarare än att ändra eller ta bort uppgifterna. För att värna om din integritet och säkerhet kommer vi också att vidta rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan vi lämnar ut personuppgifter till dig eller korrigerar/lägger till information i våra register. Du kan även när som helst informera oss om du föredrar att inte delta i marknadsundersökningar. Se ”Kontakta oss” nedan.

För att hjälpa till att hålla våra register uppdaterade, ber vi dig att meddela oss om alla ändringar av dina kontaktuppgifter och önskemål om vilken typ av information du vill erhålla.

Om du jobbar inom sjukvården kan du kontakta oss via dina vanliga yrkesrelaterade kommunikationskanaler. Du kan även kontakta oss på privacy.europe@cochlear.com eller skriva till ditt närmaste Cochlear-företag.

Uppdatering av denna sekretesspolicy

Vi kan komma att uppdatera eller ändra denna sekretesspolicy när som helst genom att publicera en reviderad version på webbplatsen. Om inget annat anges gäller vår nuvarande sekretesspolicy för alla uppgifter vi har om dig.

Kontakta oss/Ditt lokala Cochlear Group-företag

Om du vill ha åtkomst till dina uppgifter, ändra kontaktpreferenser, erhålla mer information om denna sekretesspolicy, uttrycka oro över hur vi hanterar dina personuppgifter eller vill återkalla de godkännanden du gett gällande användning av dina personuppgifter, ber vid dig skicka ett e-postmeddelande till privacy.europe@cochlear.com eller skriv till sekretesskoordinatorn på ditt lokala Cochlear-företag såsom anges nedan. Om det inte finns något passande Cochlear-företag, skriv till sekretesskoordinatorn på den plats eller det företag i listan som är närmast dig, eller kontakta: Cochlear Ltd., Att. Privacy Officer, 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2019, Australien.

Om du jobbar inom sjukvården kan du kontakta oss via dina vanliga yrkesrelaterade kommunikationskanaler. Du kan även kontakta oss via: privacy.europe@cochlear.com eller skriv till det Cochlear-företag som ligger närmast dig.

Lokalt registeransvariga

Land Lokalt registeransvarig Övriga registeransvariga för Cochlear

Österrike

Cochlear Austria GmbH
Millennium Tower
Handelskai 94-96, 45.Stock
1200 Wien, Austria

Cochlear Limited
Cochlear Europe Limited

Benelux (Belgien, Holland, Luxemburg)

Cochlear Benelux NV
Schaliënhoevedreef 20 i
2800 Mechelen – Belgium

Cochlear Limited
Cochlear Europe Limited

Tjeckien

Cochlear Czech Republic
Kamenická 56
170 00 Praha 7 – Tjeckien

Cochlear Limited
Cochlear Europe Limited

Frankrike (inklusive Marocko, Algeriet och Tunisien)

Cochlear France S.A.S.
135 Route de Saint-Simon
31100 Toulouse – Frankrike

Cochlear Limited
Cochlear Europe Limited

 

Tyskland

Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG
Karl-Wiechert-Allee 76 A
30625 Hannover – Tyskland

Cochlear Limited
Cochlear Europe Limited

Iberia (Spanien, Portugal)

Cochlear France S.A.S.
135 Route de Saint-Simon
31100 Toulouse – Frankrike

Cochlear Limited
Cochlear Europe Limited

Italien

Cochlear Italia S.r.l.
Via Larga 33
40138 Bologna – Italien

Cochlear Limited
Cochlear Europe Limited
Cochlear AG

Mellanöstern

Cochlear Middle East FZ-LLC
Dubai Healthcare City
Al Razi Building 64
Dubai - Förenade Arabemiraten

Cochlear Limited
Cochlear Europe Limited

Nordics (Sverige, Norge, Danmark, Finland)

Cochlear Nordic AB
Konstruktionsvägen 14
435 33 Mölnlycke – Sweden

Cochlear Limited
Cochlear Europe Limited

Schweiz

Cochlear AG
Huvudkontor EMEA
Peter Merian-Weg 4
4052 Basel – Schweiz

Cochlear Limited
Cochlear Europe Limited

Turkiet

Cochlear Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Çubuklu Mah. Boğaziçi Cad., Boğaziçi Plaza No: 6/1
Kavacık, 34805 Beykoz-Istanbul

Cochlear Limited
Cochlear Europe Limited

Storbritannien

Cochlear Europe Ltd
6 Dashwood Lang Road
Bourne Business Park
Addlestone
Surrey KT15 2HJ - United Kingdom

Cochlear Limited

Alla övriga EU-länder

Cochlear Europe Limited

Cochlear Limited

Alla övriga icke-EU-länder

Cochlear Europe Limited

Cochlear Limited

 

Denna sekretesspolicy gäller från och med den 8 oktober 2015.

Skicka oss dina frågor eller kommentarer